WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 8 ] --

Популяція — елементарна еволюційна одиниця, екологічною ознакою якої є щільність, розподіл особин за віком і статтю, характер розміщення в межах екосистеми чи угруповання, тип росту та ін.

Екологічна структура популяції — це її стан на певний момент (кількість та густота особин, їх розміщення у просторі, співвідношення груп за статтю й віком, морфологічні, поведінкові й інші особливості). Структура популяції являє собою форми адаптації до умов її існування, є своєрідним віддзеркаленням природних сил, які на неї впливають. Нинішня структура тієї чи іншої популяції відбиває водночас як минуле, так і потенційне майбутнє угруповання.

Чисельність популяції — загальна кількість особин на певній території або в певному об’ємі (води, ґрунту, повітря), які належать до однієї популяції. розрізняють неперіодичні (такі, що рідко спостерігаються) і періодичні (постійні) коливання чисельності популяцій.

Щільність популяцій — середня кількість особин на одиниці площі чи об’єму. розрізняють середню й екологічну щільності. Середня щільність — це кількість особин (або біомаса) на одиницю всього простору. екологічна щільність — кількість особин (або біомаса) на одиницю заселеності простору (тобто доступної площі або об’єму, які фактично можуть бути зайняті популяцією).

У разі збільшення чисельності щільність популяції не росте лише у випадку її розселення, розширення ареалу.

Статева й вікова структура популяцій Співвідношення чоловічої і жіночої статей у популяції має важливе екологічне значення, оскільки воно безпосередньо пов’язане з потенціалом її розмноження, а отже, із впливом на життєдіяльність усієї екосистеми.

Важливим аспектом структури популяції є також віковий розподіл, тобто співвідношення чисельності особин різних вікових класів і поколінь. Такі популяції називають поліциклічними (деревні рослини, багаторічні трави, хребетні та безхребетні, життя яких триває понад один рік). Популяції, які складаються з особин одного віку, називають моноциклічними (більшість трав’яних рослин, комах).

Вікова структура популяції характеризує її здатність до розмноження. американський еколог а. Боденхеймер виділив три екологічні віки популяції (три вікові стадії популяції): передрепродуктивний, репродуктивний і пострепродуктивний. Тривалість цих періодів у різних організмів коливається. У багатьох тварин і рослин особливо тривалим буває передрепродуктивний період.

якщо умови сприятливі, у популяції присутні всі вікові групи, які забезпечують відносно стабільний рівень її чисельності. Облік і аналіз вікової структури має велике значення для раціонального ведення мисливського господарства і прогнозування популяційно-екологічної ситуації.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке популяція?

2. яку вікову структуру може мати популяція?

3. Від чого залежить статева структура популяції?

4. які фактори впливають на структуру популяції?

V. Домашнє завдання

–  –  –

Урок 28. еКологічНі чиННиКи.

сереДовище ісНуваННя, пристосуваННя оргаНізмів До сереДовища ісНуваННя.

БіологічНі аДаптивНі ритми оргаНізмів

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке популяція?

2. яку вікову структуру може мати популяція?

3. Від чого залежить статева структура популяції?

4. які фактори впливають на структуру популяції?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Організми підвладні впливу різних чинників середовища — екологічних чинників, які за своєю природою можуть бути абіотичними, біотичними й антропогенними.

Заповнення таблиці разом з учнями екологічні чинники тип чинників Характеристика чинників абіотичні чинники неживої природи — фізичні та хімічні умови середовища (температура, вологість, світло, рух повітряних мас (вітер), течія і солоність води, опади, сніжний покрив, магнітне поле Землі) Біотичні Під біотичними чинниками середовища розуміють узаємний вплив живих організмів одне на одного. Умовно біотичні чинники можна розділити на внутрішньовидові й міжвидові антропогенні це чинники, зумовлені діяльністю людини (забруднення середовища, необмежене полювання, руйнування середовища існування тощо) Відносно будь-якого чинника середовища вид має діапазон сталості (толерантності). якщо інтенсивність якогось чинника виходить за межі толерантності, особини виду гинуть. Біологічним оптимумом називають такі умови, до яких особини виду виявляються найбільш пристосованими. чинник, який найбільше впливає на виживання, називають обмежувальним (лімітуючим).

Організми можуть пристосовуватися до змін умов довкілля активно, регулюючи власні процеси життєдіяльності залежно від змін довкілля. За пасивного формування адаптацій до змін умов довкілля процеси життєдіяльності організмів підпорядковані цим змінам.

