WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«УКЛАДАЧ: доцент кафедри біології та екології, кандидат біологічних наук ШУМСЬКА Н.В., РЕЦЕНЗЕНТИ: старший науковий співробітник Івано-Франківського інституту агропромислового ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПЛАН ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ

РОБІТ ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ

З БОТАНІКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«БІОЛОГІЯ»

УКЛАДАЧ: доцент кафедри біології та екології, кандидат біологічних

наук ШУМСЬКА Н.В.,

РЕЦЕНЗЕНТИ: старший науковий співробітник Івано-Франківського

інституту агропромислового виробництва, кандидат біологічних наук Г.В. ЮХИМЧУК Доцент кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат біологічних наук В.І. БУНЯК РЕКОМЕНДОВАНО: Вченою Радою Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 22.10.2012 р.) ЗМІСТ ВСТУП 4 Порядок виконання та оформлення практичних 4 робіт ПРОГРАМА КУРСУ "БОТАНІКА" 4

ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ. 6

Робота №1. Тема: Біологія відділу Мохоподібні 8 (Bryophyta).

Робота №2. Тема: Систематика та різноманітність 12 відділу Lycopodiophyta.

Робота №3. Тема: Біологія та систематика відділу 15 відділу Хвощеподібні, або Еквізетофіти (Equisetophyta) Робота №4. Тема: Біологія та систематика відділу 23 Голонасінні, або Пінофіти (Pinophyta, або Gymnospermae) Робота №5. Тема: Будова, особливості життєвого 28 циклу та розмноження відділу Магноліофіти або Покритонасінних (Magnoliophyta, Anthophyta або Angiospermae) Робота №6. Тема: Cистематика відділу 30 Магноліофіти або Покритонасінних Робота №7. Тема: Біологія та систематика класу 33 Дводольні.

Робота №8. Тема: Біологія та систематика класу 35 Однодольні

РЕКОМЕДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 37

ВСТУП Практичні роботи з курсу «Ботаніка” виконуються відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів біології денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.07.0102 «Біологія».

Лабораторні роботи проводяться протягом ІІ-ІІІ семестрів для студентів І та ІІ курсів.

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми з ботаніки. Практикум з "Ботаніки" розрахований на 16 аудиторних годин.

Метою практичних робіт з курсу "Ботаніка" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами під час слухання лекційного курсу; отримання практичних навичок та вмінь у дослідженні морфологічної й анатомічної будови різноманітних систематичних груп рослин, їх життєдіяльності.

В результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:

- знати: сучасну систематику вищих рослин;

- особливості будови та життєдіяльності рослин основних систематичних груп;

- життєві цикли та способи розмноження різних систематичних груп рослин;

методи фіксації рослинного матеріалу, виготовлення рослинних препаратів, збору гербарію;

вміти: самостійно працювати з навчальними лабораторними приладами й обладнанням;

- виготовляти рослинні препарати з живого та фіксованого рослинного матеріалу, замальовувати та підписувати їх;

- складати морфологічні описи рослин;

- визначати вищі рослини за допомогою визначників;

- відносити рослинні об’єкти до відповідних систематичних груп.

Порядок виконання та оформлення практичних робіт Практичні роботи з ботаніки виконуються студентами індивідуально на практичних заняттях.

Результати виконання робіт оформляються в спеціальному альбомі у вигляді схем та рисунків на правому боці листів. Рисунки та схеми виконуються простими і кольоровими олівцями, обов’язково підписуються. З лівого боку листів оформляються результати самостійної роботи студентів. Завдання для самостійної роботи студентів, які повинні бути оформлені в альбомі, відмічені зірочкою.

Захист лабораторних робіт проводиться на наступному практичному занятті.

ПРОГРАМА КУРСУ "БОТАНІКА ("

Вступ. Систематика рослин як наука. Періоди систематики рослин. Існуючі системи рослинного світу. Методи систематики. Її значення. Сучасна система рослинного світу.

Характерні особливості вищих рослин. Зміна рис будови та організації вищих рослин в процесі еволюції. Розмноження та життєві цикли. Поняття про вищі спорові, судинні, архегоніальні, насінні та квіткові рослини. Сучасна система вищих рослин.

