WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 ||

«МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЯ ЕКОЛОГІЯ – ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 10-11 грудня 2013 р Полтава 2013 УДК 574+631.95 – ...»

-- [ Страница 30 ] --

4. Вперше проведено практичне використання паразитів для боротьби з товстоніжкою на полях Полтавської сільськогосподарської дослідної станції.

Паразитів випускали рано вранці у безвітряну погоду на ізолюванні один від одного насінники люцерни у період її цвітіння, коли з’являються перші боби та личинки товстоніжки. Відсоток загиблих личинок у першому покосі (випускали 15-20 тис. паразитів на гектар) підвищився в одному випадку в 1,74 раз, в другому – в 1,5 рази в порівнянні з контролем. Другі покоси люцерни на сусідніх ділянках, в результаті біологічного методу боротьби, були значно менше пошкодженні товстоніжкою (усього на 2,3 - 11, 7 %). В той час як на контрольних ділянках ураженість склала 21, 0 – 40,7 %.[6].

Висновки. Ентомологи лабораторії захисту рослин під керівництвом Г.М. Колобової уточнили видовий склад комплексу шкідників люцерни, визначили невідомі та маловідомі шкідники такі як: квітковий (Contarinia medicaginis Kieff.), бруньковий (Perrisia ignorata Wach.) і бобовий (Asphondylia miki Wach.) комарики; галовий тихіус (Tychius medicaginis Bris.), бруньковий і стебловий аніони (Apion filirostre Krby.), мінуючі мухи (Asphondylia miki Wach.

Contarinia medicaqinis Kieff), люцернова міль (Xystophora Hein.). [2 ].

Список використаної літератури

1. Жаринов В.И. Люцерна / В.И. Жаринов, В.С. Клюй // 2-е изд., переработ. и доп. – К.: Урожай, 1990. – 320с.

2. Колобова А.Н. Матеріали по вивченню шкідників люцерни. Полтава, 1929р. / А.Н. Колобова // Труди Полтавської с.-г. дослідної станції. 1929 р. Випуск № 82.

3. Колобова А.Н. Вредители люцерни и защита от них семенных посевов.

/А.Н. Колобова //Харьковское книжно-газетное издательство 1950 г. 50 с.

4. Колобова А.Н. Сельскохозяйственные вредители многолетних трав и бороть ба с ними на Украине/ А.Н. Колобова // Травосеяние и семеноводство многолетних трав. – М. : Сельхозгиз, 1950. – С. 598-604.

5. Колобова А.Н. Клеверная и люцерновая раса семееда Bruchophagus Gibbus Boh. (Hymenoptera Eurytomidae)/ А.Н. Колобова // Энтомологическое обозрение. – 1950. – Т. ХХХ!. - № 1-2. – С. 63-70.

6. Колобова Г.М. Шкідники люцерни, конюшини та эспарцету й бороть ба з ними / Г.М. Колобова // Агровказівки по вирощуванню багаторічних бобових і злакових трав на 1952 рік. – К.: Держсільгоспвидав. 1952. – С.36-47.

–  –  –

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

В статті проаналізовано проблеми водокористування сільських територій. Виокремлено основні аспекти стратегії сталого водокористування сільських територій. Визначено першочергові заходи поліпшення питного водопостачання населених пунктів сільських територій.

Ключові слова: водні джерела, сільські території, екологічні проблеми.

Постановка проблеми. Стале функціонування і розвиток сільських територій, рівень життя, здоров'я і добробуту сільського населення тісно пов'язані зі станом водних ресурсів – надзвичайно важливого природного ресурсу, що забезпечує населення та сільське господарство водою і є умовою існування живої матерії, людини, а також можливості ведення виробництва.

Однією з умов сталого розвитку є формування механізму сталого водокористування, основними принципами якого є органічне і доцільне поєднання соціально-економічних проблем з екологічними, узгоджене розв’язання яких сприятиме переходу суспільного розвитку на якісно новий рівень.

З метою збереження водних екосистем як основи відновлення водних ресурсів особливого значення набуває дослідження критеріїв сталості водних систем, у межах яких ці системи здатні повертатися до свого природного стану.

