WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 5 ] --

а от до оперону еукаріотичних організмів входить, як правило, лише один структурний ген та його регуляторні елементи. еукаріотичні гени, на відміну від бактеріальних, мають переривчасту мозаїчну будову. Кодуючі послідовності (екзони) перемежовуються з некодуючими (інтрони). екзон (від англ. exon — вираз, виразність) — ділянка гена, що несе інформацію про первинну структуру білка. У гені екзони розділені некодуючими ділянками — інтронами. інтрон (від лат. inter — між) — ділянка гена, що не несе інформації про первинну структуру білка й розташована між кодуючими ділянками — екзонами. У результаті подібної структури гени еукаріотів мають довшу нуклеотидну послідовність, ніж відповідна зріла і-рНК, послідовність нуклеотидів у якій відповідає послідовності екзонів. У процесі транскрипції інформація про ген списується з ДНК на проміжну і-рНК, що складається з екзонів та інтронів. Потім специфічні ферменти — рестриктази — розрізають цю про-і-рНК по межах екзон-інтрон, після чого екзонні ділянки ферментативно з’єднуються разом, утворюючи зрілу м-рНК (цей процес називається сплайсингом). Кількість інтронів може варіювати в різних генах від нуля до багатьох десятків, а довжина — від кількох пар основ до декількох тисяч.

Поряд зі структурними й регуляторними генами в еукаріотичних організмів знайдені ділянки повторюваних нуклеотидних послідовностей, функції яких вивчені недостатньо, а також мігруючі елементи (мобільні гени), здатні переміщатися по геному. Знайдено також так звані псевдогени в еукаріотів, що являють собою копії відомих генів, які працюють в інших частинах геному та позбавлені інтронів або інактивовані мутаціями.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які особливості будови мають гени прокаріотичних організмів?

2. Що таке оперон?

3. які особливості будови мають гени еукаріотичних організмів?

4. як регулюється робота генів еукаріотичних організмів?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які особливості будови мають гени прокаріотичних організмів?

2. Що таке оперон?

3. які особливості будови мають гени еукаріотичних організмів?

4. як регулюється робота генів еукаріотичних організмів?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Генетика людини вивчає явища спадковості й мінливості в популяціях людей, особливості успадкування нормальних і патологічних ознак, залежність захворювання від генетичної схильності й факторів середовища. Завданням медичної генетики є виявлення і профілактика спадкових хвороб.

У вивченні генетики людини використовуються такі методи: генеалогічний, близнюковий, популяційно-статистичний, дерматогліфічний, біохімічний, цитогенетичний, гібридизації соматичних клітин і метод моделювання.

Генеалогічний метод ґрунтується на простеженні певної ознаки в ряді поколінь зі вказівкою родинних зв’язків між членами родоводу. Генеалогія, у широкому розумінні слова,— родовід людини.

Збирання даних починається з пробанда — особи, родовід якої необхідно скласти. Ним може бути хвора або здорова людина — носій якої-небудь ознаки або особа, яка звернулася за порадою до лікаря-генетика. Брати й сестри пробанда називаються сібсами. Завичай родовід складається за однією або кількома ознаками. Метод включає два етапи: збір відомостей про сім’ю й генеалогічний аналіз.

Під час складання родоводу покоління можна позначати римськими цифрами зверху вниз (зліва від родоводу). Потомство одного покоління (сібси) розташовується в одному горизонтальному ряду в порядку народження (зліва направо). У межах одного покоління кожний член позначається арабськими цифрами, у тому числі чоловіки й жінки сібсів. Кожний член родоводу може бути позначений відповідним шифром, наприклад II-5, III-7.

Близнюковий метод — один з найбільш ранніх методів вивчення генетики людини, але він не втратив свого значення і сьогодні. Близнюковий метод дослідження був запропонований 1876 р. англійським антропологом і психологом Ф. Гальтоном. Він виділив серед близнят дві групи: однояйцеві (монозиготні) і двояйцеві (дизиготні).