Відділи Риніофіти (Rhyniophyta), Зостерофілофіти (Zosterophyllophyta). Роди ринія (Rhynia), псилофіт (Psilophyton) та зостерофілюм (Zosterophyllum).

Загальна характеристика, головні ознаки. Місце в еволюції вищих рослин.

Відділ Мохоподібні (Bryophyta). Загальна характеристика. Морфологічна та анатомічна будова.

Життєвий цикл та розмноження. Поширення та екологія. Обсяг та систематика відділу. Місце відділу в еволюції вищих рослин. Клас Антоцеротовидні (Anthocerotopsida), Порядок Антоцеротові (Anthocerotales). Клас Печіночники (Marchantiopsida). Підклас Маршанцієві (Marchantiidae). Підклас Юнгерманієві (Jungermannidae). Клас Листостеблові мохи (Bryopsida). Підклас Зелені мохи (Bryidae).

Порядки Політрихові мохи (Polytrichales), Дикранові мохи (Dicranales). Підклас Сфагнові мохи (Sphagnidae) порядок Сфагнові (Sphagnales). Підклас Андреєві мохи (Andreaeidae).

Відділ Плауноподібні (Lycopodiophyta). Загальна характеристика. Морфологічна будова.

Життєвий цикл та розмноження. Поширення та екологія. Обсяг та систематика відділу. Місце відділу в еволюції вищих рослин. Клас Плауновидні (Lycopodiopsida). Порядок Плаунові (Lycopodiales). Клас Молодильниковидні (Isoetopsida). Порядок Плаункові (Selaginellales).

Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta). Характерні особливості. Морфологічна будова. Життєвий цикл та розмноження. Поширення та екологія. Обсяг та систематика відділу. Місце відділу в еволюції вищих рослин. Клас Хвощевидні (Equisetopsida). Порядок Хвощеві (Equisetales).

Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta). Загальна характеристика. Морфологічна та анатомічна будова. Життєвий цикл та розмноження. Поширення та екологія. Обсяг та систематика відділу. Місце відділу в еволюції вищих рослин. Клас Вужачковидні (Ophioglossopsida). Порядок Вужачкові (Ophioglossales). Клас Папоротевидні (Polypodiopsida). Підклас Поліподіїди (Polypodiidae).

Порядок Багатоніжкові (Polypodiales). Родина Багатоніжкові (Polypodiaceae). Порядок Ціатейні (Cyatheales). Родини Ціатейні (Cyatheaceae), Гіполепісові або Невиразнолускові (Hypolepidaceae), Аспленієві (Aspleniaceae), Щитникові (Dryopteridaceae). Підклас Марсилеїди (Marsileidae). Порядок Марсилеєві (Marsileales). Родина Marsileaceae. Підклас Сальвініїди (Salviniidae). Порядок Сальвінієві (Salviniales). Родини Сальвінієві (Salviniaceae), Азолові (Azollaceae).

Відділ Сосоноподібні або Голонасінні (Pinophyta). Загальна характеристика. Морфологічна та анатомічна будова. Життєвий цикл та розмноження. Поширення та екологія. Значення в природі та житті людини. Обсяг та систематика відділу. Місце відділу в еволюції вищих рослин. Клас Насінні папороті (Lyginopteridopsida). Клас Саговниковидні (Cycadopsida). Порядок Саговникові (Cycadales).

Родина Cycadaceae. Клас Гінкговидні (Ginkgopsida). Клас Сосновидні або Пінопсиди (Pinopsida). Підклас Кордаїти (Cordaitidae). Підклас Хвойні або Пініди (Pinidae). Порядок Соснові (Pinales). Родина Соснові (Pinaceae). Порядок Кипарисові (Cupressales). Родини Таксодієві (Taxodiaceae) та Кипарисові (Cupressaceae). Порядок Тисові (Taxales). Родина Тисові (Taxaceae). Порядки Араукарієві (Araucariales), Подокарпові (Podocarpales). Клас Гнетовидні або Оболонконасінні (Gnetopsida). Порядок Ефедрові (Ephedrales). Родина Ефедрові (Ephedraceae). Порядок Гнетові (Gnetales). Родина Гнетові (Gnetaceae).

Порядок Вельвічієві (Welwitschiales). Родина Вельвічієві (Welwitschiaceae).

