WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН І ТВАРИН Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ...»

Л.І. Воробйова

О.В. Тагліна

ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ

СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН

І ТВАРИН

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

Видавництво «Ранок»

ЗМІСТ

Розділ 1. Вступ до селекції

1.1. Чому необхідно розвивати селекцію

1.2. Селекція як наука, мистецтво і галузь сільськогосподарського

виробництва

1.. Поняття формотворчого процесу

1.4. Тривалість селекційного процесу і шляхи його прискорення.......7 1.5. Історія формування селекції як науки

1.6. Розвиток селекції в Україні і за кордоном

Питання для повторення

Розділ 2. Ознаки у селекції. Основні напрями селекційної роботи..... 16

2.1. Поняття ознаки. Якісні і кількісні ознаки у селекції

2.2. Типи взаємодії генів

2.. Полігенне успадкування. Закономірності успадкування полігенних ознак

2.4. Основні напрями селекції рослин

2.5. Основні напрями селекції тварин

Питання для повторення

Розділ 3. Вчення про сорт і вихідний матеріал у селекції рослин......... 2 .1. Еколого-географічна систематика культурних рослин.................2 .2. Поняття про сорт. Класифікація сортів. Вимоги до сорту............4 .. Джерела вихідного матеріалу в селекції рослин. Інтродукція рослин

.4. Академік М. І. Вавилов про центри походження і формоутворення культурних рослин

.5. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості та його значення у селекції

.6. Роль світової колекції сільськогосподарських рослин як джерела генетичного матеріалу. Проблема збереження генофонду культурних рослин

Питання для повторення

Розділ 4. Вчення про породу

4.1. Одомашнювання і приручення тварин

4.2. Зміни тварин у процесі одомашнювання

4.. Поняття про породу. Характерні ознаки. Поширення..................61

4.4. Основні фактори породоутворення

4.5. Класифікація порід

4.6. Структура породи

4.7. Акліматизація порід

4.8. Проблема збереження генофонду рідких і зникаючих порід......67 Питання для повторення

Розділ 5. Біологія розмноження рослин

5.1. Типи розмноження рослин

5.2. Спорогенез, гаметогенез і запліднення рослин

5.. Основні системи запилення рослин

5.4. Генетика ендогамних рослин

5.5. Генетика екзогамних рослин

5.6. Особливості розвитку сільськогосподарських рослин.................80 Питання для повторення

Розділ 6. Біологія розмноження і розвитку тварин

6.1. Гаметогенез і запліднення у тварин

6.2. Тотипотентність ядра соматичної клітини

6.. Детерміноване і недетерміноване дроблення

6.4. Компенсація дози генів і визначення статі як моделі генетики розвитку

6.5. Особливості онтогенезу сільськогосподарських тварин..............9

6.6. Недорозвинення сільськогосподарських тварин і його причини

Питання для повторення

Розділ 7. Джерела мінливості для добору

7.1. Типи мінливості, що використовуються у селекції

7.2. Характеристика модифікаційної мінливості та її значення у селекції

7.. Мутаційна мінливість та її значення у селекції

7.4. Цитоплазматична мінливість та її роль у селекції

7.5. Значення у селекції комбінативної мінливості. Типи схрещувань

7.6. Гетерозис: механізми і значення в селекції

Питання для повторення

Розділ 8. Методи добору й оцінки селекційного матеріалу у рослин.119

8.1. Теоретичні передумови добору в ендогамних та екзогамних популяціях

8.2. Масовий добір: його ефективність і недоліки

8.. Методи індивідуального добору в ендогамних рослин у місцевих популяціях і після гібридизації

8.4. Методи індивідуального добору в екзогамних рослин у популяціях і після гібридизації

8.5. Методика і техніка гібридизації

8.6. Поняття про методи оцінки селекційного матеріалу

8.7. Методи оцінки основних показників селекційного матеріалу..129

8.8. Типи стійкості, що використовуються у селекції

8.9. Теоретичні уявлення про механізми стійкості

Питання для повторення

Розділ 9. Методи підбору і добору селекційного матеріалу у тварин

9.1. Добір батьківських пар у селекції тварин

9.2. Особливості добору у тваринництві

9.. Інтенсивність добору

9.4. Швидкість селекційного процесу

9.5. Методи добору й оцінки тварин

9.6. Поняття «препотентності» та його значення в селекції..............154

9.7. Організаційні заходи щодо добору

9.8. Вчення про підбір

9.9. Методи розведення у селекції тварин

Питання для повторення

Розділ 10. Основи сільськогосподарської біотехнології.

