WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 28 ] --

сценарій, за яким планується вирішити найбільш важливі і найбільш нагальні екологічні проблеми, пов’язані з лісовим сектором і землекористуванням протягом періоду прогнозу. Маючи на меті зробити прогресивний сценарій не дуже далеко відірваним від реальності, для першої стадії прогнозу в основному були використані недавні урядові рішення і програми подальшого розвитку. Таким чином, прогресивний сценарій не є «оптимальним», а розглядається як перший крок на шляху до впровадження сталого управління земельними ресурсами та сталого ведення лісового господарства в країні. Важливою особливістю прогресивного сценарію є його міждисциплінарний характер: стратегія оптимізації сільськогосподарських ландшафтів шляхом проведення заходів лісового господарства та агролісомеліорації розглядається як важлива складова землекористування на ландшафтно-екосистемній основі.

Цей напрям є одним із головних на шляху подальшого раціонального використання земель та зміні земельного покриву протягом наступних кількох десятиліть.

У результаті проведеного аналізу було показано, що виконання прийнятих на межі сторіччя урядових рішень відносно покращання стану агроландшафтів шляхом проведення низки загальнодержавних заходів із лісорозведення є обов’язковим – але в деяких суттєвих рисах недостатнім – мінімумом, що забезпечив би захист земель агрокомплексу і поліпшення стану зовнішнього середовища.

Очевидно, що довжина періоду прогнозу, який було використано в сценаріях, є недостатньою для належного вирішення питання про повноту і дієвість обговорюваних стратегій адаптації та пом’якшення небажаних наслідків змін клімату в довгостроковій перспективі. Деякі попередні оцінки впливу зміни клімату на навколишнє середовище і рослинність України, які були зроблені на основі моделей загальної циркуляції атмосфери та регіональних напівемпіричних кліматичних моделей показують високу ймовірність того, що негативні наслідки зміни клімату на довгострокову перспективу будуть значно гірші, ніж очікувані зміни до 2030 року.

Подальший аналіз, проведений в цій роботі на основі більш досконалих кліматичних моделей, підтверджує таку точку зору.

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Незважаючи на орієнтовний характер сьогодняшних кліматичних прогнозів, не викликає сумніву виняткова важливість термінової розробки попереджуючої стратегії адаптації лісових, як і всіх рослинних екосистем на території країни до кліматичних змін, та повноцінного використання лісового сектору як потужного засобу пом’якшення небажаних наслідків змін клімату, що створюють особливі ризики для лісового та сільського господарства.

Світове лісівництво, особливо в розвинених країнах, знаходиться в процесі значних змін. Парадигма безпосередньої максимізації сировинної функції лісів, як домінантної функції багатоцільового використання лісових екосистем, залишилася в минулому. В усякому разі це відчутно в лісовій політиці розвинених країнах північної півкулі. Нова Лісова стратегія Європейського союзу заснована на трьох керівних принципах: 1) стале управління лісами, багатоцільова роль лісів та їх збалансоване використання, що забезпечує охорону та збереження лісів; 2) ефективне використання ресурсів, оптимізація внеску лісів і лісового сектору в розвиток сільських територій, ріст життєвого рівня та створення робочих місць; та 3) глобальна відповідальність за ліси, що забезпечувала б сталу продукцію і споживання лісових продуктів (EU, 2013). Ця концепція, як і низка інших рішень Європейського союзу відносно землекористування і лісового сектору в умовах кліматичних змін, могла б слугувати вдалим зразком при визначенні шляхів подальшого розвитку лісоуправління в Україні.

Практичне впровадження багатофункціональної сутності лісів породжує нові і непрості проблеми для українського лісівництва.

Перехід до інтенсивного лісового господарства (розуміючи під цим сучасний комплекс лісогосподарських дій, таких як вирощування елітних плантацій, підбір високопродуктивних місцевих порід і інтродуцентів, покращання умов місцезростання на перезволожених територіях, внесення добрив у стиглих деревостанах, максимізація використання всього спектра лісових функцій на основі впровадження екологічно дружніх технологій взаємодії людини і лісу та ін.) може збільшувати кількість продукованої деревини за 100-річний період майже вдвоє (Nilsson та ін., 2011). Тому інтенсифікація лісового господарства повинна стати обов’язковим компонентом майбутніх лісогосподарських стратегій. З іншого боку, підвищення інтенсифікації ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ сировинного лісокористування може вступати в конфлікт з іншими функціями лісів, таким, як захист біорізноманіття, охорона вод і ґрунтів, тощо. Вибір правильного шляху потребує не тільки чітко визначеної національної лісової політики, а й поглибленого розгляду потенціальних конфліктів і можливих компромісів.

Подібні проблеми вже стали частиною дискусій лісових професіоналів розвинутих країн. Так, спеціалісти Швеції вважають, що впровадження високоінтенсивного вирощування деревини з внесенням добрив не може не впливати негативно на біорізноманіття, якість ґрунтів та поверхневих вод. На ландшафтному рівні це породжує нові елементи загальної стратегії використання лісових земель: 1) тільки землі з найменшими захисними можливостями повинні використовуватися для цієї цілі (в Швеції це питання розв’язується за допомогою спеціальної бальної системи (nature conservation score, NCS); 2) інтенсивні плантації треба так розміщувати на території ландшафту, щоб мінімізувати фрагментацію лісового покриву; 3) якість і кількість ключових структурних елементів, що забезпечують біорізноманіття (таких, як сухостій, старі живі дерева тощо), необхідно підтримувати на ландшафтному рівні; і 4) інтенсивне лісове господарство не повинно впроваджуватися на лісових землях високого захисного значення. Зрозуміло, що ефективне впровадження таких дій потребує відповідного законодавства, адміністративних інструментів і нових моделей для планування, реалізації та моніторингу результатів (Strengbom et al., 2011).

