WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТуДЕНТІв

з дисципліни

“ЗООПСИХОЛОГІЯ

ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

(для бакалаврів)

Київ2008

Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології

тапсихокорекціїТ. В. Шуповою

Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології

(протокол№1від31.08.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Зоопсихологія та порівняльна психологія” (длябакалаврів).—К.:МАУП,2008.—60с.

Методичнірекомендаціїмістятьпояснювальнузаписку,тематичнийплан, завданнядлясамостійноїроботиздисципліни“Зоопсихологіятапорівняльнапсихологія”,темирефератів,творчізавдання,питаннятазавданнядлясамоконтролю,атакожсписоклітератури.

© МіжрегіональнаАкадемія управлінняперсоналом(МАУП),2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зоопсихологіятапорівняльнапсихологія—науки,якіперебуваютьназламібіологічнихісоціальнихнаук,посідаючиважливемісце всистеміпідготовкипсихолога.

Курс “Зоопсихологія та порівняльна психологія” розкриває процеси розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі, а також питання, пов’язанізбіологічнимипередумовамиантропогенезу.Детальнорозглядаєтьсястановленнясоціальностівтваринномусвітіякпередумовисоціумулюдини,атакожвідносиниміжтваринамивугрупованнях, укладенихнаієрархічномупринципітанапринципітериторіального розподіленняресурсів.Метакурсу—сформуватиустудентівнаукове розуміння загального процесу становлення та розвитку психіки, з’ясуватипроблемибіологічногоісоціальноговповедінці,ролібіологічнихдетермінантупсихіці.

Вивчення психологічних особливостей, виявлених у тварин, їх порівняннязособливостямилюдинидаєможливістьмайбутнімпсихологампідвищитипрофесійнукомпетентність,усвідомитизагальні та принципові відмінності у відображенні навколишнього світу, поведінкинарізнихрівняхфілогенезуістоти,тавідносинміжособинаминарізнихрівняхрозвиткусоціуму,якнайповнішерозумітипередумовивиникненнялюдськоїсвідомості.

Мета самостійноїроботи—закріпититеоретичнізнаннястудентівурамкахпрограмногозмістудисципліни,датирозуміннялюдськоїпсихікитаповедінкитварин,розвиткуунихвміннязастосовувати набутізнання,аналізуючиконкретніпсихологічніситуації,активізуватистудентівдляотриманняновихзнань.

Студентповинен знати:

•предметізавданнязоопсихології,етологіїтапорівняльноїпсихології;

•місце зоопсихології, етології та порівняльної психології в системіприродничихісуспільнихнаук;

•основнінапрями,розвиткузоопсихології,етологіїтапорівняльноїпсихології;

•методидослідженьзоопсихології,етологіїтапорівняльноїпсихології;

•можливості застосування знань із зоопсихології, етології та порівняльноїпсихологіївповсякденномужиттітавроботіпсихолога;

уміти:

•визначати, до якої наукової галузі знань належить явище або проблема,щоспостерігається;

•пов’язувати поведінку людини з її темпераментом та силою психічних процесів при проведенні консультативної та корекціонноїдіяльності;

•враховуватиступіньрозвиткутавираженнясоціальностіурізнихлюдей;

•розумітигенетичнітаісторичніпередумовиповедінковихреакційіпсихічнихфеноменів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

“ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

№ Назвазмістовогомодуляітеми пор.

Змістовий модуль І. Зоопсихологія та порівняльна психологія в системі наук 1 Предметізавданняпорівняльноїпсихології,зоопсихології таетологіїї.Їхєдність Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика психічної діяльності тварин і людей Вродженаінабутаповедінка.Мотиваціядіяльності 3 Індивідуальнапам’ятьінаучіннятварин.Елементарне мисленнятварин  Розвитокпсихічноїдіяльностівонтогенезітваринталюдини Змістовий модуль ІІІ. Основні форми поведінки Репродуктивнаповедінка Соціальнаорганізаціяугрупованьтварин.Ієрархія татериторіальність Комунікативнаповедінка Популяціятаміжпопуляційністосунки Змістовий модуль ІV. Антропогенез 9 Еволюціяпсихікиіантропогенез 

ЗАВДАННЯДЛЯСАМОСТІЙНОЇРОБОТИ

здисципліни

“ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

Змістовий модуль І. Зоопсихологія та порівняльна психологія в системі наук Пояснення до модуля І Зоопсихологія—ценаукапропсихікутварин,вивчаєпоходженняірозвитоквонто-тафілогенезіпсихічнихпроцесів,атакожпередумовитапередісторіюлюдськоїсвідомості.

