WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 577.156; 612.015.349 Чорна В. І., Лянна О. Л., Бразалук О. З. ІНІЦІАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Метою даної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Випуск 173. Том 185

УДК 577.156; 612.015.349

Чорна В. І.,

Лянна О. Л., Бразалук О. З.

ІНІЦІАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН

ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ

ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Метою даної роботи було дослідження адаптивної відповіді клітин головного мозку

на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, яку визначали за зміною активності

лізосомного цистеїнового катепсину L у структурах головного мозку щурів. Показано, що дозова залежність активності катепсину L структур головного мозку має складний, нелінійний характер, і можливим механізмом переключення клітин у новий режим функціонування можуть бути індуковані малими дозами зміни стабілізації лізосомально-вакуолярного апарату клітин мозку. Досліджена активність катепсину L у субклітинних фракціях сірої речовини півкуль головного мозку.

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, лізосомний цистеїновий катепсин L, головний мозок.

Целью данной работы было исследование адаптивного ответа клеток головного мозга на влияние низких доз ионизирующего излучения, которую определяли по изменению активности лизосомного цистеинового катепсина L в структурах головного мозга крыс. Показано, что дозовая зависимость активности катепсина L структур головного мозга имеет сложный, нелинейный характер, и возможным механизмом переключения клеток на новый режим функционирования может быть индуцированное малыми дозами изменение стабилизации лизосомально-вакуолярного аппарата клеток мозга. Исследована также активность катепсина L в субклеточных фракциях серого вещества полушарий головного мозга.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, лизосомный цистеиновый катепсин L, головной мозг.

The aim of the work was researching of adaptive response of brain cells on ionizing radiation with low dose influence, which was studied by measuring of lysosomal cysteine cathepsin L activity in brain structures. It was shown that dose dependency of cathepsin L activity of brain structures has had complicated and non-linear character, and the possible mechanism of cell switching on new functional stage could be induced by low dose change of brain cellular lysosomal-vacuolar apparatus stability. The activity of cathepsin L in subcellular fractions of grey matter of cerebral hemispheres was researched.

Key words: ionizing radiation, lysosomal cysteine cathepsin L, brain.

Вступ. Однією із актуальних задач сучасної високодиференційованих клітин, заміщення яких за радіобіології є розширення фундаментальних життя не відбувається, і тому вона є радіодосліджень з’ясування біологічної дії малих доз резистентною. Загибель нервових клітин, яка радіації на всіх рівнях біологічної організації. Про призводить до церебрального синдрому, відбувається вплив низьких доз радіації в літературі зустрічаються при масованому опроміненні [3; 4]. Ще не з’ясовано, суперечливі дані. Зараз накопичилося багато даних чи є причиною загибелі нервових клітин їх про неправомірність екстраполяції біологічних безпосереднє ушкодження, чи вона викликана ефектів іонізуючого опромінення від великих до опосередкованими ураженнями кровотворної та малих доз [1; 2]. Відомо, що при малих дозах інших систем, геморагічного чи аутоінфекційного опромінення, на відміну від традиційних уявлень, синдромів тощо. Дослідження протеолітичних центральна нервова система є однією з най враз- ферментів має першочергове значення для з’ясування ливіших систем організму. Відповідь ЦНС на механізму дії іонізуючої радіації на структурноопромінення принципово відрізняється від реакції функціональні і метаболічні властивості нервової інших тканин і органів. Зріла нервова тканина – тканини. Зміни вмісту та інтенсивності оновлення непроліферуюча система, яка складається з білків ЦНС супроводжуються ранніми післяраВ результаті ефекту неспецифічної регуляції корі великих півкуль і мозочку, мають поріг за дози активності ферментів підвищується активність попе- 0,1 Гр, а стан підвищеної активності клітин мозку редніх репаративних ферментів та інтенсифікуються припадає на дозу 0,25 Гр.

