WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ЛІТЕРАТУРА Петушкова О.Г. Подготовка будущего учителя к предупреждению конфликтных ситуаций в 1. образовательных учреждениях: Дис. к. пед. н.: 13.00.08. – Магнитогорск, 2001. – 178 с. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Пред’являти завдання тренінгу і добиватися досягнення поставленої мети, проявляти гнучкість, 2.

завжди бути готовим вносити зміни в сценарій тренінгу відповідно до психологічного характеру групи учнів.

Створювати довірливу атмосферу, допомагати учасникам повірити в себе та в інших, підтримуючи 3.

почуття причетності, підтримки та довіри.

Майстерність ведучого (студента), яка формується в ході проведення тренінгу:

Брати на себе керівництво.

1.

Визначати мету тренінгового заняття.

2.

Розробляти багатогранний процес для досягнення мети, проводити різноманітні вправи, вибираючи 3.

найбільш сприйнятливі для конкретної групи учасників тренінгу.

№ 1, 2008 Вісник Запорізького національного університету Допомагати іншим ділитися своїми відчуттями та досвідом, говорити про особистий досвід та 4.

відчуття.

Спостерігати реакцію групи на кожній стадії проведення тренінгу.

5.

Зберігати часові межі. Це означає – пам’ятати, що час обмежений, але не підганяти при цьому групу.

6.

Вміти оцінювати досвід тренінгового заняття з точки зору досягнення його цілей.

7.

Нами встановлено, що рівень психологічного самоусвідомлення є найвищим за умови накладання навчального та лідерсько-рольового статусу студента. Крім того, робота в групах та розподіл ролей сприяє самоствердженню, формує відповідальність за прийняття рішень, що робить їх не теоретичноприпустимими з багатоваріантним результатом, а конкретно прагматично спрямованими і адекватними поставленому завданню. У таких умовах організації навчального процесу завдання відрізняються від класично-пізнавальних у традиційній семінарсько-лабораторній технології аудиторного навчального процесу високим ступенем творчо-пошукової діяльності.

Отже, на нашу думку, формування мотивації щодо продуктивних взаємовідносин у системі „людина – природа”, які б могли значно доповнити професійну підготовку майбутніх учителів біології (екології), повинно відбуватися на семи рівнях взаємодії:

екологічні знання професійного характеру (зокрема екологія здоров’я, екологія побуту, екологія

– сім’ї тощо);

емоційно-почуттєва сфера (взаємовідносини із світом природи, ставлення особистості до знань);

– діяльність екологічного спрямування, яка призводить до потреби в екоатрибутивній поведінці,

– самореалізації особистості в екологічній сфері діяльності (у тому числі й на матеріальнопобутовому рівні);

соціалізація особистості в плані екологізації своєї професійної діяльності;

– самоуправління в сфері професійної діяльності з точки зору її екологічної доцільності;

– корпоративні стратегії професійної реалізації в напрямку оптимального природовідповідного

– розвитку, остаточне формування ціннісних установок екоатрибутивного характеру;

світоглядні, ціннісні орієнтири.

ВИСНОВКИ

Особливою характеристикою навчального процесу сьогодні повинна стати його творча спрямованість.

Отже, і підготовка майбутнього вчителя біології (екології) є також процесом творчим, процесом формування інноваційної особистості майбутнього вчителя, здатної до творчого перетворення оточуючого світу, що є противагою до односторонньої дії в системі викладач – студент.

Спрямованість навчального процесу має недовершену ланку між знаннями та потребою перетворення знань у конкретну екоатрибутивну поведінку, а саме ставлення особистості до знань.

Середній рівень значимості взаємовідносин з природою у випускників залишається відносно незмінним.

Суттєві зміни відбуваються в перерозподілі значимості серед трьох ланок, задіяних у формуванні ставлення особистості до природи – перцептивної, когнітивної та практичної відповідно до специфіки професійної підготовки майбутніх учителів. З огляду на це, є необхідність скоректувати навчальний процес таким чином, щоб протягом усього навчання були правильно задіяні всі три вищезгадані ланки формування відношення до природи, а, отже склалися передумови до формування позитивної мотивації до активної природоохоронної діяльності.

