WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 12 ] --

Основною метою нашого дослідження є теоретичне вивчення ділових стосунків в академічних групах. Студентська академічна група – це особливий вид малої соціальної групи, який формується на певний період часу для здійснення навчальної діяльності.

Результати цієї діяльності в більшості випадків залежать власне від особистості (студента), який навчається, проте мікроклімат в групі або створює сприятливу атмосферу для діяльності, або навпаки[5, с.57].

Змістом ділового спілкування є «діло», з приводу якого виникає й розвивається взаємодія. На думку деяких учених, спілкування варто вважати діловим, якщо його визначальним змістом є соціально значуща спільна діяльність. Інші вважають, що ділове спілкування – це усний контакт між співрозмовниками, які мають необхідні для цього повноваження і ставлять перед собою завдання вирішити конкретні проблеми[2, сс..15].

Під час ділового спілкування легше встановлюється контакт між людьми, якщо вони говорять «однією мовою» й прагнуть до продуктивного співробітництва. При цьому засадами культури їхнього спілкування є етичні норми та ритуальні правила ділових відносин, знання й уміння, пов’язані з обміном інформацією, використанням способів і засобів взаємовпливу, взаєморозуміння.

Оскільки змінюється психологічний, соціальний портрет молоді, що вступає до вищих навчальних закладів, тому і змінюються умови формування академічної групи, що потребує нового вивчення. Дослідженням даного питання займалися провідні вітчизняні та зарубіжні психологи та педагоги. Зокрема, значну увагу цьому питанню приділили вітчизняні дослідники Куриленко Т.М., Булах І.С., Долинська Л.В., які визначили основним фактором формування позитивних взаємостосунків в групі - діяльність куратора[1, с.167]. Важливі аспекти адаптації студентів до навчального процесу у ВНЗ, в тому числі й формування структури взаємин у академічній групі, з'ясовує Лозинська Н. І.[3, с.26].

Крім того, на ділові стосунки та їхню ефективність в академічних групах впливають цілий ряд чинників, зокрема: вміння спілкуватися, психологічні особливості динаміки розвитку студентських груп, лідерство, керівництво, особистісні характеристики того чи іншого співрозмовника, соціальнопсихологічні аспекти, конфлікти, імідж чи зовнішній вигляд тощо.

Випуск 6 Уся система безпосереднього і опосередкованого ділового спілкування впливає на розвиток як особистості, так і взаємин між людьми. Останнє особливо важливе, бо в процесі спілкування людина «присвоює» ті багатства, які створені і притаманні іншим, і водночас привносить у цей процес те, що вона має з власного досвіду.

Таким чином, ділове спілкування в студентських академічних групах має певні особливості, а саме: наявність певного офіційного статусу; спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів підтримку зв'язків між студентами; передбачуваність ділових контактів, які попередньо плануються, визначається їх мета, зміст і можливі наслідки; взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша організація взаємодії партнерів; значущість кожного студента як особистості.

Список використаних джерел:

1. Булах І.С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладача і студентів / І.С.Булах, Л.В.Долинська. – К., 2002.с.

2. Гуцало Е.І. Від теорії – до практики: дослідження малої навчальної групи студентами-практикантами педагогічного університету. Навчально-методичний посібник. Ч. ІІІ. / Е.Ы.Гуцало— Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2012.- 156с.

3. Лозинська Н.І. Адаптація студентів до умов навчання у вищому закладі освіти / Н.І.Лозинська.- Львів,2002.- 234 с.

4. Лузан П.І. Академічна група в контексті проблеми виховання студентської молоді/ П.Лузан, І.Зайцева // Освіта і управління.Т.5,№1.- 341с.

5. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2008.-349с.

УДК 159.9.019.4 – 053.6

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ

ПІДЛІТКАМ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Медведчук Оксана, студентка V курсу, РДГУ Керівник: Назарець Л.М., кандидат психологічних наук, доцент На кожному етапі розвитку суспільства існували індивіди, Актуальні питання психологічної науки які чинили опір окремим суспільним нормам. Це явище мало як позитивну, так і негативну оцінку. На сьогодні є актуальною проблема девіантної поведінки вихованців загальноосвітніх закладів. Зниження інтересу до навчання, агресивність – безпосередні наслідки девіантності суб'єктів навчального процесу [4, с. 39].

Поняття «девіантна поведінка» запроваджена соціологами [2, с.10]. Біля витоків дослідження девіантної поведінки стояв французький вчений Еміль Дюркгейм – засновник соціології.

Суть девіантної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується вимог соціальної норми [5, с.254]. Вона вибирає відмінний від вимог норми варіант поведінки в тій чи іншій ситуації, що веде до порушення міри взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та групи.

Дослідники виділяють наступні групи прояву девіантної поведінки: агресивна поведінка, де під агресією розуміють тенденцію, що проявляється в реальній поведінці або фантазуванні, з метою підкорити собі інших або домінувати над іншими; делінквентна поведінка – протиправна поведінка особистості, що відхиляється від встановлених в даному суспільстві і в даний час законів, та загрожує благополуччю інших людей або соціальному порядку і кримінально караються в крайніх своїх проявах; залежна поведінка, де залежність означає прагнення покладатися на когось чи щось з метою отримання задоволення або адаптації; суїцидальна поведінка – усвідомлення дії, що направлена уявленнями про позбавлення себе життя [3, с.83].

