WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 19 ] --

Проблема поведінки людини в стані неврозу полягає в тому, що відчуття безпеки вона можна отримати тільки внаслідок реалізації власної поведінки, і в той же час – в неї відсутні критерії правильної оцінки цієї поведінки. Тому вона й потребує допомоги когось іншого, хто взяв би на себе відповідальність за її життя – так, щоб протягом цього часу вона змогла скопіювати запропоновану їй поведінку на майбутнє, зрозуміти чи створити критерії оцінки її правильності – і тоді вже „повернути владу над власною особистістю в свої руки”.

У зв’язку з тим, що джерелом інтрапсихічних конфліктів виступає одна й та ж фізична особа, конфлікти виникають між різними частинами її особистості – наприклад, між різними мотивами її поведінки, а тому не завжди піддаються свідомій оцінці. Це зумовлює певну складність в їх розумінні, проте саме завдяки цьому вони потенційно й містять в собі можливості для подальшого розвитку особистості саме за рахунок усвідомлення нею цих приховуваних раніше мотивів.

Тому коли людині вдається пережити такий інтрапсихічний конфлікт, усвідомити його чи вирішит и його якимсь іншим чином, він дуже часто стає обов’язковою умовою її подальшого психічного розвитку. Інші дослідники теж звертають увагу на обов’язковість переживання інтрапсихічних конфліктів для повноцінного розвитку особистості [4].

Випуск 6 Таким чином, внутрішні конфлікти можуть бути сходинкою на шляху розвитку особистості, а часто навіть можуть бути чи не єдиною умовою такого розвитку – недаремно людей талановитих і геніальних нерідко описують саме як суперечних особистостей, як людей, яких роздирають внутрішні протиріччя. Тільки якщо невротична людина намагається придушити в собі ці конфлікти, які через це стають перешкодою на шляху її нормального й повноцінного життя, то люди талановиті тим чи іншим чином реалізовують їх через свою творчість і діяльність, використовуючи таким чином конфлікти як додаткове джерело, що стимулює їхню поведінку.

Список використаних джерел:

1. Полный справочник психоаналитика. // Под ред. Елисеева Ю.Ю.

– М.: ООО Издательство «Эксмо», 2007. – 608 с.

2. Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – М. :

Просвещение, 1989. – 214 с.

3. Фрейд З. Я и ОНО : труды разных лет : в 2-х т. Т.2 / З. Фрейд. – Тбилиси, 1991. – 425 с.

4. Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 1992. – 429 с.

УДК 159.922.72-053.67

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Прокопивнюк Марта, студентка 4 курсу РДГУ Керівник: Безлюдна В.І.;кандидат педагогічних наук; професор Становлення інтелекту людини на сучасному етапі розвитку суспільства пов'язане з динамічними перетвореннями і змінами на початку нового століття, необхідністю встигати за цими перетвореннями й адекватно реагувати на них, зберігаючи і накопичуючи інтелектуально-творчий потенціал. Проблема iнтелектуального розвитку молодi, накопичення сукупного iнтелекту в наш час є проблемою зберiгання елiти нацiї, суспільства, бiльше того, проблемою виживання людства.

Мета даного дослідження проаналізувати теоретичні основи даного конструкту.

Особливою структурою інтелектуального потенціалу людини Актуальні питання психологічної науки є соціальний інтелект.

Розвиток уявлень про соціальний інтелект має давню історію, перші спроби виділити соціальний інтелект як окреме явище у 20-х роках минулого сторіччя зробив Е.Торндайк, розробивши теорію “соціального інтелекту”. Відтоді й виник науковий інтерес до цього явища. Питанням дослідження соціального інтелекту присвячені роботи Е.Л. Торндайка, Р.Л.Торндайка, Ф. Вернона, А. Анастазі, Д.

