WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Мій конспект»

Заснована 2008 року

Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua

Издательская группа «Основа» —

«Электронные книги»

Харків

Видавнича група «Основа»

УДК 37.016

ББК 74.262.8

Г18

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з біолоігї, екології та природознавства Науково-методичної

Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

(Протокол № 9 від 4.12.2009 р.)

Гамуля Ю. Г.

Г18 Біологія. 7 клас / Ю. Г. Гамуля, К. М. Задорожний. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 128. — (Серія «Мій конспект»).

ISBN 978-611-00-0234-9.

Посібник містить розробки всіх уроків біології для 7 класу за чинною програмою загальноосвітньої школи. У розробках уроків широко використовуються сучасні наукові дані й прогресивні педагогічні технології. Докладно описано проведення всіх лабораторних і практичних робіт, передбачених програмою. Для всіх тем наведено кілька варіантів завдань для перевірки знань з теми. Посібник має перфоровані відривні аркуші з полями для внесення змін та доповнень до уроку.

УДК 37.016 ББК 74.262.8 Навчальне видання Серія «Мій конспект»

ГАМУЛЯ Юрій Гарієвіч ЗАДОРОЖНИЙ Констянтин Миколайович БіолоГія. 7 клас Навчально-методичний посібник Головний редактор К. М. Задорожний Редактор Л. В. Мариненко Коректор О. М. Журенко Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Підп. до друку 13.07.2009. Формат 6090/8. Папір офсет.

Гарнітура Шкільна. Друк офсет. Ум. друк. арк. 16,0. Зам. № 9–07/03–04.

ТОВ «Видавнича група “Основа”».

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007.

Україна, 61001 Харків, вул. Плеханівська, 66.

Тел. (057) 731-96-32. E-mail: bio@osnova.com.ua Віддруковано з готових плівок ПП

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що ми відносимо до неживої природи?

2. Що ми відносимо до живої природи?

3. Які природні об’єкти вивчає біологія?

–  –  –

Науки, з якими тісно пов’язана біологія: хімія, медицина, сільське господарство, лісове господарство, географія, геологія, фізика, математика, кібернетика, космонавтика, техніка.

Учені, які зробили великий внесок у розвиток біології, — Аристотель, Теофраст, Гален, К. Лінней, Ж. Кюв’є, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін, Е. Геккель, Г. Мендель, Л. Пастер, Д. Й. Івановський, Р. Кох, Т. Морган, І. П. Павлов, І. М. Сєченов, К. А. Тимірязєв, М. І. Вавилов, Ф. Добжанський, Я. Флемінг, Дж. Вотсон, Ф. Крік.

Видатні українські вчені-біологи: І. І. Мечников, С. Г. Навашин, В. І. Вернадський, І. І. Шмальгаузен, О. В. Палладін, М. Ф. Гамалія, Д. К. Заболотний, О. В. Фомін, М. Г. Холодний.

і. і. Мечников с. Г. Навашин IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Що вивчає біологія?

Які галузі біології ви знаєте?

З якими науками біологія має тісний зв’язок?

Які галузі біології розвиваються давно?

Які галузі біології виникли недавно?

самостійна робота учнів Підготувати повідомлення про життя й наукові досягнення Карла Ліннея.

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що вивчає біологія?

2. Які галузі біології ви знаєте?

3. З якими науками біологія має тісний зв’язок?

4. Які українські вчені зробили суттєвий внесок у розвиток сучасної біології?

5. Яка галузь біології вивчає класифікацію і номенклатуру живих організмів?

III. Вивчення нового матеріалу повідомлення учнів Життя й наукові досягнення Карла Ліннея.

Розповідь учителя з елементами бесіди На нашій планеті існує більше мільйона видів живих організмів. Для того щоб орієнтуватися в цьому розмаїтті, учені розподіляють живі організми по групах, які називаються таксонами.

Таксон — це група об’єктів органічного світу, пов’язана спільністю ознак і властивостей, що дають підставу для об’єднання цих об’єктів у певну систематичну категорію.

