WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Інститут психології та педагогіки

Кафедра загальної психології та психодіагностики

Кафедра вікової та педагогічної психології

Кафедра практичної психології та психотерапі ї

Актуальні питання

психологічної

науки

Альманах студентського наукового

товариства

Випуск 6

Рівне - 2013

Актуальні питання психологічної науки

ББК 88

А 43

УДК 159.9

Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового товариства. – Випуск 6. – Рівне: РДГУ, 2013. – 129 с.

Головний редактор:

Ямницький В.М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії РДГУ.

Редакційна колегія:

Павелків Р.В. – доктор психологічних наук, професор, академік АВШ, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, директор Інституту психології та педагогіки РДГУ;

Воробйов А.М. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології та психодіагнос тики РДГУ;

Павелків В.Р. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики, декан психологоприродничого факультету РДГУ Литвиненко С.А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології та психотерапії РДГУ;

Безлюдна В.І. - кандидат педагогічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ;

Главінська О.Д. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ;

Корчакова Н.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ;

Рудь Г.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії РДГУ;

Романюк В.Л. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ;

Созонюк О.С. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ.

Друкується за рішенням Вченої Ради РДГУ (протокол № 8 від 29 березня 2013 р.) За достовірність фактів, дат, назв тощо відповідальність несуть автори матеріалів.

© Рівненський державний гу манітарний у ніверситет, 2013 Випуск 6 Зміст Вступ

Ставицька О. Особистісні деформації сучасної молоді в умовах соціально-економічної кризи

Артимовець А. Шкільна успішність-неуспішність як визначальний фактор соціальних інтеракцій молодшого школяра

Бородаєвський В. Огляд інтертипних відношень у різних моделях соціонічної теорії

Вайда Л. Психолого-педагогічна преса в Україні про освітньовиховні інновації

Вознюк Ю. Проблема самострведження особистості у системі наук про людину

Вєтрова І. Психологічний аналіз «Я-образу» особистості.......... 24 Вєтрова М. Психологічний аналіз формування моральності в дошкільному віці

Волошина А. Соціально-психологічні особливості виникнення самотності серед студентської молоді

Галабурда Л. Імідж як соціально-психологічний феномен.......... 30 Ганжиловська Ю. Особливості поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях

Демянюк О. Погляди С. Грофа та К. Уілбера про особливості становлення індивідуального образу світу

Джеря В. Особливості та основні прийоми діяльності менеджера

Дзюба О. Аналіз психологічного взаємозв'язку навчальної успішності та самооцінки підлітка

Єфимець Ю. Самоповага як чинник успішності навчальної діяльності

Загоруй М. Психологічні особливості взаємозв’язку типу темпераменту та соціометричного статусу в студентській групі

Актуальні питання психологічної науки Захарук Л. Мотивація як рушійна сила учбової діяльності......... 48 Кирильчук І. Психологічні особливості самоствердження підлітків

Крот Ю. Основні ознаки лідерства у сучасному суспільстві....... 51 Кукла С. Гендерні відмінності у професійному самовизначенні старшокласників

Кушнерук Т. Теоретичний аналіз проблеми спілкування в юнацькому віці

Марко А. Психологічний зміст феномену алекситимії................ 59 Матисяк К. Вплив тривожності на формування самооцінки у підлітковому віці

Матюх Л. Психологічний аналіз ділових стосунків в академічних групах

Медведчук О. Особливості психокорекційної допомоги підліткам з девіантною поведінкою

Міщенюк В. Психологічні особливості самоствердження дітей – сиріт підліткового віку

Миронець М. Психологічні особливості відчуття самотності у підлітковому та юнацькому віці

Музика М. Фактори становлення духовних цінностей особистості

Муравська Н. Стрес як джерело активності особистості....... 74 Ногачевська І. Розуміння поетичного тексту як фактор формування інтелектуальної культури студента-словесника..... 77 Олексіюк М. Теоретичний аналіз проблеми самотності в психології

Омельчук Л. Батьківський авторитет як основа психологічного впливу батьків

Осипчук О. Теоретичні аспекти розвитку моральної сфери у молодшому шкільному віці

Остаповець Ю. Особливості прояву тривожності у студентів 88 Випуск 6 Охмак Л. Прояв комплексу неповноцінності у підлітків............. 91 Пилипака К. Розвиток просоціальної поведінки у підлітковому віці

Покидько О. Психологічний аналіз творчого мислення у підлітковому віці

Поліщук В. Аспекти психокорекції процесів емоційно-вольової регуляції в підлітковому віці

Полюхович Л. Проблема генезису інтрапсихічних конфліктів особистості в рамках психоаналітичного підходу

Прокопивнюк М. Розвиток соціального інтелекту в юнацькому віці

Руссу І. Теоретичні аспекти проблеми креативності в молодших школярів

Соботюк І. Психологічний аналіз агресивності та конфліктності в підлітковому віці

Станіславів Н. Соціально-психологічна детермінація підліткової самотності

Суходол А. Особливості формування характеру в юнацькому віці:

