WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 7 ] --

Одним із ключових понять концепції С. Грофа виступають так звані системи конденсованого досвіду - СКД - стійкі структурні утворення психіки, що відіграють винятково важливу роль у житті людини. Кожна СКД складається з емоційно заряджених спогадів, що відносяться до різних життєвих періодів; спільною ознакою цих спогадів є те, що вони характеризуються однаковою емоційною якістю чи фізичним відчуттям. За якістю емоційного заряду можна розрізнити негативні (що містять неприємні емоційні переживання) і позитивні (що містять приємні емоційні переживання і позитивний досвід) СКД.

СКД є не просто сховищем і рубрикатором спогадів - вони являють собою щось на зразок схеми реагування, переживання, переробки вражень. Коли надходить нове враження, яке вписується в одну з існуючих СКД, воно активізує її, запускає накопичені в ній реакції. Таким чином, СКД впливають на сприйняття себе, інших та оточуючого світу, відтак на формування образу світу в цілому.

Особливу роль С. Гроф відводив СКД, сформованим на основі так званих базових перинатальних матриць - БПМ. Таких матриць чотири, вони відповідають періоду дозрівання ембріона, двом фазам процесу народження і фазі появи на світ. Зміст матриць Випуск 6 визначається біологічними і психологічними обставинами кожного з цих етапів [2].

Відомий представник трансперсональної та інтегральної психології К. Уілбер здійснив спробу синтезу західного та східного знання про людину. Він вважає, що проблеми конкретної особистості пояснюються тим, де вона проводить межу між собою і навколишнім світом. Чим ширший простір самоототожнення людини, тим більший зміст світу людина усвідомлює як свій. Він наводить чотири варіанти вирішення питання про те, де проходить межа між Я і не-Я:

1) рівень «маски» - найвужча територія Я, яка прирівнюється тільки до частини своєї свідомості, до того, що людина пред'являє оточуючим;

2) рівень его - межа проходить між свідомістю людини і її тілом, при цьому існує конфлікт між духовним і тілесним;

3 ) організм в цілому - межа проходить між тілом і зовнішнім світом, душа з тілом знаходяться в гармонії та єдності, але вони протиставляються світові;

4) ототожнення себе зі Всесвітом, розширення простору свого Я до безкінечності [4].

На думку автора, людина звичайно діє в стані дуалістичної свідомості, для якої характерним є, наприклад, поділ між суб'єктом і об'єктом, життям і смертю, розумом і тілом, зовнішнім і внутрішнім, і тому вона втрачає з поля зору вищу єдність, універсальну єдність, яка є єдиним реальним станом свідомості, інші виявляються ілюзорними. Як наслідок, свідомість людини функціонує на різних рівнях - рівнях з різними межами самоототожнення. За К. Уілбером, існує ієрархія або спектр свідомості, а кожна частина цього спектру на своєму рівні володіє видимістю «реальності». Дуалізм створює психологічні обмеження, які сприймаються як реально існуючі. Таким чином, кожен рівень свідомості, що знаходиться нижче рівня єдиної свідомості, являє собою все більше спотворення істинної універсальної реальності.

Ці рівні свідомості являють собою різні стадії сприйняття, через які людина має пройти на шляху самопізнання [3].

Згідно моделі К. Уілбера, рівні, що знаходяться нижче універсальної свідомості, нагадують смуги спектру. Вони охоплюють «трансперсональні смуги», які включають в себе архетипи, а також екзистенціальний рівень, що знаходиться нижче, Актуальні питання психологічної науки і в якому сконцентрований «весь психофізичний організм, так, як він існує в просторі і часі»[ 4, 72]. На цьому рівні культурні моделі сильно впливають на людське сприйняття шляхом фільтрації «реальності» за допомогою мови, логіки та інших соціальних «інтерпретацій».

На ще більш низьких рівнях людина функціонує не стільки всередині культурної матриці, скільки всередині власної свідомості тіла: ототожнює себе насамперед зі своїм его, тобто з уявленням про себе. Ще нижче знаходиться рівень Тіні, на якому людина відокремлює частину своєї психіки і ототожнює себе з нечітким або неповним образом себе - Маскою. Кожна частина спектру свідомості «використовує інші інструменти пізнання». На думку К. Уілбера [4], будь-яка межа стає джерелом конфліктів, тому психотерапія повинна бути спрямована на розширення простору Я, на досягнення свідомості єдності з іншими людьми і світом в цілому.

Список використаних джерел:

1. Гроф С. За пределами мозга / С.Гроф / Пер. с англ. — М. : Издво Трансперсонального ин-та, 1993. – 498 с.

2. Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследований с помощью ЛСД. / С. Гроф / Пер. с англ. — М.:

МТМ, 1994. - 240с.

3. Козлов В. Спектральная психология Кена Уилбера.

Структурный анализ [електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.integratio.ru/article/027.htm

4. Уилбер К. Никаких границ / К.Уилбер / Пер. с англ. – М.: Изд-во Трансперсонального института, 1998. – 176 с.

УДК 316.4.066

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИЙОМИ

ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Джеря Вадим студент 4 курсу РДГУ Керівник: Безлюдна В.І. кандидат педагогічних наук, професор Серед психологічних проблем, які мають теоретичну і практичну значущість, питання діяльності менеджерів посідає одне з чільних місць. Особлива значущість належить комплексові питань, пов’язаних з індивідуальною діяльністю керівникаВипуск 6 менеджера. Менеджер - людина, яка професійно здійснює функцію управління у ринковій системі відносин. Він повинен розуміти природу управлінських процесів, вміти розподіляти відповідальність за рівнями управління, знати економіку та маркетинг, інформаційну технологію, вміти планувати і прогнозувати розвиток діяльності своєї організації. Не менш важливо бути спеціалістом у роботі з людьми: вміти будувати взаємовідносини з підлеглими, між установою та клієнтами, вміти приймати рішення у складних ситуаціях, які часто змінюються.