Психіка тварин нерозривно пов’язана з їхньою поведінкою, під якоюрозуміютьвсюсукупністьпроявівзовнішньої,переважнорухової,активностітварин,спрямованоїнавстановленняжиттєвонеобхіднихзв’язківорганізмуізсередовищем.Першопричинапсихічного відображення— це поведінка, завдяки якій здійснюється взаємодіязнавколишнімсередовищем;безповедінкинемаєпсихіки.Алейбезпсихікинемаєповедінки,оскільки,будучипохідною відповедінки,психікавторинна,самарегулюєіспрямовуєзовнішнюактивністьорганізму.

Взаємовідношенняорганізмузсередовищемрозвивалисядобільшоїрізноманітностівидівподразливості.Алецебулонепростокількісне ускладнення. Оскільки в процесі еволюції змінювався також загальнийтипвзаємодіїорганізмівзсередовищем,виникалаякісно новаформаподразливості—чутливість,тобтоздатністьдовідчуття.

Ацевжеелементарнепсихічнеявище.

Отже,зоопсихологія“виникає”назіткненнідопсихічногоіпсихічноговідображення,нарівніпершихпроявівчутливості,здатностідо відчуттяунижчихпредставниківтваринногосвіту.Звідсипочинаєтьсяеволюціяпсихіки,якачерезбагатопроміжнихступенівприходить долюдськоїсвідомості.

Утваринпсихічневідображеннязовнішньогосвітувідбувається переважноучуттєвомуплані,абстрактно-логічнийхарактервідображенняубільшостізнихвідсутній,поведінкаіпсихіка—нероздільні.

Пізнаннятваринамизовнішньогосвітуздійснюєтьсяпершзавсечерез їх рухову активность. Що ж до психіки людини, то вона становить якісно іншу категорію, хоча генетично й пов’язана з психікою тварин. Безсумнівно, у поведінці людини продовжують відігравати певну роль біологічні, спільні з тваринами фактори, але людина здатнапроникнутивсутністьречейіявищ,пізнатизакономірностіїх походження і розвитку, тобто пізнання людиною зовнішнього світу відбувається шляхом поєднання абстрактно-логічного і конкретночуттєвогомислення.

Беззнанняособливостейформуванняпсихікиіповедінкитварин неможназрозумітивиникненнялюдськоїсвідомостівпроцесіеволюційногорозвиткунаЗемлі,бопевніелементисвідомостівластиві і тваринам. У психіці й поведінці людини є багато спільного з психікоюіповедінкоютварин,цещеразпідтверджуєєдністьпоходженняірозвиткувсьогоорганічногосвіту.

Класична зоопсихологія зародилася в межах психології передусімузв’язкуіззростаючимінтересомдопроблемиеволюціївищих психічнихфункційтапроцесівнавчанняутварин.

Класичній етологіїнеможнадатипростогопояснення.Різніавторивизначаютьїїяк“об’єктивневивченняповедінки”,“дослідження інстинку”, “біологію поведінки” тощо. На підставі величезної кількості польових спостережень і експериментальних даних етологи створилистрункутеорію“біологіїповедінки”,вякійцентральнемісценалежитьконцепціїінстинкту.

КласичнаетологіядосягласвоєївершинивпрацяхдвохнайвидатнішихетологівсучасностіК.ЛоренцаіН.Тінбергена,якірозділили зК.фонФрішемНобелівськупреміюза1973р.зрозділуфізіології та медицини. К. Лоренц відомий своїми дослідженнями поведінки птахів,якувіндужедотепноописавукнизі“КільцецаряСоломона”, акнигаН.Тінбергена“Вивченняінстинкту”(1951р.)—цеважливий етап в історії класичної етології. К. Фріш прославився розкриттям таємниці“танців”бджіл.

К. Лоренц стверджував, що різні типи поведінки сформовані на підставірядутакзванихкомплексівфіксованихдій,яківластивітваринамцьоговидуіпереважногенетичнодетерміновані.Кожнийтакийкомплексфіксованихдій,абоінстинкт,вмотивованийенергією специфічноїдії.

