WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 9 ] --
повнота – помилка повинна бути менше або дорівнювати 0,1, а точність визначення запасу – в межах ±12–20% залежно від категорії лісів та вкритих лісовою рослинністю ділянок. У середньому, в кожному лісогосподарському підприємстві нараховується, як мінімум, кілька десятків тисяч таксаційних віділів. Якщо припустити, що оцінювання таксаційних показників деревостанів у різних таксаційних виділах не має систематичних похибок, середньою квадратичною похибкою визначення середніх параметрів у держлісгоспах і у цілому в країні (350 лісогосподарських підприємств в Україні) можна знехтувати порівняно з іншими джерелами – розрахунки дають менше 1% (довірча ймовірність тут і нижче дорівнює 0,9).

З іншого боку, достовірність інформації про ліси (площа за переважаючими породами, вік, бонітет, відносна повнота і запас), які не належать до Державного агентства лісових ресурсів України, невисока. Використовуючи консервативні оцінки, можна припустити, що похибка запасу тут для агрегованих оцінок на рівні областей більша на 50% (у сукупності для всіх параметрів, що враховуються у розрахунках фітомаси). Оскільки близько 80% лісів (за запасом) знаходяться в управлінні ДАЛРУ, загальна похибка визначення середнього запасу лісів може бути оцінена на рівні 3–5%.

Точність рівнянь (Rv) для визначення конверсійного коефіцієнта загальної фітомаси становить орієнтовно 6–8%, що досить близько до точності визначення фітомаси у фінських лісах (Lehtonen et al., 2004).

Похибка оцінки окремих фракцій вища. Похибка переходу від обліку в сухій речовині до вуглецю (за рахунок варіації вмісту вуглецю в різних деревних породах і фракціях) знаходиться в межах 2–3% (напр., Monni et al., 2007). Застосовуючи ці дані до схеми розрахунку фітомаси, бачимо, що ймовірна похибка загальної оцінки фітомаси становить ~ 5–7%.

Цей розгляд невизначеностей не враховує можливих систематичних помилок, особливо у розрахунках загального запасу деревостанів, які важко формалізувати і величина яких безпосередньо переноситься на точність оцінки фітомаси. Відомо, що методи таксації запасу деревостанів у лісах України, що застосовуються протягом останніх десятиріч, у середньому занижують запас у пристиглих і стиглих деревостанах на 7–12% (У-Те-Тинт, 1971;

2. ОЦІНКА ЗАПАСІВ ФІТОМАСИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

–  –  –

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Швиденко, 1981), або ж на 5–8% для загального запасу насаджень (оцінка консервативна). З іншого боку, було показано (Lapenis та ін., 2005), що кліматичні зміни останніх десятиріч привели до помітних змін у структурі фітомаси деревостанів, тому оцінки фітомаси за моделями, розробленими на експериментальних матеріалах минулого, супроводжуються помітними від’ємними систематичними похибками (в нашому випадку в межах 5–7%). Два останні класи невизначеностей в більшій своїй частині компенсують один одного.

Суттєве значення має відповідність даних лісоінвентаризації (особливо запасу) сучасному стану деяких категорій лісового фонду. На значних площах лісів, що не належать до ДАЛРУ, лісооблікові роботи не проводилися протягом останніх 20 років. Тому рівень можливих помилок в інформації про ці ліси, яка була використана в Державному обліку лісів 2011 року, невідомий. Враховуючи значне падіння рівня ведення лісового господарства в цих лісах, як і контро-лю за їх станом, виникає певний сумнів, що в оптимістичних даних обліку 2011 року (за якими середній запас у лісах, які належать до різних відомств, крім ДАЛРУ, зріс за 23 роки (1988–2011) на 72 м3·га 1, від 108 до 180 м3·га–1, що дає щорічну зміну запасу +3,1 м3·га–1·рік–1), свідчить скоріш за все про значний вплив використаних методів актуалізації, а не відображення реальної динаміки запасу цієї категорії лісів.

З інших факторів вкажемо на додаткові невизначеності, що створюються неповнотою як лісооблікової інформації (наприклад, всі агреговані дані наводяться за переважаючими породами, для різновікових лісів вказується лише середній вік), так і недосконалістю системи актуалізації лісовпорядних даних у лісах ДАЛРУ. Існуюча нормативна база не враховує вплив кліматичних змін за останні 50 років.