Існує кілька систем поділу живих організмів на окремі таксони. Системи організмів, які ґрунтуються на спільності походження груп, що входять до них, називаються природними. А системи, які ґрунтуються на деяких загальних рисах і не враховують спільності походження,— штучними.

Основні принципи систематики рослин Основні систематичні категорії ввів у науку шведський учений Карл Лінней. Найдрібнішою основною систематичною категорією живих організмів є вид (видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом). Близькі види об’єднуються в роди, а роди — у родини. Близькі родини рослин об’єднуються в порядки (у тварин — у ряди), а порядки складають клас. Класи рослин об’єднуються у відділ (у тварин — у тип). Сукупність усіх відділів і складає царство Рослини. Сукупність усіх типів складає царство Тварини. Усього в межах шкільної програми вивчаються п’ять царств живої природи.

порівняльна характеристика царств живих організмів, які розглядаються в межах шкільної програми Царство які організми включає особливості будови й життєдіяльності Віруси Віруси Неклітинна форма життя. Можуть розмножуватися тільки в клітинах інших організмів Дроб’янки Бактерії, ціанобактерії У клітинах немає ядра. Відрізняються значним різноманіттям біохімічних процесів у клітинах

–  –  –

Примітка. Під час аналізу цього питання не можна забувати, що ця система поділу на царства не є єдиною, більше того, вона навіть не найпоширеніша.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Який учений заклав основи сучасної систематики?

Що таке таксон?

Яка систематична категорія є найдрібнішою?

Які царства живих організмів ви знаєте?

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Навіщо потрібно досліджувати біологічні об’єкти?

2. Які інструменти використовують учені для дослідження біологічних об’єктів?

3. Якими методами можна вивчати живі організми?

III. Вивчення нового матеріалу Різноманіття методів наукового дослідження біологічних об’єктів

–  –  –

У разі застосування практичних методів дослідження науковці безпосередньо працюють з об’єктами дослідження, визначаючи їхні властивості. У ході спостереження дослідники лише реєструють об’єкти, події і процеси, які відбуваються. Якщо має місце реєстрація окремих об’єктів, подій або процесів, то використані методи є описовими. Якщо описується кілька об’єктів, подій або процесів з наступним порівнянням результатів, то використані методи є порівняльними.

Особливим варіантом порівняльних досліджень можна вважати моніторинг, що проводиться як серія ідентичних досліджень певних об’єктів через визначені часові інтервали. У наш час подібні форми досліджень є дуже актуальними. Сучасні моніторингові дослідження дозволили, наприклад, визначити темпи зміни навколишнього середовища під впливом людської діяльності.

Якщо дослідники не лише фіксують зміни стану об’єктів дослідження, але й активно втручаються в події, то використані методи дослідження є експериментальними. Наприклад, для визначення стійкості нових хімічних засобів захисту рослин ними обробляють експериментальні рослини, а потім визначають час, потрібний на видалення з поверхні або тканин рослини діючої речовини.

Теоретичні методи дослідження не передбачають безпосередньої роботи з об’єктами вивчення. У сучасній науці велике значення має математична обробка результатів, отриманих у ході практичних досліджень. Вона дозволяє виявити закономірні зміни об’єктів під впливом певних факторів і відокремити їх від випадкових відхилень, які виникають у ході дослідження. Моделювання біологічних об’єктів зазвичай здійснюється з допомогою комп’ютерних технологій і широко використовується для прогнозування напрямків майбутніх змін біологічних систем під впливом тих або інших факторів.

Для проведення біологічних досліджень широко використовують різноманітні прилади й реактиви.

світловий мікроскоп Електронний мікроскоп IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Які методи наукового дослідження використовують для вивчення біологічних об’єктів?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Чим відрізняються описові та експериментальні методи дослідження?

Навіщо потрібні теоретичні методи дослідження?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Яка наука займається класифікацією живих організмів?

2. Які царства живих організмів ви знаєте?

3. Які характерні ознаки є властивими для царств живої природи?

