WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 31 |

«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2012. — № 1 (50). — 158 с. Друкується за рішенням вченої ради ...»

-- [ Страница 19 ] --

Достатньо чисельним (15,0 % від загальної промислової іхтіомаси) видом у даній водоймі є короп. В уловах цей вид був представлений дво-чотирилітками довжиною 21–43 см і масою 0,3–2,5 кг. Загальний запас коропа станом на кінець 2009 р. може бути оцінений в 0,93 т, або 38,0 кг/га. Такі показники, а також високі значення вгодованості свідчать про сприятливі умови нагулу коропа у даній водоймі, а, отже, перспективність здійснення його пасовищної аквакультури. Види рослин і тварин, які занесені до Червоної Книги України, а також ендемічні види у ставі в м. Глобине не зафіксовані.

Запас промислових видів риб, розрахований методом площ представлений в табл. 2.

Таблиця 2 Промисловий запас іхтіофауни ставу в м. Глобине на 2009 р.

Карась Види риб РЇР* Короп Окунь Судак Всього сріблястий Запас, т 3,6 0,9 1,2 0,2 0,2 6,1 145,0 38,0 50,0 10,0 10,0 253,0 Рибопродуктивність, кг/га Примітка. * – товстолоби, білий амур Для підвищення ефективності рибогосподарського використання водойми та більш повного використання наявної ресурсної бази, на ставі в м. Глобине доцільно запровадити любительський та спортивний лов на засадах спеціального використання водних живих ресурсів. При цьому, з метою недопущення надмірного навантаження на рибне населення ставу та отримання повних даних щодо фактичної його рибопродуктивності, водні живі ресурси, вилучені рибалками-аматорами, заліковуються в рахунок допустимих обсягів вилову.

Розрахунок обсягів вилучення здійснюється таким чином: "кількість зареєстрованих рибалок х середній місячний вилов на 1 рибалку". Середній вилов визначається на підставі контрольних щомісячних перевірок складу улову аматорів та середній кількості виходів на лов у звітному місяці.

Таким чином, аборигенна іхтіофауна ставу, в якій переважають малоцінні у промисловому відношенні види, на сьогодні не в змозі забезпечити високу рибопродуктивність водойми при раціональному використанні кормових ресурсів. Разом з тим, у водоймі сформована достатньо велика товарна іхтіомаса за рахунок вселення традиційних об'єктів рибництва – рослиноїдних риб та коропа. Лінійний та ваговий ріст основних об'єктів вирощування у ставі в м. Глобине характеризуються достатньо високими показниками, що підтверджує висновок про високий трофічний статус водойми та її перспективність для здійснення аквакультури в режимі спеціального товарного рибного господарства.

Висновки

1. Біомаса фітопланктону ставу в м. Глобине може бути прийнята як 20,0 мг/л, продукція у перерахунку на об'єм – 3,24 тис. т; зоопланктону – 2,5 г/м3 і 0,081 тис. т., зообентосу – 11,0 г/м2, і 42,7 т відповідно. Тобто за показниками природної кормової бази водойма характеризується як середньокормова.

2. У складі аборигенної іхтіофауни досліджуваного водосховища переважають малоцінні у промисловому відношенні види, тому вона не в змозі забезпечити високу рибопродуктивність водойми і раціональне використання кормових ресурсів.

3. Наявність у водоймі сформованих популяцій хижаків не дозволяє проводити зариблення рибопосадковим матеріалом менше 25 г.

ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50) 93 ЕКОЛОГІЯ З метою підвищення ефективності рибогосподарського використання водойми та наявної 4.

ресурсної бази, на ставі в м. Глобине доцільно запровадити любительський та спортивний лов на засадах спеціального використання водних живих ресурсів.

За рахунок традиційних об'єктів рибництва – рослиноїдних риб та коропа, можливо 5.

підняти рибопродуктивність водойми до 200 кг/га, що вказує на високий трофічний статус водойми та її перспективність для здійснення аквакультури в режимі спеціального товарного рибного господарства.

Водогосподарський паспорт ставу в м. Глобине Глобинського р-ну Полтавської обл. площею 1.

67,55 га / Головне управління Держкомводгоспу у ЧПолтавській обл.

Акт обстеження води хімічною лабораторією Полтавської обласної СЕС.

2.

Гринжевський М.В. Аквакультура України / М.В. Гринжевський. – Львів: Вільна Україна, 1998. – 3.

365, [1] с.

Інструкція “Про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих 4.

ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах”, затвердженої наказом Держкомрибгоспу України від 15.01.2008 р. № 4, зареєстрованої Мінюстом України 28.01.2008, № 64/14755 Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.А. Дяченко 5.

