WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 11 ] --

В юнацькому віці автономія від дорослих і значення спілкування з однолітками зростає та прослідковується певна закономірність: чим гірше, складніше складаються стосунки з дорослими, тим інтенсивнішим буде спілкування з однолітками.

«Значущість» батьків і однолітків принципово неоднакова в різних сферах юнацької діяльності. Максимум автономії вони вимагають у сфері дозвілля, розваг, вільного спілкування, внутрішнього життя, споживацьких орієнтацій. В результаті цього відбуваються якісні зрушення в юнацькому спілкуванні.

Функції однолітків, друзів, «просвітителів» у юності переходять до однолітків, потреба в спілкуванні з якими навіть у дуже інтровертованих юнаків у цей час прогресивно зростає.

Спілкування з однолітками розв'язує низку специфічних задач:

- це дуже важливий канал специфічної інформації, яку не можна або соромно одержати від дорослих;

- це специфічний вид діяльності і міжособистісних стосунків (засвоєння статусів і ролей, відпрацювання комунікативних навичок і стилів спілкування тощо);

- це специфічний вид емоційного контакту (усвідомлення групової приналежності, автономія, емоційне благополуччя і стійкість).

Отже, слід зазначити, що спілкування є становленням стійких комунікативних зв'язків між людьми, які сприяють налагодженню інформаційного обміну, взаємовпливу, сприйманню й

–  –  –

Список використаних джерел:

1. Обозов Н.Л. Психология межличностных отношений / Н.Л. Обозов. – К., 1997. – 169 с.

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. / Л.Е.

Орбан-Лембрик – К.: Либідь, 2004. – 574 с.

3. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2001. -560 с.

4. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. посібник / І.М.

Цимбалюк. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.

УДК 159.972:796

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ

АЛЕКСИТИМІЇ Марко Анна, студентка V курсуРДГУ Керівник Ставицька О.Г., кандидат психологічних наук, доцент Психологів та психотерапевтів в процесі консультацій постійно доводиться стикатися з тим, що клієнти дуже часто не можуть відповісти на просте запитання: що ти зараз відчуваєш? У таких випадках можна відразу припустити, що у клієнта є труднощі в осмислені та проживанні почуттів та емоцій. Даний стан називають алекситимією. Власне кажучи, алекситимія це не захворювання, як діагноз, не може поставити психіатр або психотерапевт, так як його немає в класифікації хвороб. Мабуть, його можна назвати особливим станом, що характеризується труднощами в розумінні власних почуттів, неможливістю розрізняти тонкі нюанси своїх переживань і складністю з їх вираженням (як за допомогою жестів, пози та міміки, так і при словесному спілкуванні з іншими людьми).

Однак результати інтенсивних теоретичних та експериментальних досліджень, що проводилися з 30-х до початку 70-х рр., переконали фахівців в тому, що жодне із зазначених Актуальні питання психологічної науки понять окремо не може пояснити специфічні механізми того чи іншого захворювання.

В історії розвитку психосоматичних досліджень одне з центральних напрямків представлено пошуком особливої психічної якості - психосоматичної специфічності, який є фактором, що привертає до виникнення психосоматичної патології, впливає на перебіг і лікування захворювань. Останньою за часом спробою подібного роду є виділення і опис феномена алекситимії.

Вважається, що початок вивченню алекситимії поклали J.

Nemiah і P. Sifnoes в 70-х роках нашого століття. Термін «алекситимія» (від грец. А - відсутність, lexis - слово, thymos почуття) запропонував P. Sifnoes охарактеризувавши ним деякі розлади у хворих психосоматичних клінік в пізнавально-емоційній сфері.

Алекситимія не є хворобою. Цим терміном позначається характеристика симптому, а саме: бідність уяви, нездатність людини точно описати власні почуття (або утруднення при цьому), визначити відмінності між почуттями і тілесними відчуттями, зрозуміти емоційні переживання іншої людини.

Причини розвитку алекситимії важко виявити точно, але відомо, що на її розвиток можуть впливати такі фактори як наявність емоційного досвіду, пов'язаного в основному з «негативними» емоціями або тривале переживання власної неуспішності в значущій діяльності.

H. Krystal вважає, що емоційний розвиток людини і відповідно патологія емоційності перебувають у прямій залежності від характеру відносин у системі мати - дитина в ранньому дитинстві. Існують роботи, в яких провідна роль у формуванні алекситимії відводиться сім'ї: труднощі при описі своїх емоцій у дорослих були відзначені як при низькому рівні материнської турботи, так і при гіперопіці матері в дитинстві.

F. Lolas (1980) розглядав алекситимію як феномен, у величезній мірі, який залежить від взаємодії випробуваного терапевта і експертного характеру ситуації. Він підкреслював, що особливості комунікативного стилю – це провал функції комунікації емоцій (саме так розуміють багато дослідників суть алекситимії) необхідно розглядати в контексті відповідної культури.

У літературі розглядаються також питання схильності до Випуск 6 розвитку алекситимії в залежності від статевих, вікових особливостей, освіти, роду занять і рівня соціальної культури.

Відзначено, що алекситим ія частіше зустрічається серед чоловічого населення з низьким соціальним статусом і доходом, а також невисоким рівнем освіти. Спостерігається тенденція до збільшення частоти алекситимії в пізньому віці.

Список використаних джерел:

1. Алекситимия і методи її визначення у межових станах, психосоматичних розладах: Метод. посібник / Сост. Д.Б.

Єресько, Г.Л. Исуриной, Є.В. Кайдановська та ін - СПб., 1994. с.

2. Билкіна Н.Д. Алекситимія (аналітичний огляд зарубіжних досліджень) / Н.Д. Билкіна // Вісник Московського ун-та. Сер.