Екологічний тренінг у формі занять, побудованих за принципом рольово-групової діяльності з метою вирішення конкретної екологічної проблеми є найефективнішим. При підготовці вчителя-біолога (еколога) такі тренінги обґрунтовуються з позицій психології та поєднуються з пошуком ефективних дидактичних засобів екологічної освіти та виховання учнів. На практиці студенти можуть втілити отриманий досвід у літніх екологічних таборах для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Самоорганізація та ефективність результату навчальної діяльності формує відчуття самозначимості та сприяє самоствердженню.

ЛІТЕРАТУРА Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1.

1996. – 480 с.

Ермаков Д.С., Суравегина И.Т. Экологическое образование: от изучения экологии – к решению 2.

экологических проблем. – Новомосковск: НФ УРАО, 2005. – 142 с.

Педагогічні науки

Концепція екологічної освіти України // Бібліотека Всеукраїнської Екологічної Ліги. – Серія 3.

„Екологічна освіта та виховання”. – 2004. – № 9. – 48 с.

Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования: Научно-методическое пособие. – 4.

Николаев: Изд-во Южнословянского института КСУ, 2006. – 110 с.

Мамешина О.С. Эколого-психологический тренинг для учащейся молодежи: Научно-практическое 5.

пособие. – Николаев: Изд-во Южнославянского института КСУ, 2006. – 94 с.

Добшикова Г.П. Введение в педагогическую системологию. Интегрально-системная, 6.

кардинальная педагогика. – Миасс, 2006. – 193 с.

Добшикова Г.П., Добшиков А.Е. Моделирование универсальной педагогической системы. – 7.

Миасс, 2003. – 157 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Освіта України. – № 47. – 12 жовтня. – 8.

2001. – 34 с.

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів 9.

ринкової системи освіти. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 616 с.

Стронг Х. Экологическая и духовная революции // Наша планета. – 1995. – Т.7. – № 3. – С. 23-25.

10.

Ясвин В.А. Психология отношения к природе. – М.: Смысл, 2000. – 456 с.

11.

УДК 37.013

ОПІКУНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНЕЧИХ ЧИНІВ УГКЦ

У ГАЛИЧИНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Комар І.В., к. пед. н., асистент Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника У статті проаналізовано основні форми опікунської роботи релігійних організацій Української грекокатолицької церкви в Галичині на сучасному етапі. Розкрито діяльність закладів опіки деяких організацій у Львівській та Івано-Франківській областях. Визначено роль УГКЦ у вирішенні складних сучасних проблем опіки над дітьми-сиротами, дітьми та молоддю, позбавлених допомоги рідних.

Ключові слова: опіка, опікунська діяльність, релігійні організації, чернечі чини.

Комар И.В. ОПЕКУНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНАШЕСКИХ ЧИНОВ УГКЦ В ГАЛИЦИИ НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ / Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Украина.

В статье проанализированы основные формы опекунской работы религиозных организаций Украинской греко-католической церкви в Галиции на современном этапе. Раскрыта деятельность заведений опеки некоторых организаций во Львовской и Ивано-Франковской областях. Определена роль УГКЦ в решении сложных современных проблем опеки над детьми-сиротами, детьми и молодежью, лишенными помощи родных.

Ключевые слова: опека, опекунская деяльтельность, религиозные организации, монашеские чины.

Komar I. CUSTODIAL ACTIVITY OF MONASTIC RANKS OF UKRAINIAN GREER-CATHOLIC

CHURCH IN HALYCHYNA ON THE MODERN STAGE / Precarpathian national University named after Vasyl Stefanyk, Ukraine In the article the basic forms of guardian's work of religious organizations of the Ukrainian Greer-Catholic church are analysed in Galichina on the modern stage. Activity of establishments of watching over some organizations is exposed in the Lvov and Ivano-Francovsk areas. Certainly a role of Greer-Catholic church is in the decision of thorny modern problems of guardianship above children-orphans, children and young people, deprived help of native.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Key words: guardianship, custodial activity, religious organisations.