та ін.]. за ред. В.Д. Романенка. – К.: Логос, 2006. – 408 с.

Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів з метою визначення лімітів 6.

промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. – К., 1998. – 47 с.

Методика прогнозування вилову риби в озерах, річках та водосховищах. – М.: ВНИИПРХ, 1982. – 7.

46 с.

Д.С. Христенко, А.А. Котовская Институт рыбного хозяйства НААН, Киев, Украина Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРУДА В Г. ГЛОБИНО В КАЧЕСТВЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО ТОВАРНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Представлены результаты исследований структурно-функциональных показателей естественной кормовой базы и ихтиофауны пруда 67,55 га в г. Глобино Полтавской обл.

Доказана его пригодность и перспективность для создания на его базе специального товарного рыбного хозяйства Ключевые слова: пруд возле г. Глобино, специальное товарное рыбное хозяйство, природная кормовая база, ихтиофауна D.S. Khristenko, G.O. Kotovs’ka Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv, Ukraine National University of Bioresources and Wildlife Management of Ukraine, Kyiv

PRESENT ASSESSMENT AND POTENTIAL POSSIBILITIES OF FISHERIES EXPLOITATION

OF THE POND IN GLOBINO AS A SPECIAL COMMODITY FISH FARM

Current Ukrainian legislation virtually puts under indirect ban on intensive, semi- intensive and ranching pisciculture in inland water bodies of the multi-purpose use, which aren’t specially designed for fish farming. Due to this fact, the only form of management of such water bodies is special commodity fish farm (SCFF). Such a form of organization allows stocking of traditional polyculture in water bodies which poor native fish fauna with minimum harm for environment to optimize trophic chains in water bodies to prevent processes of eutrophication, weediness and swamping. It also has to ensure an increase of natural fish productivity based on extensive technology.

The aim of our work was to conduct complex studies and establish the appropriateness of a water body for fisheries exploitation under the regime of special commodity fish farm.

ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50)

ЕКОЛОГІЯ Results of our studies show that according to indices of natural food base, the water body is characterized as medium productive. Low value species prevailed in the native fish fauna; therefore it was not able to ensure high productivity of the water body and rational use of its food resources.

Estimations show that due to Chinese and common carps it is possible to increase fish productivity of this water body up to 200 kg/ha. Additional efficiency of fisheries exploitation can be increased at the account of introduction of recreational and sport fishing at the pond in Globino.

The conducted studies showed the potential of this water body for organization of special commodity fish farm.

Key words: pond in Globino, special commodity fish farm, natural food base, fish fauna

–  –  –

УДК 582.675.1:574.3 О.В. ЧУЙ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника вул. Галицька, 201, Івано-Франківськ, 77008

ПРОСТОРОВА ТА ВІКОВА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ

PULSATILLA GRANDIS WEND. НА ТЕРИТОРІЇ

ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ У роботі наведені результати детального дослідження стану та структури ценопопуляцій Pulsatilla grandis Wend. на території Західного Поділля. Виявлено вплив антропогенних чинників та еколого-ценотичних умов місцезростання виду на зміни просторової та вікової структури ценопопуляцій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключові слова: ценопопуляція, дослідження, угруповання, щільність, вікові стани Одними із найважливіших характеристик ценопопуляції є її просторова та вікова структура.

Саме від них залежить її здатність до самопідтримання та існування. Вони відображають структурно-функціональний стан ценопопуляцій у конкретних еколого-ценотичних умовах [2, 3, 5].

Метою нашої роботи є дослідження просторової та вікової структури ценопопуляцій Pulsatilla grandis Wend. на території Західного Поділля.

Матеріал і методи досліджень Об’єктом досліджень були ценопопуляції P. grandis. Дослідження проводили протягом 2007рр. на території Західного Поділля (Рогатинського горбогір’я, Придністровського Поділля, Бистрицько-Тлумацького, Олешанського, Городенківського та Гостів-Обертинського природних районів) [8]. Вивчали вісім ценопопуляцій:

I - урочище «Великі Голди» (в угрупованнях формації Brachypodietа pinnati);

II - Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Чортова гора» (в угрупованнях формації Brachypodietа pinnati);

III - урочище «Касова гора» (в угрупованнях формації Cariceta humilis);

IV - урочище «Над ставами» (в угрупованнях формації Brachypodieta pinnati);

V - урочище «Сімлин» (в угрупованнях формації Stipeta pennatae);

VI - околиці с. Узінь (в угрупованнях формації Festuceta valesiacae);

VII - урочище «Підгори» (в угрупованнях формації Festuceta valesiacae);

VIII - околиці с. Чортовець (в угрупованнях формації Helictotrichoneta desertori).

ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50) 95 ЕКОЛОГІЯ Проводились стаціонарні дослідження. Визначення вікової структури та щільності здійснювали за загальноприйнятою методикою [5, 9, 10, 11]. Найбільш суттєвими ознаками при віковій диференціації особин були здатність до насіннєвого та вегетативного поновлення, кількість асимілятивних листків, загальний габітус рослини, форма і розміри підземних органів, співвідношення процесів утворення та відмирання органів тощо [10, 12]. Для визначення щільності та вікової структури ценопопуляцій у різних еколого-фітоценотичних умовах закладали трансекти розміром 110 м і розбивали їх на 10 пробних ділянок площею 1 м. На кожній ділянці підраховували кількість рослин різних вікових груп. При обмеженості розмірів ценопопуляції та невеликій кількості екземплярів проводили повний перелік особин виду на території дослідження.

Для аналізу просторової структури ценопопуляцій і розміщення видів по площі фітоценозу використовували індекс агрегації Хопкінса (IA) [1, 7]. Якщо Іа1, то розміщення нерівномірне (контагіозне), при Іа1 – рівномірне (регулярне).

Результати досліджень та їх обговорення Характер розташування особин у ценопопуляціях залежить від особливостей відновлення, способів поширення насіння, взаємовпливу рослин і ін. [1, 5]. За типом просторового розташування в фітоценозах ценопопуляції I-IV, VI та VIII - контагіозні, а популяції V та VII характеризуються рівномірним або регулярним розміщенням (табл. 1).

Таблиця 1 Значення індексу агрегації (IA) для досліджуваних ценопопуляцій P. grandis Ценопопуляції I II III IV V VI VII VIII IA 1,28 1,60 1,42 1,82 0,87 1,14 0,93 1,30

–  –  –

Однією з важливих властивостей ценопопуляції є її віковий склад, який характеризує здатність ценопопуляції до самопідтримання і відновлення, та її стабільність [12]. Результати ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50) ЕКОЛОГІЯ наших досліджень показали, що всі досліджені ценопопуляції повночленні (рис.1) і належать до нормального типу [10].

Для ценопопуляцій VI, VII, та VIII характерними є правобічні вікові спектри з переважанням генеративних рослин. Їх можна характеризувати як зрілі, що займають стабільне місце в фітоценозах. Для ценопопуляції II характерним є двовершинний віковий спектр, у ній частки віргінільних і генеративних рослин майже однакові. Це свідчить про здатність ценопопуляції до омолодження – зростає кількість молодих особин при повільному відмиранні генеративних рослин. Для ценопопуляцій I, III, IV та V характерний лівосторонній віковий спектр з максимумом віргінільних особин.

–  –  –

Рис. 1. Вікова структура ценопопуляцій P. grandis: j-s – індекси вікових станів, по осі ординат – участь у віковому спектрі, %.

70 40 10

–  –  –

Рис. 2. Базовий віковий спектр ценопопуляцій P. grandis: j-s – індекси вікових станів, по осі ординат – участь у віковому спектрі, %; - зона X -3; - зона X +3.

Статистичний аналіз співвідношення вікових груп показав, що базовий віковий спектр правобічний, з максимумом генеративних особин (рис.2). Це пов’язано з порівняно вищою стійкістю рослин даної вікової групи до несприятливих факторів середовища, тривалістю генеративної стадії онтогенезу.

ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50) 97 ЕКОЛОГІЯ Висновки Розміщення особин у досліджуваних ценопопуляціях P. grandis рівномірне та контагіозне. Всі досліджені ценопопуляції за віковою структурою повночленні і належать до нормального типу, а отже, здатні до самопідтримання та відновлення. Базовий віковий спектр правобічний, з максимумом генеративних особин. На зміни просторової та вікової структур ценопопуляцій P. grandis впливають еколого-ценотичні умови місцезростання та антропогенні чинники.

Василевич В. І. Статистические методы в геоботанике / І.В. Василевич. – Л. : Наука, 1969. – 232 с.

1.

Жиляєв Г.Г. Структура популяций травянистых растений в растительных сообществах Карпат / Г.Г.

2.

Жиляєв, Й. В. Царик // Ботан. журн. 1989. Т. 74. № 1. С. 88–96.

Жиляєв Г. Г. Жизнеспособность популяций растений / Г. Г. Жиляєв. – Львов, 2005. – 304 с.

3.

4. Зиман С. Н. Морфология и филогения семейства Лютиковых / С. Н. Зиман. – Киев: Наук. думка, 4.

1985. – 247 с.

Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений / Ю. А. Злобин. – 5.