Відділ Магнолієподібні або Покритонасінні (Magnoliophyta). Загальна характеристика.

Життєвий цикл та розмноження. Поширення та екологія. Обсяг та систематика відділу. Місце відділу в еволюції вищих рослин. Гіпотези походження квітки. Значення Покритонасінних в природі та житті людини. Характерні особливості класів Дводольні (Magnoliopsida) і Однодольні (Liliopsida).

Клас Дводольні (Magnoliopsida). Підклас Магноліїди (Magnoliidae). Порядок Магнолієцвіті (Magnoliales). Родина Магнолієві (Magnoliaceae). Порядок Лататтєцвіті (Nymphaeales).

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Родина Лататтєві (Nymphaeaceae). Підклас Ранункуліди (Ranunculidae). Порядок Жовтецевоцвіті (Ranunculales). Родини Жовтецеві (Ranunculaceae) та Барбарисові (Berberidaceae). Порядок Макоцвіті (Papaverales). Родина Макові (Papaveraceae). Підклас Гвоздиковидні (Caryophyllidae). Порядок Гвоздикоцвіті (Caryophyllales). Родина Гвоздичні (Caryophyllaceae). Родина Лободові (Chenopodiaceae). Порядок Гречкоцвіті (Polygonales). Родина Гречкові (Polygonaceae). Підклас Гамамелідіди (Hamamelididae). Порядок Букоцвіті (Fagales). Родина Букові (Fagaceae). Порядок Березоцвіті (Betulales). Родина Березові (Betulaceae). Підклас Диленіїди (Dilleniidae). Порядок Вербоцвіті (Salicales). Родина Вербові (Salicaceae). Порядок Каперцецвіті (Capparales). Родина Капустяні або Хрестоцвіті (Brassicaceae). Підклас Розиди (Rosidae). Порядок Розоцвіті (Rosales).

Родина Розові (Rosaceae). Порядок Бобовоцвіті (Fabales). Родина Бобові (Fabaceae). Порядок Селероцвіті або Аралієцвіті (Apiales або Araliales). Родина Зонтичні або Селерові (Apiaceae). Підклас Ламіїди (Lamiidae). Порядок Пасльоноцвіті (Solanales). Родина Пасльонові (Solanaceae). Порядок Шорстколистоцвіті (Boragenales). Родина Шорстколисті (Boragenaceae). Порядок Губоцвіті (Lamiales).

Родина Губоцвіті (Lamiaceae). Підклас Астериди (Asteridae). Порядок Дзвоникоцвіті (Campanulales).

Родина Дзвоникові (Campanulaceae). Порядок Айстроцвіті або Складноцвіті (Asterales). Родина Айстрові або Складноцвіті (Asteraceae).

Клас Однодольні або Лілієвидні (Liliopsida). Підклас Алісматиди (Alismatidae). Порядок Частухоцвіті (Alismatales). Родина Частухові (Alismataceae). Підклас Ліліїди (Liliidae). Порядок Лілієцвіті (Liliales). Родини Півникові (Iridaceae), Лілійні (Liliaceae). Порядок Зозулинцецвіті (Orchidales). Родина Зозулинцеві (Orchidaceae). Порядок Осокоцвіті (Cyperales). Родина Осокові (Cyperaceae). Порядок Злакоцвіті або Тонконогоцвіті (Poales). Родина Тонконогові або Злакові (Poaceae).

ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

–  –  –

Тема: Біологія відділу Мохоподібні (Bryophyta).

Мета роботи: вивчити характерні особливості будови, життєдіяльності, розмноження та життєвого циклу представників відділу Мохоподібні.

Обладнання та унаочнення: мікроскопи, постійні мікропрепарати спорогонів, архегоніїв та антеридіїв мохів, підготовлені препарати сфагну, препарувальні голки, лупи.

Завдання:

Вивчити анатомічну будову листка сфагнуму (Sphagnum sp.) (розглянути під мікроскопом 1.

та замалювати два типи клітин).

Вивчити життєвий цикл мохів на прикладі зозулиного льону (Polytrichum commune) 2.

(замалювати схему).

Ознайомитись з будовою антеридію та архегонію зозулиного льону (Polytrichum 3.

commune) (розглянути під мікроскопом та схематично замалювати).

