WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 16 ] --

Отже, батьки, які по-справжньому люблять своїх дітей, мають усвідомлювати свою місію, намагатися здобути визнання в очах дитини своєю мудрістю, людськими чеснотами, зацікавленим, добрим, обґрунтовано вимогливим ставленням до неї, до себе, інших людей. Важливо, щоб дитина, спостерігаючи за своїми батьками, сама високо оцінила їх, виявила прагнення бути подібною до них.

Авторитет приймається як безсумнівна гідність старшої людини, як її сила і цінність. Авторитет реалізує себе у впливі особи, життєвому досвіді, заснованому на знаннях, моральних чеснотах.

Список використаних джерел:

1. Макаренко А.С. Книга для родителей /А.С. Макаренко //

Педагогические сочинения в восьми томах. - Т.5. М.:

Педагогика, 1984 Актуальні питання психологічної науки

2. Психологічна енциклопедія / Авт.- упорядник О. М. Степанов.

К., 2006.

УДК 159.923:37.034-057.874

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СФЕРИ

У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Осипчук Ольга, здобувач РДГУ Керівник: Павелків Р.В. доктор психологічних наук, професор Важливим джерелом, що вносить зміни у формування моральності особистості є провідний вид діяльності. Моральність, як суспільне буття індивіда, виступає способом адекватного здійснення суспільної сутності, її реалізація в конкретному бутті.

Саме таким чином і одержує пояснення процес, у якому глибинні, внутрішні підвалини моральності дістають вираження в зовнішньому, розкриваються в життєдіяльності дитини через вчинки, поведінку, яка відповідає моральним нормам, які в своїй імперативності несуть міру людяності. Таке проникнення в сутність моральності забезпечується процесом навчання: «основне завдання полягає в тому, щоб зробити процес навчання на вс іх рівнях освіти таким, що забезпечуватиме таке засвоєння знань, яке не тільки дозволяє безпосередньо прийняти їх, але й формує можливість самостійно опанувати нові досягнення науки, самому вдосконалювати себе, свою поведінку» [1, с.10].

Засвоєння моральних норм є особливістю інтелекту дитини, який найбільше проявляється у навчальній діяльності. Пізнавальна діяльність визначається не тільки кількістю нагромадження дітьми уявлень і понять, але і якістю дитячого мислення, рівнем розумових процесів, уміння ними користуватися. Дитина вчиться виділяти предмет пізнання, головне в явищах навколишньої дійсності, у тому числі і в соціальній та моральній сферах.

У більшості дітей молодшого шкільного віку проявляється сумлінне ставлення до навчання, повага, доброзичлив ість у взаєминах з дорослими та однолітками, виникає тенденція розв'язувати значну кількість проблем за принципом рівності.

Такий рівень осмислення учнями справедливості визначає стійкість таких форм моральної самосвідомості, як почуття провини, морального статусу [1, с.12].

Навчальна діяльність виступає основною формою морального Випуск 6 розвитку дитини, основним фактором. В процесі навчання у дітей відбувається формування психологічних новоутворень, тобто нових форм психічного життя, нових умінь і нових психологічних властивостей, виникають і розвиваються моральні якості. Діти протягом цього вікового періоду засвоюють моральні поняття, норми, оволодівають необхідними вміннями (спілкування, оцінювання вчинків, вміння адекватно виявляти свої ставлення), у них розвивається емоційно-моральні, оціночні ставлення та стосунки з навколишніми.

Навчальна діяльність забезпечує успіх у тій сфері морального виховання, яку можна охарактеризувати як моделювання, перетворення, переведення зовнішньої діяльності на мову внутрішнього світу дитини. Внаслідок цього перетворення створюється образ Я, формується моральний світогляд, моральні переконання, оцінки, ідеали тощо [1, с.25]. У дітей виникає інтерес до власного внутрішнього світу, що сприяє поглибленню процесу самопізнання. Навчальна діяльність, в яку входять молодші школярі, передбачає колективні форми роботи, у процесі яких учні вступають у певні стосунки, у тому числі і моральні, під час яких закріплюються або засвоюються моральні знання та передбачають здатність до спілкування, «...кожен акт спілкування - це не лише вплив людини на людину, а саме їх взаємодія. В процесі спілкування відбувається своєрідне дослідження внутрішнього світу іншого через зовнішнє спостереження (за словами, жестами, мімікою, вчинками, поведінкою) та з тим як він інтегрує результати спостереження»[2, с.45].

Основною формою спілкування в системі «дорослий-дитина», яка включає як і батьків, так і вчителя, виступає переконання, зокрема, моральне. Чому? Та тому, що дорослий, на даному віковому етапі, виступає в якості взірця. Саме йому належить авторитетний погляд на предмет розмови, тобто на ту сторону інформації, яку він пропонує з метою прийняття її як моральної поведінки, як мети виховання. [2, с.68].

Формування моральних якостей школяра має включати в себе, з одного боку, навчання норм і правил поведінки, а з другого,

- становлення принципів, ідеалів, почуттів, переконань і моральної свідомості в цілому, в умовах моральних стосунків колективу класу. Тобто передумовою морального зростання молодшого школяра виступає процес становлення моральної свідомості та Актуальні питання психологічної науки образу Я, особистісних новоутворень та належного рівня розвитку когнітивної, мотиваційно-афективної сфери. [2, с.81].

Отже, в ході виконання будь-якого виду діяльності дитина оволодіває моральними знаннями, уявленнями, вона здатна до самоконтролю й самооцінки поведінки. Завдяки діяльності вона не тільки усвідомлює вирішальне значення морально-духовних цінностей, але й прагне активно утвердити їх у повсякденному житті, в ставленні до інших людей, до самої себе.