Психологічні аспекти діяльності менеджера інтенсивно аналізуються у наукових дослідженнях Грехема Х.Т. [1], Коломінського Н.Л.[3], Карамушки Л.М., [2], Трет’яченко В.В. [4]. У даних дослідженнях простежено функції менеджера, його ролі в організації, стилі взаємодії з персоналом. Особливу увагу психологів викликають управлінські процеси в освітніх установах.

Мета даного повідомлення полягає у висвітленні результатів експериментального аналізу діяльності менеджерів дошкільних установ. Своє експериментальне дослідження ми розпочали з вивчення уявлень менеджерів освітніх установ та їх співробітників щодо професійно важливих якостей управлінця та самооцінювання стильових характеристик діяльності. Як показало опитування, більшість учасників дослідження (52відсотки) перш за все вказують на значущість соціально-психологічного компоненту у роботі керівника. У переліку характеристик, що обумовлюють, на їхню думку, успішну кар’єру перші місця посіли такі якості як комунікабельність, уміння налагоджувати контакти і зв’язки, здатність організовувати спільну діяльність. Опитані виокремлюють також такі важливі риси як схильність до саморозвитку й самоосвіти, критичне ставлення до себе. На думку наших респондентів модель ідеального лідера повинна включати такі характеристики як прагнення до знань, відповідальність, упевненість у собі, вміння впливати на людей, генерувати ідеї.

Аналіз результатів самооцінювання рівня сформованості даних якостей показав, що існує певна суперечність між усвідомленням керівниками важливості соціально-психологічних якостей та рівнем їх сформованості. Особливо нас цікавило питання стильових характеристик управлінської праці. У процесі опитування було виявлено переважання в управлінській діяльності респондентів авторитарних тенденцій. Більшість респондентів (48 Актуальні питання психологічної науки відсотків) зазначили, що їм властивий авторитарно-демократичний стиль управління. При цьому вони висловлювали переконання, що саме даний стиль і є найбільш продуктивним. Саме з цим стилем реалізації управлінських функцій дані управлінці пов’язують гармонійність і результативність своєї праці. Близько шостої частини респондентів (16відсотків) вважають свій стиль ліберально-демократичним. Демократичний стиль управління при самооцінюванні був виокремлений 28 відсотками респондентів.

Оскільки педагогічна діяльність не належить до екстремальних видів діяльності, які передбачають швидкісні варіанти прийняття рішень, а також не належить до видів активності з підвищеним рівним ризику, можна припустити, що схильність до жорсткого одноосібного керівництва у даному випадку є не найкращим стилем.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відзначимо також, що надто жорсткий стиль управління призупиняє творчий характер професійної діяльності підлеглих, а отже і з цієї сторони жорстке адміністрування є не зовсім бажаним. На основі отриманих даних можна було припустити, що освітні заклади, у яких працюють керівники з авторитарно-демократичним стилем управління, можуть мати більш прохолодну психологічну атмосферу та нижчий рівень загальної творчої активності. Все ж подальші наші спостереження показали, що наші припущення не підтвердилися.

Жодний із дошкільних закладів не мав різко виявлених негативних тенденцій. На нашу думку, це пов’язано не з помилками щодо наших прогнозів, скільки з певними неточностями у процесі самооцінювання. Оскільки думки керівників у подальшому ми перевірили за допомогою методу зовнішнього оцінювання стильових характеристик це дозволило зробити висновок, що у реальному житті завідуючі дошкільних установ не схильні використовувати непродуктивні стратегії. Інакше кажучи, їхні підлеглі не сприймають стиль керівництва авторитарним.

Співробітники вважають, що їхні керівники мають розвинені демократичні стратегії. Така розбіжність оцінювання і самооцінювання напевне була викликана тим, що при вирішенні окремих завдань і прийнятті управлінських рішень керівники змушені були використовувати прийоми одноосібного регулювання. Це змусило їх позначати стиль власного управління через авторитарно-демократичну, а не демократичну технологію.

Підтвердженням наших висновків стали і результати Випуск 6 обстеження учасників експерименту за методикою «Стиль ділового спілкування. Дотримання етичних норм у діловому спілкуванні є важливим не лише з погляду відповідальності менеджерів перед суспільством, і собою, але й перш за все, є необхідним для ефективного функціонування установи. Фактично за результатами даної методики більше половини менеджерів дошкільних закладів (52 відсотків) були віднесені нами до стилю А, тобто демократичної форми взаємодії. Мистецтво їхнього спілкування полягає у використанні психологічних факторів, і вмілої організації самого процесу спілкування. Близько п’ятої частини учасників опитування вказали на схильність поєднувати у процесі своєї професійної діяльності демократичні і авторитарні стратегії (20 відсотків). Це говорить про достатню гнучкість і толерантність управлінців. Причому зазначимо, що між двома типами управлінців, які приймали участь у опитуванні, схильність до демократичного стилю чи його поєднання з авторитарним більш яскраво проявилася в управлінців другого рівня. Виявилося, що завідуючі дошкільними установами частіше ніж їхні колеги методисти використовують авторитарні стратегії управління. На нашу думку, це зумовлено як різницею функцій, так і специфікою відбору кандидатів на керівні посади.

Отже, виконане дослідження дозволяє стверджувати, що діяльність менеджера досить різнапланова. Її ефективність значною мірою залежить від рівня сформованості професійних якостей, їх усвідомлення суб’єктом управління, адекватного самооцінювання всієї гами управлінських умінь і навичок.

Список використаних джерел:

1. Грехем Х.Т. Управление человеческими ресурсами : учеб.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»