WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 18 ] --

Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для розвитку творчого мислення.

У роботах Є.П.Торренса використовується наступне визначення: «Творче мислення - це процес відчуття труднощів, проблем, розривів в інформації, відсутніх елементів, перевірка і оцінка цих гіпотез; їх перегляд і повторна перевірка; повідомлення результату». Основними характеристиками творчого мислення як процесу є: велика роль інтуїції і складна динаміка усвідомлюваних і неусвідомлюваних, інтуїтивних і дискурсивних процесів, Випуск 6 подолання шаблонних уявлень, зміна підходів до задачі [3, с.37], включення евристичних процесів і методів, аналіз і синтез як основні способи перетворення об'єкта, формування мислення як процесу [6, с.211], формування новоутворень [5, с.51], інтелектуальна ініціатива, вихід за межі заданого, гнучкість, швидкість і оригінальність процесів мислення.

І.С. Кон в своїх дослідженнях зазначає, що саме недостатньо гнучкий логічний апарат, невеликий багаж знань, життєвий досвід дозволяють підлітку творчо підходити до вирішення поставлених перед ним проблем. У розвитку самостійності мислення дітей, активності в постановці дослідницьких питань і пошуку їх вирішення, на думку О.M. Матюшкіна [5, с.48], відбувається різке зростання індивідуальних відмінностей. Все це дозволяє розглядати період від 11 до 14 років як сенситивний для формування самостійного, творчого мислення.

Важливий внесок у розвиток творчого мислення вносять пізнавальні здібності (сприйняття, пам'ять, уява), які виступають в якості когнітивних компонентів і раціональних механізмів творчого мислення. Пізнавальні здібності є необхідним елементом творчої діяльності людини і виконують продуктивні функції в творчому мисленні: цілеутворюючу, моделюючу, перетворюючу, евристичну та регулюючу.

Розглядаючи творче мислення з позиції взаємозв'язку різних компонентів, ми приходимо до висновку, що даний процес має двоєдину природу - когнітивну і особистісну. Розвиваючись спочатку як чисто когнітивне, творче мислення за допомогою сформованих пізнавальних прагнень, вольових зусиль, емоційних якостей закріплюється у мотиваційній сфері, завдяки чому формуються креативні риси і загальний рівень креативності (Д.Б.

Богоявленська, В.М. Дружинін, О.M. Матюшкін, Я.О. Пономарьов).

Емпіричне дослідження рівня розвитку творчого мислення у підлітковому віці, яке проводилось на 27 учнях 7-А класу ЗОШ № 13 м. Рівного за допомогою тесту креативності П. Торренса «Домалюй малюнок» та вербального тесту творчого мислення Дж.

Гілфорда «Незвичне використання», показало, що у підлітковому віці рівень творчого мислення знаходиться на високому рівні, про що свідчать отримані результати. За методикою П. Торренса «Домалюй малюнок» виявлено, що у досліджуваних учнів переважає високий рівень розвитку образного творчого мислення, Актуальні питання психологічної науки зокрема образна оригінальність мислення. Дані результати свідчать про те, що у досліджуваних високо розвинена інтелектуальна активність, творче мислення та наявна здатність висувати образні ідеї, що відрізняються від очевидних та загальноприйнятих. За методикою Дж. Гілфорда «Незвичне використання» виявлено, що показник вербальної оригінальності мислення в досліджуваних знаходяться на середньому рівні, що свідчить про достатній рівень розвитку вербального творчого мислення. Порівнюючи результати обох методик ми побачили, що рівень розвитку образного творчого мислення в учнів 7-х класів є вищим ніж рівень розвитку вербального творчого мислення. Отриманні дані свідчать про те, що в підлітковому віці простіше виявляти своє творче мислення у художній діяльності, зокрема, у малюнках.

На основі аналізу літератури й власного узагальнення проблеми можна визначити: що важливою умовою розвитку творчого мислення підлітків є їх включення в активну пізнавальну творчу діяльність, оскільки це дозволяє виявляти максимум пізнавальної активності в оволодінні новими знаннями й уміннями.

