WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 21 ] --

4. Лашук В. Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності/В.

Лашук // Психологія і суспільство. - Тернопіль:ТНЕУ, 2011, № 3.

- С. 104-109

5. Лашук В.Г. Психологічні особливості переживання самотності:

автореф. дис.. …канд. психол. наук / Лашук В.Г. – К, 2010. – 32с.

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб, заведений: В 3 кн. Общие основы психологи / Р.С. Немов — 3-е изд. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 651 с.

7. Швалб Ю.М.. Одиночество: социально–психологические проблемы / Ю.М.Швалб, О.В.Данчева. – К.: Украина. 2001. – 270с.

УДК: 159.922.1-053.67

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ В

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Суходол Анна, магістрантка РДГУ Керівник: Рудюк О. В., кандидат психологічних наук, доцент Проблема характеру та його формування має давню історію і належить до найскладніших у психології. Разом з тим, це і вічна нова проблема, тому що виникає постійно з народженням кожної дитини, з появою нового покоління і неодмінними турботами про його виховання.

Визначаючи поняття «характер», слід зазначити, що воно трактується в психології неоднозначно. По-перше, наявні труднощі Актуальні питання психологічної науки в розрізненні характеру і темпераменту, оскільки й досі складно встановити, що є властивостями темпераменту, а що є результатом прижиттєвих «нашарувань», тобто відноситься до властивостей характеру. Ще більше спірних питань виникає під час спроби розділити поняття «характер» і «особистість», оскільки в психологічній літературі ці поняття або часто ототожнюються і використовуються як синоніми, або характер включається в особистість і розглядається як її підструктура.

Проблему характеру досліджували такі вчені, як:

Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодальов, А. Г. Ковальов, Н.Д. Левітов, В.Ф. Мерлін тощо.

На думку Н. Д. Левітова, характер – це індивідуальні яскраво виражені та якісно своєрідні психологічні риси людини, які впливають на її діяльність та вчинки [5].

За Ананьєвим, характер виражає основну життєву спрямованість і проявляється в своєрідному для даної особистості способі дій [1].

Формування характеру — це процес становлення стійких психологічних утворень особистості під впливом об'єктивних і спеціально створених для цього умов, коли її дії та вчинки в результаті їх багаторазових повторень стають звичними й визначають типову модель її поведінки. Особливо важливим є формування характеру в юнацькому віці, який визначає багато психологічних установок на майбутнє [2].

Саме в цьому віці відбувається активний розвиток вольових рис характеру, таких, як ініціативність, витримка, самоконтроль і наполегливість. На думку І.Е. Плотнік, в основі формування ініціативності в юнацькому віці лежать протиріччя між прагненнями і реальними можливостями, старими знаннями і новим життєвим досвідом, почуттями і розумом, нахилами і рисами характеру, які формуються в конкретній життєвій ситуації [4].

Проблема гендерних відмінностей у формуванні та вияві рис характеру є актуальною, проте мало досліджуваною. Вченими, що займаються цією проблематикою (Б. Ананьев, Ш. Берн, А. А. Бодальов, Є. П. Ільїн, К. Хорні) виявлено гендерні відмінності у прояві вольових рис характеру, а саме: самоконтролі, наполегливості та схильності до ризику [3].

Чоловіки, на відміну від жінок, спрямовані на суспільно значимі цілі, вони прагнуть надавати допомогу оточуючим людям, Випуск 6 здобувати нові знання та вміння. Така поведінка пов’язана з гендерними ролями, які приписані суспільством, що полягають в силі чоловічої натури, потребі доводити власну значущість, а також в схильності жінок розраховувати на інших та прагненні реалізувати себе в особистій сфері. Чоловіки завжди прагнуть досягати поставлених цілей, долати труднощі, що виникають на шляху до досягнення цілей, доводити справу до кінця та отримати результат. Причина таких відмінностей полягає у рольових нормах та стереотипах, що засвоєні чоловіками у зв’язку з реалізацією в професійній сфері, в прагненні досягти успіху. У чоловіків зазвичай спостерігається вищий рівень сміливості, що пояснюється ролями чоловіків та жінок, які визначені природою. Тобто, жінка як потенційна мати в меншій мірі бажає ризикувати, у зв’язку з більшою відповідальністю не лише за себе, але і за своїх дітей, на відміну від чоловіків, які є воїнами та завойовниками. Чоловікам від природи притаманний ризик, що допомагає їм бути успішним, забезпечуючи сім’ю матеріальних достатком.

Прагнучи до досягнення цілі, чоловіки в більшій мірі, ніж жінки, схильні здійснювати ретроспективний аналіз своєї поведінки і зроблених помилок, щоб не допускати їх в майбутньому, але перед початком діяльності вони розробляють план своїх дій для реалізації поставлених цілей. Причина такої поведінки лежить в основі гендерних ролей та стереотипів, при яких чоловік не дозволяє собі помилятися двічі в одному і теж, на відміну від жінок, які таке допускають [3].

Отже, проблема характеру є актуальною і на сьогоднішній день, оскільки є лише фрагментарні дослідження окремих якостей характеру індивіда, а також немає систематичних досліджень з гендерних відмінностей у формуванні рис характеру. Усе це зумовлює необхідність подальшої розробки проблеми характеру індивіда на різних вікових етапах, уточнення структури та типології характеру, виявлення закономірностей та психолого-педагогічних умов формування основних структурних компонентів характеру в різні вікові періоди.

Список використаних джерел:

1. Ананьев Б.Г. Воспитание характера школьника / Б. Г. Ананьев.

– М.: Знание, 1941.

2. Ващенко Г. Г. Виховання волі і характеру / Г. Г. Ващенко. – К., Актуальні питання психологічної науки 1999.