Європейське екологічне агентство межею водозабору між сталим і несталим використанням вважає 40% річкового водозабору стосовно існуючих місцевих ресурсів. В умовах командно-адміністративної системи управління економікою екологічний чинник, як правило, не брався до уваги у розрахунках ефективності виробництва. Те ж саме можна сказати, на жаль, і про ринкову економіку. Упродовж усього періоду існування ринкової економіки головним завданням економічної науки був пошук шляхів використання обмежених ресурсів для максимального задоволення необмежених потреб людини. Досить впливовим чинником на зростання антропогенного навантаження на водні басейни є кількість споживачів та їх споживча потужність. Навантаження на певний річковий басейн, яке створюють споживачі, повинно регулюватися у часі з метою забезпечення умов його самовідтворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність реалізації загальноприйнятої у світі концепції сталого розвитку вимагає формування такої економічної системи, яка б докорінним чином відрізнялася як від командно-адміністративної, так і ринкової типів економік. Сьогодні для людства настає "Великий піст": потреби необхідно обмежувати рамками доцільного, а ресурси довкілля якісно поліпшувати і розширювати [1].

У більшості випадків водні джерела використовуються комплексно, різними водокористувачами, які ставлять різні вимоги до якості води. Найбільш високим стандартам повинна відповідати питна вода, для побутових потреб.

Для технічних цілей, зрошення тощо можуть використовуватися розбавлені, не повністю очищені і навіть неочищені стоки. Якщо врахувати, що очистка стоків до ступеня, який відповідає стандартам на питну воду, є дорогим заходом, то у багатьох випадках доцільно планувати розбавлення стоків або часткову очистку. Частина збитку водоспоживачам з підвищеними вимогами до якості води повинна відшкодовуватися економією на затратах з очищення стоків [2].

Сучасні проблеми водокористування залежать від багатьох факторів, зокрема, від механізму зворотного зв'язку, що призводить до зміни параметрів гомеостазу водних екосистем та, відповідно, до негативних екологічних наслідків. На цей час в Україні існує дві позиції щодо використання водних ресурсів:

1) продовження подальшого інтенсивного використання водних ресурсів, незважаючи на їхню деградацію, а виникаючий дефіцит при цьому можна подолати за рахунок підвищення витрат на очищення забруднених вод або шляхом експортування води з інших районів;

2) раціоналізація процесів водокористування з метою відновлення екологічного стану водних об’єктів [3].

У сільськогосподарському комплексі основними користувачами водних ресурсів є: водопостачання населених пунктів та сільськогосподарського виробництва, зрошення земель та обводнення посушливих районів, мала гідроенергетика, рибне господарство і рекреація. У зв'язку зі спадом виробництва та кризою в економіці у сільському і меліоративному господарствах відбір води з поверхневих джерел у пострадянський період зменшився. В той же час змінилася і структура водокористування: зменшилась частка використання води на зрошення та зросла на господарсько-питні і на виробничі потреби.

Основні проблеми водокористування сільських територій можна класифікувати відповідно до п’яти критеріїв: проблеми інституціонального характеру (недосконалість владної вертикалі природокористування;

невпорядкованість відносин власності на природно-ресурсну складову національного багатства та ін..), проблеми соціального характеру (низька мотивація працівників природно-ресурсного сектору до впровадження сучасних форм і методів ресурсозбереження та екологізації; бідність населення у сільській місцевості, яка змушує використовувати природно-ресурсні блага як засіб виживання; низький рівень екологічної свідомості населення та ін..), проблеми фінансового характеру (недосконалість міжбюджетних відносин щодо розподілу плати за використання водних ресурсів та плати за їх забруднення; низька ефективність стимулювання ресурсозбереження та екологізації водокористування на рівні місцевих бюджетів та ін..), проблеми правового характеру (відсутність сучасного законодавчого оформлення майнових прав територіальних громад; недосконалість законодавчої бази щодо адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері природокористування та ін..), проблеми виробничо-технічного характеру (нерозвиненість об’єктів природоохоронної інфраструктури та ін.) [3]. Для їх вирішення основними організаційними аспектами стратегії водокористування сільських територій на основі сталих принципів є:

