WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 18 ] --

Вплив зміни складу атмосфери на життєвість і продуктивність лісових екосистем залежить від багатьох причин. Довгостроковий експеримент збагачення зовнішнього середовища вуглекислим газом (FACE – Free Air CО2 Enrichment Experiment) показав, що при збільшенні концентрації +200 мол·мол–1 чистий фотосинтез соснової хвої першого року зріс на 67%, а попередніх років (дані за 11 років експерименту – 1996–2006 рр. – на 30%, причому ця величина різнилася вдвоє між найбільш сухим і найбільш вологим сезонами (Ellsworth et al., 2012). Рання реакція (після двох років фумігації (+200 ppm до існуючої концентрації) на величину еСО2 відзначена також для підвищеного секвестру вуглецю в тонке коріння, хоча збільшення ЧПП тонкого коріння було не дуже значним (Matamala, Schlesinger, 2000).

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

Сучасне знання проблеми – що саме визначатиме функціонування і життєздатність екосистем в умовах обмежених життєвих ресурсів – є дуже неповним. Ряд важливих питань, як і раніше, чекають вичерпного розгляду: Наскільки стійкою є пряма стимуляція фотосинтезу в рослинах за рахунок зростання концентрації СО2? В якій мірі такі чинники, як наявність поживних речовин у ґрунті, будуть обмежувати стимуляцію росту біомаси завдяки підвищеній концентрації СО2, а також протягом якого часу дія таких чинників буде визначальною? В якій мірі осадження атмосферного азоту може зменшити дефіцит доступного азоту в ґрунті, що є типовим для більшості лісових екосистем помірного та бореального біомів північної півкулі? Відповіді на ці та інші питання, як і результати дослідів для різних регіонів і типів лісів істотно відрізняються.

Існує досить багато експериментальних даних, що показують сильну взаємодію N-C-H2O. Наприклад, у дослідах на вільному повітрі зі збагаченою концентрацією СО2 (FАСЕ) і у камерах з відкритим верхом, нестача азоту спричиняє зниження стимуляції росту біомаси СО2 (наприклад, De Graaff et al., 2006; Ellsworth, et al., 2012). Вважається також, що збільшення концентрації азоту в тканинах рослин веде до зростання втрат вуглецю на дихання рослин.

Разом із тим, довгострокове (більше 15 років) збагачення азотом широколистяного лісу не підтвердило цієї залежності, особливо при значних хронічних осадженнях азоту (Burton et al., 2012).

Ciais et al. (2008b), фіксуючи значне збільшення фітомаси та ЧПП лісів Європи в 1950–2000 рр., стверджували, що в основному збільшення концентрації СО2 в атмосфері було головним фактором збільшення ЧПП, тоді як збільшення кількості фітомаси було наслідком ведення лісового господарства. Тоді ж Churkina et al.

(2010) на основі порівняльного аналізу моделей, дійшли висновку, що збільшення кількості вуглецю в екосистемах Європи повинно завдячувати підвищенню концентрації СО2, а клімат та зміна земельного покриву протягом другої половини ХХ століття були факторами або ж нейтральними, або сприяли емісії вуглецю в атмосферу. Kaplan et al. (2012), використовуючи глобальну модель динаміки рослинності LPJ, стверджують, що протягом останніх 500 років антропогенно зумовлена зміна земельного покриву в Європі

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

була основним чинником динаміки вуглецевого бюджету, головним чином у зв’язку зі знелісненням території.

У проведеному дослідженні ми використали підхід, розроблений P. Ciais et al. (2005), який запропонував досить просту модель, що залежить лише від концентрації СО2. У цій моделі NPP збільшується як функція співвідношення концентрації атмосферного СО2 до кількості вуглецю Ca(t), припускаючи, що нетто-біомна продуктивність (NBP) лісових екосистем поблизу стабільного стану є функцією резидентного часу вуглецю в екосистемі, а також СО2-зумовленим збільшенням NPP, що представляється -фактором.