III. Вивчення нового матеріалу Урок проводиться як бесіда за схемою.

1. Розповідь учителя про різноманіття рослин та їх значення в природі. Під час цієї розповіді, звертаючись до знань, одержаних учнями в 5–6 класах з курсу «Природознавство», учитель узагальнює характеристику рослин.

Під час уроку вчитель разом з учнями формулює такі положення:

1) Рослини — автотрофні організми, які самі здатні виробляти поживні речовини (органічні) з неорганічних (води та вуглекислого газу) в зелених частинах під час процесу, що називається фотосинтез.

2) Рослини ростуть необмежено довго, не мають органів руху й ведуть прикріплений спосіб життя.

3) Рослини мають органи: стебло, листок, корінь, квітку, плід.

4) Рослини здатні до розмноження — відтворення подібних до себе — і поширення з допомогою насіння.

2. Друга частина уроку передбачає знайомство учнів з основами систематики рослин.

На конкретних прикладах познайомити учнів з поняттями: вид, родина, клас, порядок, відділ, царство рослин; з основними відділами рослин та розподілом рослин на вищі й нижчі.

При цьому учням демонструються фотографії та ілюстрації рослин, гербарні зразки (мохи, водорості, плауни, хвощі, папороті, голонасінні (хвойні), покритонасінні (квіткові)).

Слід відмітити, що поділ рослин на вищі й нижчі заснований на особливостях будови тіла рослин. У вищих рослин тіло розчленоване на органи — корінь і пагін, що складаються з різних тканин. У нижчих рослин тіло представлене таломом, що не поділений на органи й не має тканинної будови.

Життєві форми вищих рослин:

y дерево;

y чагарник;

y напівчагарник;

y багаторічна трав’яниста рослина;

y однорічна трав’яниста рослина.

Як узагальнення складається спрощена схема філогенетичних зв’язків у царстві Рослини із зазначенням основних відділів (або їх груп) рослин.

Відділи рослин, які будуть вивчатися в цьому курсі:

y Зелені водорості.

y Червоні водорості.

y Діатомові водорості.

y Бурі водорості.

y Мохоподібні.

y Хвощеподібні.

y Плауноподібні.

y Папоротеподібні.

y Голонасінні.

y Покритонасінні.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Які організми називають автотрофними?

Які ознаки є характерними для представників царства Рослини?

Чим відрізняються вищі й нижчі рослини?

На які органи поділяється тіло вищих рослин?

Навіщо рослинам потрібен поділ тіла на корінь і пагін?

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які організми називають автотрофними?

2. Які ознаки є характерними для представників царства Рослини?

3. Чим відрізняються вищі й нижчі рослини?

4. На які органи поділяється тіло вищих рослин?

5. Навіщо рослинам потрібен поділ тіла на корінь і пагін?

III. Вивчення нового матеріалу Бесіда з учнями Під час бесіди, ставлячи допоміжні запитання, сформулювати поняття про основні процеси обміну речовин і перетворення в організмі рослини.

Учитель ставить запитання:

— Чи пов’язані рослини з навколишнім середовищем?

— Що вони поглинають з повітря?

— Який газ виділяють назовні?

— Яку користь має кисень для всього живого на Землі?

— Що потрібно рослинам для росту й розвитку?

— Чи однакова кількість води потрібна різним рослинам?

— Яка їм потрібна температура?

— Що рослини одержують із ґрунту?

— Чи можна сприяти росту рослин?

— Що таке добрива та навіщо їх використовують?

— Що таке органічні та неорганічні речовини?

— Що таке фотосинтез та які умови потрібні для його протікання?

— Що таке ріст?

— Завдяки чому в рослин відбувається ріст — збільшення в розмірах?

— Що таке розвиток?

— Як рослина виростає з насінини?

— Які етапи розвитку вона проходить?

Наприкінці уроку скласти схему та сформулювати висновки про обмін речовин і енергії, утворення та використання поживних речовин, фотосинтез у рослин (у загальній формі, без зайвих подробиць).