Близнюковий метод використовується в генетиці людини для того, щоб оцінити ступінь впливу спадковості й середовища на розвиток якої-небудь нормальної або патологічної ознаки. Оскільки в монозиготних близнят однакові генотипи, то наявні відмінності викликаються умовами середовища в період або внутрішньоутробного розвитку, або формування організму після народження. З іншого боку, різнояйцеві близнята дозволяють проаналізувати інший варіант: умови середовища (коли близнята живуть поряд) однакові, а генотипи в них різні.

Біохімічні методи використовуються для діагностики хвороб обміну речовин, причиною яких є зміни активності окремих ферментів. З допомогою біохімічних методів відкрито близько 5000 молекулярних хвороб, які є наслідком прояву мутантних генів. У випадку різних типів захворювання вдається або визначити сам аномальний білок — фермент, або проміжні продукти обміну.

ці методи дуже трудомісткі, вимагають спеціального обладнання й тому не можуть бути використані для масових популяційних досліджень з метою раннього виявлення хворих зі спадковою патологією обміну.

Популяційно-статистичний метод дозволяє вивчати поширення окремих генів у популяціях людей. Зазвичай здійснюють безпосереднє вибіркове дослідження частини популяції або вивчають архіви лікарень, пологових будинків, а також проводять опитування шляхом анкетування.

Патогенетичний метод ґрунтується на мікроскопічному дослідженні хромосом. Нормальний каріотип людини включає 46 хромосом, із них 22 пари аутосом і 2 статеві хромосоми. Для ідентифікації хромосом застосовують кількісний морфометричний аналіз. З цією метою проводять вимірювання довжини хромосоми у мікрометрах. Визначають також співвідношення довжини короткого плеча до довжини всієї хромосоми (центромерний індекс).

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які методи застосовуються для досліджень генетики людини?

2. які типи успадкування ознак трапляються в людини?

3. які спадкові захворювання є у людини?

4. як зменшити ризик виникнення спадкових захворювань у людини?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які методи застосовуються для досліджень із генетики людини?

2. які типи успадкування ознак трапляються в людини?

3. які спадкові захворювання є в людини?

4. як зменшити ризик виникнення спадкових захворювань у людини?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди і генотип, і середовище існування впливають на розвиток будь-якого організму, і саме завдяки дії цих двох факторів формується індивідуальний фенотип особини. але кожний із цих факторів є сукупністю дії цілого ряду чинників.

Спробуємо розглянути деякі приклади їх спільної дії на формування фенотипу.

розглядаючи дію генів, їх алелів, необхідно врахувати й модифікуючий вплив середовища, у якому розвивається організм. якщо рослини примули схрещувати за температури 15–20 °С, то у F1, згідно з менделівською схемою, все покоління матиме рожеві квіти. але коли таке схрещування проводити за температури 35 °С, то всі гібриди матимуть квіти білого кольору. якщо ж здійснювати схрещування за температури близько 30 °С, то виникає різне співвідношення (від 3:1 до 100 відсотків) рослин з білими й рожевими квітами.

Таке коливання класів під час розщеплення залежно від умов середовища отримало назву пенетрантність — сила фенотипного прояву. Отже, пенетрантність— це частота прояву гена, явище появи або відсутності ознаки в організмів, однакових за генотипом.

Пенетрантність значно коливається як серед домінантних, так і серед рецесивних генів. Поряд з генами, фенотип яких з’являється тільки за поєднання певних умов і досить рідкісних зовнішніх умов (висока пенетрантність), у людини є гени, фенотипний прояв яких відбувається за будь-яких поєднань зовнішніх умов (низька пенетрантність). Пенетрантність вимірюється відсотком організмів з фенотипною ознакою від загальної кількості обстежених носіїв відповідного алеля.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


якщо ген повністю, незалежно від навколишнього середовища, визначає фенотиповий прояв, то він має пенетрантність 100 відсотків. Проте деякі домінантні гени проявляються менш регулярно. Так, полідактилія має чітке вертикальне успадкування, але бувають пропуски поколінь. Домінантна аномалія — передчасне статеве дозрівання — властиве тільки чоловікам, проте іноді може передатися захворювання від чоловіка, який не страждав цією патологією.