Зрозуміло, що основний пріоритет повинен надаватись суто індивідуальному, особистісному сприйманню, що вимагає заохочення, підтримки, схвалення. Кожна дитина має різний, неповторний, емоційно насичений погляд на ту чи іншу подію, ситуацію. Допомогти правильно сформувати і розвинути дані погляди, уявлення та надати їм потужного морально-духовного резонансу – одне з основних завдань навчально-виховного процесу, спрямованого на моральне становлення особистості.

Список використаних джерел:

1. Выготский Л.С. Детская психология / Л.С Выготский. М.:

Педагогика, 1984. - Т.4. - 432 с.

2. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закладів / О. І. Власова. К.:Либідь, 2005. с.

УДК: 37. 015.3 – 057. 87

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ

Остаповець Юлія, студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Бучко В. Б., кандидат психологічних наук, ст. викладач Студентське життя передбачає розширення кола спілкування, появу нових обов’язків, намагання конкурувати в середовищі однолітків, прагнення виправдати свої та батьківські очікування, опанувати вибрану професію, знайти супутника життя тощо. Тому одним із найбільш поширених проявів підвищеного емоційного стану є тривожність, для нейтралізації якого необхідна витримка, розсудливість та адекватне реагування на прояви навколишнього середовища.

Тривожність вивчалася багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими, такими як Г. Айзенк, Ю.А. Александровський, Випуск 6 Г.Г. Аракелов, Ф.Д. Горбов, А.І.Захаров, А.Б. Леонова, Н.Б. Пасинкова, А.В. Петровська, В.В. Петровський, А.М. Прихожан, Я. Рейковський, Ю.Л. Ханін та Х. Хекхаузен.

Переважна кількість психологічних досліджень, що присвячені проблемі тривожності, зосереджені на вивченні її особливостей у дітей, та незначна кількість праць спрямована на дослідження тривожності студентів (А.Ю.Варес, І.В.Волженцева, Т.А.Немчин, А.О.Прохоров, С.І.Тамм, Ю.В.Щербатих).

Вчені розрізняють тривожність як емоційний стан та як особистісну властивість. Студенти, для яких тривожність є особистісною властивістю, потребують особливої уваги з боку викладачів та колег, оскільки постійно схильні відчувати неспокій навіть при відсутності на те підстав. Найбільш вагомим чинником особистісної тривожності студентів є внутрішній конфлікт, який пов'язаний зі ставленням до себе, самооцінкою та Я - концепцією [2], а менш значущими чинниками - особливості сімейного виховання, шкільна успішність, взаємовідносини з педагогами та однолітками, посттравматичні стреси, екологія та інші.

Ситуативна тривожність у студентів виникає, як правило, коли вони не впевнені в своїх можливостях; в ситуаціях, які вимагають конкретних невідкладних дій та коли результат є для них значущим. Такий стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію і може бути різним за інтенсивність та динамічністю у часі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особливостями проявів тривожності в студентів виступає невпевненість у собі, нестійка самооцінка, постійне почуття страху, що вони відчувають перед невідомим призводить до того, що вони рідко проявляють ініціативу. Високо тривожні студенти схильні сприймати небезпеку своїй самооцінці та життєдіяльності в обширному діапазоні ситуацій і реагувати доволі напружено і вираженим станом тривожності [1;4].

Тривожність багато в чому обумовлює поведінку студента, де рівень тривожності показує внутрішнє відношення студента до певного типу ситуації і дає непряму, побічну інформацію про характер взаємовідносин з однолітками та дорослими. Тривожні студенти, як правило, не користуються всезагальним визнанням у групі, але і не знаходяться в ізоляції, вони частіше всього входять в число найменш популярних, так як дуже часто невпевнені в собі, замкнуті, мало спілкуються, або, навпаки, дуже багато говорять, Актуальні питання психологічної науки настирні або озлоблені. Такою причиною непопулярності є їх безініціативність із-за своєї невпевненості в собі, отже, ці студенти не завжди можуть бути лідерами, вони застерігаються від інших, чекають нападу, кепкування, образи, сприяє утворенню реакції психологічного захисту у вигляді агресії, направленої на інших.

Такі студенти, як правило, самотні, замкнуті, малоактивні і це позначається на успішності учбової діяльності та в налагодженні контактів з оточенням [5].

Отже, тривожність студентів проявляється у їхній невпевненості перед невідомими подіями та ситуаціями, малоактивності, замкненості, установці на уникнення невдач, а не на досягнення результату тощо. Вищезазначене негативно впливає на їхню міжособистісну взаємодію, поведінку та навчання. Відтак, корекція тривожності студентів залишається актуальною проблемою, для подолання якої доцільно створювати при вищих навчальних закладах психологічні служби, похідний результат яких полягав би також у створенні можливості студентам психологічних факультетів застосовувати набуті знання на практиці.

Список використаних джерел:

1. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга/ О. В.

Евтихов. – СПб. : Издательство «Речь», 2007. – 256 с.

2. Молчанова О. Н. Самооценка: Стабильность или изменчивость?

// Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2006, Т. 3, №2, с. 23 – 51.

3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред.А.А. Крылова, С. А. Маничева. – 2-е издание., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2007. – 560 с.

4. Психологія особистості. Хрестоматія / Під. ред. Ю. Б.

Гіппенрейтер, А. А. Пузиря. - М. : «Преса», 1982.-567 с.

5. Психологія особистості: словник-довідник / За ред.

П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – Київ, 2001.

Випуск 6 УДК 159. 922. 8:159. 964. 21

ПРОЯВ КОМПЛЕКСУ НЕПОВНОЦІННОСТІ УPages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»