WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 9 ] --

Флегматики спокійні, врівноважені, повільні у рухах, мало енергійні. Таких людей рідко можна побачити схвильованими, їм не притаманні афективні прояви особистості. Вважається, що найскладніше бути в колективі флегматикам. Оскільки вони найбільше ризикують втратити свою індивідуальність в оточенні холериків і сангвініків, яких дратує повільність, неповороткість флегматиків.

Студент – меланхолік.

Студенти-меланхоліки уникають надмірного спілкування та почувають себе дискомфортно, коли потрапляють у нові обставини чи ситуації. Все нове та незвичайне у таких людей викликає гальмівний стан. Проте, у сприятливій обстановці, такі особистості почувають себе спокійно та працюють дуже продуктивно [1].

Важливо пам’ятати про те, що від темпераменту залежить, як саме людина реалізує свої дії, і не залежить – їх змістовна частина.

За допомогою проведеного нами дослідження на базі Рівненського державного гуманітарного університету, психологоприродничого факультету було встановлено, що тип темпераменту взаємозв’язаний з соціометричним статусом особистості в групі, але частково. Інтерпретуючи отримані дані ми можемо спостерігати, що статуси «ізольованого», «зірки» чи «лідера» з типом темпераменту не взаємопов’язані, а з такими соціометричними статусами як «прийняті» чи «ті, кому надається перевага» у типів темпераменту зв’язок безперечно є.

Також отримані результати показують, що в переважній більшості «зірками» є сангвініки, що можна пояснити їх дружелюбністю, оптимістичністю та відкритістю до нових контактів. Можна також звернути увагу на те, що «ізольованими» є студенти з різними типами темпераменту. Це можна інтерпретувати тим, що є безліч інших факторів, які впливають на набуття даного статусу.

Актуальні питання психологічної науки

Список використаних джерел:

1. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра / Ю.З.Гільбух. — К.: ІЗІМН. – 1992. – 210 с.

2. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии: Пер.с польск. / Под общ. ред. И.В. Равич-Щербо / Я. Стреляу.– М.:

Прогресс, 1982. – 231 с.

УДК 159.947.5.37.015.3

МОТИВ АЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА УЧБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ Захарук Любов, студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Артемова О.І., кандидат педагогічних наук, доцент Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб'єкта цієї діяльності. Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної сфери, розвиток якої потребує цілеспрямованого педагогічного впливу [3].

Проблема мотивації досліджується у психології досить широко (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Л. Божович, Г. Костюк, П. Якобсон, Х. Хекхаузен, Є. Ільїн, М. Матюхіна, А. Маркова, Т. Гордєєва, М. Боришевський, Ю. Гільбух, С. Максименко, В. Семиченко, Ю. Швалб та ін.), але незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, її не можна вважати повністю вирішеною. Значний внесок у вивчення проблеми мотивації учіння у молодших школярів зробили вітчизняні вчені М. Алексєєва, О. Скрипченко, М. Дригус, Н. Зубалій, С. Дрозденко, Н. Пророк та ін. Зокрема, розкриті структурні, змістовні та динамічні характеристики мотивів учіння дітей шестирічного віку, особливості та тенденції розвитку ставлення до учіння у молодших школярів з різною успішністю, умови цілеспрямованого формування позитивної мотивації учіння [2].

Мотивація учіння відіграє важливу роль у становленні особистості, адже без неї неможлива ефективна учбова діяльність та розвиток здатності і потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти. Саме у молодшому шкільному віці закладається основа для подальшого учіння школяра і часто від бажання вчитися у початковій школі залежить і прагнення до Випуск 6 учіння у середніх та старших класах [1].

Мотив вчені трактують як спонукальну причину дій і вчинків людини що викликає активність людини). В якості мотивів людської діяльності можуть виступати потреби, інтереси, переконання, почуття й переживання, ціннісні орієнтації тощо.

