WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 13 ] --

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ Перша Національна доповідь для Секретаріату Рамкової Конвенції ООН зі змін клімату оцінила розмір поглинання вуглецю лісами в країні від 14,1 Tг C·рік–1 в 1990 році до 17,6 у 1995 році і 18,1 Тг С·рік–1 у 2000 році. В доповіді не враховували ґрунт, як важливий компонент вуглецевого балансу, так само як і вплив лісів на стабілізацію сільськогосподарських ландшафтів. Оцінка, що була зроблена на базі GIS технологій, агрегованих даних обліку лісів та моделей (Бунь, та ін., 2004) зумовила висновок, що секвестр вуглецю у фітомасу лісових екосистем складав ~20 Tг C·рік–1 у 2000-му році, а загальний вуглецевий бюджет лісового сектору оцінювався в 17,8; 20,2 та 20,8 Tг C·рік–1 у 1990, 1995, 2000 роках відповідно (деревні лісові продукти в розрахунок не були включені). Подібна оцінка чистого поглинання вуглекислого газу лісовими екосистемами (55,5–61,1 Мт СО2 екв.·рік–1) наводиться В. П. Пастернаком (2011) для 1990–2008 рр.

Усі зазначені результати є неповними і можливі їх похибки невідомі, бо в них були використані агреговані дані та (в певній мірі) моделі і деякі параметри «за замовчуванням» згідно з Керівними вказівками Міжурядової групи експертів з кліматичних змін (МГЕЗК) (IPCC, 2003). Тому ці результати можуть розглядатися тільки як деяка орієнтовна оцінка вуглецевого бюджету лісів України. Разом із тим, вони достатньо узгоджені між собою. Національна Інвентаризаційна Доповідь «Викиди та поглинання парникових газів в Україні на період 1990–2005 роки» переглянула попередні результати та визначила розмір чистого стоку (поглинання) вуглецю в секторі землекористування, змін землекористування і лісівництва (LULUCF) на рівні 14,0 Tг С·рік–1 у 1990 році; ця величина дещо збільшувалася до 1999 (17,9 Tг C·рік–1) і зменшилася після (до рівня 16,0 Tг C·рік–1 у 2005 році). Нещодавній перегляд попередніх обчислень (Национальный кадастр…, 2010) дає схожу оцінку – щорічне поглинання вуглецю вкритими лісовою рослинністю ділянками протягом 1990– 2009 рр. оцінюються як 57–60 мільйонів т СО2-екв (~16 Тг С·рік–1) із невеликими флуктуаціями (відзначимо, що щорічні флуктуації в подібних оцінках є лише артефакт обчислень, оскільки для чисельної оцінки мінливості річних даних достатньої інформації немає).

Наведені оцінки виконані на основі стандартної методології МГЕЗК.

Оцінки стоку вуглецю в лісові екосистеми України в межах 16– 19 Tг C·рік–1, тобто 1,7–1,9 Tг C·га–1·рік–1, знаходяться на вищій межі

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

поглинання вуглецю найбільш продуктивними лісовими екосистемами Європи. Дослідження вуглецевого бюджету в різних категоріях лісів України і сусідніх країн численні, хоча виконувалися за різними методиками і не мають загальної системної основи (Сендзюк, Лакида, 2009).

У певних категоріях лісів країн східної Європи відзначається високий рівень поглинання вуглецю лісовими культурами. Так, у соснових культурах Білоруського Полісся середній секвестр вуглецю до 50-річного віку оцінюється на рівні 2,0–2,7 т С·га–1·рік–1 (Никитин, 2004).

У центральному лісостепу Росії в сухих та свіжих дібровах максимум досягається в 40 років і становить 2,19 і 2,45 т C·га–1·рік–1 відповідно (Шишикин, 2007). Разом із тим ці дані не враховують деяких важливих компонентів вуглецевого циклу – вони дають чисту екосистемну продукцію окремих типів лісових екосистем, а не величину чистого екосистемного вуглецевого бюджету.

