WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 20 ] --

Отже, креативність досліджували чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників (Дж.Гілфорд, С.Медник, Е.Торенс, М.Гнатко, В.Дружинін, В.Козленко, В.Дунчев, А.Агафов, І.Киштимова та ін. ), проте не зважаючи на це, дане питання Актуальні питання психологічної науки залишається не докінця розкритим. Одні з них вважали, що центральним моментом креативного процесу є феномен інсайту, інші – що це здатність творити.

На формування та розвиток креативності впливають чимало факторів, серед них найважливішим є: найблище оточення – сімя, друзі, однокласники. М.Волах та Н.Коган встановили, що на розвиток креативності позитивно впливають такі фактори:

відсутність критики, відсутність ситуації оцінювання та відсутність стресів. Основна їх ідея може бути сформована наступним чином:

для вдосконалення та розвитку внутрішніх можливостей необхідним є створення певних умов, а не формування творчого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Богоявленская Д.П. Психология творческих способностей: Учеб.

пособие для студентов высших учебных заведений / Д.П.Богоявленская. – М.: Педагогика, 2002.

2. Воронюк І.В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів: Автореф. ди. канд. псих. наук:

19.00.07/ Націон. пед. ун-т./ І.В.Вернюк. – К.,, 2003.

3. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч.

посібник / В.В.Рибалка. – К.: ІЗІМН, 2001.

4. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П.Волкова. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001.

УДК 159. 9: [616.89- 008.444.9+ 316.48]- 053.6.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АГРЕСИВНОСТІ ТА

КОНФЛІКТНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Соботюк Ігор, студент 5 курсу РДГУ Керівник: Главінська О.Д., кандидат психологічних наук, доцент Підлітковий вік — стадія онтогенетичного розвитку між дитинством і дорослістю, що характеризується якісними змінами, пов'язаними з статевим дозріванням і входженням у доросле життя.

У цей час індивід має підвищену збудливість, імпульсивність.

Основним лейтмотивом психічного розвитку в такому віці є становлення нової, ще нестійкої, самосвідомості, зміна Я– концепції, спроби зрозуміти себе і свої можливості, відбувається становлення складних форм аналітико-синтетичної діяльності, Випуск 6 формування абстрактного, теоретичного мислення. Психологічно, цей вік вкрай суперечливий, він характеризується максимальними диспропорціями в рівні і темпах розвитку. Найважливіша психологічна особливість - почуття дорослості. [2.131] Тривалість підліткового періоду часто залежить від конкретних умов виховання дітей, від того, наскільки великий розрив у нормах і вимогах пропонованих до дитини від дорослого.

Контрастність дитинства і зрілості, між якими він "знаходиться", утруднює підлітку засвоєння дорослих ролей і породжує багато зовнішніх і внутрішніх конфліктів.[1.29] Головна особливість підлітка - особистісна нестабільність.

Ганна Фрейд так описала цю особливість: «Підлітки виключно егоїстичні, вважають для себе центром Всесвіт і єдиним предметом, гідним інтересу, З одного боку, вони охоче входять у життя співтовариства, з другого – вони охоплені пристрастю самотності.

Вони коливаються між сліпим підпорядкуванням обраному ними лідерові, також викликають бунт проти будь-якої влади».[3.89] Одним з найголовніших чинників поведінки підлітків, є виникаюча в підлітка агресія, яка породжує конфліктну поведінку як в групі однолітків, так і з дорослими.

Агресивність в особистісних характеристиках підлітків формується переважно як форма протесту проти нерозуміння дорослих, із – за незадоволеності своїм становищем у суспільстві, що виявляється й у відповідній поведінці. Разом з тим, на розвиток агресивності підлітка можуть впливати природні особливості його темпераменту, наприклад, збудливість і сила емоцій, які є чинником формуванню таких рис характеру, як запальність, дратівливість, невміння стримуватися.