Казань: Узд-во Казан. ун-та, 1989. 146 с.

Любінська Л. Г. Біологічні особливості PULSATILLA GRANDID WEND. в умовах Кам’янецького 6.

Придністров’я (УРСР) / Л. Г. Любінська // Український ботанічний журнал. – 1988. – 45, №4. – С.

68–70.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 31 |
 
Похожие работы:

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей Н. В. Гураль-Сверлова, Р. І. Гураль ВИЗНАЧНИК НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ УКРАЇНИ Відповідальний редактор доктор біологічних наук О. С. Климишин Львів 2012 УДК 594.38 (477) Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Визначник наземних молюсків України. – Львів, 2012. – 216 с. ISBN 978-966-02-6569-1 Перший вітчизняний визначник наземних молюсків, створений для усієї території України. Містить описи 211 видів з 98 родів і 33 родин, переважна більшість...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кулаков М. А., Ляпун В. О., Мягкий В.О., Пугач В.І. Цивільна оборона Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей та усіх форм навчання За редакцією проф. В.В.Березуцького Затверджено редакційно – видавничою Радою університету Протокол №_1від 20.01.0 Видавничий центр НТУ ХПІ Видавництво Факт Харків 200 ББК 68. К.бібліографічний відділ УДК 335. Рецензенти: Т.В. Горбач, д-р...»

«УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА ЖИТТЯ У БОРОТЬБІ З ВІРУСАМИ до 115-річчя від дня народження професора Рижкова Віталія Леонідовича (Біобібліографічний покажчик літератури) СУМИ 2011 Відповідальний за випуск: Пономаренко О.І., директор Матеріал підготувала: Лисенко Р.А., завідуюча відділом науково-бібліографічної та інформаційної роботи. Комп’ютерний набір та верстка: Савицька М.В., бібліограф НАРИС ЖИТТЯ І...»

«Годівля тварин та Збірник наукових № 4 (62) технологія кормів праць ВНАУ 2012 УДК 636.034:636.5:636.087.7 Чудак Р.А., доктор с.-г. наук, професор Огороднічук Г.М., кандидат с.-г. наук, доцент Висоцька В.В., магістранта Вінницький національний аграрний університет ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ У ПЕРЕПІЛОК ЗА ДОДАТКОВОГО ЗГОДОВУВАННЯ ВІТАМІНІВ А І D Застосування у годівлі перепілок вітамінів А і D в дозі 10% додатково до норми сприяє збільшенню несучості, підвищенню збереженості поголів’я та...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №28 Київ КНУБА 200 УДК 711.11; 711. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.,...»

«МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДНИРНИКІВ І НИРОК ЩУРІВ ЗА УМОВ ПЕРЕДЗАБІЙНОГО СТРЕСУ. УДК 599.323.4:612.465/451:612.176 МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАДНИРНИКІВ І НИРОК ЩУРІВ ЗА УМОВ ПЕРЕДЗАБІЙНОГО СТРЕСУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН С. С. Грабовський  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького вул. Пекарська, 50, Львів 79010, Україна e-mail: grbss@ukr.net Досліджували морфометричні показники наднирників і нирок щурів за...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«УДК 619:616.98:578.832+616.98:578.831.1+615.371 Музика Д.В., кандидат ветеринарних наук Національний науковий центр «Інститут eкспериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ АСОЦІЙОВАНИХ ІНАКТИВОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ ВІРУСУ ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ВВЕДЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПТИЦІ РІЗНИХ ВИДІВ Рецензент – кандидат ветеринарних наук А.І. Бузун У статті наведені результати вивчення антигенних властивостей інактивованих асоційованих препаратів...»

«Проаналізувавши рис. 8, зрозуміло, що загальна кількість медичних і інфекційних відходів, зокрема, різко скорочується щороку. Причиною скорочення відходів не є їх мінімізація у джерелі утворення, а різке зменшення кількості населення, що проживає на території України (смертність переважає народжуваність, масовий виїзд громадян України на заробітки за кордон), зменшення кількості стаціонарних медичних закладів за рахунок зростання кількості амбулаторнопрофілактичних закладів. Отже, реальна...»

«Лекція 1. Найдавніші племена і держави на території України Поява людини на території сучасної України Найдавнішим періодом в історії людства був стародавній кам'яний вік палеоліт (2 млн.-10 тис. років тому). В добу раннього палеоліту розпочалося розселення людини зі своєї прабатьківщини в різні кінці ойкумени. Зокрема в цей час відбувається освоєння первісними людьми типу пітекантроп європейського материка, куди вони проникали з півдня через Кавказ, Східне Середземномор'я та Гібралтар....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»