- використання для кожного конкретного виду господарської діяльності, на селі, води відповідної якості;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- запровадження стимуляторів економії води як технічних (індивідуальних лічильників води), так і економічних (запровадження диференційованих тарифів);

- впровадження замкнутих та оборотних систем водопостачання;

- збір та використання для технологічних цілей дощової води;

- широке застосування біологічних способів очищення стічних вод, у тому числі для індивідуальних об’єктів;

- застосування крапельного способу зрошування, який зменшує на 30потреби води, при збільшенні врожайності до 90%, ніж при традиційному;

- розташування місць скидання стічних вод підприємств вище водозабору за течією з метою стимулювання ефективного очищення;

- раціональне розміщення водокористувачів з метою послідовного оборотного використання води для їх господарських та інших потреб;

- мінімізація втрат води при транспортуванні через модернізацію мереж;

- системне економічне стимулювання інвестицій в інноваційні водозберігаючі або безводні технології на водозалежних підприємствах.

Висновки. Отже, враховуючи вище згадане, до першочергових заходів поліпшення водопостачання на селі можна віднести: організацію індивідуального водоочищення безпосередньо на рівні колодязів і каптажів за рахунок державного та приватного фінансування; поступове переведення сільського водопостачання з ґрунтового стоку та поверхневих джерел на централізоване водопостачання з глибоких підземних горизонтів;

упровадження локальних станцій багатоступеневого очищення питної води особливо для закладів соціальної сфери (лікарні, школи, дитячі садки та ін..), що вирішує проблему забезпечення питною водою окремо взятих об'єктів та населених пунктів з незначними обсягами водоспоживання; суцільна паспортизація централізованих і нецентралізованих джерел питної води; повна модернізація застарілих водопроводів сучасними та забезпечення їх системами доочищення води під час передавання її на значні відстані; забезпечення своєчасного виявлення шкідливих речовин у питній воді населених пунктів сільських територій органами санепіднагляду; створення сучасної технічної системи обслуговування водопровідних систем.

Список використаних джерел

1. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – 314 с.

2. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / [І.К. Бистряков, Я.В. Коваль, М.А. Хвесик та ін..] за заг. ред.

чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. – К.: ЗАТ Нічлава, 2006. – 704 с.

3. Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення / В.А. Голян. – Л.: Твердиня, 2009. – 592 с.

Зміст

Писаренко В.М. Агроекологія – основа землеробства 4 Бабич А.Г., Бабич А.А., Черновол Н.Б. Заселеність грунту 9 люцерновою і конюшинною цистоутворюючими нематодами залежно від частки багаторічних трав у сівозмінах Бейкун А.Л. Правове забезпечення екологічної політики держави в 15 аграрному секторі як функціональна складова оновленого проекту аграрного кодексу Бєдункова О.О. Аналіз еколого-токсикологічних характеристик 22 поверхневих вод річок рівненщини Бомко Л.Г. Оцінка безпечності та нешкідливості дії ферменту 27 целюлози на організм курчат бройлерів Бондус Р.О., Упир Л.М., Безхижко В.І. Перспективність сортів 33 картоплі за стійкістю проти найбільш поширених та шкідливих хвороб Валерко Р.А. Оцінка забруднення харчових продуктів та питної води 38 в умовах м.Житомира Вигера С.М., Сикало О.О., Ключевич М.М. Організаційно- 43 технологічна методологія вирощування органічної фітосировини та захисту рослин Вишневський Л.В. Темпи зникнення вітчизняних локальних порід 48 великої рогатої худоби та методологія їх збереження Войтенко С.Л., Петренко М.О., Карунна Т.І., Горобець В.О. 54 Збереження генофонду тварин у контексті глобальної проблеми збереження біологічного різноманіття Герасимчук Л.