гендерний аспект

Тищенко І. Казкотерапія як метод зниження рівня тривожності у молодших школярів

Трошкіна Є. Психологічний аналіз неуспішності в молодшому шкільному віці

Чмелюк С. Психологічні чинники виникнення самотності у підлітковому віці

Яремчук Т. Зрада як соціально-психологічний феномен.............124 Актуальні питання психологічної науки ВСТУП Глобалізація суспільного життя, стрімкий розвиток інформаційно-технічного прогресу, потенційне збільшення знань людства виступають серйозними передумовами зростання потреби в спеціалістах, які здатні не лише співіснувати із довколишнім світом, але й орієнтуватися та розвивати його, освоювати та якісно змінювати. Тож головними завданнями, які сьогодні постають перед вищою школою є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитися, постійно працювати над поглибленням своїх знань кваліфікованих фахівців.

Як свідчить практика лише ті майбутні спеціалісти, які засвоюють знання швидко, вміють самостійно, критично мислити, адаптуватися до постійних суспільних змін здатні бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Вища школа може сприяти вирішенню таких завдань завдяки чіткому плануванню, оперативному реагуванню щодо внесення змін до змісту навчального матеріалу та завдяки конструктивній інтеграції науки, освіти та практики.

Участь студентів в організованій і систематичній науководослідній роботі відіграє важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх психологів та розвитку їхніх професійних навиків.

Навчання студентів методології і методики дослідження, організація пошукової діяльності у процесі вивчення дисциплінарних курсів психологічної науки, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем є змістовою стороною науково-дослідної роботи студентів.

Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Серед форм наукових досліджень, до яких залучаються студенти в позанавчальний час, виділяють гуртки, проблемні групи, дискусійні клуби тощо. Початковою формою позааудиторної наукової роботи є предметні гуртки, метою яких є ознайомлення із Випуск 6 проблематикою науки, глибше вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування у студентів основних навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи. Студенти старших курсів працюють у проблемних групах під керівництвом викладача, виконують критичний аналіз існуючих наукових концепцій, збирають та обробляють емпіричний матеріал, опановують методологію і логіку наукового дослідження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У черговому випуску альманаху представлені результати наукових пошуків майбутніх психологів, які були обговорені на засіданнях секцій у рамках проведення звітної наукової конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів РДГУ за 2012 рік.

Актуальні питання психологічної науки УДК 159.96.

ОСОБИСТІСНІ ДЕФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В

УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ставицька Олена, кандидат психологічних наук, доцент Нестабільність в політичній, економічній та соціальних сферах, що склалася сьогодні в державі, провокує появу в особистості молодої людини відчуття невпевненості у завтрашньому дні, посилює внутрішню напругу яка супроводжується перебільшеними дисгармонійними переживаннями, й може призвести до виникнення особистісних деформацій Результатом дослідження змісту та структури феномену деформації є загальноприйняте його визначення як когнітивного викривлення, психологічної дезорієнтації особистості, котра формується під постійним тиском зовнішніх та внутрішніх факторів і призводить до формування специфічного типу особистості [3].

Деформація особистості — це зміни, що порушують цілісність особистості, знижують її адаптивність і професійноефективне функціонування. Якщо ці професійні зміни розцінюються як негативні, тобто такі, що порушують цілісність особистості, знижують її адаптивність і стійкість, то їх варто розглядати як професійні деформації [5].

Дослідники відзначають, що найбільш значимими наслідками економічної кризи на рівні особистості є деформація самосвідомості, формування неадекватної самооцінки, спотворення образу “Я”, суперечливість або асоціальність ціннісно-смислових орієнтацій, незрілість емоційно-вольової та обмеженість мотиваційної сфер [2].

І.А. Алексеєва відзначає, що деформація структурних компонентів особистості відбувається не в усіх сферах відразу, в першу чергу, це залежить від минулого негативного життєвого досвіду та від особливостей сприймання його особистістю [1].

Одним з небажаних наслідків негармонійного переживання економічної кризи та неадекватного розв'язання рольового конфлікту, що її супроводжує, є особистісні дисгармонії. З точки зору рольової концепції можна розглядати такі особистісні дисгармонії:

а) особистісний інфантилізм (нерозвинутість чи запізнення в Випуск 6 розвитку життєвих ролей);

б) девіантна поведінка як засвоєння таких моделей поведінки (ролей), які не сприяють адаптованості особистості і ведуть до соціальної дезадаптації або до сурогатних форм адаптації;

в) дисгармонійність життєвого сценарію людини, тобто схильність до поведінки, що є причиною всіляких життєвих невдач;

окремим видом дисгармонійного життєвого сценарію є такий, що призводить до випадків віктимної поведінки (в широкому розумінні цього слова), тобто не лише до поведінки, що провокує агресивну поведінку з боку потенційного агресора, а й до провокування ставлення до себе, як до уособлення ролі "жертви" всіляких обставин та інших людей.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»