Також ми з’ясували, що однією з основних умов розвитку творчого мислення підлітків є формування високого рівня пізнавальної мотивації, яка сприяє розвитку ініціативності та творчого мислення.

Список використаних джерел:

1. Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С. Выготский // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. / Л.С.Выготский. М.: Педагогика, 1984.

– 368 с.

2. Гілфорд Дж. Три сторони інтелекту / Дж. Гілфорд // Психологія мислення / Под ред. A.M. Матюшкіна. М. : Думка, 1965. – 380 с.

3. Дункер К. Підходи до дослідження продуктивного мислення / К. Дункер // Хрестоматія із загальної психології. Психологія мислення. М., 1981. 148 с.

4. Калмикова,З.І. Продуктивне мислення в якості основи научіння / З.І. Калмикова. М.: Педагогіка, 1981. 234 с.

5. Матюшкін О.M. До проблеми породження ситуативних пізнавальних потреб. // Психологічні дослідження діяльності/ О.M. Матюшкін М.: Изд-воМоск. ун-ту, 1979. 234 с.

Випуск 6

6. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології / С.Л. Рубінштейн.

СПб.: Питер, 1999. 382 с.

УДК 159.9 АСПЕКТИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Поліщук Віталія, студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Рудюк О.В., кандидат психологічних наук, доцент Однією з актуальних проблем сучасної психології є розкриття потенційних можливостей емоційної сфери людини в управлінні її діяльністю. Одним з головних напрямів практичної психології стало вивчення змісту практичної діяльності людей і, зокрема, неоднозначності впливу емоцій на доцільність поведінки та продуктивність діяльності людини [5].

У зв'язку з цим в психологічній науці і практиці особливу актуальність мають прикладні експериментальні дослідження, спрямовані на подолання негативних явищ, які супроводжують розвиток особистості. В умовах нестабільного сьогодення з його соціально-економічними негараздами, невпевненістю в завтрашньому дні, ростом насилля у суспільстві, все частіше розвиток дитини супроводжується переживаннями негативної модальності, що дегармонізує становлення особистості.

Під час переходу від одного вікового етапу до іншого відбуваються кризи розвитку [3]. Вони мають велике позитивне значення у процесі дорослішання, але часто супроводжуються конфліктами та соціально неадаптивними формами поведінки дітей та підлітків.

У витоків аналізу цих явищ стоять такі дослідники, як Дж. Браун, А. Валлон, П. Жане, У. Кеннон, К. Левін, Х. Ліделла, В.М. Мясищев, Н. Міллер, Ж. Піаже, І.П. Павлов, Г. Сельє, Д. Хебб, П. Фресс, Р. Шульц, П. Янг, П.М. Якобсон.

Роль емоційно-вольової сфери людини у формуванні здорової особистості досліджували Л.М. Аболін, П.К. Анохін, Г.М. Бреслав, І.Д. Бех, В.К. Вілюнас, Б.А. Вяткін, Л.Л. Гозман, Б.І. Додонов, О.І. Кульчицька, Н.Д. Левітов, В.М. Мясищев та ін.; механізми розвитку мотиваційно-потребової сфери особистості – В.К. Вілюнас, О.М. Леонтьєв та ін.

Труднощі у розв'язанні емоційно-особистісних проблем у період підліткової кризи знижують самооцінку підлітка, привносять Актуальні питання психологічної науки дисбаланс у його самопочуття і часто породжують неадекватні, деструктивні форми поведінки [4]. Це не може не впливати на процес його успішної адаптації, особистісний розвиток. Часто підлітки не здатні самостійно впоратись зі своїми травматичними переживаннями і потребують підтримки та корекційновідновлювальної допомоги.

