WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний ...»

-- [ Страница 1 ] --

БІОТЕХНОЛОГІЯ

УДК 631.862.1

М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор

В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»;

Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»;

В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук,

В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук,

Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»;

О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail: bulu32@yandex.ru

ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ

РОСЛИН ЯК ПІДГАЛУЗЬ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЇ

Наведено та обґрунтовано основні етапи створення культур комах в технічній ентомології виробництва біопрепаратів захисту рослин як підгалузі агробіотехнології. Запропоновано напрямки подальшого розвитку національного виробництва ентомологічних препаратів захисту рослин.

Ключові слова: захист рослин, технічна ентомологія, ентомокультура, етапи створення, технічні та технологічні проблеми Вступ. Нині одним з перспективних напрямків вирішення проблеми зменшення енергетичних витрат і забезпечення отримання біологічної продукції рослинництва є біологізація захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Число офіційно зареєстрованих в світі та виведених на ринок біологічних засобів захисту рослин видів членистоногих для контролю шкідників складає 60 найменувань. Потреба в засобах біологізації рослинництва України оцінюється не менше, ніж як для площі 15,0 млн. га. Наразі агробіотехнологія надає широкий асортимент біологічних засобів захисту рослин у вигляді препаратів, що є продуктами культивування комах, бактерій, нижчих грибів і вірусів.

В межах інтеграції біотехнології, а саме прикладній ентомології, популяційної екології та агробіотехнології сформувалась нова галузь – технічна ентомологія, зі своєю специфічною науковою і виробничою сферою. Ця специфічність полягає в тому, що її предметом є створення і відтворення культур комах, як штучних популяцій із заданими властивостями. Важливою ланкою технічної ентомології є виробнича сфера, основою якої служить масове розведення комах.

Серед ентомологічних препаратів захисту рослин в нашій країні розроблено та адаптовано до промислового напрацювання такі ентомоакарифаги: трихограма (Тrichogramma West.);

золотоочка звичайна (Chrysoperla carnea complex); енкарзія (Encarsia formosa Gah.); галиця афідіміза (Aphidoletes aphidimyza Rond.);афідіус (Aphidius colemani Vier.); амбілісейус (Amblyseius mckenziei Sch. et Pr.); фітосейулюс (Phytoseiulus persimilis Ath. - H.); бракон (Habrobrakon hebetor Say.).

Подальший розвиток національного виробництва ентомологічних препаратів захисту рослин стримується цілою низкою факторів, зокрема й необхідністю розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення відповідного рівня якості препаратів в умовах промислового виробництва. Для цього доцільно використання досягнень новітньої агробіотехнології.

Метою досліджень було вивчення підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва ентомологічних препаратів біологічного захисту рослин шляхом розроблення заходів щодо забезпечення відповідного рівня якості препаратів.

Матеріали та методика досліджень. Для проведення досліджень було використано системний підхід до синтезу біотехнічних систем [1], аналіз результатів використання у виробництві випереджаючої стандартизації та методів конструювання постіндустріальних технологій з використанням ДНК-технологій. В якості інформаційної бази для проведення аналітичних досліджень використано техніко-технологічні та методичні розробки фахівців НУБіП БІОТЕХНОЛОГІЯ України, ІТІ «Біотехніка», а також результати впровадження біотехнічних рішень для виробництва ентомологічного препарату трихограми в ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія».

Результати досліджень. Предмет вивчення технічної ентомології – культуральний процес – створення і відтворення ентомокультури як реалізація життєвих циклів виду, що відтворюється, в умовах техноценозу.

Поняття ж культурального процесу є основою штучного розведення комах в штучних умовах лабораторії або промислового підприємства, чия технологічна структура визначається типом морфогенезу ентомокультури, що розводиться. Наразі виділено шість етапів створення культур комах (рис. 1) [2].

Як видно, кожен етап створення ентомокультур має конкретні специфічні завдання, причому успішна реалізація кожного подальшого етапу цілком залежить від успішної реалізації попереднього.

Зрозуміло, що таке розділення на етапи достатньо умовне і не має чітких меж, що дозволяє групувати їх не змінюючи послідовності за певними ознаками для зручності оцінки ступеня їх взаємодії і впливу на процес створення ентомокультури в цілому. Таким чином, масове розведення комах методами тільки технічної ентомології здійснити неможливо, тобто організація промислового виробництва комах виходить за межі прикладної ентомології.

Межа ж ця проходить не між п'ятим і шостим етапами, але в самому п'ятому етапі. Процес створення ентомокультури закінчується створенням стандартної лабораторної культури, яка є початковим матеріалом для промислового виробництва, тобто є і племінною по аналогії з штамом-продуцентом в мікробіології.

Рис. 1. Основні етапи створення культур комах Створення ентомокультури неможливе без залучення окрім ентомологів висококваліфікованих фахівців біотехнологів. Масове виробництво ентомологічних препаратів можна визнати промисловою біотехнологією лише тоді, коли заданий рівень відтворення продукції забезпечується при обслуговуванні неспеціалізованим персоналом.

Таким чином, промислова ентомологія виробництва біопрепаратів захисту рослин сформувалась як самостійна підгалузь сучасної агробіотехнології.

Друга проблема полягає в тому, що наразі немає конкретного поняття маточної культури, так як племінна робота з іншими ентомокультурами спеціально не налагоджена. НедоБІОТЕХНОЛОГІЯ статня увага ентомологів до племінних культур свідчить про те, що п'ятий етап в технічній ентомології недостатньо опрацьований. Це позначається на якості вихідного матеріалу, наданого біофабрикам. В умовах виробництва племінна культура стає виробничою маточною культурою, чиїм завданням і є поставка необхідного числа яєць потрібної якості, в той час як функцією лабораторної племінної культури є періодична заміна спрацьованих виробничих маточних культур. Точно так штам-продуцент (еталонна культура) мікроорганізмів періодично замінює вироджений виробничий інокулят на підприємствах мікробіосинтеза.