Агресивні підлітки, зазвичай, мають деякі спільні риси. Вони мають низький рівень інтелектуального розвитку, нестійкі інтереси, недорозвиненість моральних уявлень, і бідність ціннісних орієнтацій. Вони емоційно грубі, озлоблені проти однолітків і дорослих. В таких підлітків спостерігається крайня самооцінка.

Підлітки характеризуються підвищеною тривожністю, егоцентризмом, невмінням знаходити вихід із важких життєвих ситуацій.[1.123] Отже, проведений аналіз літературних джерел показав, що у підлітковому віці спостерігається підвищена агресивність і конфліктність, що обумовлено специфікою перебігу даного Актуальні питання психологічної науки вікового періоду. У суспільстві проблема агресивної поведінки є одним із центральних психолого-педагогічних проблем.

Список використаних джерел:

1. Проблеми психології сучасного підлітка / Під ред.

Д.І.Фельдштейна. М., 1982.

2. Гришина Н.В. Психологія конфлікту. / Н.В.Гришина. СПб.:

Пітер, 2008.

3. Іванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків / В.В. Іванова/ Практична психологія та соціальна робота.

К.:ЛИБІДЬ, 1996.

4. Семенюк Л.М. Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків і умови його корекції. / Л.М.Семенюк. М. Воронеж, 1996.

5. Максименко К. Агресивнiсть пiдлiткiв. Експериментальне вивчення / К. Максименко. Психолог 2003 № 6 С.10Катаєва - Венгер А.А Важкй вік: підлітки сьогодні / А.А. Катаєва-Венгер. М., 2002.

УДК: [159.922.8:346.274]:316.4.066 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПІДЛІТКОВОЇ САМОТНОСТІ Станіславів Н.В., магістрантка РДГУ Керівник: Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор Проблема людської самотності є багатогранною й багатоаспектною, до неї постійно звертаються як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Починаючи з античності, вона розглядалася М. Аврелієм, Аристотелем, Платоном, Сенекою, Епікуром. У більш пізній період ця проблема знайшла своє відображення у працях Гуссерля, Г. Гегеля, С. К’єркегора. В останні десятиліття проблеми самотності особистості досліджували К.У. Еллісон, Г.Р. Коллінз, І.С. Кон, С.Г. Корчагіна, Ю. Кошелєва, Ф.Б. Міниртс, А.В. Мудрик, Ю.М. Швалб. Вони акцентували увагу на причинах самотності, пов’язуючи їх як з ситуаціями, за яких виникає вірогідність самотності, так і з характером особистості.

Незважаючи на те, що упродовж століть вивченням проблеми самотності займалися і продовжують займатися вчені різних наук, Випуск 6 єдиного розуміння сутності самотності, причин її виникнення, характеру вияву і впливу на людей у різні онтогенетичні періоди немає. Хоча на сьогодні є нагальною потреба у таких теоретичних напрацюваннях, оскільки в Україні близько 50% молодих людей переживають актуальне почуття самотності [5]. Така ситуація обумовлена низкою соціальних явищ таких, як нуклеаризація сімей, підвищення рівня розлучень, деперсоналізація великих міст, зміцнення початків індивідуалізму.

Р. Немов вважає, що поняття самотності пов’язане з переживанням ситуацій, суб’єктивно сприйнятих як небажаних, особистісно неприйнятний для людини дефіцит спілкування і позитивних інтимних відносин з оточуючими людьми. Самотність не завжди супроводжує соціальну ізольованість індивіда. Можна постійно перебувати серед людей, контактувати з ними і разом з тим відчувати свою психологічну ізоляцію від них, тобто самотність [6].

Ю. Кошелєва зазначає, що зміщення акцентів, що підсилюють психологічну забарвленість феномена самотності, пов’язане, з одного боку, з розвитком самосвідомості людини, а з іншого – із соціальними змінами [3]. Тому, на думку ряду вчених, вперше людина стикається з самотністю, як усвідомленим почуттям, у підлітковому віці. Свідченням чого є те, що діти зазвичай трактують поняття “самотність” як фізичний стан (“немає нікого навколо”), підлітки ж наповнюють його психологічним змістом, приписуючи йому не тільки негативну, а й позитивну цінність [2].