Ще одним типом пристосувань організмів до змін умов довкілля є уникання цих змін (міграції та кочівлі риб, птахів, ссавців тощо).

Кожен вид організмів у процесі свого історичного розвитку пристосовується до певних умов існування, що визначає його ареал. Взаємодія популяцій виду з усім комплексом екологічних факторів певного середовища існування, у тому числі з популяціями інших видів, визначає місце його популяцій у системі біогеоценозу — екологічну нішу.

Екологічна ніша — положення виду в системі біогеоценозу, зумовлене його взаємодією з іншими видами, а також умовами середовища існування. На відміну від ареалу, екологічна ніша є не лише просторовим поняттям. Вона містить у собі й сукупність умов життя всередині екосистеми, прийнятні для виду, і харчові взаємини виду з іншими видами угруповання.

Адаптивні біологічні ритми Періодичні зміни інтенсивності екологічних факторів впливають на формування у живих істот адаптивних біологічних ритмів: добових, припливновідпливних, сезонних, річних тощо Заповнення таблиці разом з учнями адаптивні біологічні ритми Біологічні ритми Характеристика біологічних ритмів Добові Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі двічі на добу змінюється освітленість, що зумовлює коливання абіотичних факторів, які впливають на активність організмів. Зокрема, сонячне світло визначає періодичність фотосинтезу, випаровування води рослинами, час відкривання й закривання квіток тощо Припливно- Припливно-відпливні ритми зумовлені обертанням Місяця навколо відпливні Землі. Найчіткіше вони простежуються у мешканців припливновідпливної зони Сезонні Сезонні ритми пов’язані з обертанням Землі навколо Сонця, що зумовлює річні цикли змін кліматичних умов. З певною порою року в організмів пов’язані періоди розмноження, розвитку, стан зимового спокою: у тварин, зокрема, линяння, міграції, сплячка, а в листопадних рослин — щорічна зміна листя Багаторічні це цикли, пов’язані з неперіодичними змінами сонячної активності протягом кількох років.ці ритми виражені не так чітко, як сезонні.

Прикладом багаторічних циклів є масові розмноження перелітної сарани й деяких інших тварин IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які біотичні чинники вам відомі?

2. як організми пристосовуються до існування в різних середовищах?

3. яке значення мають біологічні ритми для живих організмів?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які біотичні чинники вам відомі?

2. які абіотичні чинники вам відомі?

3. чому антропогенні чинники виділяють в окрему групу?

4. як організми пристосовуються до існування в різних середовищах?

5. яке значення мають біологічні ритми для живих організмів?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Угруповання й неживе середовище функціонують разом як екологічна система (екосистема). Угрупованню відповідає термін біоценоз, а екосистемі — біогеоценоз. Таким чином накладаються не тільки два терміни — екосистема (запропонований а. Тенслі) і біогеоценоз (запропонований В. М. Сукачовим), а й два дещо різні підходи. екосистемою, наприклад, може бути, за широким трактуванням західних учених, і океан, і крапля води. В уявленні В. М. Сукачова, біогеоценоз — це екосистема в межах конкретного фітоценозу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З екологічної точки зору, критеріями виділення біоценозів і біогеоценозів є видовий склад флори й фауни, часова тривалість системи та просторових меж.

Угруповання можна назвати біоценозом лише тоді, коли воно відповідає таким критеріям:

1. Має характерний видовий склад. існує дві характерні групи видів:

а) домінантні види, які формують зовнішній вигляд біоценозу (очеретовий, сосновий, ковиловий, сфагновий, вересовий), причому кожен з них має свою особливу, неповторну зовнішність;

б) субдомінантні види, які хоч і не виділяються так виразно, як перша група, але своєю присутністю віддзеркалюють умови місцезростання. Характерні види вказують на ці специфічні умови середовища, хоча часто не є видами-домінантами.

2. Має необхідний набір видів. Біоценоз є системою, у межах якої реалізується обіг матерії й енергії, що здійснюється між компонентами біоценозу й середовища. Тому біоценозом може називатися лише така система, яка містить усі елементи, необхідні для реалізації обігу матерії.

Екологічна структура — це закономірне, типове співвідношення певних видів до умов навколишнього середовища та зв’язок усього угруповання з основним компонентом цього біоценозу.

Під видовим складом біоценозу розуміють набір рослин, тварин, мікроорганізмів, який є у певному біоценозі, включаючи всі групи організмів (види всіх типів). Для кожного біоценозу характерні свій особливий набір видів та їх певна кількість і співвідношення. Одні біоценози надзвичайно багаті (тропічний ліс), інші — бідні (тундри, пустелі).

