WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 22 ] --

Отже, психологові у роботі з дітьми доцільно використовувати казкову метафору, що пропонує близькі та інтуїтивно зрозумілі для школяра значення, дає можливість дитині відкрити новий зміст в оточуючому світі і у власному житті. Метод казкотерапії за інтенсивністю впливу, участі у ньому процесів уяви, об’єму і формою подачі матеріалу повністю відповідає особливостям психічного розвитку дитини і є ефективним розвиваючим та психотерапевтичним засобом.

Список використаних джерел:

1. Брокет 3. Целительная сила сказок / З. Брокет, Р. Шрейбер. – М.

: Аквариум Бук, 2003. – 303 с.

Випуск 6

2. Вачков І.В. Використання психологічних казок у роботі з молодшими школярами / І.В. Вачков // Психолог. – 2007. – № 11.

– 29 c.

3. Гірченко О.Л. Комп’ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей молодшого шкільного віку: Дис.... канд. псих.

наук: 19.00.07 / Олена Леонідівна Гірченко. – К., 2010. – 276 с.

4. Задесенець М.П. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості / М.П. Задесенець. – К. : Вища школа, 1982. – 136 с.

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Речь, 2006. – 240 с.

6. К'єркегор З. Страх і трепет [Текст]: етичні трактати / З.

К'єркегор. – М. : Республіка, 1993. – 382 с.

7. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологи в начальной школе (1-4) / О.В.Хухлаева. – М. : Генезис, 2006. – 303 с.

УДК 159.922.766

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НЕУСПІШНОСТІ

В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Трошкіна Євгенія, студентка РДГУ Керівник: Корчакова Н.В. кандидат психологічних наук, доцент Однією із найбільш гострих проблем сучасної школи є проблема неуспішності. Причини виникнення неуспішності у кожного учня своєрідні і пов’язані як з його індивідуальними рисами, так і з особливостями взаємодії з оточуючими. Особливої гостроти неуспішність набуває на початкових етапах шкільного життя, тоді коли закладаються основи інтелектуальної діяльності, формується пізнавальне ставлення до навчальної інформації.

Дослідженням психологічних чинників неуспішності учнів початкових класів у традиційній системі навчання займались Б.Г.Ананьєв, Т.Ю.Андрущенко, Ю.К.Бабанський, М.Гриньова [1], І.Ф.Муханова [2] та інші. Ними встановлено, що неуспішність визначається як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами.

Мета даного повідомлення полягає у висвітленні результатів експериментального дослідження з питань діагностики неуспішності учнів початкової школи та її детермінації.

Теоретичний аналіз проблеми неуспішності показав, що це Актуальні питання психологічної науки явище досить різнопланове і має багато чинників і детермінант.

Однією з причин неуспішності психологи називають диспозиційні характеристики, зокрема неадекватність самооцінки у навчальній діяльності. У своєму дослідженні ми спробували простежити зв’язок рівня успішності і адекватності самооцінювання.

Дослідження спрямовувалося на встановлення рівня успішності учнів молодших класів, виокремлення дітей з ознаками неуспішності та простеження взаємозв’язку самооцінювання з рівнем шкільної успішності.

Для проведення експерименту були вибрані учнів 1-го та 3го класів. Загальний обсяг вибірки - 30 дітей. У дослідженні використовувалися наступні методи: метод аналіз навчальної документації, бесіди, спостереження, метод експертних оцінок, тестове завдання А.І. Ліпкіної «Три оцінки». Даний комплекс методів дозволив нам оцінити як реальну успішність дітей, так і особливості їхньої навчальної діяльності.

Як відомо, показниками успішності навчання є бальні педагогічні оцінки. Вивчення журналів і зошитів дітей дозволяє стверджувати, що вчителі регулярно перевіряють виконання навчальних завдань дітьми і оцінюють їх з в икористанням бальної оцінки. Використовуючи методи математичної статистики, ми обчислили середній бал успішності навчання для кожного учня. Це дозволило нас встановити рівень шкільної успішностінеуспішності. Отримані дані у подальшому уточнювали у ході бесід з вчителями. Нас цікавили наскільки отримані оцінки відображають реальний стан навчальної діяльності учнів, чи не пов’язано це з іншими об’єктивними обставинами: пропусками занять, хворобою і т.д. На основі отриманих середніх показників успішності ми виокремили три групи учнів. До слабких учнів були віднесені діти, середній бал успішності яких знаходився у межах 5 балів. До середнього рівня навчальної успішності були віднесені діти, які мають середній бал від 7 до 9. Діти, успішність яких знаходиться у межах 9 - 12 балів були включені до групи сильних учнів.

Як показало обстеження, високий рівень навчальної успішності було зафіксовано у 20 відсотків першокласників. Більше половини учнів класу мають середній рівень успішності (66,7 відсотків). Отже, більшість учнів 1 класу (86,7 відсотків) мають належний (високий чи середній) рівень успішності. Вчителі Випуск 6 зазначають, що діти старанно ставляться до виконання навчальних завдань, виявляють сумлінність і наполегливість. Рівень їхнього інтелектуального розвитку знаходиться у нормі. Вони не відчувають значних утруднень при засвоєнні нового навчального матеріалу і його відтворенні. У той же час, близько восьмої частини учнів класу (13,3 відсотки) мають низький рівень навчальної діяльності і, як наслідок, навчальної успішності. Ці діти мають низький рівень шкільної мотивації, що поєднується з відставаннями у розвитку вищих психічних функцій.

Аналіз навчальної успішності у третьому класі показав, що всі учні з навчальними завданнями справляються. П’ята частина дітей має високий рівень успішності. Навчальна успішність решти (80 відсотків) учнів належить до середнього рівня.

