WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ...»

ЗЕМЛЕРОБСТВО

УДК631.8:631.559

К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник

Інститут водних проблем і меліорації НААН

E-mail: polishchuk.k@mail.ru

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ

НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що

гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони.

Ключові слова: біопрепарат, системи удобрення, біогран, кукурудза на зелену масу, біогенні елементи, поживний режим ґрунту Вступ. Порушення кругообігу поживних речовин у ґрунті внаслідок різкого скорочення внесення органічних та мінеральних добрив, ерозійних процесів, руйнації меліоративних систем, широкого розповсюдження шкідників і збудників хвороб та в цілому деградації ґрунтів загрожують ефективному веденню агропромислового виробництва України [1,3-4].

Отже, постала проблема розробити заходи по запобіганню деградації та поліпшенню родючості ґрунтів, як основи стабільного розвитку сільського господарства.

У біологічній системі землеробства одним з напрямків підвищення врожайності і якості сільськогосподарських культур є впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій із застосуванням біологічних препаратів.

За допомогою мікроорганізмів, які знаходяться в біопрепаратах, рослини забезпечують свої потреби в елементах живлення (азот, фосфор, калій тощо), також вони здатні захищати рослини від фітопатогенів, для боротьби з якими поки що мало розроблено ефективних засобів [2].

Таким чином взаємодія рослина – мікроорганізм є надзвичайно важливим фактором підвищення продуктивності агроекосистем, потенціал якого на сьогодні не використовується в повній мірі.

Мета досліджень – виявити залежності зміни поживного режиму ґрунту за застосування азотфіксуючого біопрепарату на фоні використання різних систем удобрення.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2010-2012 рр.

в умовах стаціонарного польового досліду на дерново-підзолистих глейових супіщаних ґрунтах дослідного господарства "Перше травня" Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Рожищенського району Волинської області.

Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий супіщаний глейовий характеризується наступними показниками родючості: вміст гумусу в орному шарі становить 1,4 %; рН сольової витяжки – 5,0; вміст сполук азоту, що гідролізуються – 56 мг/кг ґрунту; вміст рухомого фосфору – 174 мг/кг ґрунту, калію обмінного – 78 мг/кг ґрунту.

Площа посівної ділянки – 96 м2, облікової – 50 м2. Повторення досліду 3-х разове.

Схема досліду включає наступні системи удобрення: контроль (без добрив), мінеральна (NPK), органо-мінеральна (NPK+ гній) та біологічна (гній + сидерат). Дослідження проводили в ланці зерно-кормової п`ятипільної сівозміни (ячмінь ярий, трави багаторічні, пшениця озима, однорічні трави, кукурудза на зелену масу). Технологія вирощування культур відповідає рекомендованій загальноприйнятій технології для зони Західного Полісся.

Закладення дослідів, їх ведення, облік урожаю проводили за методикою Доспєхова Б.А. [5].

Результати досліджень. Дослідження поживного режиму ґрунту показали, що бактеріальний препарат біогран позитивно впливав на вміст рухомих форм макроелементів за всіма системами удобрення (табл.).

Так, спостереження за вмістом сполук азоту, що гідролізуються, дають підставу віднести ґрунти дослідної ділянки до дуже низького ступеня забезпечення (за Корнфільдом меЗЕМЛЕРОБСТВО нше 100 мг/кг ґрунту). Найбільший вміст на дослідних ділянках без внесення біограну, сполук азоту, що гідролізуються отримали за органо-мінеральної системи удобрення (78,8 мг/кг ґрунту). Біологічна система удобрення призвела до підвищення вмісту азоту на 13 мг/кг ґрунту, проти контролю 58,9 мг/кг. Найменший вміст рухомого азоту в ґрунті був за мінеральної системи удобрення (N100P90K100), за якої вміст цього елементу збільшився на 18%, проти контролю.

Внесення біограну забезпечило підвищення вмісту азоту, що гідролізується в ґрунті, за застосування мінеральної та біологічної системи на 3,8-4%, а на ділянках без добрив та за органо-мінеральної системи збільшення було в межах точності досліду.

Таблиця Вміст біогенних елементів у шарі ґрунту 0-20 см на кукурудзі (зелена маса) за 2010рр., середнє за вегетацію, мг/кг ґрунту P2О5 K2О N Система удобрення без інокуляції Контроль (без добрив) 58,9 78 38 Мінеральна система (N100P90K100) 69,5 121 68 Органо-мінеральна система (гній 50 т/га + N100P90K100) 78,8 180 93 Біологічна система (гній 50 т/га, сидерат) 72 163 67 з інокуляцією Контроль (без добрив) + біогран 60,9 82 37 Мінеральна система (N100P90K100 + біогран) 72,5 134 70,6 Органо-мінеральна система (гній 50 т/га + N100P90K100 + 80,3 191 94,6 біогран) Біологічна система (гній 50 т/га, сидерат + біогран) 74,7 168 69,6 Проведені дослідження за фосфорним режимом без внесення біограну показали, що найбільший вміст рухомих форм фосфору був за органо-мінеральної системи удобрення – 180 мг/кг, проти контролю 78 мг/кг ґрунту. Застосування лише органічних добрив підвищувало вміст рухомого фосфору в ґрунті до 163 мг/кг ґрунту, що на 85 мг/кг ґрунту більше, ніж на контролі. Найнижчим результат був на ділянках за мінеральної системи удобрення – 121 мг/кг ґрунту.