Векслера, Дж. Гідфорда, М. Селівена, М. Хендрікса, К. Альбрехта, Д. Големана. Серед російських та вітчизняних дослідників у змістовному плані до дослідження соціального інтелекту найбільш близькі роботи Л.В.Виготського, К.А.Абульханової-Славської, М.І.Бобнєвої, Ю.Н.Ємєльянов.

Дослідник, Ю.Н. Ємельянов, вивчав соціальний інтелект у межах практичної психологічної діяльності – підвищення комунікативної компетентності індивіда з допомогою активного соціально-психологічного навчання.

За твердженням низки авторів (Б.Г. Ананьєв, А.А.Бодалев, Х.Харднер, В.М.Мясищев, А.А. Леонтьєв,Л.А. Петровська, Г.А.

Ковальов), соціальний інтелект людини виявляється в увазі, сприйнятті, пам'яті, уяві, мисленні, функціонуючих як одна, цілісна система в найтіснішому взаємозв'язку один з одним. Зміст поняття “соціальний інтелект” до нашого часу певною мірою залишається дискусійним. Коло наукових праць, предметом вивчення яких є соціальний інтелект, відносно невеликий. Теоретичний та емпіричний аналіз цього феномена в межах власних концепцій спробували зробити лише В.Н. Куніцина, В.А.Савенков, Д.В.Ушаков та О.В.Лунева[2].

У 1937 року Р. Оллпорт пов'язував соціальний інтелект щодо здатності висловлювати швидкі, майже автоматичні судження про людей, прогнозувати найімовірніші реакції людей. Соціальний інтелект, на думку Р. Оллпорта, – особливий «соціальний дар», гладкість в стосунки з людьми, продуктом якого є соціальне пристосування, а не глибина розуміння.

Соціальний інтелект (СІ) – відносно нове поняття соціальної психології, яке знаходиться у процесі розвитку, уточнення, верифікації [1].

Багато відомих психологів внесли свій внесок в інтерпретацію поняття "соціальний інтелект"("СІ").

Щоб скласти уявлення про те, що звичайні люди думають про Випуск 6 СІ, Р. Штернберг в 1981 році здійснив дослідження, яке засвідчило, що вкладають люди у поняття соціального інтелекту:

1. Здатність до вирішення практичних завдань: людина розмірковує логічно і здраво, бачить всі проблеми; приймає добре рішення, звертається до оригінальних джерел важливої інформації;

слухає всі можливі аргументи тощо.

2. Вербальна здатність: говорить зрозуміло з чіткою артикуляцією; чудово розуміє прочитане; має хороший словниковий запас; не відчуває складнощів у письмовій мові;

ефективно спілкується з людьми тощо.

3. Соціальна компетентність (СК): приймає інших такими, які вони є; не спізнюється на зустрічі; виносить слушні міркування;

слушна до потреб і бажань інших людей; допитлива, має великі інтереси тощо[1].

Функції соціального інтелекту: забезпечення адекватності, адаптивності в мінливих умовах; планування міжособистісних подій та прогнозування їх розвитку; мотиваційна функція;

розширення соціальної компетентності (СК); саморозвиток, самопізнання, самонавчання.

Однією з цікавих ліній дослідження є аналіз розвитку соціального інтелекту в юнацькому віці.

Вітчизняні дослідження феномену виявили, що дівчата показують більший розвиток соціального інтелекту, а також частіше, ніж хлопці, мають соціальний інтелект вище середнього рівня [3].

Отже, проблема значуща, вона інтенсивно висвітлена в психологічній літературі, проводиться велика кількість досліджень.

Список використаних джерел:

1. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка //Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 6. - С. 43-53.

2. Мудрик А. К. Соціальний інтелект та соціальна компетентність / А. К. Мудрик // Практична психологія та соціальна робота. С. 4-6.

