WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 10 ] --

лідер прагне досконалості, визнаючи свої недоліки і також він володіє впевненістю;

відповідність поведінки соціальним установкам, цінностям і нормам, прийнятим у суспільстві;

Випуск 6 більша вираженість особистих якостей, еталонних для даної групи [3, c.214].

Для виявлення ознак лідерства необхідно дослідити лідерський потенціал людини. Емпіричне дослідження лідерства, проводилось на студентах II курсу психолого-природничого факультету РДГУ. Ми використали наспупні методики "Визначення рівня лідерського потенціалу"; методика Дж. Морено "Соціометрія ". Результати нашого опитування показали, що лідерський потенціал у 40% досліджуваних низький. Можна простежити що ці студенти невпевнені у власних силах і здібностях або в них був невдалий досвід прояву своїх лідерських якостей.

Майже половина досліджуваних 33% мають середній ступінь вираженості лідерського потенціалу, що свідчить про відсутність бажання брати на себе відповідальність або про несприятливу ситуацію у групі в цілому. Досліджувані не мають можливості проявити свій потенціал або ж у групі є більш сильніші студенти, що не дають змогу всім проявлятись. У 17% досліджуваних лідерський потенціал на високому рівні. Студенти цієї категорії впевненні у своїх силах знають про свої переваги над іншими і використовують їх для покращення свого соціального статусу.

Вони легко встановлюють соціальні контакти які їм необхідні для досягнення своїх цілей.

Отже, проаналізувавши і узагальнюючи результати ми отримали наступні висновки: що лідерство виникає за рахунок розвитку і вдосконалення лідерського потенціалу і лідерських здібностей. Психологи визначають чимало ознак лідерства за якими можна визначити чи є у людини лідерський потенціал і чи вона його розвиває. Потенціал лідера починає виявлятися в наявності складнощів у спільній, узгодженій і значимій для кожного справі, у досягненні мети при вирішенні завдань і проблем, реалізації цінностей. Лідерові необхідно мати проект переконання прихильників у своїй слушності, повернення дій активних сил у свій бік. Потрібна цілісність його дій, що виражається в інтеграції всіх механізмів при реалізації лідерської функції. Сучасне суспільство спонукає особистість займатись саморозвитком і самовдосконаленням через це людина все більше прагне до лідерства.

Актуальні питання психологічної науки

Список використаних джерел:

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.:

Аспект Пресс, 2001. – 378 с.

2. Белякова Н.В. Социально-психологические особенности проявления лидерства в студенческих группах / Н.В. Белякова. – М., 2002. – 197 с.

3. Вердерберг Р.В. Психология общения / Р.В. Вердерберг, К.М.

Ведерберг. – СПБ.: Прайм-Еврознак, 2003. – 273 с.

4. Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство: исследования лидерства в современной западной общественно-политической мысли / Е.В. Кудряшова. – Архангельск: ПМПУ, 1996. – 256 с.

УДК 159.922.73 ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ

САМОВИЗНАЧЕННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Кукла Світлана, магістрантка РДГУ Керівник: Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор Відмінності між чоловіком і жінкою привертають сьогодні все більшу увагу дослідників, ніж їх подібність. Психологічні дослідження, що тривали протягом багатьох років, виявили дві головні особливості, які відрізняють між собою хлопчиків і дівчат, чоловіків і жінок. У середньому жінки перевершують чоловіків у вербальних здібностях і поступаються їм у здібностях математичних і просторових. Відмінності невеликі, і вони не обов’язково припускають відмінності в здібностях між будь-якими двома представниками обох статей. Окремі чоловіки володіють кращими вербальними здібностями, ніж більшість жінок, а окремі жінки мають кращі математичні і просторові здібності, ніж багато чоловіків [5].

Статеві відмінності у професійній спрямованості, як зазначав Б. Г. Ананьєв, помітні вже на ранніх етапах розвитку дітей. Навіть у віці 24 тижні, коли вплив середовища ще ледь помітний, у дівчаток набагато вищий інтерес до людських осіб, а хлопчики цього ж віку проявляють більший інтерес до геометричних фігур. Звичайно, не можна говорити про професіональну спрямованість немовлят.

Скоріше, мова повинна йти про деякі психологічні особливості, які в майбутньому можуть вплинути на схильність до тієї чи іншої професійної діяльності [3, с. 441].

Випуск 6 С. Сінгер і Б. Штефлер, вивчивши професійний вибір учнів середньої школи, прийшли до висновку, що юнаки прагнуть до роботи, що дозволяє отримати владу, вигоду і незалежність, а дівчата понад усе цінують роботу у сфері обслуговування [2].

У дослідженні С. Афіногенової за опитувальником Е. А. Климова про схильність до професій певного типу було виявлено, що дівчата в порівнянні з юнаками віддають перевагу професіям типу «людина-природа», «людина-людина» і «людинахудожній образ». Юнаки схильні до професії типу «людинатехніка» і «людина-знакова система» [3].

За даними Л. Термана і К. Майлза, чоловіки проявляють інтерес до професій, пов’язаних з пригодами, у яких передбачається подвиг, фізична напруга, до роботи поза приміщенням, до механізмів і інструментів, до науки, фізичних явищ і винаходів.

Жінки схильні до професій, пов’язаних з естетикою, з сидячою роботою у приміщенні, з наданням допомоги, особливо дітям, беззахисним і нужденним людям [3, с. 443].

При розгляді питання про зайнятість жінок у тій чи іншій професійній сфері потрібно враховувати і той факт, що в залежності від вираженості маскулінності-фемінності, вони можуть мати схильності до різних професій. Так, згідно з дослідженнями Л.