Результати отриманих даних показали, що мотивація формується через вплив правильно сформованого мотиву, а також побудованої взаємодії між учням и та вчителями, що є основою розвитку пізнавальних інтересів та бажання вчитися [4].

Список використаних джерел:

1. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів: Посіб. для вчителів / М.І. Алексєєва. – К. : Рад. шк., 1974. – 120 с.

2. Битянова М. Работа психолога в начальной школе / М. Битянова, Т. Азарова. – М.: Совершенство, 1998. – 352 с.

3. Бушуєва Н. Шестирічки: формування повноцінної навчальної мотивації / Н.Бушуєва// Дошкільне виховання.– 2007. – № 9. – С.

11-13.

4. Наволокова Н.П. Шляхи формування мотивації на уроці / Н.П. Новолокова // Управління школою. – 2007. – № 2. – С. 16УДК 159.922.8:159.923 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

САМОСТВЕРДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ

Кирильчук Ірина, студентка РДГУ Керівник: Литвиненко С.А., доктор педагогічних наук, професор У психологічній літературі самоствердження у підлітковому віці визначається як закономірно виникаюча соціалізація, що виявляється в спрямованості особистості підлітка на виділення і реалізацію своєї «самості» (унікальності) в системі соціальних зв'язків.

Самоствердження є однією з форм саморозвитку. Звернення до робіт психологів (І.С.Кон, Е.П.Никітін, Н.Е.Харламенкова та ін..) дало змогу виділити механізми самоствердження, якими є:

саморозкриття, самосприйняття, самовираження, саморегуляція, самопрогнузування. Загалом існують такі стратегії Актуальні питання психологічної науки самоствердження: конструктивна, стратегія домінування і стратегія самопригнічення. Процес самоствердження особистості в період її дорослішання, зокрема в підлітковий період обумовлений, трьома факторами. По-перше, соціально-економічними та психологічними змінами, що значуще впливають на розвиток особистості, по-друге, неординарністю сімейно-побутових умов, і, по-третє психологічними трансформаціями, що складають рівні розвитку емоційно-ціннісної сфери підлітка [1, с. 11-15 ].

Сутність самоствердження підлітка пов’язана з відчуттям своєї «самості» і «відокремленості» від інших На процес самоствердження підлітка сильно впливає його самооцінка [3, с. 37-41].

Гострі емоційні реакції спостерігаються тоді, коли в самооцінці підлітка зіштовхуються високі домагання і невпевненість у собі. Цей феномен має назву «афект неадекватності». Підлітки з таким афектом хочуть бути у всьому першими [5, с. 384]. «Афект неадекватності» не тільки перешкоджає правильному ставленню молодої людини до себе, але й викривляє її зв’язки з довкіллям. [2, с. 354 ].

Часто пріоритетною в самооцінці підлітка виступає фіксація на реальних чи уявних інтелектуальних і вольових недоліках.

Порівняння підлітком себе з однолітками може нести негативний впив на його самооцінку. Все це і дає поштовх для розвитку особистісної рефлексії, яка спрямовується як на переживання з приводу власної недосконалості, так і сприяє розвитку мотивації до самовдосконалення, самопізнання та самоствердження [4, с. 112Підлітки не тільки прагнуть розвинути у собі бажані якості Вони спрямовані на досягнення можливого. В кінці перехідного віку виникає особистісне утворення — самовизначення [1, с. 11-15].

Отже, в умовах сучасного українського суспільства становлення самоствердження молодої людини відбувається досить варіативно і суперечливо у зв’язку з пошуком шляхів входження в соціальний простір, що вимагає вивчення.

Список використаних джерел

1. Бех І.Д. Психологічні особливості розвитку моральних властивостей особистості/ І.Д. Бех // Радянська школа.— 1987 — № 12 — С. 11-15.

Випуск 6

2. Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. — М.:

Просвещение, 2002. – 354 с.