3. Салій-Ануфрієнкова М. Рівень самооцінки та соціального інтелекту як фактор міжособистісних стосунків / М. СалійАнуфрієнкова // Соціальна психологія. - 2007. - № 1. - С. 123Актуальні питання психологічної науки УДК 373.5.091.212

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ КРЕАТИВНОСТІ В

МОЛОДШИХ ШКОЛ ЯРІВ

Руссу Ірина, магістрантка РДГУ Керівник: Ямницький В.М., доктор психологічних наук, професор Поняття «креативність» у контексті психологічного знання набуло значення тільки до початку 50-х років.

У 1950 році піонер в області креативності Дж. Гілфорд в зверненні при вступі на посаду президента Американської психологічної асоціації запропонував психологам зосередити свою увагу на вивченні здібностей до творчості. Були створені декілька лабораторій і інститутів, стали виходити часописи і монографії, але, за оцінками Стернберга, усього лише 0,5% статей (із 1975 по 1995 рік) мали відношення до проблеми креативності. Однією з причин такого відношення до психології творчих здібностей із боку психологів-експериментаторів була нечіткість визначення креативності як здібності і відсутність методик для її діагностики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Надзвичайна складність дослідження креативності зумовлена тим, що поняття її ще емпірично не завершене.

Отож, проаналізуємо деякі концепції креативності [1].

С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, І.Я. Лернер, І.П. Волков розглядають креативність як творчі можливості, що здатні виражатися у різних видах діяльності особистості, характеризують не тільки особистість, а й її діяльність[1].

В.О. Рогозіна розглядає креативність як особистісну характеристику, але не як певний набір особистісних рис, а як реалізацію людиною власної індивідуальності. Кожна людина неповторна, унікальна, вона вносить у світ щось нове, таке, чого раніше не було. Тому прояв індивідуальності є творчим процесом[2].

За визначенням Е. Фрома, креативність – це здатність дивуватися, відшукувати рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід. «Всередині» феномену креативності виділяють його потенційні і актуальні «іпостасі», а також принципово їх розділяють[2].

Існує дві точки зору на розвиток креативності в онтогенезі. Поперше, уявлення про поступове зростання креативності з віком. Ця точка зору базується на дослідженнях, в яких результати тестів на Випуск 6 креативність з віком підвищуються. По-друге, уявлення про нерівномірний розвиток креативності. Тому деякі дослідники вважають, що у молодшому шкільному віці креативність зменшується, проходячи фазу соціалізації. Натомість інші доводять, що креативність в цей період базується на пізнавальній потребі та може бути підвищена за допомогою психолого-педагогічних засобів[1].

Молодший шкільний вік – період вбирання, накопичення знань. Успішному виконанню цієї важливої життєвої функції сприяють характерні здібності дітей цього віку: довірливе підпорядкування авторитету, підвищена сприйнятливість, вразливість, наївно-ігрове відношення до того, з чим вони стикаються. У молодших школярів кожна з відмічених здібностей виступає, головним чином, своєю позитивною стороною, і це неповторна своєрідність даного віку[4].

Проаналізувавши психологічну літературу до провідних психологічних принципів розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку правомірно віднести:

• принцип активності особистості

• принцип дослідницької позиції

• принцип об’єктивації поведінки

• принцип партнерського спілкування Реалізація цих принципів сприяє забезпеченню пріоритету психологічних засад при побудові освітніх технологій, спрямованих на гармонійне формування обдарованості особистості, яке передбачає: по-перше, розвиток як когнітивнонтелектуальної(пізнавальної), так і духовно-моральної (ціннісносмислової) сфери особистості; по-друге, своєчасну корекцію та поглиблення її самосвідомості; по-третє, врахування проявів індивідуально-типічної своєрідності кожної особистості[4].

На думку Д.Б. Богоявленської, саме установка на результат, що існує в сучасній шкільній системі освіти, визначає та формує ціннісні орієнтації школярів, а також знижує їх рівень прагнення до пошукової активності, формує такі якості, як відсутність самокритичності, ригідність та несамостійність тощо[3].Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»