В.М.Оржеховська виділяє три групи чинників які впливають на формування девіантної поведінки. Це соціальноекономічні – порушення справедливості, відчуження дитини від сім'ї, вплив засобів масової інформації; психолого-педагогічні – неврахування індивідуальних особливостей дітей в навчальновиховному процесі, недостатнє знання девіантної поведінки та ін.; і медико-біологічні, які пов'язані зі станом здоров'я та спадковістю.

Система заходів, яка дає змогу певним чином вплинути на відхилену поведінку, виправити недоліки у поведінці має назву психокорекція. Корекція девіантної поведінки передбачає психологічне втручання в особистісний простір для Випуск 6 стимулювання позитивних змін, послаблення або усунення тих форм поведінки особистості, що перешкоджають її соціальній адаптації [1].

Корекційно-виховна діяльність охоплює всю сукупність заходів психолого-педагогічного впливу на особистість дитини з відхиленнями у поведінці. Вона спрямована на зміну пізнавальних здібностей (особливо у молодшому віці), і її емоційно-вольової сфери, поліпшення індивідуальних особистісних якостей.

Отже, сутність девіантної поведінки багатогранна. Це вид людської поведінки, що уповільнює розвиток суспільства.

Породжений соціальними, політичними та економічними негараздами він знаходить своє відображення у агресивній поведінці, дрібній крадіжці, пограбуваннях, наркоманії та алкоголізмі. Лише комплексний підхід до проблеми девіантності підлітків дасть змогу знизити кількість її проявів.

Список використаних джерел:

1. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій

Психологія [Електрон. ресурси] / О.І. Бондарчук. – К. :

МАУП, 2006.

2. Дахно Р. Девіантна поведінка учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів як психолого-педагогічна проблема / Р. Дахно // Рідна школа. – 2005. – №11. – С.10-14

3. Змановская Е. В. Девиантология : Учеб. пособие для студ., изучающих психологию, соц. работу и соц. педагогику / Е.В. Змановская. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2006. – 288 с.

4. Лактионова А.И. Факторы жизнеспособности девиантных подростков / А.И. Лактионова // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, №6. – с.39-47

5. Психология, словарь. — М.: 1999. — 345 с.

Актуальні питання психологічної науки УДК 159. 922. 7 (043.3)

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТВЕРДЖЕННЯ

ДІТЕЙ – СИРІТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ Міщенюк Вікторія,студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Ставицька О.Г., кандидат психологічних наук, доцент У наш час проблема дітей – сиріт постає досить гостро у зв’язку із загостренням соціальної кризи, яка в свою чергу призводить до значного зниження матеріального та морального благополуччя населення України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для будь-якого суспільства характерно, що із зниженням потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей в ньому активно проявляється феномен розвитку сирітства – зростає кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Становище дітей, що втратили опіку біологічних батьків нині дуже складне в Україні. Як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання, а також для стабілізації демографічного розвитку України, має розглядатись питання поліпшення умов розвитку дітей, які вже опинились в скрутному становищі, а також запобігання поширенню цього явища в суспільстві.

Особливо у самоствердженні сиріт є підлітковий вік. На цьому етапі ще зберігається вирішальний формувальний вплив родини на поведінку і розвиток особистості підлітка, його самоствердження, зокрема самопізнання, самосвідомості, ставлення до себе і саморегуляції поведінки.

Кожна людина – особистість, індивідуальність, яка самостверджується самостійно, але під впливом певних факторів.

І.Бех під самоствердженням розуміє як престижно-статусну потребу, яка виражається в реалізації первісних потенцій конкретної особистості, утвердження свого «Я», завдяки досягненню певного статусу в соціальній сфері. У будь-які часи, століття, роки, люди самостверджувалися [1].

Особистість самостверджується, проявляючи себе в неформальній групі, оскільки саме в ній можна отримати визнання, повагу з боку однолітків, а також «вільно» спілкуватися, використовуючи сленг, займатися різними видами діяльності, які або схвалюються, або не схвалюються суспільством [4].

Процес самоствердження можна порівняти зі сходженням на деяку ціннісну вершину. Проаналізувавши психологічну Випуск 6 літературу, було визначено, однією з універсальних потреб людини, що визначають успішність її соціалізації та індивідуалізації, є потреба в самоствердженні: переживанні цінності своєї особистості, значущості “Я” в тому соціальному контексті, в якому особистість існує. Потреба в самоствердженні характеризується індивідуальними способами задоволення, які зумовлено відмінностями в рівні етично-вольового розвитку індивіда, його життєвих пріоритетів ставлення до світу, які визначають перевагу якісно різних життєвих стратегій. Є. П. Нікітін і Н. Є. Харламенкова визначили, що функціональне самоствердження здійснюється через три стратегії:

самопригнічення, домінування, конструктивного самоствердження, які пов’язані зі вступом до дії різних потреб і цінностей [3].

У XX ст. феномен самоствердження практично перейшов з області філософії в область, перш за все психології. Цю теорію в ширшому її вигляді було представлено в теорії А. Адлера [1].Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»