процеси їх відновлення. Порушення проникності, В експериментах різних авторів на різних об’єктах викликане такою слабкою дією, швидко репаруються, показано, що суміжні з малими дози індукують і тим швидче, чим вони слабкіші. Якщо швидкість процеси, які спричиняють активацію геному і репарації перебільшує швидкість виходу субстратів із супроводжуються появою нових генних продуктів, у клітин, адаптивна відповідь не спостерігається. Це тому числі білків, які в інтактних клітинах знайдені не зумовлює існування нижнього порогу малих доз, які були, а також відбувається підвищення кількості ініціюють адаптивну відповідь. Наявність такого ферментів, які репарують пошкодження ДНК [17].

порогу показано при аналізі адаптивної відповіді в В основі відповідної реакції клітини на клітинах китайського хом’яка із застосуванням опромінення в діапазоні від декількох мГр до 10 сГр мікроядерного тесту [16]. лежить ініціація синтезу ферментів репарації, не З ростом дози зверх цього порогу пошкодження зумовленої функціонуванням SOS-системи. Більш мембранних функцій підвищується, репарація не того, на відмову від SOS-репарації адаптивна встигає їх компенсувати, і в клітині виникає стан відповідь приводить до зниження виходу мутацій підвищеної активності, який спричиняє адаптивну [17].

відповідь [16]. Залежність вільної активності катепсину L від Відповідно до концепції Ейдуса Л. Х., зміни дози опромінення в середньому мозку і смугастому вільної активності катепсину L, які спостерігаються у тілі представлені на рис. 2.

Рис. 2. Залежність вільної активності катепсину L у середньому мозку (А), смугастому тілі (Б) головного мозку щурів від дози опромінення (активність – в од. абсорбції при 366 нм/мг білка, М ± m, n = 6 ± 8).

* р 0,05 порівняно з контролем З аналізу даних випливає, що як у середньому спрацьовують процеси репарації, які сприяють мозку, так і в смугастому тілі за дози 0,05 Гр почи- компенсації цих змін під впливом іонізуючої радіації.

нається поступове зниження активності ферменту, а за За дози 0,25 Гр відбувається процес лабілізації дози 0,25 Гр має місце різке підвищення вільної мембран лізосом, який супроводжується підвищенням активності катепсину L на 21 % у середньому мозку і рівня вільної активності катепсину L і формуванням на 8,4 % у смугастому тілі порівняно з контролем. За адаптивної відповіді на опромінення в діапазоні дози 0,1 Гр досліджувані структури мозку реагують малих доз.

значним зниженням активності порівняно з Аналогічні зміни рівнів вільної активності попереднім терміном зниження вільної активності катепсину L залежно від дози опромінення катепсину L, а потім це зниження зменшується, тобто спостерігали у гіпокампі і Варолієвому мості (рис. 3).

–  –  –

Рис. 4. Активність катепсину L у субклітинних фракціях сірої речовини великих півкуль головного мозку щурів (в од. абсорбції при 366 нм/мг білка): 1 –ядерна фракція; 2 – фракція важких мітохондрій; 3 – фракція легких мітохондрій; 4 – мікросомально-розчинна фракція (М ± m, n = 6).

Таким чином, нами встановлено, що дозова апарату клітин мозку, тотальне рентгенiвське опрозалежність вільної активності катепсину L структур мiнення щурiв спричиняє у сiрiй речовинi великих головного мозку має складний, нелінійний характер, і пiвкуль головного мозку порушення системи можливим механізмом переключення клітин у новий протеолізу, якi проявляються в активацiї ліз осорежим функціонування можуть бути індуковані малими мального цистеїнового кате псину L.

дозами зміни стабілізації лізосомально-вакуолярного

ЛІТЕРАТУРА

Влияние низких доз ионизирующей радиации и других факторов окружающей среды на организм / [под ред. М. И. Руднева]. – К. :

1.

Наукова думка, 1994. – 214 с.

Oliveieri G., Bodycote J. And Wolff S. Adaptive response of human lymphocytes to low concentration of radioactive thymidine // Science. – 2.

1984. – Vol. 223. – P. 594-597.

Ярмоненко С. П. Радиобиология человека и животных / С. П. Ярмоненко. – М. : Высшая школа, 1988. – 424 с.

3.

Випуск 173. Том 185

Кудряшов Ю. Б. Радиорезистентность и регуляция метаболизма нервной ткани / Ю. Б. Кудряшов, Н. Е. Кучеренко, А. Н. Васильев. – 4.

