WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 5 ] --
МОРАЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Вєтрова Марина, магістрантка РДГУ Керівник: Главінська О.Д., кандидат психологічних наук, доцент Проблема вивчення морального становлення особистості, здатності людини розуміти, інтеріоризувати суспільні вимови, засвоїти морально-етичні приписи та вибудовувати свою поведінку відповідно до них не втрачає своєї актуальності.

Перетворення людського індивіда в особистість відбувається в процесі соціалізації. Соціалізація, тобто процес входження людини в соціальне середовище, включає в себе засвоєння мови, Актуальні питання психологічної науки норм поведінки, засвоєння цінностей, загалом, усього того, що складає культуру суспільства. Виховання являє собою комплекс впливів, що забезпечують соціалізацію дитини. Основним завданням дорослого є передання дитині тих моральних цінностей і норм поведінки, які відповідають вимогам суспільства [1].

Особливий інтерес для науки і практики має аналіз вікових аспектів проблеми розвитку моральної свідомості та самосвідомості.

Можна виокремити підстави, які зумовлюють необхідність цього підходу: моральна сфера належить до надзвичайно складних утворень людської психіки; вивчення ґенезу людської свідомості на різних вікових етапах дозволяє простежити поетапність формування когнітивно-мотиваційних та емоційних основ морального розвитку, закономірність підходу від більш простих до складних форм [2].

Практика роботи з дітьми показує, що розвивальна і корекційна робота по формуванню моральної поведінки є найбільш ефективною в періоди, що характеризуються високою податливістю до виховних впливів. Саме то таких періодів можна віднести і період старшого дошкільного віку.

В сучасних наукових дослідженнях І.Беха, О.Запорожця, С.Якобсона, Д.Ельконіна, Р.Павелківа, Н.Савчина, Є.Субботського та ін. розкриваються психологічні механізми розуміння дітьми моральних норм, вимог, що лежать в основі особливого мотиву людських вчинків і є смисловим принципом регуляції поведінки [3].

При цьому значна увага приділяється формування моральних знань як базисного елемента моральної свідомості та самосвідомості [1].

Саме завдяки цій системі знань моральна норма, якщо вона усвідомлено закріплена і емоційно збагачена перетворюється у відповідно стійку моральну якість особистості. В дошкільному віці моральні норми виступають і як мотиви поведінки.

Можна прогнозувати, що в дошкільному віці відбуваються зміни в розвитку моральної свідомості та самосвідомості дітей, тому що, саме цей період належить до стабільних періодів життя, що характеризується плавністю та узгодженістю процесів.

Відбувається інтенсивний розвиток когнітивно-мотиваційних основ психіки, що забезпечують формування нового погляду дітей на Випуск 6 систему морально-етичних приписів [4].

Шлях від формування у дітей знань про гарні вчинки до відповідної моральної поведінки дуже складний і повинен бути заповнений клопіткою роботою дорослих над розвитком моральної свідомості дітей. Тому тільки систематична робота по формуванню у дітей моральних уявлень дасть ефективні результати у вихованні.

Список використаних джерел:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. ж-лу «Дошкільне виховання», 1998. – 62 с.

2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. / Р.Бернс – М., 1986. – 442 с.

3. Бех І.Д. Моральність особистості у психологічному ракурсі / І.Д.

Бех // Філософ. і соціолог. думка. – 1994. – №3,4. – C. – 172-184.

4. Павелків Р.В. Особистісна норма як структурний компонент моральної свідомості та самосвідомості / Р.В.Павелків //

Оновлення змісту, форм і методів виховання в закладах освіти:

Формування нової парадигми самосвідомості у психологічній науці / Зб. наук. праць РДГУ. – Рівне. – 2004. – Випуск 30. – С.23-26.

УДК [159.923:364.274]:316.4.06-057.875 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВИНИКНЕННЯ САМОТНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ

МОЛОДІ Волошина Анастасія, студентка 4 курсу РДГУ Керівник: Сторож О. В., кандидат психологічних наук, доцент Проблема самотності є актуальною для будь-якої епохи. Під цим поняттям варто розуміти стан, який викликає комплексне і гостре переживання, що виражає особливі форми самопізнання, ставлення до себе та світу. Самотні люди відчувають себе покинутими, непотрібними, загубленими, переживають розбиті емоційні стани, що часто призводить до руйнації їх ролей у соціумі.

Все це є особливо актуальним для сучасного українського суспільства, яке рухається від посттоталітарного до демократичного буття.

На сучасному етапі розвитку психологічної науки дослідження проблеми самотності як однієї з найважливіших Актуальні питання психологічної науки властивостей життєвого світу особистості необхідні для аналізу багатьох проблем, що стосуються різних проявів людського буття.

Тому тематика, пов’язана з феноменом самотності викликає постійний інтерес у психологів, культурологів, соціологів та педагогів.

Аналіз наукових праць і досліджень сучасних авторів показує, що до цих пір в науці немає єдиного розуміння сутності самотності і дозволяє окреслити проблемне поле вивчення феномена самотності: вивчення самотності як соціально-психологічного феномена (К.А. Абульханова-Славська [1, с.17], Ж.В. Пузанова, Л.І. Старовойтова, Г.М. Тихонов, С.Г. Трубникова та ін.); вивчення культурно-історичних форм самотності (О.В. Данчева, Ю.М.

Швалб, [2, с.126]); психологічні особливості самотності в підлітковому і юнацькому віці (О.Б. Долгінова, І.С. Кон, Н.В. Перешіна [3, с. 56]); опис явищ, близьких самотності (ізоляція, усамітнення) (О. Н. Кузнєцов, В. І. Лебедєв, А. У. Хараш) [4, с. 16].