Перейдемо до аналізу результатів методики «Три оцінки».

Як показало обстеження, лише незначна частина (13,3 відсотки) учнів першого класу адекватно оцінюють свою роботу Неадекватні рівні були більш представлені завищеним рівнем оцінювання.

Більше половини дітей (66, 6 відсотків) вибрали вищу оцінку, ніж реально заслуговували. У той же час зазначимо, що п’ята частина першокласників проілюструвала занижену самооцінку виконання навчального завдання.

Аналізуючи результати, одержані при дослідженні учнів третього класу ми виявили, що майже половина дітей (46,7 відсотків ) мають адекватну самооцінку. Неадекватна самооцінка збереглася у 53,3 відсотків учнів. Аналіз результатів показав, що завищену самооцінку мала лише одна дитини (6,7 відсотка). Решта дітей (46,7%) проілюстрували занижену самооцінку.

Отже, проведене дослідження показало, що протягом молодшого шкільного віку відбувається динаміка розвитку самооцінка: збільшується відсоткове співвідношення дітей, які мають адекватну самооцінку і змінюється кількість дітей із завищеною самооцінкою. У той же час необхідно відмітити, що поряд з позитивними виникають і певні негативні тенденції.

Зокрема ми виявили, що до кінця молодшого шкільного віку зростає відсоток дітей, які мають занижену самооцінку. Якщо у першому класі цей рівень оцінювання простежувався у п’ятої частини дітей то третьому класі такий характер оцінки був зафіксований майже у половини (46,7 відсотків) учнів. На нашу думку, це зумовлено не стільки віковими особливостями, скільки Актуальні питання психологічної науки стилем взаємодії вчителя з учнями. У поведінці вчителя третього класу чітко простежується схильність до авторитарного стилю спілкування. Як наслідок, третьокласники відчувають меншу впевненість у своїх успіхах, ніж першокласники, з якими працює демократичний вчитель.

Отже, провівши дослідження ми переконалися, що самооцінка і успішність у навчанні взаємопов’язані. Цей зв’язок посилюється протягом молодшого шкільного віку. На початкових етапах шкільного життя більшість неуспішних першокласників переоцінюють результати своєї учбової діяльності, не помічаючи недоліків у своїй роботі. До кінця третього року навчання оцінювання учнями своїх навчальних успіхів стає більш адекватним, але при цьому простежується певне зниження рівня домагань, що негативно впливає на ефективність навчання і навпаки, постійні відставання у виконанні навчальних завдань провокують зниження самооцінки.

Список використаних джерел:

1. Гриньова М. Саморегуляція та неуспішність школярів / М.

Гриньова // Біологія і хімія в школі. - 2002.- №3. - С.6 – 9.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Муханова І.Ф. Особливості розвитку пізнавальної сфери успішних та неуспішних в навчанні молодших школярів / І.Ф.

Муханова // Збірник наукових праць Інституту психології ім.

Г.С.Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. - Т. 7, вип.

4. – К.: Міленіум, 2005. –С. 263 – 270.

УДК 159.922.76+316.613.4

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ

САМОТНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Чмелюк С. В., студентка РДГУ Керівник: Главінська О.Д., кандидат психологічних наук, доцент Почуття самотності є невід’ємною складовою життя кожної людини, але в останній час, внаслідок дії цілої низки негативних соціальних чинників а саме, розвиток виробництва та науки, економічна криза, проблема самотності стала дуже поширеною та болючою для суспільства.

Самотность особистості досліджували К. У. Еллісон, В. Кисельова, Г.Р. Коллінз, І.С. Кон, Ф.Б. Міниртс, А.В. Мудрик, Випуск 6 Ю.М. Орлов, І.М. Слободчиков, І. Дж. Теннер [1]. Вони акцентували увагу на причинах самотності підлітків, пов’язуючи їх як з ситуаціями, за яких виникає вірогідність самотності, так і з характером особистості.

Відомо, що вікові особливості підліткового віку є вагомими чинниками виникнення почуття самотності. Закономірності розвитку особистості як нормальні реакції на природні зміни потреб, інтересів, особистісних стандартів та ідеалів пов’язані із становленням самосвідомості. Вони можуть супроводжуватися почуттям невпевненості, невизначеності, незадоволенням собою та своїми соціальними взаємозв’язками. Ці переживання, які особливо гостро людина відчуває саме у підлітковому віці, можуть призводити до виникнення почуття самотності.

Крім того, такі особистісні характеристики, як низька самооцінка, негативне самосприйняття, страх відторгнення, сором’язливість, недостатній розвиток комунікативних навичок, соціальних якостей та адекватних форм самоутвердження також зумовлюють виникнення почуття самотності у підлітковому віці.

Сучасний дослідник К. Еллісон перераховує можливі тимчасові причини самотності: сором’язливість, почуття непорозуміння, нерозв’язаний конфлікт, фізичне розставання з коханою людиною, почуття відчуженості, фізична хвороба, критика впливової особи, смерть близької людини, прагнення до стосунків, які не реалізуються, розривання стосунків [3].

К. Боумен виділяє кілька факторів, що сприяють посиленню самотності в сучасному суспільстві: послаблення зв'язків у первинній групі; збільшення сімейної та соціальної мобільності, роблячи наголос на значення подій, що відбуваються в житті особистості [4].

Загалом, чинники що призводять до виникнення почуття самотності можна об’єднати у чотири групи: особливості підліткового віку, особистісні особливості підлітків, соціальні фактори, що характеризують процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві та фактори, які пов’язані з характером сімейних стосунків і родинного виховання тощо [2].Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 |
Похожие работы:

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»