Під просторовою структурою біоценозу слід розуміти закономірне розміщення структурних елементів угруповання стосовно одне до одного. Кожен організм угруповання займає тільки йому властиве місце, яке відповідає вимогам організму та взаємовідносинам певного елемента біоценозу як з іншими організмами, так і з топічними умовами. Така неоднорідність біоценозу зумовлена насамперед неоднорідністю умов, абіотичних факторів зокрема.

яскравим прикладом просторового розміщення складових угруповання є ярусність лісу. Наприклад, у широколистяному лісі виділяється п’ять-шість ярусів: перший (верхній) ярус утворюють дерева першого розміру (дуб, липа, береза); другий — дерева другого розміру (горобина, дикі яблуні та груша); третій ярус складає підлісок (ліщина, шипшина, жимолость); четвертий і п’ятий яруси утворені відповідно високими (чистець лісовий, багно) і низькими (журавлина) травами й чагарниками; у шостому ярусі — низькі приземні трав’янисті рослини (мохи, копитень). Є також відповідна кількість між’ярусних рослин — водорості, лишайники на стовбурах і гілках, типові епіфіти й ліани. ярусність виявляється й у трав’янистих угрупованнях (луки, степи та ін.). різна глибина проникнення та розміщення активної частини кореневих систем забезпечує відповідну ярусність і підземним органам. До того або іншого ярусу рослинності переважно пристосовані також тварини, що входять до складу біоценозу.

В угрупованні можна виділити й горизонтальну структуру. Пов’язано це насамперед з тим, що в будь-якому угрупованні можна знайти окремі ділянки, які будуть сильно відрізнятися від самого угруповання. це є прямим наслідком неоднорідності — мозаїчності поверхні, насамперед, ґрунтового шару, вологості, виходів материнської породи.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке угруповання?

2. чим угруповання відрізняється від екосистеми?

3. яку структуру мають угруповання живих організмів?

4. Навіщо потрібно вивчати угруповання живих організмів?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке угруповання?

2. чим угруповання відрізняється від екосистеми?

3. яку структуру мають угруповання живих організмів?

4. Навіщо потрібно вивчати угруповання живих організмів?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Класифікація екосистем За масштабами екосистеми поділяються на мікроекосистеми, мезоекосистеми і глобальні екосистеми.

У мікроекосистемах невеличкі, тимчасові біоценози, що називаються синузіями, перебувають у обмеженому просторі. До таких екосистем належать трухляві пні, мертві стовбури дерев, мурашники тощо.

У мезоекосистемах або біогеоценозах біоценози займають однотипні ділянки земної поверхні з однаковими фізико-географічними умовами. Їх межі, як правило, збігаються з межами відповідних фітоценозів.

Макроекосистеми охоплюють величезні території чи акваторії, що визначаються характерними для них макрокліматами й відповідають цілим природним зонам. Біоценози таких екосистем називаються біомами. До макроекосистем належать екосистеми тундри, тайги, степу, пустелі, саван, листяних і мішаних лісів помірного поясу, субтропічного і тропічного лісів, а також морські екосистеми. Прикладом глобальної екосистеми є біосфера нашої планети.

Основні екосистеми світу Загальна площа поверхні Землі 510 млн кв. км, з них 70 %, тобто 361 млн кв. км, припадає на Світовий океан, суходіл — 150 млн кв. км, у тому числі: гори — 30 %, пустелі — 20 %, савани й рідколісся — 30 %, льодовики — 10 %, і тільки 10 % території суходолу займають сільськогосподарські угіддя.

Крім того, сонячна енергія на планеті розподіляється нерівномірно. Її розподіл залежить від географічного положення окремої екосистеми та її висоти над рівнем моря.

<

–  –  –

Сукцесія (від лат. succesio — наступність, спадкування) — послідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу іншим на певній ділянці середовища. За походженням сукцесії поділяють на первинні та вторинні.

Первинні сукцесії розвиваються паралельно з ґрунтоутворенням під впливом постійного потрапляння ззовні насіння, відмирання нестійких до екстремальних умов сіянців і лише з певного часу — під впливом міжвидової конкуренції.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Посібник Проект РЕОП впроваджується за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). Зміст Вступ Розділ 1. Поняття стратегічної екологічної оцінки 1.1. Визначення та зміст СЕО 1.2. Мета проведення СЕО 1.3. Додаткові можливості СЕО порівняно з ОВНС 1.4. Ключові принципи застосування СЕО 1.5. Вигоди від проведення СЕО 1.6. Витрати на проведення СЕО 1.7. Чинники ефективності СЕО 1.8. СЕО як інструмент...»