Ця проста концептуальна модель включає біосферний резервуар вуглецю, розподілений в резервуари біомаси з коротким життєвим терміном (листя і тонке коріння), деревну біомасу з великим життєвим терміном і органічну речовину ґрунту з NPP як вхід у модель, і транспірацію, яка приймається пропорційною до обсягу запасу вуглецю M та зворотної величини середнього часу кругообігу e:

dM = NPP M e1. (4.8) dt Це просте балансове рівняння відповідає ідеальному випадку, коли єдиним шляхом повернення СО2 в атмосферу є гетеротрофне дихання, тобто вплив порушень не враховується. У такому ідеальному випадку фертилізація CO2 сама по собі могла б повністю визначати біосферний вуглецевий баланс і його еволюцію. NPP може бути записана як така, що регулюється атмосферним СО2 в вигляді

Ca(t) починаючи з до-індустріального часу t0:

–  –  –

Позначення. 1 є середнім -фактором у результаті розв’язання рівняння (5.4); 2 – середня величина з 10000 Монте Карло імітацій різних моделей (NPP, NBP) у рамках припущення 30% помилок основних параметрів вуглецевого бюджету; 3 така ж як 2 із фіксованим обігом у кожному біомі.

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Для лісів Європи, в більшості яких ведеться інтенсивне лісове господарство, жоден з результатів вимірювання NBP на рівні насадження не підтвердив статистичну значущість впливу підвищених концентрацій СО2. Як показують результати цього аналізу, що ведення лісового господарства та осадження азоту на даний час є основними факторами, що викликають поглинання вуглецю в керованих лісах помірного поясу, ніж підвищена концентрація СО2. Аналогічні висновки були отримані на основі даних інвентаризації лісів у східній частині США (Hicke et al., 2002), хоча Joos et al. (2002) засвідчили, що у межах даних наявних пробних площ не можна виключити вплив підвищеної концентрації СО2. Тим не менше, значення NBP на рівні насадження, виведені для даних CANIF дозволяє припустити, що 25% накопичення вуглецю у ґрунті зумовлюються впливом лісозаготівель. Очевидно, невизначеність фізичного та екологічного впливу лісозаготівель на баланс вуглецю ґрунтів є дуже великою. У Європі дані інвентаризації лісів показують незначний зв’язок NBP з удобрюючим ефектом СО2.

Таким чином, досить правдоподібний діапазон значень 0,2– 0,4 міг би забезпечити максимум 25%-й внесок підвищеної концентрації СО2 до того рівня поглинання вуглецю європейськими лісами, що спостерігається сьогодні. Дані інверсного моделювання NBP лісів показують велику дисперсію у Європі, 4 із 5 середніх значень потоків (таблиця 4.15) виходять за межі значень, зумовлених впливом концентрації СО2. На відміну, для всіх динамічних глобальних моделей рослинності (DGVM) значення знаходяться в діапазоні від 0,2 до 0,4, звідки випливає, що ці моделі не описують адекватно процеси, які контролюють поглинання вуглецю в інтенсивно керованих лісах помірного поясу (наприклад, ведення лісового господарства впливає на вікову структуру деревостанів).

Існує загальноприйнята точка зору, підтримана багатьма дослідженнями, що осадження азоту суттєво впливає на продуктивність лісів північної півкулі (Townsend et al., 1996), хоча кількісні оцінки цього впливу надто різняться (Nadelhoffer et al., 1999;

Schulze, 2000; Hgberg, 2007; Magnani et al., 2007; Sutton et al., 2008;

Dezi et al., 2010). Якщо враховувати основні показники, що характеризують кількість доступного азоту (фактичну кількість, яка бере участь у кругообігу в даних умовах місцезростання; азот, що був

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ накопичений внаслідок антропогенного впливу протягом останнього сторіччя; та сучасне осадження) то усереднена оцінка впливу осаджень азоту на ліси України може бути прийнята на нижчому рівні діапазону, установленому для лісів Європи на ґрунтах, не забезпечених повністю азотом, тобто на рівні 30–70 кг С·га–1·рік–1 на 1 кг осадженого азоту на 1 га за рік (Hgberg, 2012).