О. особливості нітратного забруднення 61 рослинницької продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах с. лука житомирської області Глушаниця Т.А. Формування та розвиток природних та 65 антропогенніх геосистем міста києва Головаш Л.М. Оцінка колекції гірчиці в умовах південної частини 69 лісостепу україни за напрямком господарського використання як сидеральної культури Горб О.С., Кучеренко С.О. Чорна смородина – скарбниця вітамінів 74 Громаченко К.Ю. Методологія проведення моніторингових 78 досліджень за вимогами ВРД ЄС2000/60/ЄС (фізико-хімічні показники стану водотоків) Доля М.М., Бондарева Л.М., Герасименко І.В. Екологічна оцінка 83 складових сучасної системи no-till технології Доля М.М., Бондарева Л.М., Мамчур Р.М., Маковецька Р.В. 87 Еколого-економічне обґрунтування ефективності сучасних систем землеробство Дяченко Л.С., Косяненко О.М. Щодо актуальності досліджень 95 вмісту важких металів у кормах та харчових продуктах різних природно-кліматичних зон україни Ільїна М.Г. Динаміка вмісту стронцію-90 та цезію-137 у надземній 100 частині продуцентів лучних екосистем полтавщини Калініченко А.В., Мінькова О.Г. Передумови виникнення поняття 105 екологічності господарств та становлення його розвитку Капуста О.Ю., Колотило С.В., Гудков І.М. Рівні забруднення 111 ґрунту та деяких культур радіонуклідами на сільськогосподарських угіддях зони посиленого радіоекологічного контролю Кирильчук К.С. Ростові процеси trifolium pratense l. в умовах 116 випасання та сінокосіння на заплавних луках лісостепу україни Кирильчук Н.В. Агроекологічний моніторинг гумусного стану 121 грунтового покриву рівненської області Ключевич М.М., Столяр С.Г. Біологічний метод – ефективний 126 напрям захисту проса від хвороб в органічному виробництві Коваленко Н.П., Полянська В.П. Поява резистентних до 130 антибіотиків мікроорганізмів: причини, шляхи подолання Колесников Л.О., Николаева С.А., Цебитц К.П.В. Экологическая 136 структура жужелиц (coleoptera, carabidae) пшеничных ценозов при органическом земледелии Корчинська Л.Ф. Аналіз сучасної практики лісокористування 143 комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирщини Красовський В. В. Субтропічні плодові культури у розбудові 147 Хорольського ботанічного саду Кузьменко О.А. Склад мікрофлори травного каналу свиней на 152 відгодівлі за дії пребіотику Кулик М.І. Вплив біопрепарату на врожайність та вміст нітратів у 157 плодах огірка Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах пшениці ярої при 160 застосуванні мікробних препаратів Ляшенко В.В., Тригуб О.В. Використання культури гречки, як 164 засобу екологізації землеробства Мединець О.Е. Розвиток бурої іржі та борошнистої роси 169 пшениці озимої залежно від термічних умов веснянолітньої вегетації Мерзлов С.В., Хоменко А.Д. Відпрацювання біотехнології 174 утилізації сироватки молока Місюна Т.Є. Проблема створення екомережі на землях 179 сільськогосподарського призначення Москалець В.В., Писаренко П.В. Агроекологічні основи 183 дослідження тритикале озимого на екосистемному рівні Панченко С.І., Галінський Я.В. Відновлення родючості грунтів – 190 основне завдання органічного землеробства Піщаленко М.А., Пономаренко С.В., Галінський Я.В. Від 193 ноосферного мислення до органічного землеробства Поспєлов С.В., Голуб-Маковецька І.А. Біологічна активність 197 грунту за умов сидерації Поспєлова Г.Д., Олексенко О.В., Довгий О.М. ФІітопатогенний 202 комплекс насіння сої Поспєлова Г.Д., Гринь А.О., Асаулова І.Г. Моніторинг патогенної 207 мікрофлори насіння соняшника Сахненко В.В. Агроекологічне обґрунтування сучасних методологій 213 контролю якості систем землеробства в україні Столяр І.В. Золотушник звичайний та верес – цінні осінні медоноси 219 Тараненко С.В., Тараненко А.О. Аналіз моніторингу земельних 223 ресурсів країн європейського союзу та місце в ньому грунтового біорізноманіття Тимощук Т.М., Чайка О.В. Моніторинг забруднення зерна пшениці 228 озимої токсиноутворюючими міксоміцетами Харченко Ю.
В., Білик О.М. Колекція дендропарку "устимівський", 233 як приклад акліматизації деревних екзотів Харченко Ю.В., Холод С.М., Кочерга В.Я. Найбільш шкодочинні 238 хвороби люцерни в умовах устимівської дослідної станції рослинництва Чеботарьова Л.В., Поспєлов С.В. Адаптивні зміни активності 244 лектинів пшениці озимої в умовах водного дефіциту та гіпертермії Чумак П.Я., Ковальчук В.П., Вигера С.М. Екологічно безпечний 248 інсектофунгіцид для захсту рослин від інвазійних видів шкідливих організмів Шаравара В.В., Козак О.В., Огородник І.О. Оцінка рівня еколого- 252 економічної безпеки хмельницької області Шерстюк О.Л. Історія вивчення комплексу шкідників люцерни на 257 полтавщині Шигонський В.С. Основні аспекти стратегії сталого 263 водокористування на сільських територіях Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 ||
 