На сьогоднішній день необхідні функціональні, екологічні методи і технології корекційно-відновлювальної роботи, які б сприяли стійким позитивним особистісним змінам підлітка, його емоційної регуляції. Корекційно-відновлювальна робота повинна бути спрямована на психоемоційний розвиток дитини шляхом активізації її Я-зусиль у формуванні стійких емоційних властивостей: експресивності, емпатії і саморегуляції. Поновлення автентичності символотворчої діяльності психіки через рухи, танець, активне направлене уявлення, малювання, разом із вербальною і невербальною взаємодією з іншими у спеціальних вправах, грі, надає можливість підліткам навчитися сприймати та регулювати свої стани, випробувати себе в різних соціальних ролях, набути впевненості у своїх можливостях, розв'язати певні внутрішні протиріччя та усвідомити переваги конструктивного спілкування. Все це покликане сприяти успішній соціальній адаптації особистості, що розвивається.

Корекційну роботу доцільно проводити у вигляді групових занять, які мають на меті розвиток механізмів саморегуляції підлітків, формування механізмів контролю за своєю поведінкою та емоційними реакціями, розвиток навичок спілкування, прийняття рішень, формування довіри до інших і позитивних взаємин з навколишніми, оптимізації,,Я–концепції” і розвитку самоповаги.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Доцільним буде використання ігрових методів терапії, малювання, написання творів, створення розповідей. Ознаками успішного вирішення проблеми є зміни емоційного стану підлітка, його поведінки, наявність доброзичливого ставлення до оточуючих і до себе самого.

Таким чином, функціональні технології корекційновідновлювальної роботи сприятимуть стійким позитивним особистісним змінам підлітка, його емоційній саморегуляції, що проявлятиметься в здатності до регулювання власними реакціями, станами та процесам згідно з ситуацією та доцільністю.

–  –  –

УДК 159.9

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ ІНТРАПСИХІЧНИХ КОНФЛІКТІВ

ОСОБИСТОСТІ В РАМКАХ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО

ПІДХОДУ Полюхович Лариса, студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Рудюк О.В., кандидат психологічних наук, доцент Проблема внутрішніх конфліктів набуває виключно важливого значення при розгляді питань особистісного розвитку людини. Ці питання зберігають свою актуальність для кожного з нас впродовж усього нашого життя, є предметом розгляду різних психологічних напрямків. Наявність внутрішньоособистісних конфліктів може служити як позитивним фактором – сходинкою для подальшого росту особистості, так і перепоною, а іноді навіть може призводити до розвитку неврозів чи психосоматичних захворювань. А той факт, що ще й досьогодні так фактично і не створено єдиної психологічної теорії внутрішніх конфліктів, зумовлює високу актуальність даної проблематики.

Найбільш повно проблему інтрапсихічних конфліктів розглядають в психоаналізі, наділяючи різні психічні інстанції особистості відповідними владними повноваженнями для досягнення своїх цілей. З цієї точки зору інтрапсихічні конфлікти розглядають як конфлікти між різними частинами цілісної особистості, наприклад між „Я” і „Воно” [3].

Психоаналіз ґрунтується на постулаті, згідно з яким конфліктні ситуації, які виникають в глибинах людської психіки, найтіснішим чином пов’язані з залишками спогадів про деякі Актуальні питання психологічної науки пережиті сцени, які мають місце в житті людини. З метою усунення цих конфліктів і болючих симптомів необхідно відновити в пам’яті людини ряд попередніх спогадів і тим самим зробити для неї більш зрозумілими витоки виникнення різного роду неприємностей” [1, с. 197]. Проте єдиної думки навіть в цьому разі не існує:

„невротичний конфлікт згідно з визначенням представляє собою конфлікт між тенденцією до розрядки і іншою тенденцією, спрямованою на запобігання розрядці [1, с. 395]; „невроз у своїй суті виступає результатом конфлікту між інстинктивними потягами і соціальним впливом, або тим, як вони представлені в „Над-Я”;

„невроз виникає в тому випадку, якщо цей конфлікт породжує тривожність і якщо спроби зменшити тривожність призводять, в свою чергу, до захисних тенденцій, які, хоча і є в рівній мірі настійливими, менше з тим несумісні одна з одною” [2]. Проте в будь-якому разі психоаналіз описує діючі сили, не зводячи все лише до кількох можливих протиріч.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»