Можна показати, що не врахування всіх цих факторів породжує систематичні помилки різної величини і різного знаку. В цілому, детальний системний аналіз всіх формальних і неформальних джерел невизначеностей приводить до висновку, що в межах прийнятого способу оцінювання наявна інформація дозволяє оцінити фітомасу зі середньою квадратичною похибкою в межах ±6–8% за довірчої ймовірності 0,9 (тобто ±4–6% за ймовірності 0,68). При цьому, дуже ймовірно, отримані результати супроводжуються відносно невеликою (в межах кількох відсотків) систематичною помилкою, знак якої точно

2. ОЦІНКА ЗАПАСІВ ФІТОМАСИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ встановити не вдається. Зрозуміло, що такий висновок значною мірою базується на професійних судженнях і експертних оцінках.

2.5. Запаси вуглецю у деревині відпаду У процесі кругообігу органічної речовини важливу роль відіграє деревний відпад, детрит або дебріс (терміни, які часто асоціюються з грубими деревними залишками (ГДЗ) – переклад з англійської мови терміна coarse woody debris). В різних документах і публікаціях ця категорія деревини визначається по-різному. Так, у документах міжнародної звітності сухостій обмежується мінімальною висотою 7 м та діаметром на висоті груді 6 см, а ламань – 1 м довжини і діаметром у товстому кінці 10 см. У дослідженнях в північній Америці ГДЗ включали всі відмерлі деревинні залишки, в тому числі відмерлі корені діаметром понад 3,5 см (Harmon, 1986), хоча пізніші методичні розробки рекомендували більш детальну класифікацію (Harmon, Sexton, 1996). У представленій роботі в складі ГДЗ були враховані сухостій (включає сухі дерева або ж уламки стовбурів вище 2 м), пні (уламки стовбура висотою до 2 м), сухі гілки живих дерев та ламань (ГДЗ на поверхні ґрунту, діаметр у тонкому кінці 1см).

Система обліку лісів України не забеспечує достовірної інформації про запаси та динаміку кількості мертвої деревини в лісах країни. При лісовпорядкуванні окомірно встановлюються об’єми сухостою та ламані, але тільки в таксаційних виділах з наявністю цих категорій деревини вище деякої межі (як правило, 5 або 10 м3·га–1).

Існує декілька методичних підходів до визначення кількості та темпів розкладу деревинного дебрису (Тарасов, 2002; Трейфельд, Кранкина 2002; Замолодчиков та ін., 2005 та ін.). Для визначення запасу ГДЗ на вкритих лісовою рослинністю ділянках головним чином використовуються дані вимірів на пробних площах, які потім узагальнюються у вигляді співвідношень між запасом ГДЗ і запасом деревини у відповідних категоріях деревостанів.

Запаси і розмірна структура грубих деревних залишків залежать від категорії лісових земель (укриті лісовою рослинністю ділянки, згарища, пошкоджені насадження тощо), географічного положення, продуктивності деревостанів, характеру та інтенсивності природних та антропогенних порушень. На вкриті лісовою рослинністю ділянках

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

основними чинниками, що визначають кількість ГДЗ, є склад деревних порід, запас стовбурової деревини, вік і тип вікової структури деревостанів, час та інтенсивність попередніх порушень (наприклад, наявність у минулому низових пожеж) і, особливо, рівень інтенсивності ведення лісового господарства. Динаміка і мінливість запасів ГДЗ високі, асоціюються з сезонними, річними та сукцесійними часовими шкалами (Harmon et al., 1986) і визначаються трьома основними природними процесами в лісових екосистемах:

величиною щорічного відпаду, темпами розкладу відмерлої деревини та наявністю порушень. Швидкість розкладу зумовлюється географічною зональністю з її специфікою кліматичних умов, деревними породами, особливостями умов місцезростання, розмірами ГДЗ (Harmon, 1986, Harmon та ін., 2000).