3. Иващенко А. В. Гендерные различия в проявлениях волевых четр характера у студентов / А. В. Иващенко, Н. Г. Макарова // Вестник ОГУ. – 2005. - №4.

4. Гріньова О. М. Проблема характеру в українській та зарубіжній психології / О. М. Гріньова // Проблеми сучасної психології. – 2011. - №12.

5. Левитов Н. Д. Психология характера / Н. Д. Левитов. – М.:

Издательство З. М., 1969.

УДК: 159.922.7 – 057.874

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ

ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Тищенко Іванна, магістрантка РДГУ Керівник: Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор “... Звідки нам, власне, відомі значення цих символів сновидіння, про які побачений сон не говорить нам нічого або повідомляє дуже мало?

Я відповім: з дуже різних джерел, з казок і міфів….” З. Фрейд У роботі з дітьми дуже важливо використовувати гнучкі форми психотерапевтичної роботи. Ефективність застосування мистецтва в контексті психологічної допомоги заснована на тому, що воно дає можливість експериментувати з емоціями та почуттями, досліджувати їх і висловлювати на символічному рівні.

Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєва визначає казкотерапію як метод, що використовує казкову форму для інтеграції особистості у соціальне середовище, сприяє розвитку творчих здібностей, розширює свідомість, вдосконалює взаємодію з мікро- та макросередовищем [5].

У психолого-педагогічних дослідженнях Б. Беттельхейма, Ш. Бюлер, Д.М. Дубовіс-Арановської, О.В. Запорожця було визначено особливості сприйняття казок дітьми, вплив казки на розвиток особистості дитини. Психотерапевтичні можливості казок та використання їх на практиці в дитячій психотерапії вивчаються у працях І.В. Вачкова, А.В. Гнєзділова, О.В. Защиринської, Д.Ю. Соколова.

Молодший шкільний вік охоплює період від 6-7 до 10-11 Випуск 6 років. Психологи і педагоги вважають емоційність характерною рисою молодших школярів (Крутецький В.А., Люблінська Г.О., Петровський Л.В., Савченко О.Я., Якобсон П.М.). Діти у цьому віці є емоційно вразливі, їм властива підвищена чутливість, здатність глибоко і болісно переживати [4, с.157].

На думку З. Брокета [1] особливо ефективною є робота психолога-казкотерапевта саме з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. У молодшому шкільному віці сприйняття казки стає специфічною діяльністю дитини, що дозволяє їй вільно мріяти і фантазувати. Діти володіють розвиненим механізмом ідентифікації – процесом емоційного включення, ототожнення себе з іншою людиною, персонажем і привласнення його норм, цінностей, зразків [1, с.201].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


О.В. Хухлаєва у своїй праці зазначає, що в молодшому шкільному віці у дитини, що розвивається повноцінно, почуття, які стабілізують переживання ставлення до оточуючих й до самої себе, починають виконувати функції регулятора поведінки, стають мотивами дій і вчинків, реалізуються можливості емоційного передбачення наслідків своєї діяльності. Тривожність як емоційний стан виникає при невизначеній небезпеці та проявляється в очікуванні несприятливого розвитку подій [7, с.77-78].

Вперше поняття тривожності ввів С. Кьєркегор, який визначав цей психічний стан як відчуття емоційного дискомфорту, пов’язане з очікуванням невдачі та передчуттям майбутньої загрози [6, с.114]. Джерелами особистісної тривожності в молодшому шкільному віці є порушення відносин у системі «батьки-діти», і перш за все – «мати-дитина» (Боулбі Дж., Захаров А.І., Салліван Г.С., Хорні К.), а також в ранньому соціальному досвіді.

І.В. Вачков визначає казку як один з наефективніших методів корекції тривожності, що здатний здійснити значний вплив на психіку дитини. Актуальність її використання полягає в тому, що в казковому просторі діти знаходять близькі та зрозумілі їм значення.

Це відбувається не тільки завдяки наповненості казок чарівними образами, але й через так звану виховну функцію казки. Резонанс у душі дитини виникає, якщо казка цікава, захоплююча, художня, залишає можливості для подальших тлумачень. Тоді між її семантичним простором і семантичним простором дитячої психіки виникає взаємне відображення, власний емоційний резонанс [5, с.48; 2]. Фактично йдеться про завершення пошуку відповідності Актуальні питання психологічної науки між актуальною ситуацією й фрагментами життєвого досвіду.

Механізмом пошуку виступає відображення. Якщо воно відбувається, виникають особливі переживання, стійкі емоції, відчуття значимості матеріалу казки. Стає можливим зміна дитиною способу світобачення й впевнене самовідчуття в новій реальності.

За О.Л. Гірченко психологічними механізмами впливу казки на зниження рівня тривожності молодшого школяра є:

1. Вирішення емоційно-особистісних проблем дитини через зняття їх унікальності.

2. Катарсис та зняття психоемоційного напруження у наступній послідовності: наростання, його пік, розслаблення [3, с.65-66].

Корекційна програма з елементами казкотерапії може містити ігри на взаємодію, довільні та тематичні ігри-драматизації, рольове програвання моделей бажаної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, психогімнастику, метафоричні етюдирелаксації, довільне та тематичне малювання, бесіди, проговорювання казок та розповідей, танці, ритміку тощо.

Існують розроблені цикли казок, які є досить ефективні, особливо для психологів-початківців, оскільки вони є апробовані та адаптовані до вікових категорій дітей. Такі програми містять музичний супровід та звукові ефекти, що дозволяють психологу під час прослуховування казки зосередитися не так на її розповіданні, як на спостереженні за поведінкою і реакцією дитини, відзначати найважливіші її аспекти, а, отже, планувати подальшу роботу, поступово переорієнтовуватися відповідно до потреб [1, с.84].Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»