WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 36 ] --

Трофоценоморфа поєднує тварин, які відрізняються тим, що віддають перевагу типу біогеоценозу з певним рівнем мінералізації ґрунтового розчину. Трофоценоморфи тварин можуть бути наступних різновидів: оліготрофи, мезотрофи, мегатрофи, ультрамегатрофи (Жуков, 2007).

Таким чином, аналіз просторового розподілу видів ґрунтових тварин в екологічному просторі дозволить установити їх приналежність до відповідної гігро- і ценотрофоморфи.

При аналізі розподілу тварин в екологічному просторі їх чисельність є показником віддавання переваги тим або іншим умовам.

На чисельність ґрунтових тварин впливають гігротоп, трофотоп, інші екологічні й випадкові фактори (шум):

Ax,y=AG,T–Gx–Ty+F+noise, де Ax,y – чисельність виду в гігротопі x і в трофотопі y; AG,T – чисельність виду в оптимальних екологічних умовах (гігротоп G і трофотоп T); Gx – міра відхилення від оптимальних умов зволоження в гігротопі x порівняно з умовами в гігротопі G; Ty – міра відхилення від оптимальних умов мінералізації ґрунтового розчину в трофотопі порівняно з умовами в трофотопі T; F – дія інших факторів; noise – шум.

Для одержання даних, які можна порівняти, у різні роки й отриманих з різних місцеперебувань, слід перейти від абсолютної чисельності виду до її частки в угрупованні.

Для встановлення трофоценоморфи виду необхідно враховувати його гігроморфу.

Крім того, необхідно встановити розподіл величини Ty при різних y:

–  –  –

Розподіл щільності населення виду в градієнті екологічних умов (вологість або мінералізація ґрунтового розчину) підкоряється залежності, що може бути описана дзвіноподібною кривою. Математичною моделлю цієї кривої є нормальний розподіл із двома параметрами – середнє й дисперсія. У випадку градієнта умов вологості середнє – це міра гігрофільності виду (МГ). МГ виду вказує на положення оптимальної зони в градієнті умов вологості. Так, для личинок коваликів Agriotes gurgistanus міра гігрофільності дорівнює 1,1, що вказує на віддання переваги цим видом ксерофільних стацій, для дощового черв’яка A. c. trapezoides цей показник дорівнює 3,9, що вказує на мезофільність виду, а для дощового черв’яка Dendrobaena octaedra МГ 4,5 вказує на гігрофільність. Дисперсія розподілу вказує на екологічну пластичність виду: високий показник характерний для евритопних видів, низький – для стенотопних. На рисунку 8. 1 показаний розподіл евритопного виду A. c. trapezoides (дисперсія розподілу 2,7) і стенотопного виду E. t. tetraedra (дисперсія розподілу 0,6). Таким чином, відхилення умов вологості від оптимального рівня, що характеризується мірою гігротопності, в ізотрофному ряду стацій призводить до зниження чисельності виду тим більшою мірою, чим менша екологічна еластичність виду.

Для того щоб установити характер впливу поряд із вологістю іншого екологічного фактора – мінералізації ґрунтового розчину – на розподіл ґрунтових безхребетних, необхідно в дані про розподіл додати корекцію на ступінь віддаленості умов вологості від оптимального рівня при певному значенні умов мінералізації ґрунтового розчину:

Рис. 8. 1. Розподіл ґрунтових безхребетних у градієнті умов p y p x, y p opt * F ( МГ,, x ), вологості Умовні позначки: f1x – Allolobophoде py – частка виду в сумарній чисельності угрупован- ra c. trapezoides; f2 x – Eiseniella t. tetraedra;

по осі абсцис – гігротопи; по осі ординат – ня у трофотопі y після виправлення відхилення умов частина в % від загальної чисельності вологості від оптимальних; px,y – частка виду в сумарній угруповання чисельності угруповання у трофотопі y до внесення корекції відхилення умов вологості від оптимальних у гігротопі x; popt – частка виду в угрупованні в оптимальних умовах вологості; F – функція щільності нормального розподілу; МГ – міра гігрофільності виду; – дисперсія розподілу; х – гігротоп.

Корекція спостережуваних значень частки ґрунтових безхребетних A. c. trapezoides і E. t. tetraedra наведена в таблиці 8.1.

