WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 8 ] --

пособие для вузов / Х.Т. Грехем, Р.Беннет; пер. с англ. под рук.

Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598с.

2. Карамушка Л.М. Технології роботи організаційних психологів /За наук. ред. Л.М.Карамушки.- К.: ІНКОС, 2005.- 345 с.

3. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціальнопсихологічний аспект) / Н.Л.Коломінський. – К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2001. - 38 с.

4. Третьяченко В. В. Соціально-психологічні механізми формування й розвитку колективних суб'єктів управління :

Актуальні питання психологічної науки автореф. дис... д-ра психол. наук / В. В. Третьяченко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноукраїнський держ. ун-т. - К., 1997. - 24 с.

УДК 159.922.8:159.923.2

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ ТА САМООЦІНКИ ПІДЛІТКА Дзюба Олена, магістрантка РДГУ Керівник: Ямницький В.М., доктор психологічних наук, професор Питання якості освітніх послуг, результативності навчання й підвищення рівня засвоєння знань учнями загальноосвітньої школи

– актуальні й сьогодні. Важливим чинником регуляції діяльності, в тому числі й навчальної, є таке особистісне утворення, як самооцінка, яка являє знання про себе, поєднане з певним ставленням до власної особистості [2, с.646]. Вона впливає на поведінку, діяльність і розвиток особистості, її стосунки з іншими людьми, а також створює основу для сприймання власного успіху чи неуспіху в діяльності, досягнення мети певного рівня, тобто рівня домагань особистості [6].

Школа, безумовно, є джерелом впливів, які мають відображення на розвитку самооцінки учня. Слід відзначити, що з переходом до 5-х класів проходить пристосування до зміни навчальної ситуації. Загалом, ставлення до навчальних предметів значно залежить від того, як підліток відноситься до вчителя, і які з даного предмету він отримує оцінки. Особливо яскраво дана тенденція проявляється в молодшому підлітковому віці [5, с.284].

Саме в цей період розвитку спостерігається максимальний вплив навчальної успішності на самооцінку, про що свідчать дослідження О'Маллі і Бахмана [1, с.255]. Успіх чи невдача впливають на подальшу діяльність, заломлюючись через особливості особистості.

В одних випадках, успіх, підіймаючи людину у власних очах, мобілізує сили на досягнення нових цілей у роботі, а в інших – може викликати самозаспокоєння [3].

На основі даних дослідження проведеного Бруковером, Томасом, Паттерсоном [1] був зроблений висновок, що існує позитивно значуща кореляція між уявленнями школярів про свої навчальні здібності та їх успішністю. Ця залежність зберігається навіть у тому випадку, коли робиться поправка на показник Випуск 6 інтелекту. Як встановили Джонс і Грайнікс, уявлення школяра про свої навчальні здібності є показником, що дозволяє найбільш точно прогнозувати успішність [1, с.258]. Зрозуміло й цілком природно, що неадекватна самооцінка (як завищена, так і занижена) негативно позначається на процесі, а також і на результаті навчальної діяльності [4].

На основі проведеного нами дослідження на базі Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №27 з учнями 9 класів, було підтверджено гіпотезу про наявність взаємозв’язку між рівнем самооцінки та навчальної успішності. Самооцінка учнів, які є успішними у навчальному процесі, має певну стабільність: ми не бачили ані занижених, ані гранично завищених оцінок. Рівень самооцінки в даній групі учнів практично однаковий і є адекватним (75%), в той же час граничить із завищеною самооцінкою (25%). У неуспішних в навчальній діяльності учнів ми, навпаки, виявили, що розподіл їх значень є хаотичнішим, ніж у учнів, чия діяльність успішна. Тут ми можемо зустріти як занижені, так і завищені показники по рівню самооцінки, чого ми не спостерігали в попередній групі випробовуваних.

Отже, успіхи в навчанні сприяють росту самооцінки, а самооцінка в свою чергу впливає на рівень навчальних успіхів через механізми очікувань, рівня домагань, мотивації і впевненості в своїх силах. Таким чином, переваги, що визначаються впливом високої самооцінки на досягнення, постійно взаємодіють з перевагами, що визначаються впливом високої успішності на очікування, стандарти і уявлення підлітка про свої можливості.

Список використаних джерел:

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс ; [пер. с анг.] ; общ. ред. и вступ. ст. В. Я. Пилиповского. – М. : Прогресс, 1986. – 421 с.

2. Варій М. Й. Загальна психологія: підруч. для студ. психолог. і пед. спец. вищ. навч. закл. / М. Й Варій. – [2-ге вид., випр. і допов.] – К. : ЦУЛ, 2007. – 967 с.

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Омега-Л, 2002. – 336 с.

4. Липкина А. И. Педагогическая оценка и ее влияние на формирование личности неуспевающего школьника / А. И. Липкина // Психологические проблемы неуспеваемости Актуальні питання психологічної науки школьников / под ред. Н. А. Менчинской. – М. : Педагогика, 1971. – С. 96 – 129.

5. Мир детства : подросток / под ред. А. Г. Хрипковой ; отв. ред.

Г. Н. Филонов. – М. : Педагогика, 1982. – 432 с.

6. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук та ін. ; за ред. Ю. Л. Трофімова.

– 3-є вид., стер.. – К.: Либідь, 2001. – 558 с.

УДК 159.923:371.212.3

САМОПОВАГА ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Єфимець Юлія, студентка РДГУ Керівник: Безлюдна В.І., кандидат педагогічних наук, професор Актуальність проблеми дослідження пов’язана із тим, що, незважаючи на значну кількість досліджень оцінної діяльності роботи учнів, питання про роль оцінювання і самооцінки навчальної діяльності учня висвітлено недостатньо, особливо із психологічних позицій, хоча є однією з найгостріших проблем, які стоять перед сучасною школою і мають бути вирішені для забезпечення досягнення учнем успіхів у навчанні. Умовою підвищення успіхів у навчанні є формування в студента адекватної самооцінки, на основі якої можливо відновлення впевненості у своїх здібностях і підвищення прагнення до оволодіння знаннями.