Така ситуація спричинена активним розвитком рефлексії у пубертатному віці.

У підлітків виникає гостре відчуття, що їм відкривається дуже багато нового в житті, у взаєминах людей, у самому собі. І тому, якщо, з одного боку, може виникнути замкненість, бажання самотності, то, з іншого боку, народжується прагнення до спілкування, бажання бути зрозумілим, бути відвертим з людиною, якій можна було б відкрити себе [7].

І. Кон розглядає самотність підлітка як нормальний стан, властивий підлітковому віку, відзначає серйозність, навіть драматичність цього переживання, наповнення його психологічним сенсом: “Відкриття свого внутрішнього світу дуже важлива, радісна і хвилююча подія, але воно викликає також багато тривожних і драматичних переживань.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Разом з усвідомленням своєї Актуальні питання психологічної науки унікальності, неповторності, несхожості на інших приходить відчуття самотності. Підліткове “Я” ще невизначене, розпливчасте, дифузне, воно нерідко переживається як неясний неспокій, або відчуття внутрішньої порожнечі, яку необхідно чимось заповнити.

Звідси зростає потреба у спілкуванні і одночасно підвищується його вибірковість, виникає потреба в самотності” [2, 62с.].

Проведення психодіагностичного експериментального дослідження підліткової самотності підтвердило ідеї І.С. Кона про наявність цього почуття у представників підліткового віку. З вибірки 84,6 % респондентів мають високий та середній ступінь переживання самотності. З них для 19,2% підлітків досліджуване почуття має чітко виражений деструктивний характер і почало впливати на особистісні рішення та поведінку в міжособистісній взаємодії, як з однолітками, так і з іншими оточуючими людьми.

Крім того, неприємні відчуття, що навіть із використанням волі як психічного процесу свідомої цілеспрямованої регуляції поведінки та емоційного стану, не можуть бути витіснені зі свідомості людини, стають домінуючими в спрямуванні поведінкової активності. Можливе навіть виникнення маячних ідей, пов’язаних із відчуттям “вічності” переживання самотності.

На думку В. Лашук, часта зміна соціальної ситуації розвитку, ускладнення адаптаційного періоду у новому соціальному оточенні, відсутність необхідного рівня розвитку навичок міжособистісної взаємодії, труднощі встановлення базових емоційних стосунків з референтними людьми – основні фактори, які можуть викликати почуття самотності у підлітковому віці. Характеризуючи самотність як психологічний стан, В.Лашук стверджує, що перш за все вона пов’язана з усвідомленням і переживанням підлітками своєї відособленості і відокремленості від інших людей [4].

Враховуючи все сказане вище, слід зазначити, що самотність підлітків все ж є природним станом людини в цьому віці. Як зазначав І.Кон, “психологія спілкування у підлітковому віці будується на основі суперечливого переплетення двох потреб:

відокремлення (приватизації) і аффіліації, тобто потреби у приналежності, включеності в якусь групу чи спільність.

Відокремлення найчастіше виявляється в емансипації від контролю старших. Однак, воно діє і у стосунках з однолітками” [1, с. 28].

Поруч з цим чітко прослідковується потреба в психокорекційній роботі з підлітками, які самостійно не можуть задовольнити Випуск 6 потребу в афіліації, що деструктивно впливає на їх особистісний розвиток. Така ситуація детермінує інтенсифікацію наукових пошуків стосовно механізмів боротьби з прогресуючим почуттям самотності.

Список використаних джерел:

1. Кон И.С. Какими они себя видять / И. С. Кон. - М. : Знание, 1975. - 96 с.

2. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон.— М.:

Просвещение, 1989. - 192 с.

3. Кошелева Ю.П. Самопредъявление одиноких людей в тексте газетных объявлений.// Вопросы психологи 1998 № 5 С.

107-108Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»