Відроджена Українська держава впевнено утверджується у світі, однак труднощі перехідного періоду і їхні незмінні супутники – економічні негаразди – залишають поза увагою органів влади багато невирішених соціальних проблем. Вимушене безробіття, трудова еміграція населення призвели до різкого збільшення кількості сиріт, безпритульних, педагогічно занедбаних дітей.

Великий досвід у царині опікунства нагромаджений у діяльності Української греко-католицької церкви (УГКЦ), яка в сучасній Україні є однією з найчисельніших і найвпливовіших релігійних організацій.

–  –  –Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«к.е.н. Гончаренко Н.В. асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА: СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація. Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва. Ключові слова: незрілі біологічні активи, справедлива вартість, капітальні інвестиції. Summery. The theoretical...»

«_ g_ _ _ q g Н.Ю. Матяш, М.Н. Шабатура Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «ГЕНЕЗА» _ g_ _ _ q g ББК 28.6я721 М35 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 56 від 02.02.2009 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Н е з а л е ж н і е к с п е р т и, я к і з д і й с н ю в а л и е к с п е р т и з у т а р е к о м е н д у в а л и п і д р у ч н и к д о в и д а н н я: Н.М. Десятниченко,...»

«Л.І. Воробйова О.В. Тагліна ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН І ТВАРИН Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Харків Видавництво «Ранок» ЗМІСТ Розділ 1. Вступ до селекції 1.1. Чому необхідно розвивати селекцію 1.2. Селекція як наука, мистецтво і галузь сільськогосподарського виробництва 1.. Поняття формотворчого процесу 1.4. Тривалість селекційного процесу і шляхи його прискорення.7 1.5....»

«УДК 657.421:631.161 ПОТОЧНІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ТВАРИННИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯЛОВЕГА Л.В., П’ЯТНИЦЯ Ю.Г.*, ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ У статті розглянуто особливості та порядок складання первинних документів з обліку поточних біологічних активів тваринництва та узагальнено схему їх документування. The article reviews the features and order preparation of primary accounting documents of current biological assets livestock and generalized scheme of their documentation....»

«УДК 621.397+681.723 Ю.М. Матієшин, В.І. Шклярський Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра радіоелектронних пристроїв та систем ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МІКРООБ’ЄКТА ТЕЛЕВІЗІЙНИМ ОПТИЧНИМ СКАНУВАЛЬНИМ МІКРОСКОПОМ У КАДРОВОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ © Матієшин Ю.М., Шклярський В.І., 2007 У статті містяться відомості про особливості використання кадрового режиму роботи для вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта у телевізійному оптичному сканувальному мікроскопі. Розглянуто питання...»

«Національна академія наук України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного ЕКОМЕРЕЖА СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА, ЕЛЕМЕНТИ Київ – 201 3 УДК 591.5: [598.2599]. (47) Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф.Я.І. Мовчан. – К.:, 2013. – 409 с., рис. 11, бібліогр. назв 183 ISBN. На основі положень Всеєвропейської стратегії збереження біотичної і ландшафтної різноманітності та з...»

«УДК 79 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ Викладач каф. фіз. виховання Горбатий А.Ю. Викладач каф. фіз. виховання Чхань А.А.ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Поняття способу життя досить багатопланове, охоплює різні сфери життєдіяльності людей і тому застосовується в багатьох наукових дисциплінах і дослідженнях: в філософії, політології, культурології, соціології, педагогіці, психології та інших галузях пізнання. Аналіз цього поняття багатьма...»

«Садовская Ю.Я. Структура специальной физической подготовленности студенток, 2. занимающихся аэробикой / Ю.Я. Садовская, Т.Н. Голубова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип.8. – Харків: ХДАФК, 2005. – С. 62-65. Беляк Ю. Характеристика сучасних програм оздоровчого фітнесу/ Ю. Беляк, 3. А. Майструк, Н.Зінченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХІІІ), 2006. № 4. – С....»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу НЕОТАБС з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ ФОРМАТ МЕДІА (Україна). II лабораторного, (включаючи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»