Вплив окремих факторів на процеси накопичення і динаміки ГДЗ різний в різних районах і лісових формаціях. У лісах Європи найсуттєвіша різниця спостерігається між лісами з інтенсивним лісовим господарством («господарчі» ліси) та лісами, в яких відповідні лісогосподарські заходи не проводяться. Так, у господарських соснових лісах Швеції запас ГДЗ становить 4,9 м3·га 1 (Ekbom et al., 2006), у сосняках та ялинниках помірної зони – близько 14 м3·га– (Harmon, 1986). У середньому, оцінки запасу ГДЗ для лісів інтенсивного лісового господарства знаходяться в межах від 6– 7 м3·га–1 до 10–15 м3·га–1. Наявність догляду також суттєво впливає на структуру ГДЗ. У лісах інтенсивного ведення господарства сухостій складає дещо меншу частину ГДЗ, тоді як у північних лісах, в яких господарство не ведеться, може досягати 50% і більше (напр., Sippola et al., 1998; Nordn et al., 2004; Ekbom et al., 2006).

Перехід від об’ємних одиниць до оцінок у сухій масі вимагає знання умовної (базисної) щільності мертвої деревини на різних стадіях її розкладу. Експериментальні дані, як правило, містять в собі інформацію про щільність ГДЗ для п’яти класів розкладу (в деяких випадках використовується класифікація, що нараховує три або чотири класи). Для сухостою часто використовується чотири класи його трансформації – від свіжого сухостою до фрагментованих залишків дерев із розкладеною деревиною (Aakala et al., 2007). Середня базисна щільність залежить від розподілу кількості ГДЗ за класами розкладу.

2. ОЦІНКА ЗАПАСІВ ФІТОМАСИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

У нашій оцінці використано наявну інформацію з баз даних обліку лісів, базу даних вимірів на пробних площах з вивчення біомаси лісів Північної Євразії (доступна на www.iiasa.ac.at/Research/FOR/ESM models/Tools/Data/Russian Forests&Forestry). Враховуючи досить наближений характер даних, доступних для аналізу, значною мірою були використані усереднені дані для лісів країни за адміністративними областями. Загальний об’єм сухих гілок крон ростучих дерев та пнів був прийнятий на рівні 2% від запасу деревостанів. Середня щільність сухостою оцінена в 0,35 Мг сухої речовини на 1 м3, а ламані 0,25 Мг м–3.

Вміст вуглецю в сухій речовині прийнято рівним 0,5.

За результатами обчислень (табл. 2.8), загальний запас деревини в сухостої оцінено в 92,56 млн м3 (або ж 9,67 м3·га–1) і ламані 74,49 (7,78). Разом це дає 17,45 м3·га–1, або 7,9% від загального запасу деревостанів лісів України, з яких трохи більше половини (55%) знаходиться в сухостійній деревині і 45% в ламані.

Одержані результати свідчать, що резервуар вуглецю в ГДЗ на вкритих лісовою рослинністю ділянках лісів України оцінюється в 26,55 Тг С (або ж 2,77 Мг С·га–1), у т.ч. близько 63% у сухостої і 37% – у ламані. Вміст вуглецю в ГДЗ становить 3,6% від загальної його кількості, накопиченої у фітомасі.

Отримані оцінки ГДЗ для України дещо вищі, ніж результати інвентаризацій запасів мертвої деревини в лісах з інтенсивним лісовим господарством Західної Європи і суттєво нижчі даних для лісів Росії, де великі території зайняті лісами без господарського впливу, зі значним поширенням лісових пожеж і спалахів масового розмноження шкідників та патогенів (Швиденко та ін., 2009;

Швиденко, Щепащенко, 2011).

Наявна інформація не дозволяє обчислити невизначеність отриманих результатів формальними методами. Найімовірнішою видається експертна оцінка, що середня квадратична похибка загальної кількості ГДЗ для лісів України не виходить за межі 10– 15% (довірча ймовірність 0,68), хоча відносно невелика систематична помилка з невизначеним знаком можлива.

Матеріали цього розділу зумовлюють висновок, що загальна кількість органічної речовини в рослинності лісових екосистем України становить 833 Тг С (або ж 88,6 Мг С·га–1). У цю величину не входять мертве коріння, а також органічний вуглець ґрунту.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«УДК 001.8.641.1.002.2 Шифр роботи 15-08-10 Б № держреєстрації 0107U010138 Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Кафедра гігієни харчування та мікробіології 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-62 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ д-р. техн. наук, проф. _О.І. Черевко (підпис) (ініціали, прізвище) «» 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«УДК 346.54+351.824.11 О.Ю. Трач Національний університет “Львівська політехніка” РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ © Трач О.Ю., 2012 Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»