WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 19 ] --

Ранг категорії визначається ступенем еволюційного значення морфоекологічних адаптацій. Еволюційною ця система вважається тому, що відбиває ступінь еволюційного розвитку життєвих форм, класифікує великі й дрібні еволюційні зміни в морфоекологічних особ

<

Жуков О. В.

ливостях личинок Carabidae. Вищі категорії життєвих форм означають істотні розбіжності у морфоадаптаціях личинок, нижчі категорії відбивають менш значні морфоекологічні особливості. Розташування категорій у системі також підкоряється еволюційному принципу: від форм більш примітивних за морфоекологічними особливостями до еволюційно розвинутих.

Для личинок жужелиць виділені підлеглі категорії життєвих форм: класи, підкласи, серії, групи.

Принципи, за якими виділені категорії життєвих форм личинок, міняються від рангу до рангу за їх екологічною і еволюційною значимістю. При виділенні класів життєвих форм личинок жужелиць був використаний принцип харчування, що визначає найістотніші риси їх адаптивної організації. Підрозділ класів на підкласи проведено за морфоадаптаціями, пов’язаними з типом пересування личинок, а серії й групи – за адаптаціями до ярусного розподілу в ґрунті й за пристосуваннями до прихованого способу життя в ґрунті або до напівприхованого способу життя.

У морфологічній характеристиці вищих категорій життєвих форм (класи, підкласи) вирішальне значення мають ознаки адаптивної організації: тип ротового апарату, кінцівок, церок, форма тіла. Нижчі категорії (серії, групи) характеризуються морфологічними особливостями приватного адаптивного значення: склеротизацією покривів, ступенем розвитку органів чуттів, хетотаксією, деякими деталями в будові ніг, церок, зафарбленням та іншими ознаками.

Система включає п’ять класів життєвих форм за трофічною спеціалізацією: зоофаги, міксофітофаги, міцетофаги, мірмекофіли й термітофіли, ектопаразити. Зоофаги – найбільший та найрізноманітніший за складом клас життєвих форм. Цей клас включає поряд зі спеціалізованими личинками примітивні, близькі до предкових. Личинки-зоофаги розрізняються навигляд у зв’язку з різним способом пересування й підрозділяються на три підкласи

– свердловинники, рийники, норники. У підкласах свердловинники виділені серії рийних:

гемікриптобіонти – з напівприхованим способом життя й криптобіонти – з прихованим способом життя. Групи життєвих форм виділені за адаптаціями до перебування в певному ярусі біоценозів. Після зоофагів у системі життєвих форм личинок жужелиць наступним є клас міксофітофагів з адаптаціями до сапрофагії й фітофагії, явно похідними від зоофагії. За аналогією із зоофагами клас міксофітофагів підрозділений на підкласи свердловинників і рийників, а серед останніх виділені гемікриптобіонти й криптобіонти. Завершують систему життєвих форм личинок жужелиць класи життєвих форм такі, що відхилилися у спеціалізації:

міцетофаги, мірмекофіли й термітофіли, а також ектопаразити.

–  –  –

3.1. Трофоморфи ґрунтових тварин Існуюче уявлення про три основні функціональні групи трофічного ланцюга – продуценти (рослини), консументи (тварини) і редуценти (мікроорганізми), що склалося в науці на самому початку XIX століття, дуже умовне. Усі три групи є і продуцентами, оскільки створюють біологічну продукцію з особливим, тільки їм властивим хімічним складом і консументами, тобто в більшому чи меншому ступені споживають сполуки, створені іншими організмами, і, нарешті, усі вони редуценти, тому що якусь частину складних органічних сполук мінералізують у процесі обміну речовин.