Термана і К. Майлза, вибір тієї чи іншої професії чоловіками і жінками пов’язаний з вираженістю у них маскулінності або фемінності [1].

С. В. Афіногенова виявила схильності до того чи іншого типу професій у зв’язку з психологічною статтю юнаків і дівчат.

Виявляються наступні тенденції: чим більше виражена маскулінність у юнаків і дівчат, тим більше віддається перевага професій типу «людина-техніка» (а у юнаків і професія типу «людина-знакова система»); чим більше виражена фемінність, тим більше юнаки і дівчата віддають перевагу професії типу «людинаприрода», «людина-людина» і «людина-художній образ».

Андрогінні особистості за своїм вибором займають найчастіше проміжне місце [3, с. 553].

Традиційний гендерний розподіл праці втратив жорсткість і нормативність, більшість соціальних ролей взагалі не диференціюються за статевою ознакою. Загальна трудова діяльність і спільне навчання значною мірою нівелюють відмінності у нормах поведінки і психології жінок і чоловіків.

Актуальні питання психологічної науки Перевага гендерного підходу в цілому полягає в тому, що він дозволяє враховувати інтереси обох соціально-статевих груп суспільства [5].

Гендерний підхід це створення педагогічних умов для самореалізації особистості, заснований на її можливостях і здібностях. Допомога учням у правильному виборі професії передбачає необхідність спеціальної організації їх діяльності, що включає отримання знань про себе (образ Я), про світ професійної праці (аналіз професійної діяльності), співвіднесення знань про себе і знань про професійну діяльність (професійні проби). Такий погляд на професійне самовизначення школярів повинен припускати застосування інноваційних процесів навчання, що розглядають дитину як зацікавленого учасника і висувають на перший план особистість в якості суб’єкта активної діяльності.

Гендерний підхід до професійного самовизначення особистості здійснювався на основі формування готовності до розуміння, прийняття і виконання різних соціальних ролей з урахуванням різноманіття проявів гендерної поведінки. Гендерний підхід до організації профільного навчання особливо важливий, так як статеворольовий підхід у педагогіці формує стереотипи поведінки, які становлять сутність статі. Гендерні стереотипи – це сформовані в культурі узагальнені переконання (уявлення) про те, як дійсно поводяться чоловіки і жінки [4].

Розглядаючи вплив школи на самовизначення учнів до майбутньої професії, можна відзначити збереження і підтримку в процесі навчання усталених у суспільстві гендерних стереотипів.

Тому необхідно говорити про впровадження гендерного підходу у практику освіти, який дозволить розширити соціальний простір для всебічного розвитку особистості кожного учня.

Список використаних джерел:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие / Т.

В.Бендас. – СПб.: Питер, 2005. – 431 с.

2. Берн Ш. Гендерная психология / Ш.Берн. СПб. : Питер, 2001.

320 с.

3. Ильин Е. П. Пол и гендер / Е.П.Ильин. СПб.: Питер, 2010 688 с.

4. Социально-психологический анализ гендерных ролей [Текст]:

Випуск 6

Практикум по гендерной психологии / И. С.Клецина СПб.:

Питер, 2003. 480 с.

5. Ткалич М. Г. Гендерна психологія: навч. посіб. / М. Г. Ткалич.

К.: Академвидав, 2011. 246 с.

УДК 159.9:06.053.52-053.67

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ

В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Кушнерук Тетяна, студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Хупавцева Н.О., кандидат психологічних наук, доцент Однією з найпоширеніших проблем, що належать до сфери міжособистісної взаємодії, є проблема спілкування в юнацькому віці, адже в спілкуванні людина самовизначається і самопрезентується, виявляючи свої індивідуальні особливості. За формою здійснюваних впливів можна судити про комунікативні навички і риси характеру людини, за специфікою організації мовних сполучень – про загальну культуру і грамотність.

Завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, взаємодії, особистість пізнає світ, власну сутність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми. Спілкуючись, людина виявляє себе індивідом і реалізує свої прагнення бути особистістю, громадянином, професіоналом.

Варто зазначити, що спілкування є найважливішою умовою взаємодії людей у групах, об'єктивно продовжується спільною життєдіяльністю людей в системах їх зовнішніх стосунків з соціальним оточенням у внутрішньогрупових міжособистісних стосунках. Міжособистісні стосунки базуються на основі ділових і емоційних оцінок, а також переваг людьми один одного [1].

Увага вчених зосереджується в першу чергу на тому, як саме завдяки спілкуванню, конкретна особа засвоює досвід, що виробило людство, долаючи тим самим обмеженість власного існування.

М.С. Каган розглядає спілкування як один з видів людської діяльності, якому властиві відповідна структура і атрибути.

Б.Г. Ананьєв підкреслює, що особливою і головною характеристикою спілкування як діяльності є те, що через нього людина будує свої відносини з іншими людьми, тобто: «Поведінка людини виступає не тільки як складний комплекс видів його Актуальні питання психологічної науки соціальної діяльності, за її допомогою приймає форму предметів оточуючий його світ, але і як спілкування, практична взаємодія з людьми в різноманітних соціальних структурах».

В.М. Соковкін (1974) аналізує людське спілкування як комунікацію, як діяльність, як відносини, як взаєморозуміння і взаємовплив [4].

Змістом спілкування є проблеми пошуку сенсу життя, пізнання самого себе, життєвих планів і шляхів їх реалізації, взаємостосунків між людьми, одержання інформації, пов'язаної зі сферою інтересів старшокласника і професійною приналежністю дорослого [3].

Спілкування належить до головних джерел пізнання навколишнього світу в юнацькому віці, а вміння творчо вирішувати проблему є важливим при соціалізації та адаптації в суспільстві.

Водночас зростає прагнення звільнитися від впливу сім'ї [2].Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»