Метою даного повідомлення є теоретичний аналіз самоповаги як чинника успішності навчальної діяльності. Різні аспекти виховання самоповаги висвітлювалися філософами (П.Абеляр, Я.

Беме, І. Кант, Протогор, Г. Сковорода), психологами (І. Бех, У.

Джеймс, І. Кон, К. Роджерс) та педагогами (Н. Дятленко, А.Макаренко, В. Сухомлинський). Інтерес для нашого дослідження представляють педагогічні пошуки Т.А. Манько, яка розглядала виховання самоповаги в процесі становлення учнів як суб’єктів виховного процесу, і висловила слушну думку, що саме відчуття самоповаги зрештою визначає поведінку дитини, її ставлення до себе, до людей і до життя.

Таким чином, самоповага – складна інтегративна якість особистості, в основі якої лежить ціннісне позитивне ставлення індивіда до себе, спрямоване на задоволення почуття власної спроможності, впевненості у власних силах та задоволення потреби Випуск 6 у повазі, самоствердженні, виживанні в складних умовах та подоланні труднощів та випробувань. У сучасній психології відсутній єдиний підхід до визначення такого феномену як ставлення людини до себе. Можна назвати такі поняття як «узагальненя самооцінка», «самоповага», «самоприйняття», «емоційно-цінісного ставлення до себе» та ін.

Можна виділити два підходи до визначення змісту самоповаги як установочного конструкту:

- самоповага як загальна установка особистості щодо своєї цінності

- самоповага як емоційний компонент установки [2].

Так, ролі самооцінки присвячена робота О.А. Серебрякової.

Вчена стверджує, що залежно від характеру самооцінки (її адекватності, стійкості) у особистості виникає впевненість у собі, непевність або самовпевненість, тобто певні риси характеру.

Самооцінка, яка закріпилася і стала рисою характеру, не обмежується рамками однієї будь-якої діяльності, а поширюється й на інші види. Аналіз ряду досліджень дає змогу зазначити, що важливим фактором у формуванні особистості юнака є оцінювання її діяльності дорослими людьми. Емоційне самопочуття студента залежить від того, які стосунки склалися у нього з оточуючими його людьми. Дуже важливим для юнакає налагодження міжособистісних відносин із викладачами (викладачі і студенти є рівноправними суб’єктами). Така взаємодія спонукає до творчості студентів і викладач, робить навчання цікавим та ефективним. При цьому пізнавальна активність дітей є максимальною, в результаті такої діяльності дитина здатна до самооцінки [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наше аналітичне дослідження дало змогу зробити загальний висновок про те, що самоповага – це складна інтегративна якість особистості, в основі якої лежить ціннісне позитивне ставлення індивіда до себе.

Список використаних джерел:

1. Абасов З. А. От оценкы учителя – к самооценке ученика / З.А.

Абасов // Директор школы. — 1999.— №2. – С.63-71.

2. Психологічна енциклопедія. [Ав.-упоряд./О.М.Степанов]. – К.:

«Академвидав», 2006. – 424 с.

3. Практическая психология образования / Под ред. И.В.

Дуброниной. - М., 1997.

Актуальні питання психологічної науки УДК 159.923.4:303.423-057.875

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА СОЦІОМЕТРИЧНОГО

СТАТУСУ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ

Загоруй Марина, магістрантка РДГУ Керівник: Ямницький В.М., доктор психологічних наук, професор Вивченню залежності соціометричного статусу від тих чи інших факторів присвячено досить велику кількість досліджень.

Адже дане питання є на сьогоднішній день актуальною науковою задачею.

Нагадаємо, що в нашій роботі висунуто припущення про те, що соціометричний статус має взаємозв’язок з типом темпераменту.

Важливо зазначити, що характерними рисами будь-якого колективу або групи є спільна діяльність та встановлення певних психологічних стосунків між його членами.

Темперамент у цій діяльності відіграє досить значну роль, оскільки від нього залежить ступінь та характер впливу на діяльність як зовнішніх умов, так і внутрішніх, тобто індивідуально-психологічних властивостей людини.

Робочу стратегію сангвініків, холериків, флегматиків та меланхоліків та їхню поведінку в колективі можна охарактеризувати наступним чином:

Студент – сангвінік.

Студенти-сангвініки контролюють свої емоції, активно контактують з оточуючими та швидко пристосовуються до нових обставин. Такі люди швидко виконують поставлені перед ними завдання, але можуть швидко та легко про них забути, якщо зацікавляться новими. Сангвініки легко пристосовуються до будьякого колективу, до вимог керівництва [1].

Взагалі, І.П. Павлов сангвінічний темперамент визнав як найбільш досконалий [2].

Студент – холерик.

Студенти, з домінуючим холеричним типом темпераменту, помітні вже при першій зустрічі з ними. Переважання процесів збудження над процесами гальмування, що властиві даному типу нервової діяльності, яскраво проявляються у нестриманості, підвищеній емоційності, прямолінійності. Звідси і виразна міміка, різкі жести, поривчасті рухи.

Випуск 6 В умовах, що вимагають швидких та рішучих дій, проявляють себе з позитивної сторони: швидко розуміють сутність питання чи проблеми та знаходять необхідні рішення, проявляють ініціативу, діють з великим емоційним підйомом. Часто холерику працювати складно, адже його енергійність, упертість, задерикуватість, агресивність часто стають причиною сварок, непорозумінь і т. ін..

Студент – флегматик.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»