Генна інженерія у рослинництві

10.1. Основи сільськогосподарської біотехнології

10.2. Генна інженерія у рослинництві

10.. Генна інженерія і фіксація азоту

10.4. Генна інженерія і фотосинтез

10.5. Створення методами генної інженерії стійких до гербіцидів рослин

10.6. Поліпшення амінокислотного складу білків злакових культур методами генної інженерії

10.7. Генна інженерія і підвищення стійкості рослин до ранніх заморозків

10.8. Генна інженерія і захист рослин від фітопатогенів

10.9. Генна інженерія і створення рослин, стійких до комах.............185 Питання для повторення

Розділ 11. Генна інженерія у тваринництві та ветеринарії

11.1. Використання гормону росту

11.2. Трансгенні тварини

11.. Трансгенні тварини, що несуть чужорідний ген гормону росту

11.4. Трансгенні тварини — біореактори

11.5. Створення трансгенних тварин — генетичних моделей спадкових захворювань людини

11.6. Одержання трансгенних тварин з прискореним ростом..........195 11.7. Інтеграція трансгенів з хромосомами соматичних і генеративних клітин

11.8. Тканиноспецифічні регуляторні елементи

11.9. Ін’єкція рекомбінантних ДНК у зиготи

11.10. Мозаїцизм трансгенних тварин

11.11. Клонування тварин

11.12. Перенесення генів тварин

11.1. Перспективи використання трансгенних тварин

Питання для повторення

Розділ 12. Клітинні технології у сільськогосподарській практиці.....205

12.1. Клітинна інженерія у рослинництві

12.2. Історія культивування тканин і клітин вищих рослин..............207 12.. Калусогенез як основа створення клітинних культур...............209

12.4. Запліднення in vitro

12.5. Клітинна інженерія у тваринництві

Питання для повторення

Література

22 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов «» 2014 р. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені....»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Кафедра ґрунтознавства та землевпорядкування ПРОТОКОЛИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА Студента (ки): група: спеціальність: підпис: Чернівці Книги – ХХІ Протоколи лабораторних робіт із загального ґрунтознавства для студентів І курсу спеціальностей екологія та охорона навколишнього середовища, землевпорядкування та кадастр, географія / Укл. Нікорич В.А., Польчина С.М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 26 с. ЗМІСТ...»

«УДК 631.117.4:633 ЗАДОРОЖНА Ірина Станіславівна, канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб. лабораторії наукового забезпечення трансферу інновацій та інтелектуальної власності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОПОШИРЕНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ У статті висвітлено сторінки з історії дослідження малопоширених кормових культур в Україні. В статье отражены страницы истории исследований малораспространенных кормовых культур в Украине. The...»

«Б.М. Шиян І.О. Омельяненко Теорія і методика фізичного виховання школярів У двох частинах Частина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 2 УДК 371.32:371.72(075.8) ББК 75.1я73 Ш 65 Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»

«УДК 504:622.691.4 (477.86) З ІСТОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ БОГОРОДЧАНСЬКОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА Л.Д.Потравич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська,15, тел.(0342) 559698 В статье рассматривается история экологических исследований на территории Богородчанского газотранспортного узла. The history of environmental investigations on the territory of Bogorodchansky gas transportation nets is showed in the...»

«УДК 664.002.3:663.8 Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, проф., Погарська В.В., канд. техн. наук, доц., Коробець Н.В., канд. техн. наук, Козюрін Д.М. (ХДУХТ, Харків) МЕХАНОДЕСТРУКЦІЯ ТА МЕХАНОАКТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ХЛОРОФІЛОВМІСНИХ ДОБАВОК ІЗ РЕКОРДНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОФІЛУ У статті висвітлено науково обґрунтовані розроблені нанотехнології порошкоподібних наноструктурованих добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу і каротиноїдів з використанням процесів...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 200 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 7–20) УДК: 502.742 Раритетна фауна та критерії раритетності видів Ігор Загороднюк Раритетна фауна та ознаки раритетності видів. — Загороднюк І. — Розглянуто поняття раритетної фауни з огляду на перспективи її збереження. Проаналізовано складові поняття «раритетність», критерії визначення раритетів і місце раритетів у «червоних» списках. У якості одного з критеріїв раритетності розглянуто представленість...»

«Міністерство культури і туризму України Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького ГЕНЕТИКА: від законів Менделя до клонування людини Рекомендаційний покажчик літератури Упорядник Т.В.Тющенко Одеса Серія бібліографічних покажчиків «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» Заснована 1975 року Випуск 48 Науковий редактор Н.Г.Гандірук, кандидат біологічних наук Редактор І.С.Шелестович © Т.В.Тющенко. Упорядкування, 2005 © ОДНБ ім. М. Горького, 2005 Від упорядника Генетика як нова і самостійна...»

«ПЕРЕДМОВА О. Г. Козленко, В. В. Додь Слово до вчителя Збірник призначено для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з біоН. Ю. Матяш, логії учнів 10-х класів за результатами їх навчання в основній школі. Завдання складено відповідно до чинної програми з біології для 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7–11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005). Посібник містить 10 варіантів тестів, кожен з яких складається...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара К. К. Голобородько, І. Г. Плющ, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ВИЩІ РІЗНОВУСІ ЛУСКОКРИЛІ Частина 1 (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea – частина). Дніпропетровськ Видавництво ДНУ К. К. Голобородько, І. Г. Плющ, О. Є. Пахомов ББК 28.691.89 УДК 595.783:787+78 Г 60 Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»