WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 6 ] --

Походження цього поняття має кілька тлумачень. Одні вважають, що термін походить від латинського „imago”, пов’язаного зі словом „imitar” - імітувати. Згідно з тлумачним словником Вебстера, „імідж – це штучна імітація (утворення) або подача зовнішньої форми якогось об’єкта і, особливо, особи”. Деякі науковці, не заперечуючи латинського походження слова „imago”, припускають, що так називалися посмертні воскові маски в Давньому Римі, які репрезентували облагороджений вигляд покійного, були його, так би мовити, хвалебною характеристикою. [2, с. 66] У нинішньому значенні слово „імідж” уперше застосував З.

Фрейд, який розглядав його не стільки як реальний образ людини чи предмета (Ego), скільки як ідеальний образ (Super Ego), який, природно, відрізняється від реального [2]. З 1940-х років термін почали використовувати рекламісти та спеціалісти зв’язків з громадськістю. У науковий вжиток поняття імідж було введено тільки на початку 1960-х років. О. Феофанов, який одним з перших увів це поняття в спеціальну російськомовну літературу.[5, с. 194Новий словник іншомовних слів [4] дає наступне визначення іміджу: „Імідж – цілеспрямовано сформований образ певної особи, явища чи предмета, який підкреслює певні ціннісні характеристики й покликаний справити емоційно-психологічний вплив на когось з метою популяризації, реклами тощо. Імідж – це візуальна привабливість особи”. [4] Специфічні характеристики іміджу як продукту саме соціального, а не індивідуального сприймання об'єкта особливо наочно виявляються при порівнянні загальпсихологічного і соціально-психологічного підходів до вивчення сприймання (перцепції). Г.М.Андрєєва вказує на наступні основні відмінності у трактуванні сприймання (перцепції) у рамках зазначених підходів.

По-перше, в процесах соціальної перцепції, що вивчаються соціальною психологією, когнітивні, мотиваційні та емоційні елементи набагато менш відособлені один від од ного, ніж у перцептивних процесах, що вивчаються загальною психологією:

«вони виступають як невід'ємна змістовна характеристика будьякого соціально-перцептивного процесу» [4]. По-друге, з чотирьох елементів перцептивного процесу, до яких відносяться суб'єкт сприймання, об'єкт сприймання, власне процес сприймання і образ Актуальні питання психологічної науки як результат цього процесу, загальна психологія приділяє увагу майже виключно третій позиції - процесу сприймання, в той час як інтерес соціальних психологів зосереджений на характеристиках суб'єкта і об'єкта сприймання, а також образу. По-третє, на відміну від загальної психології соціальна психологія вивчає формування образів в умовах реальної соціальної групи [4, 46].

Таким чином, у рамках соціально-психологічного підходу образ аналізується як результат психічного відображення (представлення) того чи іншого об'єктивного явища; в процесі цього відображення можливі перетворення вихідної інформації, і відповідно образ не обов'язково являє собою точну копію відображуваного; процес створення образу може бути активним і цілеспрямованим (наприклад, в мистецтві); цей процес може включати процедури аналізу (що дозволяє відобразити типове в об'єкті) і синтезу (завдяки чому образ має характеристики індивідуального явища).

Все вище сказане дозволяє нам вирізняти імідж серед таких соціально-психологічних понять як репутація, авторитет, суспільна думка, тощо.

Список використаних джерел:

1. Андреева Г. М. Психология социального познания / Г.М.Андреева. - М., 2000.

2. Баксанский О. Е. Современный когнитивный подход к категории „образ мира” (методологический аспект) / О.Е. Баксанский, Е.Н.Кучер // Вопросы философии. - 2002. - № 8.

3. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф.Зимбардо, М.Ляйппе. СПб.; М.; Харьков; Минск, 2001.

4. Захаренко Е.Н. Новый словарь иностранных слов: 25 000 слов и словосочетаний / Е.Н. Захаренко, Л.Н.Комарова, И.В.Нечаева. М.: Азбуковник, 2003. - 783 с.

5. Феофанов О.А. США: реклама и общество / О.А.Феофанов. - М.:

Мысль, 1974.

Випуск 6 УДК [159.9.019.4 :316.48] – 053.6 ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ Ганжиловська Юлія, студентка V курсу РДГУ Керівник: Назарець Л. М., кандидат психологічних наук, доцент В останнє десятиліття все більший інтерес дослідників і практиків викликає стрімке зростання рівня конфліктності підлітків.

У родині, школі та поза нею підліток поводиться активно, прагнучи досягнути певних цілей. Але кожен стикається з конфліктними ситуаціями, наслідком яких є конфліктна поведінка.

Неодноразове повторення конфліктних ситуацій призводить до відмови від досягнення поставленої мети. І, як результат, підлітки не можуть самостійно подолати труднощі, знайти вихід з конфлікту і звинувачують у цьому інших людей, своїх близьких, учителів або ж обставини, що заважають здійснити плани. В інших випадках вони постійно акцентують увагу на своїх власних прорахунках, невдачах, хворобливо їх переживають, що заважає їм приступити до здійснення задуманого. Відсутність або слабкість саморегуляції під час вирішення конфліктів унеможливлює правильний вибір способів подолання труднощів, контроль над своїми діями й усвідомлення ситуації [2,с.14].

Існують різні точки зору щодо трактування конфлікту.

Прихильники психодинамічних концептуальних схем визначають конфлікт, як одночасну актуалізацію двох або більше мотивів.

Біхевіористи стверджують, що конфлікт буде лише тоді, коли є альтернативні можливості реагування. А з погляду когнітивної психології конфлікт – це зіткнення ідей, бажань, цінностей, тобто феноменів свідомості [1,с.97].

Підлітковий вік вважається найбільш конфліктним періодом.