Передпосівна інокуляція насіння мікробіологічним препаратом біогран забезпечувала покращення фосфорного живлення інокульованих рослин на 3,1-10,7%, оскільки рослини здатні проникати на значні глибини, залучаючи до рослинного метаболізму фосфати, які не можуть бути використані ними за інших умов. Особливо за біологічної та органомінеральної систем удобрення це дозволило забезпечити ґрунт високим вмістом рухомого фосфору (168-191 мг/кг ґрунту).

На вміст обмінного калію в ґрунті позитивно впливали різні системи добрив. Так, за використання мінеральних добрив та гною відбувається підвищення вмісту обмінного калію в ґрунті до 93 мг/кг ґрунту, що на 55 мг/кг ґрунту вище за показники контролю.

За впровадження мінеральної та біологічної систем удобрення підвищення обмінного калію в ґрунті спостерігається лише на половину, а саме на 29-30 мг/кг проти контролю. На ділянках з передпосівною бактеризацією насіння біограном позитивний ефект від його застосування не спостерігався у накопиченні обмінного калію в ґрунті.

Висновки. Проведені нами дослідження показали позитивний вплив удобрення та передпосівної бактеризації насіння кукурудзи бактеріальним препаратом біогран в зернокормовій сівозміні. При цьому біогран стимулює біологічну активність дерново-підзолистого ґрунту, створює сприятливі умови для незначного накопичення поживних речовин, а саме за всіх систем удобрення підвищується вміст макроелементів порівняно з ділянками на яких біогран не застосовувався.

Встановлено, що за період досліджень вміст сполук азоту, що гідролізуються, підвищився на 3-5% та фосфору – 3-10%, а вміст обмінного калію мало змінився порівняно з ділянками, на яких не проводили інокуляцію насіння біограном.

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Список використаних літературних джерел

1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.

2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С.

7 – 20.

3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с.

4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва / Б.С. Носко. – К. : Аграрна наука, 1999. – 98 с.

5. Доспехов В.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / В.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Аннотация Полищук Е. В.

Влияние удобрений на наличие питательных веществ в почве на посевах кукурузы Приведены результаты исследований по наличию питательных веществ (легкогидролизируемого азота, подвижных форм фосфора, обменного калия) при применении биопрепарата биогран и различных системах удобрения на дерново-подзолистых почвах Полесской зоны.

Ключевые слова: биопрепарат, системы удобрения, биогран, кукуруза на зеленую массу, биогенные элементы, режим питания растений Annotation Polishchuk K.

Effect of fertilizers on the nutrients content in the soil under corn crops The article presents the research results on nutrient content (hydrolyzed nitrogen compounds, free phosphorus forms, exchange potassium) when using “biogran” biological preparation and against the background of various fertilizer systems in the sod-podzolic soils of the forest zone of Ukraine.

Key words: biological preparation, fertilize systems, Biogran, corn silo, biogenic components, the nutritive regime of soil УДК 633.63:632.51 С.П. ТАНЧИК, доктор с.-г. наук, професор І.М. ПЕТРЕНКО, аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: impetrenko@ukr.net

УТВОРЕННЯ БУР’ЯНОВОГО УГРУПУВАННЯ В ПОСІВАХ

БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Наведено результати досліджень щодо впливу систем землеробства та основного обробітку ґрунту на утворення бур’янового угрупування в посівах буряків цукрових.

Ключові слова: системи землеробства, обробіток ґрунту, буряки цукрові, бур’яни, агрофітоценоз, урожайність Вступ. Висока забур'яненість сільськогосподарських угідь пояснюється здатністю бур'янів адаптуватися до умов навколишнього середовища. На підставі багаторічних спостережень науково-дослідних установ України встановлено, що лише 10% обстежених площ мають незначну забур'яненість, 60% площ - середню (10-50 шт/м2) і 30% ріллі - сильну забур'яненість (понад 50 шт/м2). Потенційна забур'яненість ріллі становить від 400-500 млн.

шт./га до 1-2 млрд. шт./га [3].

Зниження врожаю цукрових буряків внаслідок забур'яненості може сягати 50-80%.Похожие работы:

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.6 5. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 3-9.6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3-50.7. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. –...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»