WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 9 ] --

Вторинна сукцесія розвивається в тому випадку, коли на зайнятій ним території зберігся ґрунт і насіння попереднього біоценозу. через це із самого початку вторинної сукцесії міжвидова конкуренція відіграє значну роль.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які приклади екосистем вам відомі?

2. чи можуть екосистеми залишатися незмінними?

3. які фактори впливають на розвиток екосистем?

4. Що таке сукцесія і в яких умовах вона відбувається?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які приклади екосистем вам відомі?

2. чи можуть екосистеми залишатися незмінними?

3. які фактори впливають на розвиток екосистем?

4. Що таке сукцесія і в яких умовах вона відбувається?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди У біогеоценозі спостерігаються різні види симбіозу (форми співіснування двох різних видів). До них належать мутуалізм, паразитизм, коменсалізм. Також формами взаємодії живих організмів є хижацтво й конкуренція.

Мутуалізм — узаємовигідне співіснування двох видів (найпростіші, що здатні перетравлювати клітковину, і рослиноїдні тварини, у кишечнику яких вони живуть). Прикладом мутуалізму є відносини термітів і мікроорганізмів у кишечнику, які забезпечують розщеплення целюлози в травному тракті термітів.

Паразитизм — співіснування двох видів (людина й стьожкові черви), за якого один вид використовує інший як середовище існування і джерело харчування. Прикладів паразитизму можна навести багато. Найзручніше згадати паразитів людини, як зовнішніх (воші, клопи), так і внутрішніх (аскарида, гострик, ціп’як, ехінокок).

Коменсалізм — співіснування двох видів, за якого один вид використовує інший вид або житло іншого виду як середовище існування, але не завдає йому шкоди, а харчується відходами його життєдіяльності. Прикладом таких співвідносин є кліщі, які харчуються шерстю, що випала, у норах гризунів.

Конкуренція — співіснування особин одного (внутрішньовидова конкуренція) або різних (міжвидова конкуренція) видів, за якого вони змагаються за ресурси середовища існування. Слід відзначити, що внутрішньовидова конкуренція є більш жорсткою, ніж міжвидова. це викликано тим, що ресурси, за які конкурують особини одного виду, повністю ідентичні.

Хижацтво — тип відносин між популяціями двох видів організмів (хижака й жертви), за якого організми-хижаки харчуються організмами-жертвами, нападаючи на живу жертву.

Форма співжиття двох різних видів, коли жоден з них не відчуває впливу іншого, називається нейтралізмом. Також екологи виділяють такий тип узаємодії різних видів, як аменсалізм. У цьому випадку один з видів пригнічує інший без користі для себе і зворотної негативної дії. Прикладом аменсалізму може бути взаємодія ціанобактерій, які насичують водне середовище киснем, і анаеробних сапрофітних бактерій, чий розвиток розчинений кисень пригнічує.

Зі взаєминами різних видів пов’язано багато міфів і помилкових уявлень, утілення яких у життя інколи призводило до негативних наслідків. Наприклад, багато хто думає, що кількість дрібних тварин визначається винятково активністю хижаків. Саме ці надмірно спрощені «екологічні уявлення» не раз були причиною шкідливих наслідків для довкілля в тих країнах, де вирішували його «поліпшити» й досягти підвищення зиску з природних екосистем.

Так, свого часу в Китаї було проведено кампанію зі знищення горобців, які нібито з’їдали надто багато зерна й не давали керівникам країни змоги «розв’язати продовольчу проблему». Комахи-шкідники миттєво розплодилися і швидко довели китайцям, що вони не з того боку взялися за збереження зернових ресурсів.

але й в освіченій Європі припускалися екологічних помилок такого ж рівня. Так, скандинави півстоліття тому вирішили раз і назавжди знищити хижих птахів і створити полярним куріпкам ідеальні умови для розмноження і проживання. цим вони сподівалися максимально розширити базу для мисливства.