Як випливає з викладених вище міркувань і аналізу, очікувані впливи на українські ліси протягом найближчих десятиліть є різнотипними, нерівномірно розподіленими по території країни і супроводжуються великими невизначеностями. Кліматично зумовлене збільшення NPP буде обмеженим за рахунок збільшення посушливості, особливо в південних регіонах країни. Однією з найбільш важливих особливостей майбутнього клімату є висока ймовірність жарких і посушливих періодів, які можуть істотно «перемикати» вплив змін клімату на продуктивність екосистем. Дуже імовірно, що осадження азоту підтримають зростання чистої біомної продукції, хоча певний висновок про взаємовідношення між темпами зміни NPP і гетеротрофним диханням, зумовленими зміною температури і браком води в деяких регіонах, зробити непросто.

Можна чекати синергетичний вплив на продуктивність лісів внаслідок збільшення концентрації СО2, але дуже ймовірно, що цей вплив буде невеликим. Очікуване покращення ведення лісового господарства може також позитивно позначитися на продуктивності.

Тим не менше, тенденція значного збільшення кількості заготовленої деревини протягом кількох останніх років (і, особливо, беручи до уваги загрозу збільшення рівня нелегальних рубок) може істотно зменшити цей потенціал.

Негативні наслідки включають вірогідне збільшення природних порушень (пожежі, біотичні фактори), але кількісні оцінки наслідків у майбутньому впливу на вуглецевий цикл істотно залежать від рівня охорони лісів і є досить невизначеними. Тенденції розвитку економіки свідчать про повільний, але стабільний ріст викидів забруднюючих речовин, які негативно впливатимуть на стан і продуктивність лісів.

Різноманітність і суперечливий характер впливу не дозволяють чітко оцінити вплив окремих чинників. У цілому, на основі розгляду основних факторів і кліматичних особливостей природних зон в країні, ми дійшли висновку, що є доречним використати консервативні

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

усереднені поправки на величину чистої біомної продукції: ми припустили збільшення NBP на 7,5% за сценарієм «бізнес як звичайно»

і 15% за прогресивним сценарієм у період 2015–2030 рр. Дуже ймовірно, що ці експертні оцінки дещо занижують прогнозовані значення NBP, особливо для прогресивного сценарію.

4.5. Прогноз динаміки лісів України та вуглецевого бюджету в 2015–2030 роки 4.5.1. Методичні передумови моделювання Схема моделювання, використана для оцінки динаміки вуглецю в українських лісах, була визначена для вирішення таких головних завдань:

– оцінка запасу вуглецю в лісовій рослинності;

– прогноз змін у використанні землі;

– моделювання динаміки головних компонентів ПВБ;

– розгляд основних проблем адаптації лісів України до кліматичних змін та використання потенціалу лісового сектору країни для пом’якшення очікуваних змін клімату.

Як первинна інформація про стан лісів були використані дані Державного обліку лісів станом на 1 січня 2011 року. Були також використані дані 2002 року, де за первинну одиницю моделювання слугує підприємство лісового господарства – для земель Державного лісового фонду під управлінням Держлісагентства та регіон (області, АР Крим) – для лісів інших відомств. Оцінка здійснена в рамках двох описаних вище сценаріїв.

Загальна схема розрахунку включає вплив таких важливих чинників:

– природний ріст насаджень (використана механічна модель оновлення даних інвентаризації лісів); відповідні результати представлені в підрозділах 4.5.2 і 4.5.3;

– кількість деревини, що заготовлюється під час рубок головного користування;

– проміжне користування (рубки догляду та санітарна рубка);

– відновлення лісів (лісовідновлення та лісорозведення);

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

– вплив антропогенних чинників (пожежі, шкідники та хвороби);Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«Кондратьєва Катерина Андріївна аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка тел.: 097 9207765; 050 8223661 e-mail: kateryna.kondratyeva@googlemail.com Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України Сучасне сільськогосподарське виробництво не може обходитися без пестицидів – хімічних засобів боротьби з хворобами рослин, шкідниками і бур’янами. При неправильному...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК: 611.316+612.313.5].068.8:616-097]-053.13 ВІКОВА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ АНТИГЕННОЇ ДІЇ 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»