У представленій роботі була використана дещо спрощена версія методології обліку повного верифікованого вуглецевого бюджету рослинних екосистем (ПВБ), розроблена Лісовою програмою Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA). Ця методологія базується на розумінні того, що тільки знання повного вуглецевого бюджету в секторі землекористування, змін у землекористуванні і лісівництві відповідає довгостроковим цілям Рамкової конвенції ООН зі змін клімату. Термін «повний» означає, що в розгляд повинні бути включені всі категорії лісових земель, усі складові лісових екосистем, усі процеси, причетні до формування вуглецевого балансу. Друга обов’язкова умова методології – необхідність за можливістю повного і достовірного обчислення невизначеностей (похибок у статистичному розумінні цього терміна) на всіх етапах і для всіх модулів схеми обчислення ПВБ. При цьому враховується, що як ПВБ, так і процес його оцінювання – це складна, відкрита, динамічна і, що є визначальним, нечітка (недостатньо організована) система, англійською мовою fuzzy system, або ж full complexity чи ill-defined problem) (Shvidenko et al., 2004; Shvidenko et al., 2010). Однією з основних ознак недостатньо організованих систем слід вказати те, що функція належності елементів або підсистем до системи, що вивчається, є стохастичною. Зважаючи на це, структурна невизначеність системи (тобто ступінь відповідності штучно

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ створеної абстрактної облікової системи реально існуючій природній системі) не може бути встановлена засобами, що існують «всередині»

облікової системи, а може бути проведена лише на основі незалежної верифікації. Оскільки така верифікація потребує не менших, а, як правило, більших витрат людських і фінансових ресурсів, чим ті, які витрачені на весь попередній облік, то такий спосіб не має практичних перспектив і не застосовується.

Методологія повного вуглецевого бюджету екосистем, яка розроблена IIASA, спрямована на те, щоб врахувати виокремлену специфіку нечітких систем. Головна риса згаданої методології – це послідовне застосування прикладного системного аналізу, використовуючи всі доречні джерела інформації та послідовну системну інтеграцію проміжних результатів, отриманих незалежними методами та моделями. Тоді невизначеності остаточного результату встановлюються на основі порівняльного аналізу, гармонізації та багатосторонніх обмежень (mutual constraints) проміжних та остаточних результатів, отриманих різними методами. В найпростішому випадку це можна зробити на основі Байєсівського підходу (Shvidenko et al., 2010; Quegan et al. 2011).

Існує декілька основних методів визначення вуглецевого бюджету лісових екосистем: інвентаризаційні підходи, процесні моделі (наприклад динамічні глобальні моделі рослинності – Dynamic Global Vegetation Models, DGVMs), безпосереднє вимірювання обміну вуглецем екосистем з атмосферою (головним чином методом вихрових пульсацій – eddy covariance) і метод атмосферних інверсій (inverse modeling). Усі наведені методи мають свої переваги і недоліки.

«Інвентаризаційні» методи об’єднують різні емпіричні підходи.

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу запропонував системне об’єднання доцільних «інвентаризаційних» методів у вигляді ландшафтно-екосистемного підходу (ЛЕП). Цей підхід використовує все доцільне емпіричне і напівемпіричне знання відносно екосистем та ландшафтів, їх функціонування та взаємодії з навколишнім середовищем. Основною перевагою згаданого методу є можливість чіткої структуризації ПВБ, використання строгих алгоритмів обчислень, послідовна і надійна оцінка невизначеностей «всередині» підходу, а основним його недоліком – обмежені прогностичні можливості.

Інформаційна база ЛЕП подається у вигляді Інтегральної земельної

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

інформаційної системи, що дозволяє в явному просторовому представленні системно об’єднати всю доступну інформацію і відповідні моделі.

«Процесні» моделі динаміки рослинності (наприклад DGVM) описують базові фізіологічні процеси функціонування екосистем, такі як фотосинтез, автотрофне та гетеротрофне дихання і т. п. Але в застосуванні до відносно невеликих територій можуть давати значні і, загалом, неконтрольовані похибки, оскільки глобальні моделі не здатні надійно описати регіонально специфічні, проте важливі риси екосистем. Разом із тим, DGVM є практично єдиним засобом розуміння і пояснення процесів в екосистемах, а також прогнозу їх стану внаслідок змін зовнішнього середовища. Тому вони широко застосовуються в прогнозах, пов’язаних зі змінами клімату.

Метод вихрових пульсацій дає інтегральну характеристику вуглецевого обміну екосистем з атмосферою у вигляді чистого екосистемного обміну (NEE – Net Ecosystem Exchange) основними парниковими газами, що містять вуглець. Але невелика кількість вимірювальних систем (наприклад у Росії – менше 20, в Україні – жодної) та відсутність чітко усвідомлених градієнтів не дозволяє коректно розповсюдити результати вимірів на значні території і обмежує застосування цього методу головним чином як джерела дослідних даних для параметризації моделей. Інверсне моделювання використовує виміри концентрації вуглекислого газу і метану в атмосфері і транспортні моделі переносу для зворотної оцінки вуглецевих потоків обміну екосистем з атмосферою.