Похожие работы:

«КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 591.156:575.113:616 005.6:616.155.191 О. Ю. Міщенюк, С. В. Клименко Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна КЛІНІЧНІ ФАКТОРИ ТРОМБОЗІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ Ph НЕГАТИВНИМИ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ НЕОПЛАЗМАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Мета: визначити предикативну...»

«Список найвизначніших публікацій 1. Гришко О.І. Формування у молодших школярів умінь доказово міркувати в процесі навчання математики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Методика викладання математики» / О.І. Гришко. – Київ, 1994. – 24 с.2. Гришко О.І. Формування у молодших школярів умінь доказово міркувати в процесі навчання математики: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Методика викладання математики» / О.І. Гришко. – Київ,...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЯ, ІННОВАЦІЇ, ПРАКТИКА Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 21 – 23 травня 2009 року Суми 2009 УДК 374:371. 214.115. ББК 74.200.51 П-47 Рекомендовано до друку вченою...»

«Навчальна програма з психології «Основи психологічних знань» Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма:• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної комісії при Центрі, протокол № 2 від 15.11.2007 р.);• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науковометодичною...»

«Теми і плани практичних занять з навчальної дисципліни «Судово-медичні експертизи» Н.Е.1.1. Організаційно-правове забезпечення судово-медичних експертиз 1. Предмет і завдання судово-медичної експертизи.2. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи:а) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи;6) організація і структура судово-медичної служби в країні.3. Види судово-медичної експертизи. 4. Об'єкти судово-медичної експертизи. 5. Документація...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 1-2. С. 303–309. УДК 001.1:101:124.5:13 ЛЮДИНА ЯК УНІВЕРСУМ НАУКИ Найдьонов О. Г. Джерелом знань для сучасної науки стає людина: її фізична (біологічна), душевна (психічна) та духовна (релігійно-моральна) складові. Людина має стати універсумом науки. Ключові слова: людина, універсум науки, антропний принцип. Постановка проблеми у загальному...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ о.в. ничик S пл МОНІТОРИНГ w п ДОВКІЛЛЯ КИЇВ НУХТ2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.В. НИЧИК МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання КИЇВ НУХТ 2011 Ничик О.В. Моніторинг довкілля: Курс лекцій для студ. напряму 6.040106 Екологія, охорона...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та її керівника – професора, доктора біологічних наук Марії Степанівни Гончаренко ХАРКІВ – 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com У ДК 613:378.4 (477.54) + 929 Гончаренко ББК 51.204.0 (4УКР-4ХАР) Н 34 Рекомендовано до друку вченою радою філософського факультету Харківського...»

«Програма гуртка „Юні квітникарі” Пояснювальна записка Програма створена на основі типової програми, рекомендованої Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, затвердженої Міністерством освіти і науки України в 2001 р. Мета роботи гуртка: поглиблення і розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології. квітництва та виховання в учнів переконань про необхідність охорони і вивчення природи. Під час освоєння програми гуртка учні отримують ґрунтовні знання з основ загального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»