WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 15 ] --

Основними завданнями тренінгу розуміння поезії є: сприяння вивченню якісних і структурних характеристик психічних процесів, що мають значення для розуміння поетичних текстів; вироблення у студентів уміння аналізувати психологічні особливості розуміння Актуальні питання психологічної науки поезії; ознайомлення студентів із методами та прийомами удосконалення процесів розуміння поетичних текстів; створення умов для закріплення наукових знань із психології розуміння тексту з метою подальшого застосування в майбутній професійній діяльності.

Система спеціально підібраних вправ забезпечить більш ефективне розуміння поетичного тексту і стимулюватиме зростання інтелектуальної культури студентів-філологів.

Список використаних джерел:

1. Брудный А.А. Психологическая герменевтика / А.А. Брудный. – М.: Лабиринт, 2005. – 336 с.

2. Виготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка (1928) / Л.С.Виготский // Вестник Московского университета.

– 1991. - N 4. - С. 5-18.

3. Дігтяренко С.Ю. Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень: автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. псих. наук: спец.: 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / С.Ю.Дігтяренко. – К., 2009. – 20 с.

4. Иванова В.П. Понимание научного текста как фактор формирования интелектуальной культуры студентов: автореф.

дис. на соиск. уч. степени канд. псих. наук: специальность:

19.00.07 “Педагогическая психология” / В.П.Иванова. – М., 2004. – 27с.

УДК - 159.922.8:159.923:177.8

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

САМОТНОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ Олексіюк Марина, студентка V курсу РДГУ Керівник: Хупавцева Н.О, кандидат психологічних наук доцент Самотність – це соціальний стан, який відображає психофізичний статус людини, утруднюючи їй встановлення нових і підтримування старих контактів та зв’язків. Самотність належить до тих понять, реальний життєвий зміст яких видається ясно зрозумілим навіть буденній свідомості. Тим часом подібна ясність обманлива, бо приховує досить складний і суперечливий зміст, який потребує нагального розкриття, оскільки - це головна проблема при вирішенні загальних завдань Випуск 6 психологічного благополуччя особистості та її соціального здоров'я.

Самотність сприймається як гостре суб'єктивне, індивідуальне і часто унікальне переживання. Хоча при всій унікальності даного переживання самотність має певні елементи, спільні для всіх її проявів. Однією з найяскравіших рис самотності є специфічне відчуття повного «занурення» в самого себе. Відчуття самотності не схоже на локальні переживання, воно цілісне, всеохоплююче. Джерело переживання самотності полягає в тому, як люди відчувають, оцінюють і відповідають на соціальну дійсність, характер міжособистісних відносин, що склалися [1,с. 35].

Переживання самотності має наступні два аспекти:

1) когнітивний - сприйняття відсутності партнера, який допомагає в досягненні значимих соціальних цілей;

2) емоційний - негативна емоційна реакція, що виникає на дану ситуацію.

Підлітковий вік (пубертат) - один із найскладніших та найвідповідальніших періодів становлення й розвитку психіки людини. Це вік допитливого розуму, жагучого прагнення до пізнання світу, пошуку свого призначення в ньому, бурхливої активності, ініціативності, потреби в кипучій діяльності та творчості. Він характеризується багатьма суперечностями, різноманітними фізіологічними та психологічними змінами, кризами тощо, зумовленими переважно невідповідністю між прискореним біологічним (фізіологічним) дозріванням та відносним відставанням психологічного й соціального розвитку.

Визнаючи існування і психологічну наповненість підліткової самотності, потрібно відзначити, що якими б не були шляхи підлітка, які приводять його до самотності, важливіше те, як він сам сприймає цей свій стан і як він його використовує.

Людина може знайти на самоті можливість вдосконалення, то є шлях до себе, або можливість розвитку в собі альтруїзму, емпатії, милосердя, співчуття, то є шлях до людей [4, с. 27].

Серед можливих чинників, які досліджують у виникненні підліткової самотності зазначають:

1) характерологічні особливості людини, такі як сором’язливість, некомунікабельність, скритність ;

2) низька самооцінка, самоприниження;

Актуальні питання психологічної науки

3) небажання людини опинитись в такій ситуації міжособистісного спілкування, при якій вона піддається ризику отримати відмову у встановлені необхідних для неї взаємовідносин, відчути зніяковілість і розчарування;

4) соціальні причини: розрив особистісних взаємовідносин.

Дані емоційні, поведінкові та когнітивні індикатори самотності виражаються в таких синдромах: нездатність залишатися одному; низька самоповага; соціальна тривожність, невпевненість в спілкуванні, сором’язливість; комунікативна незграбність, відсутність необхідних навиків спілкування;

недовіра до людей; внутрішня скутість; труднощі вибору партнера; страх бути знехтуваним; сексуальна тривожність;

боязнь емоційної близькості; невпевнена пасивність постійні вагання, невизначеність в оцінці власних відчуттів;

нереалістичні очікування, орієнтація на дуже жорсткі норми і вимоги. Ці синдроми самотня людина проявляє себе нездатною формувати нові знайомства та побудувати конструктивні взаємовідносини з іншими людьми [3,с.146].

Підліток, прагнучи довести собі і оточуючим свою самостійність, цінність своєї особистості, її унікальність і неповторність, неминуче стикається зі станом самотності, «розмовою з собою», яке в свою чергу допомагає йому в цьому відокремленні, індивідуалізації, розвитку його особистості.

Самота допомагає програвати різні ролі, які недоступні підліткам у реальному житті, моделювання різних ситуацій, у тому числі важких і критичних [2, с. 62].