Застосування балансового методу при вивченні міграції елементів через популяції тварин визначило період від якісного розуміння процесів до кількісного. Таким шляхом були виділені потоки найважливіших біогенних елементів і їх сполук через популяції, що дозволило визначити елементи і сполуки, які лімітують популяції тварин, а, отже, і кругообіг інших елементів (Покаржевский, 1985; Криволуцкий, Покаржевский, 1986). Саме аналіз балансів за кругообігами окремих елементів (особливо основних біогенів – N, Р, К) змусив звернути особливу увагу на роль мікроорганізмів у функціонуванні трофічних ланцюгів. При цьому недостатньо оцінюється не їх роль як деструкторів органіки, а роль у продукуванні використовуваних тваринами білка та амінокислот, їх функціональне значення як продуцентів (Криволуцкий, 1994).

У даний час у фізіології живлення склалися нові уявлення про переробку їжі тваринами і процеси її асиміляції. Якщо в класичній теорії живлення було розроблено і обґрунтовано балансовий підхід до цього питання, що дозволило оцінити значення різних кормових речовин для підтримки постійного складу і життєдіяльності організму тварин, то в новій теорії живлення A. M. Уголєв підкреслює значення мікробного компонента в травленні і необхідність так званих баластових речовин. Справедливо було помічено, що жуйні тварини, яких відносять до фітофагів, власне кажучи, є мікробо- чи протозооїдними тваринами.

Більше того, A. M. Уголєв висунув припущення, що вищі організми являють собою надорганізми, тому що мікрофлора – це обов’язковий компонент угруповань макроорганізм–мікроорганізм і є еволюційно закріпленою формою існування більшості багатоклітинних організмів (Покаржевский, 1988; Криволуцкий, 1994)).

У фізіології живлення, починаючи з робіт Ю. Лібіха в першій половині XIX століття, розрізняли пластичні речовини, що витрачаються на ріст і відновлення структурних тканин організму та енергетичні компоненти – речовини-енергоносії, що використовуються на задоволення енергетичних витрат. Таким чином, потоки речовини й енергії по трофічних ланцюгах – це завжди потоки речовин, у тому числі й енергоносіїв.

У дослідженні функціонування трофічних ланцюгів, продуктивності диких тварин, трофічної структури угруповань протягом тривалого часу переважав «енергетичний» підхід, Жуков О. В.

при якому потік енергії став розглядатися окремо від аналізу енергоносіїв, а еквівалентом конструктивних сполук стала розглядатися в першу чергу теплота, виділювана при їх згорянні. Продукція живої речовини оцінювалася тільки за теплопродукцією горіння.

На певному етапі розвитку екології це було кроком уперед, оскільки енергетичний підхід до екології трофічних ланцюгів, обґрунтований Елтоном і Ліндеманом, дозволив абстрагуватися від конкретних популяцій і угруповань і перейти до їх порівняння, використовуючи енергію як універсальний показник. Але абсолютизуючи енергію як основну характеристику трофічних ланцюгів і відірвавши її від речовинних носіїв, екологи в багатьох випадках не змогли перейти до розуміння факторів, що визначають розподіл біомас на різних трофічних рівнях (Криволуцкий, 1994).

Вивчення міграції найважливіших біогенів (азоту, фосфору та їх сполук), а фактично – елементів, що визначають створення «конструктивних» структур організмів у трофічних ланцюгах, і використання балансового методу дозволили перейти до з’ясування механізмів, що обумовлюють трофічну структуру екосистем. Дослідження ролі тварин у біогенній міграції елементів показали, що азот і його сполуки (білки, амінокислоти), як і фосфор, є елементами, що визначають трофічну структуру угруповань тварин. Розглядаючи баланс елементів і різних сполук у популяціях сапрофагів (макросапрофагів) при живленні тільки рослинними залишками і поглинанні ґрунту, дійшли висновку, що сапрофаги – дощові черв’яки, диплоподи, мокриці, личинки комах, молюски – повинні використовувати як джерела азоту і фосфору не тільки рослинні залишки чи органічну речовину ґрунту, а й інші види їжі. Очевидно, дефіцит незамінних амінокислот ґрунтові сапрофаги можуть задовольняти за рахунок мікроорганізмів травного тракту подібно жуйним чи термітам. Окремим випадком використання мікроорганізмів травного тракту як джерела незамінних амінокислот є копрофагія, характерна для багатьох тварин. Подібне пристосування добре відоме для гризунів-фітофагів і зайцеподібних; ці тварини поїдають власні «м’які фекалії», багаті мікробіальним білком.