Розгляд впливу кліматичних змін на ліси, лісове господарство і лісовий сектор в цілому має специфіку, яка пов’язана з тривалим періодом життя основних лісотвірних деревних порід. Тому лісівництво прийдешніх десятиліть не може бути нічим іншим, як адаптивним лісівництвом, причому в деяких особливо вразливих районах (наприклад, у Південному Степу) слід розглядати елементи трансформуючої адаптації. Адаптація не може розглядатись як деяка діяльність, що реалізується в межах окремих природних складових (наприклад, лісів), або секторів виробництва.

Зелена книга Європейського союзу «Адаптація до кліматичних змін в Європі – шляхи дій ЄС» (EU, 2007) визначає, що адаптація – це глобальна і загальнонаціональна проблема, яка має чотири визначальних опори:

1) необхідність своєчасного, як можна раннього розгляду необхідних дій та їх впровадження; 2) розуміння того, що подібна діяльність не

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

може бути обмежена рамками ЄС, а повинна бути інтегрована в його міжнародну діяльність; 3) зменшення невизначеностей шляхом покращання бази знань внаслідок інтегрованих досліджень клімату;

4) включення європейської спільноти, підприємництва і громадського сектору в підготовку скоординованих і всеосяжних стратегій адаптації.

Звичайно, країні, що йде непростим шляхом до свого національного усвідомлення, до побудови демократичного суспільства, через помилки і значну частку людської «піни» серед тих, хто виступає в ролі інтелектуальної і адміністративної еліти нації, крізь всі великі й ниці процеси, що неминуче супроводжують корінні політичні та економічні трансформації на національному рівні, дуже нелегко знаходити на владному рівні розуміння і ресурси для вирішення питань, які, як здається не досить обізнаним фахівцям і політикам, стануть важливими тільки через десятиріччя.

За дослідженнями в Канаді і Швеції, можливості успішної підготовки до кліматичних змін та ефективної боротьби з природними порушеннями залежать від політичної системи країни, її підготовленості до змін, наявності громадського суспільства і готовності до практичної реалізації відповідних систем дій. В той час, коли економічні зміни як основна довгострокова тенденція капіталістичних країн, ведуть до приватизації, концентрації капіталу і збільшення ризику для індивідуальних компаній і їх економічних ресурсів, зменшення ролі держави в безпосередньому управлінні відновлюваними ресурсами, кліматичні зміни створюють особливі виклики існуючим інституційним структурам і можливостям в усьому світі й особливо – в країнах з неусталеною політичною, соціальною та економічною ситуацією.

Лісовий сектор (тобто його економічний, соціальний і культурний внесок у життя і добробут людей) є відкрита система, яка безперервно взаємодіє з іншими природними, соціальними і економічними системами та знаходиться під впливом багатьох процесів, серед яких найбільш важливими є виникнення міжнародної кліматичної політики, суттєві зміни в енергетичних системах, зміни в системах управління, просторовий зсув у системах землекористування. Глобалізація призводить до все більшого зсуву виробництва і споживання деревних продуктів до південної півкулі, але можна передбачити, що це не буде суттєво впливати на ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ український лісовий сектор. Основна сировинна цінність українських лісів полягає в наявності та можливостях розширення вирощування особливо цінної деревини таких порід, як дуб, ясень, бук, які залишаться дефіцитним продуктом на невизначено тривалий час.

Перед лісовим господарством України стоять непрості задачі.

Звичайно, потужність рушійних сил будь-якого суспільного, науковотехнічного чи технологічного прогресу визначається рівнем розвитку нації, зрілістю громадського суспільства і наявністю демократичної організації держави. Країна ще повинна пройти довгий і тернистий шлях до того рівня організації державного управління, який досягнутий в розвинутих країнах Європи і Північної Америки. Поки що і в суспільстві, і в лісовому секторі багато що залишилося з радянських часів, і в цьому є як значні переваги, так і відчутні недоліки. Перевагою є те, що основна частина лісів належить державі. Перевагою є те, що рівень розвитку вітчизняної лісової науки і знання загальносистемних показників лісів і лісового фонду (розподіл лісів за переважаючими породами, за віком і т.д.) поки що забезпечують можливості для переходу до сталого управління лісами (Бобко, 2011). Значним недоліком є слабкий рівень необхідних реформ, особливо у зв’язку з переходом до нових суспільно-економічних відношень. Багато що в цьому відношенні успадковане з радянських часів і не відповідає сучасним реаліям. Якщо зараз офіційна окупність витрат державного бюджету на ведення лісового і мисливського господарства становить 11,6% (як це записано в державному бюджеті на 2011 рік, доступно на http://zakon.rada.gov.ua/cga-bin/lows/main.cgi?nreg=2857–17), то це свідоцтво недостатньої розробки економічних аспектів лісового господарства і відсутності справжньої економічної політики в природокористуванні.

Не все гаразд і в державному розумінні багатофункціонального призначення лісів. Заклики до «повного» переходу до ринкового регулювання, або ж про передачу частини лісів у приватну власніть за умови недостатнього законодавства та історично зумовленого менталітету не можуть бути продуктивними. Ринок не може регулювати такі функції, як біорізноманіття та всі складові функції, що забезпечують захист зовнішнього середовища та здоров’я людей.Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«179 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ. УДК 582.32:54.06 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ DREPANOCLADUS ADUNCUS (HEDW.) WARNST. О. І. Щербаченко Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна е-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено вплив іонів важких металів на регенераційну здатність пагонів, інтенсивність люмінесценції...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»