Для виявлення самотності у підлітків при дослідженні дуже ефективно використовувати мето дики - опитувальник для ідентифікації типів акцентуації характеру у підлітків (модифікований С.І.Подмазіним), який допомагає визначити тип акцентуації характеру, якому найбільше притаманна самотність;

опитувальник «Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності» (Д. Расела, М. Фергюсона), що дозволяє визначити рівень самотності ( високий, середній, низький) та метод соціометрії, як один із соціально-психологічних методів вивчення міжособистісних відносин у групі на основі вибору (переваги).

Самотня людина не здатна повноцінно функціонувати і Випуск 6 почуває себе нещасною. Її соціальні контакти поверхневі, вона відчуває гостру недостачу спілкування в її житті. Все це спричиняє порушення в особистості людини, її руйнацію.

Таким чином, визнаючи існування і психологічну наповненість підліткової самотності, потрібно зазначити, що якими б не були шляхи підлітка, які приводять його до самотності, важливіше те, як він сам сприймає цей свій стан і як він його використовує. Продуктивне використання цього стану знімає трагічне забарвлення. Людина наодинці може знайти можливість вдосконалення, тобто шлях до себе, або можливість розвитку в собі альтруїзму, емпатії, милосердя, співчуття, тобто шлях до людей.

Список використаних джерел:

1. Геник С.М. Усе починається з родини / С.М.Геник. - ІваноФранківськ : Сіверія, 1998р.;

2. Гончаренко Т. Підліток: як йому допомогти / Т.Гончаренко.

К.: 2004.;

3. Малышева С.В. "Образ Я" и представление о сверстнике у подростков, переживающих одиночество: Автореф. дис. … канд.психол.наук. М., 2003.;

4. Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості. / В.Г. Панок К.: Ніна – Центр, 2006.

УДК 159.9

БАТЬКІВСЬКИЙ АВТОРИТЕТ ЯК ОСНОВА

ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ БАТЬКІВ

Омельчук Лілія, студентка 4 курсу РДГУ Керівник: Безлюдна В. І., кандидат педагогічних наук, професор

–  –  –

Актуальні питання психологічної науки роботі.

Мета статті – психологічний аналіз батьківського авторитету як основи психологічного впливу батьків.

Суть авторитету полягає в тому, що завдяки батьківському впливу у дитини формується певний світогляд. Дитина усвідомлює гаму правильного, правидного, красивого життя. Вона відчуває повагу з боку батьків, послідовність і виваженість їхніх вимог. У психологічній літературіми зустріли декілька визначень авторитету Зокрема вказується, що авторитет (від лат. Auctoritas – влада, вплив) це загальновизнана повага, довіра, пошана.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Авторитет – загальновизнаний вплив індивіда на інших, який грунтується на його суспільному положенні, посаді, статусі тощо.

Авторитет – визнання за індивідом права виступати від імені групи чи колективу або приймати відповідні рішення в умовах спільної діяльності [2].

Аналіз сутності поняття дозволяє стверджувати, що авторитет пов’язаний з поняттям віри. Віри в себе, свої сили, знання, можливості, здатність досягти мети, яка стимулюється підтримкою авторитету. Думки, оцінки, рішення авторитетного суб’єкта не викликають заперечень і сприймаються як істина. В цьому сенсі авторитет є найважливішим джерелом знань для будь

– якої людини. Найчастіше таким авторитетним суб’єктом є батьки. Отож, що ж включає в себе поняття батьківського авторитету.

Батьківський авторитет, за словами А.С. Макаренка, включає в себе „ все батьківське і материнське життя – це робота, думки, звички, традиції, почуття, прагнення”[1].

Батьківський авторитет формується і існує для дитини поза її суб’єктивною волею. Він є незалежною від інтелектуальних процесів, часто неусвідомленою оцінкою своїх батьків.

Механізмом утворення батьківського авторитету можна вважати процес усвідомлення дитиною того, яке значення у їхньому житті відіграють батьки, який їхній статус у соціумі, у родиному колі. Чи зможуть вони, і наскільки, допомогти і підтримати у потрібну мить. Їхня доброта, надійність, вірність, готовність завжди і у всьому бути поруч.

Вагомість батьківського авторитету можна простежити через аналіз ставлення дитини до батьків, до іх слів, вчинків, їх поведінки при різних проханнях чи порадах батьків.

Випуск 6 При правельній поведінці батьків у дитини формується здатність здобути у майбутньому визнання і повагу серед інших людей, бути для них джерелом ідей і зразком для наслідування.

На підставі проведеного психологічного дослідження ми можемо стверджувати, що на сьогодні більш авторитетною для дітей є мама. Це можна пояснити тим, що зв’язок матері і дитини зав’язується з перших днів зачаття і продовжується протягом усього життя. Мама дає своїй дитині більше ласки, турботи, розуміння, тепла. З відповідей досліджуваних авторитет мами характеризується тим, що вона розуміє і підтримує у будь - якій ситуації, що вона емпатійна. Багато респондентів відповідаючи на питання анкети аргументували свою думку у вигляді імперативу „мама є мама”. Батько також досить часто виступає авторитетом для своєї дитини, але цей авторитет в основному формується на вчинках, ставлені, повазі тощо. Батько може бути більш авторитетнішим у суспільному житті, тобто, це і вирішення професійних питань, фінансових, і отримання визначного статусу.

У процесі діагностичних обстежень ми помітили, що серед найбільш референтних людей для молоді є також прабатьки. Їх авторитетність є трохи меншою, але і тут авторитетнішою є жінка, тобто бабуся. Взагальному авторитетність прабатьків характеризується їхнім життєвим досвітом.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»