14. Психологія. 1995. № 1. С. 43-53.

3. Карвасарский Б.Д. Медична психологія / Б.Д. Карвасарський. — М., 1982.

4. Терещук Є.І. Алекситимия: поняття, діагностика, особливості психотерапевтичної роботи з алексітімічними пацієнтами:

посіб.-метод. посібник / Є. І. Терещук, І. А. Байкова. — Мінск, 2008. - 39 с.

УДК 159.923-053.6

ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ

САМООЦІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Матисяк Катерина, студентка РДГУ Керівник: Безлюдна В. І. кандидат педагогічних наук, професор Сучасне наукове знання демонструє зростаючий інтерес до проблеми тривожності особистості. Цей інтерес відображається в наукових дослідженнях, де дана проблема займає центральне положення і аналізується в психологічному і в багатьох інших аспектах. Дослідженням становлення адекватної самооцінки і рівня тривожності у підлітків займалися такі вчені як І. Кон, Ф. Райс, Д. Фельдштейн, М. Тишкова, вивченням сутності явищ тривоги, тривожності та страху займалися – З. Фрейд, В. Астапов, А.

Прихожан, К. Азарт, Л. Лєпіхова, над розробкою форм і методів з тривожними підлітками працювали такі вчені як В. Шапалов, М.

Амонашвілі, Є. Ільїн та інші [1;2].

Актуальні питання психологічної науки Метою даного повідомлення є теоретичний аналіз проблеми «Вплив тривожності на формування самооцінки у підлітковому віці». У визначеннях самосвідомості виділяються, як правило, два моменти: по-перше, самосвідомість є властивістю особистості як соціальної істоти, по-друге, вказується, що об'єктом самосвідомості є сам пізнаючий суб'єкт - людина, що усвідомлює різні сторони своєї психічної діяльності та прояви власної активності [2].

Тривожність - індивідуальна особливість, що полягає у підвищеній схильності відчувати неспокій в різних життєвих ситуаціях. Тривожність має яскраво виражену онтогенетичну специфіку, яка проявляється в її джерелах, змісті, формах прояву компенсації і захисту [5,с.59]. У підлітковому віці тривожність виникає і закріплюється як стійке особистісне утворення на основі головної потреби в цей період, в задоволеному, стійкому відношенні до себе. Внутрішній конфлікт, що відображає суперечності в «Я-концепції», у відношенні до себе, продовжує відігравати центральну роль у виникненні і закріпленні тривожності надалі, причому на кожному етапі включаються ті аспекти «Я», які найбільш значущі в цей період.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Загалом, існує цілий ряд зловісних термінів для позначення емоційних порушень дитини-школяра: шкільна дезадаптація, шкільний невроз, страх школи і т.д, тому почуття тривоги неминуче супроводжує учбову діяльність дитини в будь-якій, навіть найідеальнішій школі. [3, с. 113].

На думку Л. Лєпіхової, виникнення тривожності – результат недостатньої адаптивності психофізіологічних механізмів, що проявляється в посиленні рівня активації нервової системи і, як наслідок цього, неадекватних поведінкових реакцій [4, с. 22].

Тривале переживання тривоги, емоційного дискомфорту, невміння поводити себе в стресових ситуаціях, контролювати та регулювати себе призводить до виникнення невротичності особистості, як властивості, що негативно впливає на розвиток особистості в підлітковому та юнацькому віці, призводить до негативних наслідків в поведінці: невміння оволодіти собою, своє поведінкою, невміння стримувати себе та регулювати, затримується розвиток вольових зусиль та самовдосконалення [6].

Отже проаналізувавши наукові дослідження нами було виявлено, що тривожнісь впливає на формування самооцінки, а вона в свою чергу на навчальну успішність підлітка. Питання, що Випуск 6 впливає тривожність на самооцінку, чи навпаки, самооцінка на тривожність залишається в психології відкритим, тому що ці дві характеристики перебувають у взаємозв’язку особливо у підлітковому віці. Подальша робота буде направлена на розробку та проведення корекційної програми з подолання тривожності та підняття самооцінки.

Список використаних джерел:

1. Горностай П.П. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П.Горностая., Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

2. Корольчук М.С. Психодіагностика: навч. посіб. / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с.

3. Раттер М. Помощь трудным детям / М. Раттер.- М.: Прогресс, 2004. – 420 с.

4. Татенко В.А. Рання профілактика відхилень поведінки учнів:

(психолого-педагогічний аспект) / За ред. В.А. Татенко, Т.М.

Титаренко. – К.: Педагогіка, 2004. – 128 с.

5. Психология современного подростка / Под ред. Д.И.

Фельдштейна. — М.: Педагогика, 2006 р.

6. Простір і час сучасної науки: Матеріали Всеукр. наук. конф, (25квітня 2007 року.) ресурс] [Електронний http://intkonf.org/pereverzeva-vm-trivozhnist-yak-psihologichnaprichina-viniknennya-nevrotichnosti-osobistosti-shkolyara/ УДК 159.6.016.4 – 053.7

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ В

АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ

Матюх Людмила, магістр, РДГУ Керівник: Павелків О.М., кандидат педагогічних наук, доцент Актуальність проблеми аналізу ділових стосунків в академічній групі для сучасної психологічної науки не викликає сумніву. Адже в теперішній час переважна більшість молоді намагається бути активно причетним до такого соціального прошарку як студентство. Це ставить на порядок денний питання пов'язані зі становищем молодої людини в академічній групі, її адаптацію до нових умов навчання та життя, оскільки на даному етапі вона починає сама приймати важливі для неї рішення, і якими Актуальні питання психологічної науки будуть ці рішення часто залежить від її взаємин з одногрупниками.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»