WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 ||

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 23 ] --

Звісно, переживання почуття самотності може стати ресурсом самовдосконалення, оскільки дає неабияку можливість зануритися в особистісну рефлексію й тим самим сприяти розвитку позитивних особистісних якостей. Воно активізує внутрішній діалог, змушує Актуальні питання психологічної науки замислитися над сенсом свого існування, глибше зрозуміти самого себе. Однак у більшості досліджень самотність розглядається, в першу чергу, як негативне переживання, що супроводжується почуттями покинутості, відчуженості, непотрібності за об’єктивних умов залучення людини до різних сфер суспільного життя та спілкування. Переживання самотності не тільки породжує безліч проблем в соціальному середовищі, загострює вікові та особистісні зміни, а й проявляється у дезадаптації та погіршенні психічного здоров’я підлітків.

Список використаних джерел:

1. Айвазян Л.Ю. Взаємозв’язок суб’єктивного відчуття самотності й розвитку особистості / Л.Ю. Айвазян // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / [за ред.

С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої]. – Вип. 13. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011. – С.12–21.

2. Малишева С. В. Чувство одиночества у подростков / С.В.

Малишева. // Ломоносов: Материалы IX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.

Секция Психология. (Москва, 2002 г.). – Москва: Академпринт, 2002. – С. 105–107.

3. Хараш А.У. Психология одиночества / А.У.Хараш. //Педология

– новый век. – № 4. – 2000. – С.34.

4. Швалб Ю.М. Одиночество: Социально-психологические проблемы. / Ю.М. Швалб, О.В. Данчева. – К., 1991. – 270 с.

УДК 159.9.:316.454

ЗРАДА ЯК СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Яремчук Тетяна, студентка РДГУ Керівник: Корчакова Н.В., кандидат психологічних наук, доцент З моменту свого народження людина постійно знаходиться у символічному просторі відносин і різноманітних інтеракцій з іншими людьми. Такі взаємодії є надзвичайно багатогранними за своїми видами, формами і умовами протікання. Як зазначають науковці, наявність системи міжособистісних стосунків і спілкування є необхідними та специфічними умовами розвитку Випуск 6 людини в суспільстві. Саме тому система соціально-психологічних явищ, що зароджуються та розгортаються в міжособистісних стосунках, є надзвичайно важливим для наукового аналізу.

Предметом нашого дослідження стало таке доволі неоднозначне явище, як зрада. Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що зазначений феномен в практичному аспекті є недостатньо дослідженою сферою міжособистісних відносин. Наукове вивчення цієї проблеми за допомогою опитувань, навіть анонімних, є складним процесом, оскільки отримана інформація пов’язана з традиційно не схвалюваним в суспільстві явищем, а отже, може бути неповною або неправдивою.

У вітчизняній психології даним питанням зацікавились лише з 1988 р., тому соціально-психологічні дослідження цього феномену в нашій країні практично не проводились [1, c. 96].

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що зрада як соціально-психологічний феномен має значний дестабілізуючий, а інколи і руйнівний потенціал для системи міжособистісних стосунків. В даному випадку мова йде про емоційно насичену, а тому особливо значущу для особистості систему зв’язків з близькими людьми. Переживання зради є сильною психічною травмою, що супроводжується переживаннями ревнощів, страху, образи, які є руйнівними самі по собі, а також впливають на почуття честі і особистої гідності. Зауважимо, що такий емоційний фон в подальшому може бути детермінантою небажаних змін психіки індивіда.

Метою статті є висвітлення можливих причин зради, її мотивів; розкриття переживань людини та наслідків зазначеного явища. А також аналіз ставлення студентської молоді до зради.

Зважаючи на недостатність вивчення цього феномену, однозначного визначення поняття «зрада» науковцями не сформульовано, але існують твердження про те, що це порушення соціального договору, вірності, руйнування довіри, відмова від виконання раніше взятої на себе соціальної ролі, що потенційно несе загрозу для цілісності особистості та «Я-концепції» партнера.

Аналіз наукової літератури дозволив виокремити причини зради, зокрема: 1. зрада як сигнал згаслої любові; 2. зрада як сигнал проблеми у взаєминах; 3.

зрада як сигнал того, що у людини є певні внутрішні проблеми [2]. Крім того, існують значні гендерні відмінності у мотивації феномену. Чоловіки найчастіше пояснюють Актуальні питання психологічної науки це статевою потребою, не пов'язаною з емоційними сторонами спілкування і тому задовольняють її з випадковими, малознайомими партнерками за допомогою короткочасних, «швидкоплинних» зв'язків. Слід відмітити, що мотивом зради також може бути невдалий шлюб, любов до іншої особи, цікавість.