Методологічне значення класичних теорій, концепцій, підходів та сучасних досліджень полягає в тому, що вони дозволяють виявити приховане від психолого-педагогічного досвіду протиріччя між самотністю як фактором, що утрудняє входження юнака у широкий контекст соціальних відносин, і самотністю як можливістю розвитку таких особистісних якостей, без яких успішна інтеграція в соціум скрутна [2, с. 45].

Самотність є складним і суперечливим феноменом розвитку особистості. Цей феномен пов'язаний з деформацією різних відносин особистості і, в цьому випадку супроводжується усвідомленням або відчуттям не просто чужості світу, але і неможливості зайняти в ньому більш-менш стійке становище.

Тобто, самотність ускладнює процес успішного входження особистості в широкий контекст соціальних відносин, а дефіцит почуття спільності веде до недорозвинення конструктивних відносин зі світом. Крім того, самотність порушує розвиток мотиваційної сфери особистості (потреб, прагнень, почуттів) і, в цілому, перешкоджає повноцінному розвитку психіки і особистості.

Враховуючи те, що юнацький вік має принципове значення для розвитку особистості в цілому, є сензитивним в плані соціалізації, проблема самотності молодої людини вимагає особливої уваги [5, с. 57].

Самотність в юнацькому віці пов'язане з основними Випуск 6 процесами і феноменами самосвідомості, впливає на формування ставлення до себе (емоційні прояви самотності), уявлень про себе (когнітивні прояви самотності), на характерологічні особливості і вибір способів поведінки (поведінкові прояви самотності).

Самотність пов'язана з основними життєвими подіями особистості (відділення від батьківської сім'ї, розширення контексту соціальних відносин, планування свого майбутнього, встановлення інтимноособистісних відносин) і завданнями розвитку особистості в юнацькому віці [3, с. 60].

Емпіричне дослідження самотності особистості, яке проводилось на двадцяти студентах IV курсу психологоприродничого факультету РДГУ показало, що більша частина вибірки зустрічалась з цим поняттям і можуть охарактеризувати себе як особи, які схильні до самотності. Однак, варто врахувати, що кількість середніх показників становить 70%, низькі – 25% та високі лише 5% досліджуваних. Отримані дані свідчить про прояв середнього рівня самотності серед опитаних. Позитивним явищем є те, що високих показників майже не було діагностовано. Даний факт пов’язаний з тим, що студенти, адаптуючись до нової соціальної ситуації, набувають потрібного досвіду з налагодження оптимальних стосунків, визначають пріоритети й таким чином долають почуття самотності.

Отже, питання самотності особливо гостро постає саме в період юнацького віку, адже він час від часу характеризується особливою емоційною нестабільністю, нерішучістю, непослідовністю у своїх діях та вчинках. Студенти емансипуються від батьківської сім’ї та освоюють нову соціальну роль, яка пов’язана з адаптацією до нового світу взаємин. Гостре переживання почуття самотності у цьому віці пов’язане з:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


складнощами процесу соціальної ідентифікації на етапі дорослішання; переживанням негативного ставлення до себе;

втратою старих і відсутністю нових дружніх взаємин і незалежно від рівня переживання самотності юнакам не властиве почуття відчаю. Дані свідчить про те, що це почуття розглядається як етап осмислення життя та стимулює до активного пошуку цікавого та змістовного спілкування.

Таким чином, у процесі міжособистісного спілкування варто звернути увагу саме на емоційний компонент, адже така взаємодія дає найпомітніші результати. Важливо те, що в силу вікових Актуальні питання психологічної науки особливостей, характеристик темпераменту чи соціотипу кожної окремо взятої людини рівень самотності буде відрізнятись, незалежно чи відчуває його негативні наслідки на собі людина.

Варто завжди прислуховуватись до внутрішніх відчуттів та до ситуації, коригуючи власну поведінку та дії так, щоб це не викликало дискомфорту у людини і у оточуючих.

Список використаних джерел:

1. Абульханова-Славська К. А. Проблеми дослідження індивідуальної самотності / К. А. Абульханова-Славська, М. І. Воловікова, В. А. Єлісєєв // Психологічний журнал. – 1991.

- №4.

2. Гозман Л. Я. Психология емоциональних отношений /Л.Я. Гозман. - Изд.Московського универс. – 1987, 170 с.

3. Кон І. С. У пошуках себе. /І.С. Кон - М.: Политиздат, 1984. – 335 с.

4. Москаленко В. В. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації особистості / В.В.Москаленко, В.Т. Циба // Педагогіка и психологія. - 1995. - №3 - С. 136-142.

5. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн.

Кн. 1: Соціальна психологія особістості и Спілкування.

/Л.Е. Орбан-Лембрик - К.:Либідь, 2004. – 567 с.

УДК 159.9:17.022.1 ІМІДЖ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ

ФЕНОМЕН

Галабурда Лідія, аспірантка РДГУ Керівник: Ямницький В.М., доктор психологічних наук, професор Нова парадигма соціально-психологічного знання дає можливість психологу займатися поясненням і систематизацією сучасних соціальних явищ. Одним із таких феноменів є імідж – явище багатогранне і складне, яке торкається різних сфер сучасного суспільного життя. Його сутність, закономірності і механізми формування ще не до кінця розроблені.Категорія іміджу акумулює в собі елементи онтології, тобто відображення змісту об'єкта, гносеології - процес його пізнання; активної дії - управління процесами формування іміджу (А.Ю. Панасюк, Е.Б. Перелигіна, Е.А. Петрова, Г.Г. Почепцов, В.М.Шепель).

Випуск 6 Слово „image” у перекладі з англійської означає образ.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»