3. Потапчук Л.В. Психологічні особливості становлення особистісної зрілості в різних умовах соціалізації /

Л.В. Потапчук // Проблеми загальної та педагогічної психології:

Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред С.Д.Максименка – Т. 2. – Ч. 6. – К., 2000. – с.

37-41.

4. Рождественская Н.А. Формирование у подростков способности вероятностного оценивания сверстников / Н.А. Рождественская, А.В. Березина // Мир психологии. – 2001. – № 3. – с. 112-115.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Харламенкова Н.Е. Самоутверждение пoдростка. / Н.Е.

Харламенкова. – М., 2007. – 384 с.

УДК 159.923:316.46

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ЛІДЕРСТВА У СУЧАСНОМУ

СУСПІЛЬСТВІ Крот Юлія, студентка 4 курсу РДГУ Керівник: Сторож О.В., кандидат психологічних наук, доцент У сучасній науці, явище лідерство активно досліджується, визначається його структура, ознаки, механізми утворення і розробляються методи його вивчення.

Основи дослідження лідерства були закладені школами зарубіжних фахівців: К. Бланшарда, І. Вешлєра, В. Врума, П. Друкера, Ф. Йєттона, Ф. Масарика, Ф. Фідлера, М. Мескона, Р. Танненбаума, П. Херсі. Вони створили моделі та висунули теорії, які отримали світове визнання. Вітчизняні вчені: Т. Бендас В. Веснін, Д. Виханський, Є. Зайцева, К. Сельченок, В. Лозниця, Ф. Хміль теж внесли вклад в розвиток теорії лідерства [4, c.63].

Така велика цікавість дослідників закономірна - в людському суспільстві існують різні групи, неодмінним атрибутом яких, на певному етапі розвитку є висунення лідера. Важливість вивчення лідерства обумовлена і силою його впливу на розвиток групи.

Формування активної життєвої позиції особистості передбачає її оптимальну включеність в колектив і виконання лідерських функцій.

Психологія лідерства налічує не одне десятиліття, тому було розроблено безліч теорій, що пояснюють лідерство як соціальноАктуальні питання психологічної науки психологічний феномен. Т.В. Бендас у своїй монографії з психології лідерства пише, що всі концепції лідерства можна представити у руслі двох напрямків, або моделей, як вона їх називає. Конкурентна модель лідерства, яка домінувала в класичній психології лідерства в XIX столітті і в XX столітті, і кооперативна модель [3, c.119].

Теорія вроджених рис виходить з положень німецької психології кінця XIX - початку ХХ ст. і концентрує свою увагу на вроджених якостях лідера. Цей підхід до теорії лідерства був популярний аж до 40-х років ХХ ст. Його основна думка - лідерами народжуються, а не стають. Лідером може бути лише така людина, яка володіє певним набором особистісних якостей чи сукупністю певних психологічних рис. У 1940 році К.Берд склав список з 79 рис, що згадуються різними дослідниками як "лідерські". Серед них були названі такі: ініціативність, товариськість, почуття гумору, ентузіазм, впевненість, дружелюбність (пізніше Р. Стогділл до них додав пильність, популярність, красномовство) [1, c.219].

Поведінкові теорії виникли в 40-х роках ХХ ст. і вони були популярні до 60-х років. Якщо теорії особистісних якостей лідера робили акцент на необхідності розпізнавання і підбору майбутніх лідерів на основі виявлення відповідних особистісних якостей і характеристик, то поведінкові теорії лідерства сприяли посиленню уваги до питань навчання ефективним формам поведінки. К. Левін виділив авторитарний, демократичний і пасивний стилі поведінки [2, c.164].

Виходячи з різних теорій лідерства, в сучасній психології в якості основних ознак лідерства виділяють наступні:

більш висока активність та ініціативність індивіда при вирішенні групою спільних завдань;

лідерство нерозривно пов'язане з внутрішньою мотивацією;

значно більша проінформованість щодо розв'язуваної проблеми, про ситуацію в цілому;

більш виражена здатність впливати на інших;Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»