Робота 1. Анатомічна будова листка сфагнуму (Sphagnum sp.

).

1 – листок в розрізі, 2 – клітинна стінка.

а – хлорофілоносні клітини, б – гіалінові (гіалінові) клітини, в – пори через які надходить вода.

Робота 2. Цикл розвитку політрихуму (Polytrichum commune):

1 – зигота; 2 – розвиток спорофіта; 3 – поздовжний розріз коробочки; 4 – коробочка без ковпачка; 5 – 6 – проростання спори; 7 – протонема моху з брунечкою, з якої розвинеться мох; 8 – стебло з розетками антеридію; 10 – антеридії; 11 – архегонії; 12 – сперматозоїд; 13 – архегоній в повздовжньому розрізі.

Завдання:

Розглянути та зобразити представника класу Антоцеротопсиди (Anthocerotopsida) – 1.

феоцероса гладенького (Phaeoceros laevis), ввести в систематику.

Розглянути та зобразити представників класу Печіночники (Hepaticopsida) річчію водяну 2.

(Riccia fluitans) та річчіокарпа плавучого (Ricciocarpus natans), ввести в систематику.

Розглянути та зобразити представників класу Бріопсиди (Bryopsida) Зозулин льон 3.

(Polytrichum commune), мніум крапковий (Mnium punctatum); птиліум страусове перо (Ptilium crista-castrensis); ввести в систематику.

Робота 1. Феоцерос гладенький (Phaeoceros laevis): 1 — загальний вигляд; 2 — розкритий спорогон; 3 — продих; 4, 5 — поперечний і поздовжній розріз спорогона; 6 — спори з елатерами Робота 2.

Печіночники: 1 — річчіокарп плавучий (Ricciocarpus natans); 2 — річчія водяна (Riccia fluitans).

Робота 3. Зозулин льон (Polytrichum commune): 1 — жіноча рослина зі спорогоном (з ковпачком і без нього); 2 — чоловіча рослина з розеткою на верхівці; 3 — поперечний переріз листка з асиміляторами; 4 — верхівка чоловічої рослини з антеридіями і парафізами; 5 — антеридій: ніжка, оболонка і спермагенна тканина; 6 — форми парафіз; 7 — верхівка жіночої рослини — архегонії оточені листками; 8 — архегоній: у його шийці канальцеві клітини, в черевці — яйцеклітина, над нею черевцева канальцева клітина; 9 — протонема моху з ризоїдами і бруньками; 10 — поздовжній переріз спорогона: всередині спорангій, що оточує колонку, нагорі кришечка; 11 — перистом з епіфрагмою

–  –  –

Завдання для самостійної підготовки студентів Загальна характеристика відділу Мохоподібні.

1.

Типи будови вегетативного тіла Мохоподібних.

2.

Морфологічна та анатомічна будова мохів.

3.

Життєвий цикл та особливості розмноження Мохоподібних.

4.

Будова антеридію та архегонію мохів.

5.

Поширення та екологія Мохоподібних.

6.

Місце Мохоподібних в еволюції рослин.

7.

Обсяг та систематика відділу.

8.

Клас Антоцеротовидні. Особливості будови, життєвого циклу. Представники.

9.

Клас Печіночники. Особливості будови, життєвого циклу.

10.

Підкласи Маршанцієві та Юнгерманієві. Представники.

11.

Клас Листостеблові мохи. Особливості будови, життєвого циклу.

12.

Підкласи Сфагнові, Андреєві, Зелені мохи. Представники.

13.

–  –  –

Тема: Систематика та різноманітність відділу Lycopodiophyta.

Мета роботи: вивчити характерні особливості будови, життєдіяльності та систематику представників відділу Lycopodiophyta.

Обладнання та унаочнення: гербарні зразки плауноподібних, мікроскопи, постійні мікропрепарати, препарувальні голки, лупи, визначники.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 УДК 657. 63 КОВАЛЬ О.В., кандидат екон. наук, доцент, ЛЕПЕТАН І.М., кандидат екон. наук, доцент Вінницький національний аграрний університет, e-mail: ostapchukov@meta.ua, lepetan_inna@mail.ru ЗРОСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У статті розглядаються функції біологічних активів, що зумовлені їх біологічною різнорідністю і, відповідно, використанням. Встановлено, що...»