Ландшафтно-екосистемний метод комбінує два основних підходи до оцінки ПВБ: метод, який базується на основі оцінки зміни запасів вуглецю за деякий період часу, як правило, за рік (pool-based method), та метод, що безпосередньо оцінює зміну запасів, тобто потоки вуглецю (flux-based method).

При першому підході визначається сумарна зміна запасу вуглецю CTOT у лісовій екосистемі як:

CTOT = CTLB + CDB + CSOC, (4.1) де CTLB, CDB, CSOC – зміни вмісту органічного вуглецю у фітомасі, мертвій рослинній біомасі та в ґрунті відповідно.

Метод оцінки потоків визначає чисту біомну продукцію (Net Biome Production, NBP) або чистий вуглецевий баланс екосистеми (Net Ecosystem Carbon Balance, NECB) як кінцевий результат ПВБ:

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ NBP = NPP – HR – FHYD – FLIT – DISC, (4.2) де NPP – чиста (нетто) первинна продукція, HR – гетеротрофне дихання екосистем, FHYD та FLIT – потоки в гідросферу і літосферу, DISC – потоки, спричинені впливом зовнішніх факторів (пожежі, рубки, біотичні порушення тощо) та споживанням рослинних продуктів. Із детальнішим описом цих підходів можна ознайомитися в (Nilsson та ін., 2000; Shvidenko et al., 2010).

Згадана вище методологія була дещо модифікована, враховуючи дослідження українських науковців (наприклад, Лакида, 2002; Бунь, та ін., 2004; Лакида та ін., 2006) та значні обмеження наявної інформації, що потрібна для повноцінного застосування методології IIASA для оцінки вуглецевого бюджету на 2011 і попередні роки, як базові для моделювання динаміки лісів та їхнього впливу на глобальний вуглецевий бюджет протягом 2015–2030 років.

Дослідження за деякими методами ПВБ для лісів України не проводилися (наприклад, за методом вихрових пульсацій). Дані за деякими важливим показниками, що використовуються в методі оцінки ПВБ (наприклад, такі як гетеротрофне дихання ґрунтів, потоки в гідросферу та літосферу в рівнянні (4.2) тощо), для умов України фрагментарні або ж відсутні. В таких випадках використовувались узагальнені модельні дані, або ж запозичені з подібних лісорослинних умов, що отримані в результаті досліджень в інших регіонах. Зрозуміло, що це зменшувало можливості повної і всебічної оцінки невизначеностей.

4.2.2. Чиста екосистемна продукція лісових екосистем Термінологічно чиста екосистемна продукція (ЧЕП) визначаться як різниця між чистою первинною продукцією та гетеротрофним диханням екосистем. Оцінка чистої первинної продукції розглянута в деталях у Розділі 3.

Гетеротрофне дихання ґрунту є другим за величиною (після чистої первинної продукції) потоком вуглецю між атмосферою і лісовими екосистемами. Дані безпосереднього вимірювання дихання ґрунтів в Україні дуже обмежені, а узагальнюючих оцінок гетеротрофного дихання ґрунтів лісових земель країни, наскільки нам відомо, не публікувалося.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій УДК 519.246 С.А. ЛУПЕНКО, Г.В. ПОЛІЩУК, Н.С. ЛУЦИК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя А.С. СВЕРСТЮК Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ЦИКЛІЧНИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ На  основі  аналізу  сучасних  інформаційних  систем  діагностики  та ...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.2; 630.22; 630.182; 630.187 Ю. В. ПЛУГАТАР * ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛІСІВ КРИМУ Кримськая гірсько-лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Наведено загальну характеристику типологічної структури лісів Криму та у розрізі головних типоутворювальних порід: дубів пухнастого і скельного, сосон – кримської, гачкуватої (звичайної), Станкевича, бука кримського (східного) та ялівця високого. Проаналізовано розподіл деревостанів...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«УДК 346.54+351.824.11 О.Ю. Трач Національний університет “Львівська політехніка” РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ © Трач О.Ю., 2012 Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»