Це дуже важливий крок, що дозволив мікробіологам-біотехнологам перейти від чашки Петрі до промислового апарату. В такому ж напрямку йде подальший розвиток прикладної ентомології. Тобто, не створення масової культури комах, а створення промислового біовиробництва, продукцією якого і буде ентомокультура. Це означає, що проблема створення промислового виробництва ентомокультури виходить за межі суто біологічних і суто технічних проблем, тобто є складним біотехнічним завданням, до вирішення якого необхідно залучити досвід суміжних галузей біотехнології, які вже мають розвинену наукову і промислову сфери.

Відповідно до наведеної концепції в НУБіП України спільно з фахівцями інших провідних наукових установ розроблено національний стандарт України ДСТУ 5016:2008 «Ентомологічні препарати трихограми. Загальні технічні умови», в якому встановлено всі вимоги для забезпечення якісного виробництва [3]. Крім того, фахівцями НУБіП України вперше у світовій практиці визначено ДНК-маркери для ідентифікування виду Trichogramma pintoi Voeg. [4]. Методи оцінки якості промислового виробництва ентомокультур викладено також у галузевому стандарті СОУ 74.3-37-727:2009 «Сільськогосподарська техніка.

Обладнання для вирощування ентомоакарифагів. Методи випробувань» [5]. Загалом система національних нормативних документів щодо забезпечення якості ентомологічних препаратів захисту рослин поки що не має світових аналогів у національних та міжнародних відкритих інформаційних системах нормативних документів.

Розроблені ІТІ «Біотехніка» промислові технологічні ліній та комплекти обладнання для вирощування трихограми, бракона, золотоочки звичайної та ентомоакарифагів для захисту закритого ґрунту також поки що не мають зарубіжних аналогів, які впроваджені у серійне виробництво [6].

Впровадження вказаних розробок у ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія» в умовах промислового виробництва дозволило отримати високоякісний ентомологічний препарат трихограми, який сертифіковано і який відповідає високим вимогам ДСТУ 5016:2008. Цей препарат успішно застосовується в Україні та експортується закордон. Нагальною потребою національної ентомологічної промисловості виробництва біопрепаратів для захисту рослин є подальше розроблення та впровадження у виробництво державних або галузевих стандартів, які встановлюють загальні технічні вимоги до препаратів золотоочкаки звичайної (Chrysoperla carnea complex) та бракону (Habrobrakon hebetor Say.). Доцільним є також подальше проведення робіт щодо використання ДНК-технологій для забезпечення відповідного рівня якості маточних культур та ентомологічних препаратів.

Висновки. Таким чином, вітчизняна промислова ентомологія виробництва біопрепаратів захисту рослин сформувалась як самостійна підгалузь сучасної агробіотехнології.

Для підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва ентомологічних препаратів доцільно проведення таких заходів:

- подальше нормативне забезпечення промислового виробництва для досягнення відповідного рівня якості препаратів (в першу чергу загальні технічні вимоги до препаратів золотоочки звичайної (Chrysoperla carnea complex) та бракону (Habrobrakon hebetor Say.);

- визначення ДНК-маркерів для ідентифікування адаптованих для промислового виробництва видів ентомоакарифагів, що дозволить забезпечити високий рівень показників якості маточних культур і, як наслідок, відповідних ентомологічних препаратів.

БІОТЕХНОЛОГІЯ Список використаних літературних джерел

1. Злотин А.З. Техн. энтомология: Справочное пособие. – К/: Наукова думка, 1989. 182 с.

2. Таргоня В.С. Експерементна система багатофакторного аналізу для конструювання біотехнологічних процесів та обладнання для виробництва ентомологічних та мікробіологічних препаратів захисту рослин / В.С. Таргоня, О.О. Пилипчук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Захист рослин: наука, освіта, інновації в умовах глобалізації», присвячені 50-річчю заснування факультету захисту рослин (15-18жовтня 2012 року). – К.: НУБіП України, 2012. – С. 102-103.

3. Ентомологічні препарати трихограми. Загальні технічні умови: ДСТУ 5016:2008 / А.Барабаш, І.Беспалов, В.Бєльченко, І.Гавран, Н.Дем’янчук, В.Дубровін, І.Ібатуллін, О.Марус, М.Мельничук, С.Мельничук, В.Мироненко, Л.Саркісьян, І.Старчевський, В.Таргоня, В.Фурсов, В.Шелестова, Л.Ющенко. – [Чинний від 2009–01–01] – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 10 с. – (Національний стандарт України).

4. Мельничук М. Удосконалення методів визначення показників якості при виробництві ентомологічного препарату трихограми / Мельничук М., Ясинська Н., Таргоня В. // Технікотехнологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сіл. гос-ва України: зб. наук. пр. / Укр. наук.-досл. ін-т по прогнозуванню та випробуванню техніки і технологій для с.-г. в-ва ім. Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2006. – Вип. 9(23).– Кн.2.– C. 111–122.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.5 3. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем// Ойкумена. – 1992, №1. – С. 21–26.4. Козловський М.П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2001, вип. 28. – С. 65–71.5. Козловський М.П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2002,...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.2; 630.22; 630.182; 630.187 Ю. В. ПЛУГАТАР * ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛІСІВ КРИМУ Кримськая гірсько-лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Наведено загальну характеристику типологічної структури лісів Криму та у розрізі головних типоутворювальних порід: дубів пухнастого і скельного, сосон – кримської, гачкуватої (звичайної), Станкевича, бука кримського (східного) та ялівця високого. Проаналізовано розподіл деревостанів...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»