Корекція на умови вологості гігротопу надає можливість істотно уточнити характер взаємозв'язку між розподілом ґрунтових безхребетних і умовами мінералізації ґрунтового розчину едафотопу. Так, розподіл дощового черв’яка A. c. trapezoides без урахування умов вологості створює враження про цей вид, немов він тяжіє до оліготрофних стацій (рис. 8. 2 A).

Однак, якщо врахувати вплив вологості, то виявляється, що цей вид віддає перевагу мегатрофним умовам.

Стосовно дощового черв’яка A. r. rosea корекція з урахуванням умов вологості якісно не змінює картину взаємозв’язку розподілу тварини в градієнті умов мінералізації, але картина стає більш чіткою (рис. 8. 2 B). Без урахування умов вологості ми бачимо два піки чисельності – ліворуч і праворуч градієнта умов мінералізованості, що не дозволяє чітко зробити висновок про характер преферендуму цього черв’яка. Після корекції чітко проступає характерна дзвіноподібна Порівняння розподілу ківсяка Megaphyllum rossicum у градієнті умов мінералізації без корекції й з корекцією на умови вологості (рис. 8. 3) змінює уявлення про екологічну пластичність цього виду стосовно фактора мінералізації. Відфільтровування фактора вологості вказує на набагато більшу екологічну пластичність, ніж це свідчить з аналізу первинних даних. Первинні дані демонструють гострий пік, який відповідає оліготрофним стаціям.

Дані після корекції можуть бути апроксимовані більш згладженою кривою. Крім того, аналогічно з випадком A. r. rosea, усувається неоднозначна бімодальність (присутність двох піків) у розподілі виду.

A B

Рис. 8. 2. Розподіл A llolobophora c. trapezoides (A ) та A llolobophora r. rosea (B) Ум овні позначки: вісь орди нат, у % від загальної чисельності м езофауни в градієн ті умов мінералізації едафотопу. 1 – без урахування діапазону ум ов вологості; 2 – після корекції з урахуванням гігротоп у. П о осі абсцис – трофотопи в ряду зростан ня м інералізації Корекція на умови вологості дозволяє одержати значення частоти зустрічальності виду в інтервалі кожного рівня трофності едафотопу, які можуть бути порівняні між собою (табл. 8. 2).

Кожному рівню мінералізації ґрунтового розчину можна привласнити ваговий коефіцієнт: AB – 1, B – 2, …, F – 8... Далі необхідно знайти добуток міри віддання переваги видом біотопу на ваговий коефіцієнт відповідного стовпчика, а результати по кожному рядку – скласти. В такий спосіб можна одержати міру трофоценоморфічності виду (ТЦМ). Міра Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин трофоценоморфічності може змінюватися від 1 до 8, вказуючи на положення оптимуму виду в градієнті умов мінералізації ґрунтового розчину. Малі значення міри трофоценоморфічності вказують на тяжіння виду до оліготрофних стацій, а більші – до мегатрофних.

На підставі приуроченості ґрунтових тварин до градацій мінералізації едафотопу можуть бути встановлені трофоценоморфи ґрунтових тварин. Трофоценоморфа – це сукупність живих організмів, що віддає перевагу едафотопу з певним режимом мінералізації.

Трофоценоморфи ґрунтових тварин є синекологічними одиницями, які відбивають особливості організації саме угруповань ґрунтових тварин.

–  –  –

Тільки на підставі цього принципу можна очікувати від такого методичного підходу додаткової інформації про особливості організації комплексів ґрунтових тварин та індикаційної і діагностичної цінності отриманих синекологічних одиниць. Трофоценоморфа як екологічна група повинна мати властивість однорідності й відносної дискретності.

Запропонована міра трофоценоморфічності дозволяє упорядкувати види ґрунтових тварин у градієнті умов мінералізації ґрунтового розчину.

Для виділення дискретних і однорідних угруповань тварин може бути застосована така процедура. Числові дані про міру трофоценоморфічності ґрунтових тварин можуть бути перетворені у вигляді z-значень. Для обчислення z-значення необхідно упорядкувати відхилення досліджуваної величини від середнього в порядку зростання.