«Війна» з яструбами й совами вже підходила до «успішного» завершення, коли почалося масове вимирання куріпок від епідемії, яка ніколи раніше не загрожувала їхній популяції. лише це змусило «раціоналізаторів» прислухатися до екологів, які вже тоді попереджали, що чисельність видів, які є здобиччю хижаків, визначається не тільки хижаками, а й іншими чинниками — кількістю кормів, погодними умовами, хворобами тощо.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які типи взаємодії живих організмів в екосистемах вам відомі?

2. які приклади взаємодії організмів у екосистемі можна назвати хижацтвом?

3. які приклади взаємодії організмів у екосистемі можна назвати паразитизмом?

4. чим мутуалізм відрізняється від коменсалізму?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які типи взаємодії живих організмів у екосистемах вам відомі?

2. які приклади взаємодії організмів у екосистемі можна назвати паразитизмом?

3. чим мутуалізм відрізняється від коменсалізму?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Кругообіг речовин Біологічний кругообіг — це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які відбуваються в біосфері. Причина кругообігу — обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів.

У біосфері відбувається постійний кругообіг елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. З екологічної точки зору, найважливішими є кругообіги речовин, які є основними компонентами живої речовини:

y кругообіг Оксигену;

y кругообіг Карбону;

y кругообіг Нітрогену;

y кругообіг Сульфуру;

y кругообіг Фосфору;

y кругообіг води.

Потік енергії в екосистемах, продуктивність екосистем У біогеоценозі енергія накопичується у вигляді хімічних зв’язків органічних сполук, синтезованих продуцентами з неорганічних речовин. Далі вона проходить через організми консументів і редуцентів, але при цьому на кожному з трофічних рівнів частково розсіюється у вигляді тепла.

Харчовий (трофічний) ланцюг — узаємини між організмами під час перенесення енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через низку організмів, що відбувається шляхом поїдання одних організмів іншими з більш високих трофічних рівнів. Зв’язки між видами в харчовому ланцюзі називаються трофічними.

Кожен ланцюг живлення складається з певної кількості видів, тобто окремих ланок. При цьому кожен з цих видів займатиме в ланцюзі живлення певне положення, або трофічний рівень. На початку ланцюгів живлення, як правило, перебувають продуценти, тобто автотрофні організми. а трофічний рівень консументів (гетеротрофних організмів) визначають тією кількістю ланок, через яку вони дістають енергію від продуцентів.

Так, рослиноїдні тварини займають трофічний рівень, наступний за продуцентами. Тому їх називають консументами і порядку. Далі йде рівень хижаків, які живляться рослиноїдними видами (консументи II порядку) тощо.

частина біомаси відмерлих продуцентів (наприклад, листяний опад), яка до цього не була спожита консументами, а також рештки чи продукти життєдіяльності самих консументів (наприклад, трупи, екскременти тварин), є кормовою базою редуцентів. редуценти дістають необхідну їм енергію, розкладаючи органічні сполуки до неорганічних.

У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а переплітаються між собою. Переплітаючись, різні ланцюги живлення формують трофічну сітку біогеоценозу.

різні біогеоценози відрізняються за своєю продуктивністю. Ви вже знаєте, що є різні ланцюги живлення. але всім їм властиві певні співвідношення продукції (тобто біомаси з енергією, що витрачаються й запасаються на кожному з трофічних рівнів). ці закономірності дістали назву правила екологічної піраміди: на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси й енергії, які запасаються організмами за одиницю часу, значно більші, ніж на наступному (у середньому в 5–10 разів).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


IV. Практична робота тема. розв’язання задач з екології Мета: закріпити в учнів навички розв’язання типових задач з екології.

обладнання й матеріали: таблиці із зображенням харчових пірамід і ланцюгів живлення, роздавальні картки із задачами, підручник, робочий зошит.

Хід роботи розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі з екології. розв’язання запишіть у зошиті.