При вивченні міграції речовин у ґрунті великого значення набуває аналіз трофічних ланцюгів у ряді рослинна органіка – аеробні гриби і мікроорганізми – тварини мікофаги і мікробофаги, оскільки цей блок екосистеми дуже стійкий у часі й у просторі, дуже специфічний за характером корму тварин і відособлений відносно мікробоценозу, що забезпечує твердофазну ферментацію рослинних матеріалів в аеробних умовах.

Концептуальна модель міграції поживних речовин у трофічних ланцюгах. Загальноприйнята концептуальна модель трофічних ланцюгів в угрупованнях тварин складається з трьох-чотирьох ланок. У «пасовищному» трофічному ланцюзі це продуценти (зелені частини рослин), консументи I порядку чи споживачі живих тканин рослин, консументи II порядку – споживачі консументів I порядку (чи хижаки I порядку), консументи III порядку і т. д. У кінці ланцюга перебувають паразити чи суперпаразити тварин. Паразити рослин відносяться до консументів I порядку. У «детритному» харчовому ланцюгу початкова ланка – збірна. У ньому представлені і рослинний опад, і мікроорганізми, і навіть найпростіші, що використовують перші два види корму. У наступній ланці (на наступному трофічному рівні) розташовуються детритофаги, що споживають тією чи іншою мірою всі ці джерела їжі. На третьому трофічному рівні стоять хижаки I порядку, потім – хижаки II порядку і т. д.

Ю. Одум запропонував схему детритного трофічного ланцюга і таким чином підкреслив ключову роль детритофагів – цієї змішаної групи, яку при моделюванні потоку енергії (як він вважав) можна розглядати як деяку «чорну шухляду», оскільки врахувати частку енергії від різних джерел їжі в той час було методично важко. У концептуальній моделі Хіла і Макліна (Heal, MacLean, 1975) споживачі мікроорганізмів відділені від детритофагів і стоять на тому ж трофічному рівні, що і хижаки I порядку. Інші концептуальні моделі і схеми відрізняються від цих лише незначними варіаціями. Істотно, що в цих схемах і відповідних дослідженнях інтерес викликало перетворення і засвоєння вуглеводів на перших трофічних рівнях, оскільки дослідники і «пасовищних» трофічних ланцюгів виходили тільки з енергетичЕкоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин них уявлень про трофічну структуру, потік енергії і міграцію речовин-енергоносіїв в угрупованнях тварин. Недоліки енергетичної моделі трофічних взаємин в екосистемі викликали серйозну критику концепції трофічних рівнів і заперечення її значення для моделювання процесів в екосистемах.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«УДК 712.253:541.54(477.44) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ М. ВІННИЦІ Н.О. СИПЛИВА, аспірантка* Досліджено дендрофлору парків відповідно до умов навколишнього середовища та дії екологічних факторів. Вказана кількісна видова характеристика дендрофлори за основними показниками інтродукції. Декоративна ознака, дендрофлора, зимостійкість, інтродукція, парк, мегатрофи, мезофіти. Інтродукція деревних видів рослин, що значно збагатила флору на території України в тому числі і Вінничини,...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.6 заних показників з урожайністю, відповідно 0,75; 0,40; 0,38 і 0,35. Аналіз фактичного та теоретичного значень F-критерію свідчить про високу достовірність отриманих результатів [1]. Істотність впливу інших таксаційних показників (приросту пагонів, маси повітряно-сухого плоду і листка (7,2 %)) незначна. Ймовірно, їхня частка у формуванні запасу плодів применшується дією сукупності більш вагоміших факторів. Одержані дані можуть бути використання для визначенні...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»