Саме в цей час відбувається формування цінностей, усвідомлення себе як особистості, з’являються власні погляди на життя.

Підліткові, що переживає одну із самих гострих вікових криз, властивий конфлікт, викликаний суперечками із самим собою, самопізнанням, самоствердженням і спробами самореалізації. Цей внутрішній конфлікт виникає при невдоволеності життям, друзями, навчанням, стосунками з однолітками, невпевненістю в собі та через стреси.

Багатьом підліткам бракує життєвої компетентності, у різних Актуальні питання психологічної науки ситуаціях учні доволі часто конфліктують з вчителями, ровесниками, батьками. Знання суті конфліктів, закономірностей їх перебігу та вирішення, різних стилів виходу з них допоможуть краще зорієнтуватися у соціальній ситуації, розібратися в собі.

Конфлікти можуть породжувати гнів, ворожість, смуток, тривалу злобу і, навіть, насильство. Проте вони завжди несуть в собі потенціал і можливість певних позитивних результатів[4,с.111].

До типових реакцій поведінки підлітків прийнято відносити реакції опозиції, імітації, компенсації, гіперкомпенсації, емансипації, групування. Розглянемо їх детальніше.

Реакція опозиції – активний протест, причиною якого можуть бути високі вимоги до підлітка, насильні навантаження, недостатня увага з боку дорослих.

Реакція імітації – проявляється у прагненні наслідувати певному зразку, модель якого диктується.

Реакція компенсації – виражається у прагненні підлітка добитися успіху в тій області, де він слабкий.

Реакція гіперкомпенсації – виражається у прагненні звільнитися від опіки, контролю старших.

Реакція групування – філогенетичний інстинкт. Групи серед підлітків виникають і функціонують по своїх законах, серед яких найбільшою небезпекою є «автономна мораль», яка не співпадає вимогам батьків, школи, законів.

Стратегіями поведінки, яким найбільше віддають перевагу як молодші, так і старші підлітки, є суперництво, пристосування та уникнення. Поведінка підлітків у виборі суперництва характеризується прагненням наполягти на своєму, готовністю вступити у відверту боротьбу за свої інтереси, зневажаючи інтереси іншого, звинувачуючи оточення, вимагаючи вирішення проблеми.

Уникнення конфлікту, часткова відмова від пошуку інших альтернативних рішень свідчить про пасивну соціальну позицію[5,с.51]. Основна причина криється в недорозвиненості пізнавальної й особистісної сфер учнів.Вибір стратегії пристосування означає бажання уникнути конфлікту, пожертвувати особистими інтересами на користь інтересам іншого.

Таким чином, кожний учасник конфлікту обирає той чи інший тип поведінки в залежності від індивідуально-типологічних особливостей, ситуації, очікуваних результатів. Кожний тип поведінки може зустрічатися у чистому вигляді, але, як правило, у Випуск 6 реальному житті вони взаємопов’язані [5,с.52].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, психологічні конфлікти відіграють істотну роль у формуванні нових рис характеру і в перебудові особистості, а їх вирішення являє собою таку форму розвитку, в результаті якої відбувається зміна структури особистості підлітка та формування нових відносин. Конфлікт переводить його учасників на якісно новий рівень взаємодії, який супроводжується ціннісною переорієнтацією, усвідомленням та формуванням особистих і групових інтересів, зміною комунікативної структури.

Список використаних джерел:

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов /А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов. — М.: ЮНИТИ, 1999. - 507 с.

2. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. Учебное пособие для учителей и родителей / В.Г.Степанов. — М.:

Издательский центр "Академия", 1996. — 320 с.

3. Раис Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф.

Райс. – 8-е международное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 624 с.

4. Рождественская Н. А. Формирование у подростков конструктивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях / Н. А. Рождественская, А. М. Мамонова // Вестник Московского университета. Серия 14 Психология. – 2010. – № 1. – С. 110-116.

5. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник/ М.І. Пірен. — К.:

МАУП, 2003. — 360 с.

УДК 159.9 - 053.6

ПОГЛЯДИ С. ГРОФА ТА К. УІЛБЕРА ПРО

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ОБРАЗУ СВІТУ Демянюк Олена, аспірантка РДГУ Керівник: Ямницький В.М., доктор психологічних наук, професор Розглянемо погляди представників трансперсональної психології С. Грофа та К. Уілбера, які характеризується новітнім підходом до психіки людини, що показує її багатомірність.

Уявлення про те, що психологія повинна бути спрямована не на вивчення окремих проявів людини, а на осмислення природи людини в цілому – у широкому світоглядному контексті - один із Актуальні питання психологічної науки базових постулатів трансперсональної психології.

Так С. Гроф, який є засновником нового підходу в науці, більш цілісного погляду на реальність, що враховує духовні прагнення людини, виділяє дві моделі світу, породжені взаємодоповнюючими модусами свідомості: хілотропним та холотропним. Хілотропний, або орієнтований на матерію, модус свідомості - це нормальний повсякденний досвід загальноприйнятої реальності. Холотропний модус свідомості, або свідомість, що прагне до цілісності або всезагальності існування, характеризується певними незвичайними психологічними станами, передбачає сприйняття себе як потенційно необмеженого поля свідомості.

У людській психіці ці два модуси представлені і перебувають у динамічній діалектичній взаємодії. Однак у західній культурі прийнято вважати, що тільки хілотропний модус свідомості відображає об'єктивну реальність світу. «Карта внутрішнього простору» за С. Грофом включає в себе крім свідомості та несвідомого дві додаткові важливі сфери: 1) перинатальний рівень психіки; і 2) трансперсональний рівень, що виходить далеко за межі звичайних обмежень нашого тіла і его [1].Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»