У жінок серед причин зради, як стверджує Є. П. Ільїн, на першому місці стоїть незадоволеність шлюбом. Для них невірність більше пов'язана з емоційними відносинами: відсутність задоволеності афективним компонентом шлюбу зазвичай стає одним із головних чинників жіночої зради [3, с. 190-195].

Крім питання про причини зради, важливими аспектами наукового аналізу проблеми є емоційні переживання зрадженої особистості. Дізнавшись про невірність, людина відчуває шок, розчарування, переоцінює цінності. Такі роздуми викликають почуття гніву та роздратованості, а коли вона усвідомлює, що не може змінити ситуацію, виникає відчуття безпорадності.

Як зазначають науковці, існує декілька шляхів подальшого розвитку проблеми, а саме: депресія, викликана сильним руйнуванням власного «Я»; помста та плани по поверненню; життя всупереч – доказ не тільки зраднику, а й самому собі, що втрата відносин є не тільки не болісним, а й бажаним завершенням.

Наслідками такого емоційного переживання може бути розвиток психічного захворювання, зокрема посттравматичного стресового розладу, генералізованого тривожного та обсесивнокомпульсивного розладів. Часто додаткової шкоди завдає стигматизація особистості суспільством [5].

Як зазначалося вище, зрада має значний вплив на особистість, її емоції, почуття, переживання, поведінку, до того ж, це явище є поширеним в соціальних контактах особливо серед молоді.

Оскільки, згідно стадій вікової періодизації Е. Еріксона, для них актуальним є питання інтимного спілкування у сфері міжособистісних відносин, що реалізується у дружбі та коханні, на цьому етапі молодим людям властиво встановлювати тісні глибоко особистісні стосунки з представниками протилежної статі [4. с.

234]. Для визначення ставлення студентської молоді до феномену зради нами було проведено вільний асоціативний експеримент в якому взяли участь 30 студентів 4-го курсу Рівненського державного гуманітарного університету. Як показують результати, загальна кількість отриманих асоціацій на слово - стимул «зрада», Випуск 6 становить 1032. Серед них у відсотковому значенні найчастіше зустрічались: біль – 17%, сльози – 16%, образа – 10%, обман – 9%, неповага – 9%. Провівши дослідження, ми помітили значне переважання негативних асоціацій, тобто відношення респондентів до проблеми викликає саме такі відчуття. Хоча з меншою частотою зустрічались і позитивні.

На наступному етапі досліджень ми побудували семантичний диференціал з сімнадцятьма біполярними парами асоціацій, які найчастіше зустрічались в респондентів з попереднього експерименту. Студенти оцінювали своє ставлення до зради залежно від більш позитивного +3 бали чи негативного -3 бали.

Перевівши отримані результати за біполярною шкалою у відсоткові значення, ми виявили особистісно – емоційне ставлення студентів до явища зради. За допомогою такого дослідження отримали наступне: у 15% учасників різко критичне ставлення, 50% мають середній рівень негативізму та 35% студентів схиляються до нейтрального сприймання зради, тобто це говорить про те, що молоді люди негативно, однак не критично ставляться до феномену, а також вбачають у даній проблемі позитивні аспекти, пов’язані з емоційно-особистісними переживаннями.

Отже, проблема міжособистісних стосунків завжди була в центрі уваги психологів, зважаючи на її значущість для особистості та її психічного здоров’я. Спілкування дає можливість людині переживати різні моменти як позитивні, так і негативні. Зрада є однією з причин руйнування суб’єктивних зв’язків у відносинах. У результаті чого, зраджена особистість отримує сильні переживання, які супроводжуються певними реакціями та носять негативні наслідки. Молодь часто стикається з такою проблемою, тому нами було проведене дослідження ставлення студентів до поняття зради.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За результатами дослідження ми виявили негативне особистісноемоційне ставлення молоді до феномену та наявність цілісного спектру негативних асоціації у студентів.

Список використаних джерел:

1. Иванова Н. В. Супружеские измены/ Наталья Владимировна Иванова. – К.: Вече, 2008. – С. 350.

2. Иванова К. Н. Измена, психология измены. Психологический навігатор. [Електронний ресурс]:http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=43 Актуальні питання психологічної науки

3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П.Ильин. - СПб. : Питер, 2006. - 544 с. : ил.

4. Павелків Р.В. Вікова психологія / Роман Володимирович Павелків - К. : Кондор, 2011. - 468 с.

5. Психологический сайт. Раздел: Психология измены.

[Електронний ресурс]: http://psylist.net/ledi/izmena.htm

–  –  –

Наукове редагування – доц. Романюк В.Л.

Відповідальний за випуск – проф. Воробйов А.М.

Підписано до друку 2.04.2013 р.

Формат 60х80/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Умовн. друк арк. 6,3. Тираж 100 прим.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 ||
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»