«272 Регіональна екомережа Харківщини – особливості структурної організації та напрямки оптимізації Regional ecological network of Kharkiv region – features of structural organization and direction of. УДК: 581.6:631.95 Регіональна екомережа Харківщини – особливості структурної організації та напрямки оптимізації Т.В.Догадіна, О.В.Безроднова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Харків, Україна) o.bezrodnova@mail.ru Стаття присвячена проблемі формування та оптимального...»

«Публікації А.П.Голиков, В.Г.Клименко, Э.А.Попова Учет влияния хозяйственной деятельности на водные ресурсы и баланс вод при мелиорации земель /Экологические и экономические аспекты мелиорации. Тезисы докладов УШ Всесоюзной конференции по мелиоративной географии, 4-6 октября 1988 г. Климат. Эрозия и дефляция. Охрана природы. Методика исследований. Преподавание мелиоративной географии. Таллин, 1988. Т.4. – с. 135В.Г.Клименко, Є.А.Попова Якість вод Лівобережної частини 2. України // Сучасні...»

«Актуальнi проблеми держави i права 225 УДК 340:572.02 В.В. Завальнюк ЗмІСТ ЮрИдИЧНоЇ аНТроПоЛоГІЇ У літературі з питання структури антропологічного знання існують різні точки зору. Так, М.С. Каган, ґрунтуючись на визнанні людини як біо-соціокультурної системи, вважає що саме ця обставина диктує наступну структуру антропологічного знання: а) пізнання цілісності людського буття (реалізовуваного філософською антропологією); б) пізнання кожної з трьох сторін людського буття – біологічної,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО КОЗИР Микола Станіславович УДК 581.9:633.2.032:502.7+574.3 (282.247.324) РОСЛИННІСТЬ ЗАПЛАВНИХ ЛУК РІЧКИ СЕЙМ (СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА) 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі геоботаніки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; Науковому центрі екомоніторингу та біорізноманіття...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 23 Львів 2007 УДК 57+58+59+502.7:069 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2007. – Вип. 23. – с. 242. У цьому випуску опубліковано нову редакцію Кодексу музейної етики від ICOM, затверджену 21-ою Генеральною Асамблеєю Міжнародної ради музеїв (International Council of Museums). Низка статей в рубриці „Екологія” присвячена 50-й річниці заснування в...»

«БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА БАДАЛОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 1. Прізвище, ім’я, по батькові Бадалов Павло Петрович 2. Посада і місце роботи, служби провідний науковий співробітник лабораторії селекції Українського ордена «Знак Пошани» науководослідного інституту лісового господрства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.3. Число, місяць, рік і місце народження 10.12.1925 року м. Тбілісі 4. Стать чоловіча 5. Громадянство громадянин України 6. Партійність 7. Освіта вища, Ленінградська лісотехнічна академія...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 210 річниці від дня народження директора Головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана Частина ІІІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ, БІОЛОГІЧНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Умань – 2013 УДК 63 (06) Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань:...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Биология, химия». 2007. Том 20 (59). № 1. С. 163-167. УДК 616.992.211 РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННІСТІ МІКРОБНОГО ПЕЙЗАЖУ ПО ЧАСТОТІ ЗУСТРІЧАЄМОСТІ ТА КІЛЬКІСНОМУ СКЛАДУ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД ХВОРИХ НА РИНОСИНУСИТИ В АР КРИМ Тверезовський М.В. Вивчена регіональна відмінність мікробного пейзажу по частоті зустрічаємості та кількісному складу мікробних асоціацій ізольованих від хворих на риносинусити в АР...»

«4. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента: [пер. с англ.] / Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 381 с.5. Сукманов В.А. К вопросу экспериментальных исследований вспениваемости рыбного сырья / В.А. Сукманов, А.А. Яшонков // Рибне господарство Украни. – 2011. – № 6 (77). – С. 40-43. УДК 6.37.2:66.083.2 Сукманов В.О., д-р техн. наук, проф., Гаркуша В.Б., канд. техн. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк), Бесараб О.С., проф.(НУХТ, Київ), Громов С.В. (ДонНУЕТ, Донецьк) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ВЕРШКОВОГО...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»