«вважати: наявність певного обсягу міцних і глибоких історико-теоретичних, художньоестетичних знань; розвиненість умінь і навичок сприйняття естетичного, розуміння єдності форми і змісту; розвиненість уяви, образного бачення; активність прояви асоціативності та емоційної пам’яті; вміння відтворювати художній образ адекватно авторському; вміння створювати власний художній образ. Література 1. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе : учеб. пособие [для студентов пед. ин-тов по...»

«ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «БОТАНІЧНИЙ САД» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ»КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА УКРАЇНСЬКЕ БОТАНІЧНЕ ТОВАРИСТВО ОФІЦІЙНІ ПЕРЕЛІКИ РЕГІОНАЛЬНО РІДКІСНИХ РОСЛИН АДМІНІСТРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (довідкове видання) КИЇВ «АЛЬТЕРПРЕС» УДК 581.92-022.3489477(083.8)(035) ББК 28.58 (4Укр)я2 О 9 О 91 Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Шацький національний природний парк „Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Шацький національний природний парк МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ „Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 1114 вересня 2008 р.Проблематика конференції: 1. Проблема...»

«Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» ISSN 2079-5688 10. Kalinin M. I. Biometriya: [pidruch. dlya vuziv] / M. I. Kalinin, V. V. Yelisyeyev. – Mykolayiv: Vyd-vo MF NaUKMA, 2000. – 204 s.11. Pat. 67164 Ukrayina, MPK (2012.01) G01N 1/00. Sposib otrymannya tymchasovykh preparativ dlya otsinky toksychnosti seredovyshcha / Kudryavs'ka T. B., Dychko A. O.; zayavnyky ta patentovlasnyky. — # 2011 07050; zayavl. 03.06.2011; opubl. 10.02.2012, byul. # 3. 12. Obstezhennya ta rayonuvannya terytoriyi za...»

«УДК 802.0 – 316.1 : 070 ДЕЯКІ ЛІНГВІСТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕКСТІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ Зацний Ю.А., д. філол. н., професор, *Балюта Е.Г., викладач Запорізький державний університет, *Запорізький гуманітарний університет ЗІДМУ У наш час суспільство і природа взаємодіють настільки широко, що їх взаємний вплив не викликає сумнівів. Вчені вважають, що наукова теорія розвитку людського суспільства повинна охоплювати не тільки сфери економіки...»

«Матеріали Шостих Всеукраїнських наукових Таліївських читань.Харків, 2010, ХНУ ім. В.Н.Каразіна.с.5-18. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА НООСФЕРИ – СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ПАРАДОКСИ Сонько С.П. – доктор географічних наук, зав.кафедри екології і безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва Аннотація: Стаття присвячена формуванню ноосферології як інтегративної науки, здатної поєднати уся напрями екологічних досліджень. Окреслюються особливості просторово-часового буття ноосфери, зокрема її...»

«Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № Рівненської міської ради Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією Рівне 2013 Матеріали розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні методичної ради протокол № 4 від «28» травня 2013 р. Махник О.Д., вчитель біології ЗОШ № 6 м. Рівного – Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 006.063:366.5 І. О. Пригара, викладач, М. А. Лєтуновська, студентка ГМО – ЕКОНОМІЧНИЙ ВИГРАШ ЦІНОЮ ЗДОРОВ’Я? Анотація. Генно-модифікована продукція є однією з найбільших проблем сьогодення, що має суперечливий характер. Така продукція багато важить для науки, проте на думку багатьох експертів, є джерелом біологічних та екологічних ризиків для людини і навколишнього середовища, і потребує розгляду та...»

«робоча ДИРЕКТИВА РАДИ ЄВРОПИ 92/43/EEC версія від 21 травня, 1992 року ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ТИПІВ ОСЕЛИЩ (HABITATS) ТА ВИДІВ ПРИРОДНОЇ ФАУНИ Й ФЛОРИ ТЛУМАЧНИЙ ПОСІБНИК З ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ОСЕЛИЩ (HABITATS) ЄВРОПЕЙСьКОгО СОюЗУ Наукові редактори: к.б.н. Кагало О.О., к.б.н. Проць Б.Г. COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC draft of 21 May on THe conServATIon of nATurAl HABITATS And of wIld fAunA And florA InTerPreTATIon MAnuAl of euroPeAn unIon HABITATS (2007) Scientific editors: Dr. Alexander Kagalo and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»