К. : Либідь, 1992. – 234 с.

Чорна В. І. Структурно-функціональні зміни в лізосомально-вакулярному апараті мозку при хронічному емоційному стресі / 5.

В. І. Чорна, Л. Ф. Педан, Г. І. Зозуля // Нейрофизиология. – 1999. – Т. 31, № 4. – С. 351-352.

Рева А. Д. Ионизирующее излучение и нейрохимия / А. Д. Рева. – М. : Атомиздат, 1974. – 237 с.

6.

Палладин А. В. Вопросы биохимии нервной системы / А. В. Палладин. – К. : Наук. думка, 1965. – 185 с.

7.

McGrath M. E. The lysosomal cysteine proteases // Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. – 1999. – Vol. 28. – P. 181-204.

8.

Веремеенко К. Н. Роль протеолитических ферментов в регуляции обмена веществ / К. Н. Веремеенко // Биохимия животных и 9.

человека. – 1983. – Т. 7. – С. 37-46.

Кристич Р. В. Гистологическая энциклопедия: Иллюстрированная энциклопедия гистологии человека / Р. В. Кристич. – БерлинГейдельберг-Токио : Из-во Шпрингера, 1984. – 341 с.

Покровский А. А. Лизосомы / А. А. Покровский, В. А. Тутельян. – М. : Наука, 1976. – 382 с.

11.

Очистка и некоторые свойства тиолактивируемого катепсина из больших полушарий головного мозга и мозжечка быка / 12.

[Березин В. А., Черная В. И., Рева А. Д., Смагина Л. Д. ] // Укр. биохим. журн. – 1982. – Т. 54, № 3. – с. 249 – 253.

Суринов Б. Г. Определение активности протеолитических ферментов с помощью азоказеина / Б. Г. Суринов, С. Е. Манойлов // 13.

Вопросы мед. химии. – 1965. – Т. 11, № 5. – с. 55-58.

Bradford M. M. // Anal. Biochem. – 1976. – Vol.72. – P. 248-254.

14.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. : Высшая школа, 1990. – 352 с.

15.

Эйдус Л. Х. О механизмах инициации эффекта малых доз / Л. Х. Эйдус // Радиац. биол. Радиоэкол. – 1994. – Т. 34, вып. 6. – С. 748-758.

16.

Гераськин С. А. Концепция биологического действия малых доз ионизируюшей радиации на клетки / С. А. Гераськин // Радиац. биол.

17.

Радиоэкол. – 1995. – Т. 35, № 5. – С. 571-580.

18. Parasassi T., Sapora O., Giusti A., De Stasio, Ravagnan G. Alteration erytrocyte membrane lypids induced by low doses of ionizing radiation as revealed by 1,6 diphenyl-1,3,5-hexatriene fluorescence lifetime // Int. J. Radiat. Biol. 1991. – Vol. 59. – P. 69.

Чорна В. І. Структурно-функціональні зміни в лізосомально-вакулярному апараті мозку при хронічному емоційному стресі / 19.

В. І. Чорна, Л. Ф. Педан, Г. І. Зозуля // Нейрофизиология. – 1999. –Т. 31, № 4. – С. 351-352.

Панин А. Е. Лизосомы: роль в адаптации и восстановлении / А. Е. Панин, Н. Н. Маянская. – Новосибирск : Наука, 1987. – 198 с.

20.

–  –  –

ЧОРНА Валентина Іванівна – д.б.н., проф., головний науковий співробітник, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна.

Коло наукових інтересів: радіаційна медицина, радіобіологія, біохімічні порушення під впливом іонізуючого випромінювання.

ЛЯННА Ольга Леонідівна – к.б.н., науковий співробітник, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна.

Коло наукових інтересів: радіаційна медицина, радіобіологія, біохімічні порушення під впливом іонізуючого випромінювання.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.С. ВОЛОШИНА М.М. АНТОНЮК МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» (спеціальність «Біотехнологія біологічно активних речовин») денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 12 від 16.03.2010 р. Київ НУХТ 2010 О.С. Волошина, М.М. Антонюк. Методи дослідження потенційних лікарських...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»