Після цього z-значення розраховується:

z j 1(3 * j 1) /(3 * N 1), де Ф–1 – зворотна кумулятивна функція нормального розподілу, j – ранг, N – число елементів у вибірці.

Спостережувані значення необхідно розмістити як ординати точок, а z-значення – як абсциси. Якщо розподіл випадкової величини відповідає нормальному закону, то всі точки Жуков О. В.

на діаграмі повинні лягати на пряму лінію. Нормальний розподіл виникає тоді, коли на випадкову величину здійснює вплив яка-небудь сила, або діючих сил багато й серед них немає провідної. На рисунку 8. 4 ми бачимо, що лінія складається з декількох дискретних відрізків. Це дає нам підставу припускати, що стосовно умов мінералізації вивчені види ґрунтових тварин можуть бути віднесені до наступних дискретних і однорідних груп.

–  –  –

Перша група охоплює діапазон значень міри трофоценоморфічності від 1 до 4 (оліготрофоценоморфи, OlTr), друга – від 4 до 5 (мезотрофоценоморфи, MsTr), третя – від 5 до 6 (мегатрофоценоморфи, MgTr) і четверта – від 6 до 8 (ультрамегатрофоценоморфи, UMgTr). До групи оліготрофоценоморф належить 35 видів (7,40%) із числа вивчених у даному дослідженні, до мезотрофоценоморф належить 187 видів (39,53%), до мегатрофоценоморф – 116 (24,52%) і ультрамегатрофоценоморф – 135 (28,54%).

–  –  –

-3,5 Наблюдаемые значения У градієнті умов мінералізації ґрунтового розчину змінюється співвідношення трофоценоморф ґрунтових тварин (Жуков и др., 2007). Оліготрофоценоморфи тяжіють до бідніших ґрунтів. Мезотрофоценоморфи зустрічаються у всіх типах біогеоценозів, але пік їх чисельності відзначений для мезотрофних стацій. Мегаценотрофоморфи трапляються в дібровах і багатих чорноземних ґрунтах степових угруповань. Ультраценотрофоморфи є мешканцями практично винятково степових угруповань.

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

Мінералізація ґрунтового розчину впливає на трофічну і топічну структури тваринного населення ґрунтів (Жуков и др., 2007). Характерною рисою ряду трофотопів C–Dc–Dac–Dn є переважання сапрофагів у трофічній структурі мезофауни, що заселяє відповідні трофотопи.

Для зазначеного ряду властива збалансована топічна структура, для якої властивий баланс участі епігейних і ендогейних форм при відносно високій ролі норників. У більш багатих або бідніших ґрунтах відбувається зниження ролі або повне зникнення норників, а також збільшується роль ендогейних форм. У здійсненні цих процесів фактор мінералізації ґрунтового розчину відіграє другорядну роль, поступаючись фактору водного режиму.

Безумовно, мінералізація ґрунтового розчину тільки у випадку своїх максимальних значень безпосередньо впливає на мешканців ґрунту. При засоленні ґрунту залишаються тільки ті тварини, які здатні адаптуватися до таких умов – так звані галофіли. Найчастіше це підстилкові форми переважно членистоногих тварин (комахи, мокриці, павуки), або ґрунтові личинки комах із щільними покривами, здатними захистити організм від проникнення солей (личинки Tabanidae). Серед дощових черв’яків галофілів не існує, що обумовлено їх фізіологією.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 517.9:577.4:303.101 Доц. В.М. Онишкевич, канд. фіз.-мат. наук; доц. В.З. Холявка, канд. екон. наук; студ. Х.О. Гапаляк – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Зроблено спробу математичного опису взаємодії кількох біологічних змінних в екосистемі. Для цього запропоновано використати систему лінійних диференціальних рівнянь першого...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 15.06.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Навчальна програма дисципліни “Основи менеджменту охорони здоров’я” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2005. — 22 с....»

«Технічні науки  придатна для ефективного врахування її в процесі проектування взуття і сприяє забезпеченню високої якості і оперативності впровадження нового асортименту. Висновки Проведений аналіз анатомії, морфологічних і функціональних характеристик будови стоп дозволяє раціонально проектувати ДВВ та суттєво підвищити якість та споживчі властивості взуття. Література 1. Бегняк В. І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький, 2002. – 260 с. 2....»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»