Картка 1 (звичайної складності) Задача 1. На одному дереві в лісі за сезон утворюється 10 кг сухої маси листя, яку поїдає гусінь. цю гусінь поїдають комахоїдні птахи. Середня маса комахоїдної птахи — 200 г. Вміст води в її організмі — 75 %. Скільки дерев треба для того, щоби протягом сезону могла прогодуватися зграя таких пташок, до складу якої входить 10 особин, за умови, що на наступний трофічний рівень у екосистемі переходить 10 % речовини?

Задача 2. Суха маса тіла вусатого кита становить 20 т.

Він живиться крилем, який, у свою чергу, поїдає фітопланктон. На 1 м2 поверхні моря за рік утворюється 10 г сухої маси фітопланктону, яка споживається крилем. яка площа моря потрібна для того, щоби прогодувати цього кита, за умови, що на наступний трофічний рівень у екосистемі переходить 10 % речовини?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які особливості має кругообіг Нітрогену?

2. які особливості має кругообіг Оксигену?

3. які особливості має кругообіг Карбону?

4. які екосистеми й чому є найбільш продуктивними?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Поняття «біосфера» (від грецьк. біос — життя) запропонував 1875 р. австрійський геолог е. Зюсс. Учення про біосферу як особливу частину Землі, населену живими організмами, створив український учений В. і. Вернадський.

Біосфера не утворює окремої оболонки Землі, а є частиною геологічних оболонок земної кулі, заселених живими організмами. Вона займає верхню частину літосфери, всю гідросферу та нижній шар атмосфери. це сукупність усіх біогеоценозів землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку.

В. і. Вернадський ще в першій половині ХХ століття передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу. Спочатку В. і. Вернадський розглядав ноосферу (від грецьк. ноос — розум) як особливу «розумову» оболонку Землі, яка розвивається поза біосферою. але згодом він дійшов висновку, що ноосфера — це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку.

Для ноосфери, як нового якісного етапу розвитку біосфери, характерний тісний зв’язок законів природи й соціально-економічних чинників суспільства, заснований на науково обґрунтованому раціональному використанні природних ресурсів, яке передбачає відновлюваність кругообігу речовин і потоку енергії. Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя.

Отже, ноосфера — це якісно нова форма організації біосфери, яка формуться внаслідок її взаємодії з людським суспільством і передбачає гармонійне співіснування природи й людини.

Усю сукупність організмів на планеті Земля В. і. Вернадський називав живою речовиною. Основними її характеристиками є сумарна більшість, хімічний склад та енергія.

енергія живої речовини біосфери насамперед проявляється у здатності організмів до розмноження і поширення. життя на планеті має значну стійкість до змін інтенсивності різних екологічних факторів, що визначає межі біосфери.

У стані анабіозу організми можуть витримувати значні коливання температури й тиску. Тож організмів немає лише в товщі льодовиків та у кратерах діючих вулканів.

Однією з властивостей живої речовини є її постійний обмін з довкіллям. Унаслідок цього через організми проходить значна кількість хімічних елементів.

Хоча до складу живих істот входять ті самі хімічні елементи, що й до неживих об’єктів, однак, як відомо, у живих істотах і неживій природі вони знаходяться в різних співвідношеннях. це прямо пов’язано з їхніми хімічними й фізичними властивостями.

живим організмам для здійснення біохімічних процесів необхідні речовина та енергія, які вони дістають з навколишнього середовища, при цьому значно перетворюючи останнє. Постійний кругообіг речовин і потік енергії забезпечує функціонування біосфери як цілісної системи.

У процесі діяльності біосфери жива речовина (продуценти) здатна накопичувати сонячну світлову енергію, перетворюючи її на енергію хімічних зв’язків.

Сумарна первинна продукція автотрофних організмів визначає біомасу біосфери в цілому.

жива речовина (продуценти) біосфери виконує різноманітні функції: газову, окисно-відновну, концентраційну, які пов’язані з процесами обміну речовин живих істот.

Газова функція живої речовини полягає у впливові живих організмів у процесі своєї життєдіяльності на газовий склад атмосфери, Світового океану та ґрунту.