основні процеси життєдіяльності рослин процес сутність процесу життєдіяльності Обмін речовин Сукупність процесів обміну речовинами та енергією між окремими частинами рослини та рослиною й навколишнім середовищем Живлення Процес надходження в рослину органічних і неорганічних речовин, потрібних для її життєдіяльності. Органічні речовини більшість рослин синтезують самостійно, а неорганічні поглинають із навколишнього середовища з допомогою коренів або всією поверхнею тіла

–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Які речовини потрібні рослинам для їхньої життєдіяльності?

Які органи рослини постачають органічні речовини?

Які органи рослини постачають неорганічні речовини?

Які речовини рослини отримують із ґрунту?

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які речовини потрібні рослинам для їхньої життєдіяльності?

2. Які речовини рослини отримують із ґрунту?

3. Які органи рослини постачають органічні речовини?Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 УДК 657. 63 КОВАЛЬ О.В., кандидат екон. наук, доцент, ЛЕПЕТАН І.М., кандидат екон. наук, доцент Вінницький національний аграрний університет, e-mail: ostapchukov@meta.ua, lepetan_inna@mail.ru ЗРОСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У статті розглядаються функції біологічних активів, що зумовлені їх біологічною різнорідністю і, відповідно, використанням. Встановлено, що...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК 631.361 Гарькавий А.Д. Кондратюк Д.Г. (Вінницький національний аграрний університет) ЕКСПРЕС – МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ТЕХНІЦІ ТА АДПТУВАННЯ МАШИН ДО СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Вступ та стан проблеми Пошук оптимальних значень параметрів технологічної системи виробництва продукції рослинництва (технологія, комплекс машин, організація робіт) є функцією біологічних, технологічних, природних, економічних, соціальних та інших факторів, частина яких носить ймовірний...»

«І.В. Олійник БІОЛОГІя Зошит для лабораторних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 О-53 Олійник І.В. О-53 Біологія: Зошит для лабораторних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань: 8 кл. / І.В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 112с. ISBN 978-966-10-2556-0 Пропоноване видання містить лабораторні роботи, передбачені чинною навчальною програмою Міністерства освіти і...»

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту Василь Клапчук УДК 61:796:616-036.83:061.2:614.253.4 Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров я Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Ще в 1929 р. в колишньому СРСР у наукову літературу й практику увійшов термін «лікувальна фізична культура» (ЛФК), замінивши такі вузькобіологічні терміни, як...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. В. Жуков, О. Є. Пахомов, О. М. Кунах БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ДОЩОВІ ЧЕРВ’ЯКИ (Lumbricidae) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. УДК 595.142.3 Б Рецензенти: член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф. І. Г. Ємельянов д-р біол. наук, проф. М. М. Ярошенко Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Б 90 Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 30.11.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,72. Ум. фарбо-відб. 23,95. Облік.-вид-арк. 23,83. Тираж 250 прим. Зам. № 14/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.14 Свідоцтво про...»

«УДК 576.3:591.1/48 ВПЛИВ ХЕЛАТОРІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ГІПОКАМПУ Кучковський О.М., викладач, Єщенко Ю.В., к.б.н., доцент, Бовт В.Д., д.б.н., професор, Єщенко В.А., к.м.н., професор, Омельянчик В.М., к.м.н, доцент Запорізький національний університет У дослідах на мишах було показано, що введення їм хелатуючого агента 8бензолсульфоніламіно)-хіноліну (8-БСХ) викликало розвиток його інтравітальної реакції в гіпокампі та судом, а діетилдітиокарбамат натрію (ДЕДТКН) не впливав на...»

«ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Монографія УНІВЕРСУМ – Вінниця УДК 628.4.03 І 73 Рецензенти: В. М. Ісаєнко, доктор біологічних наук, професор О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Навчально науковий центр Інститут біології Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Укладач(і): Асистент Григор'єва О.О. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИЛІНИ освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування” Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 3 від «19»травня 2011р. Зав. кафедри Лукашов Д.В. Директор ННЦ...»

«v.1 МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ» Iнженерно-хiмiчний факультет Кафедра екологiї та технологiї рослинних полiмерiв opy ec МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до дипломного проектування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «БАКАЛАВР» Fre для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 „Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ». Рекомендовано кафедрою екологiї та технологiї...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»