У нашій країні поява власне етологічних досліджень датується першою чвертю XX ст. Праці О.М. Сєверцова (1922р.) і особливо В.О. Вагнера (192–1929рр.) містять величезний матеріал, що характеризує поведінку тварин у природних умовах життя. О.М.Сєверцов вважав, що в процесі еволюції психіка відіграє в певних ситуаціях вирішальну адаптивну роль. Тому розвиток психіки тварин виявивсяісторичноюнеобхідністю,оскількибезпсихічноговідображення дійсності, без вдосконалення цього відображення була б неможливоюеволюціятваринногосвіту.

Сучасна етологіявивчаєвсібіологічніаспектиповедінкитварин, аленайчастішеприаналізіповедінкимаютьнаувазічотириосновні питання: як “працює” та чи інша поведінка; як ця поведінка розвивається в онтогенезі; які шляхи еволюції цієї поведінкової реакції;

якезначенняцієїповедінкидлявиживанняособини.Протягомтривалого часу переважно вивчався онтогенетичний аспект поведінки таїїзначеннядлявиживанняособини.Алезаразнасталичаси,коли напершийпланвисуваютьсядослідженнямеханізмівповедінкових реакцій, тому можна виявити певну тенденцію до синтезу етології, порівняльноїпсихології,екології,генетикиповедінкитасоціобіологіївєдинунауку.

Сучаснийстанрозвиткузоопсихологіїдозволяєвиділитидваосновних напрями: дослідження когнітивних (пізнавальних) здібностей тварин і дослідження тварин як експериментальних моделей з вивчення психіки людини. Зоопсихологія є основною наукою про інтелектуальнутаадаптивнуповедінкутварин.

Тема1.Предметізавданняпорівняльноїпсихології зоопсихологіїтаетологіїї.

Їхєдність Спільнеівідміннеупредметах,щовивчаютьповедінкутапсихіку тварин. Поняття “психіка” і “поведінка”. Предмет і завдання порівняльної психології, зоопсихології та етології. Місце зоопсихології, етологіїтапорівняльноїпсихологіївсистеміприродничихісуспільних наук. Методи зоопсихологічних досліджень (метод лабіринту, метод обхідного шляху, диференційоване дресирування, метод проблемноїкліткитаін.).Спостереженнявпорівняльнійпсихології,експериментякметодпорівняльноїпсихологіїтаін.Основніпитання, щовивчаютьсязадопомогоюзоопсихологічнихдосліджень.

Мета. Вивчитипредметізавданняпорівняльноїпсихології,зоопсихології та етологіїї. Знати, що в цих предметах спільного і відмінного, який зв’язок існує між цими науками та іншими галузями природничогонапрямутанапряму,щодосліджуєсуспільство.Розвивативміннязастосовуватививченіметодидослідженнязалежновід цілейекспериментутаможливостейтварин,щовикористовуютьсяв експерименті.Виховуватитурботливеставленнядотварин,зякими працюютьдослідники.

Методичні вказівки. Датипоняттяетології,зоопсихології,порівняльної психології як різних наук, що вивчають поведінку тварин.

Розкритиспецифічнірисикожноїнауки,їхметодироботи.Розглянутиособливостіпрацізтваринамитатруднощівроботі,щовиникають узв’язкузфізіологічнимиособливостямитварин.Упроцесісамостійного вирішення завдань з цієї теми студентам необхідно навчитись планувати наукове дослідження, ставити мету, завдання відповідно дохарактеристиктаможливостейвибраногооб’єктадослідження.

Словникова робота. Зоологія, психологія, зоопсихологія, етологія,порівняльнапсихологія,поведінка,психіка,психічнадіяльність, спостереження,експеримент.

Творчі завдання

1.Сплануйте, як ви будете проводити спостереження: назвіть тему,мету,завдання,умовипроведення,видтварин,якимиспособамифіксаціїданихбудетекористуватись.

2.Сплануйте, як ви будете проводити експеримент у лабіринті:

назвіть тему, мету, завдання, умови проведення, вид тварин, якимиспособамифіксаціїданихбудетекористуватись.

3.Сплануйте,яквибудетепроводитиексперимент“методомобхідногошляху”:назвітьтему,мету,завдання,умовипроведення, видтварин,якимиспособамифіксаціїданихбудетекористуватись.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
Похожие работы:

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»