Окисно-відновна функція полягає в тому, що з допомогою живих організмів у ґрунті, воді й атмосферному повітрі окиснюється ряд речовин.

Концентраційна функція полягає в поглинанні живими істотами певних хімічних елементів з навколишнього середовища й накопичення їх у своїх організмах.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке біосфера?

2. які основні положення вчення В. і. Вернадського про біосферу?

3. Що таке ноосфера і яке значення вона має для нашої планети?

4. яку роль відіграють живі організми на нашій планеті?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке біосфера?

2. які основні положення вчення В. і. Вернадського про біосферу?

3. Що таке ноосфера і яке значення вона має для нашої планети?

4. яку роль відіграють живі організми на нашій планеті?Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«Підп. до друку 08.07.11. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 22,55. Ум. фарбо-відб. 22,79. Облік.-вид-арк. 22,67. Тираж 250 прим. Зам. № 12/2011 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50; 067-944-11-15 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції (Серія ДК, № 2062 від 17.01.2005...»

«РОЗДІЛ II. Біологія. № 7, 2010 УДК 658.752:603 П. С. Гнатів – доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біології Львівського національного аграрного університету; С. М. Голуб – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. О. Голуб – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Волинського національного університету імені Лесі...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій УДК 591.85 Я. А. Омельковець – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі Українки; М. В. Березюк – аспірант кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі Українки за напрямом “Екологія” Порівняння макроі мікроморфології мозочка в представників різних класів на прикладі ящірки прудкої, перепела звичайного, підковоноса великого Роботу виконано на кафедрі зоології ВНУ...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Природничо-географічний факультет 200-річчю Ніжинської вищої школи присвячується МАТЕРІАЛИ Міжвузівської конференції молодих науковців, присвяченої здобуткам і результатам наукових досліджень в галузі природничих наук Ніжин, 28 квітня 2005 р. Ніжин – 2005 Матеріали міжвузівської конференції молодих науковців, присвяченої здобуткам і результатам наукових досліджень в галузі природничих наук Збірка матеріалів...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2014/2015 навчальному році Ужгород Центр інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової...»

«А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва ДОБРОЯКІСНІ КІСТОЗНІ УТВОРЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ВАГІТНИХ: ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА ЕНДОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Донецьк – 2013 УДК 618.3-06:618.11.006-089.819 ББК Р716.11:Р715.765.2 Ч-15 Ч-15 Чайка А.В. Доброякісні кістозні утворення яєчників у вагітних: Тактика ведення та ендохірургічне лікування (монографія) / А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва. – Донецьк, 2013. – 117 с. Іл. ISВN У монографії приведені результати науково-дослідної роботи щодо підвищення...»

«РОЗДІЛ I. Географія. № 9, 2012 УДК 54.2.66.061.3 В. О. Дяків кандидат геологічних наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка Закономірності розвитку техногенно активізованого соляного карсту в процесі затоплення шахт № 8 та № 9 Солотвинського солерудника Роботу виконано на кафедрі екологічної та інженерної геології та гідрогеології ЛНУ ім. І. Франка Подано характеристику геологічної будови, мінерального та...»

«БИОРАЗНООБРАЗИЕ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕОГЕНЕЗА УДК 581.9:502.75(477.60) С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина СИНТАКСОНОМІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СИНФІТОСОЗОЛОГІЇ фітоценотична різноманітність, домінантна класифікація рослинності, регіональна Зелена книга, Південний Схід України Вступ Однією з важливих складових формування базових елементів моніторингу фітобіоти є класифікація рослинності території спостережень. Серед фітоценологів Україні щодо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА X МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ ЗБІРНИК ТЕЗ (ЛЬВІВ, 8 – 11 КВІТНЯ 2014 Р.) ЛЬВІВ – 2014 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY BOOK OF ABSTRACTS (LVIV, 8 – 11 APRIL 2014) LVIV – 2014 УДК 581.1:577 Молодь і поступ...»

«Донецька обласна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Донецький державний університет управління «Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища» методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»