Пенетрантність показує, у якому відсотку носіїв гена виявляється відповідний фенотип. Отже, пенетрантність залежить або від генів, або від середовища, або від того й іншого. Таким чином, це не константна властивість гена, а функція генів у певних умовах середовища.

Ще одним проявом тісної взаємодії генотипу й умов середовища у формуванні фенотипу є експресивність. Експресивність (від лат. ехрrеssіо — вираз) — це зміна кількісного прояву ознаки в різних особин — носіїв відповідного алеля.

У разі домінантних спадкових захворювань експресивність може коливатися. В одній і тій самій родині можуть проявлятися спадкові хвороби за перебігом від легких і ледь помітних до тяжких: різні форми гіпертонії, шизофренії, цукрового діабету тощо. рецесивні спадкові захворювання в межах сім’ї проявляються однотипно й мають незначні коливання експресивності.

цікавим явищем є і плейотропна дія генів. Вона демонструє, що навіть один ген може впливати на різноманітні показники фенотипу особини.

Плейотропна дія генів — це залежність кількох ознак від одного гена, тобто множинна дія одного гена. Так, у дрозофіли ген білого кольору очей одночасно впливає на колір тіла, довжину крил, будову статевого апарату, знижує плодючість, зменшує тривалість життя. У людини відома спадкова хвороба — арахнодактилія («павучі пальці» — дуже тонкі й довгі пальці), або хвороба Марфана.

Ген, який відповідає за цю хворобу, викликає порушення розвитку сполучної тканини й одночасно впливає на розвиток кількох ознак: порушення будови кришталика ока, аномалії в серцево-судинній системі.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які ознаки організмів визначаються переважно впливом генотипу?

2. які ознаки організмів визначаються переважно впливом середовища?

3. яким чином генотип і середовище взаємодіють під час формування ознак?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які ознаки організмів визначаються переважно впливом генотипу?

2. які ознаки організмів визначаються переважно впливом середовища?

3. яким чином генотип і середовище взаємодіють під час формування ознак?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Химерні організми Химерами називають організми або їх частини, що складаються з генетично різнорідних тканин. Уперше цей термін застосував німецький ботанік Г. Вінклер (1907) для форм рослин, отриманих у результаті зрощення пасльону й томату. Надалі (1909) е. Баур, вивчаючи пеларгонію ряболисту, з’ясував природу химер. розрізняють кілька типів химерних організмів:

y химери мозаїчні (гіперхимери) — у них генетично різні тканини утворюють тонку мозаїку;

y химери секторіальні — у них різнорідні тканини розташовані великими ділянками;

y химери периклінальні — тканини з різними генотипами лежать шарами один над одним;

y химери мериклінальні — їх тканини складаються із суміші секторіальних і периклінальних ділянок.

Химери можуть виникати в результаті щеплень рослин і під впливом мутацій соматичних клітин. Компоненти химер можуть відрізнятися один від одного генами ядра, числом хромосом або генами пластид чи мітохондрій. Химерні організми досить часто використовуються в наукових дослідженнях.

Принцип одержання химер зводиться головним чином до виділення двох чи більшої кількості ранніх зародків та їхнього злиття. У тому випадку, коли в генотипі зародків, використаних для створення химери, є відмінності за рядом характеристик, удається простежити долю клітин обох видів. З допомогою химерних мишей було, наприклад, розв’язане питання про спосіб виникнення в ході розвитку багатоядерних клітин поперечносмугастих м’язів.

Трансгенні організми Трансгенними називають рослини і тварин, що містять у своїх клітинах ген чужого організму, включений у хромосоми. Їх отримують, використовуючи методи генної інженерії. Трансгенні організми можуть мати велике значення для підвищення ефективності сільського господарства та в дослідженнях у галузі молекулярної біології.

Перший трансгенний організм (миша) був одержаний Дж. Гордоном зі співробітниками 1980 р. На початку 90-х років у Китаї було проведено перше комерційне випробування генетично модифікованих сортів тютюну й томатів, стійких до вірусів. а 1994 р. в СШа вперше надійшли в торговельну мережу продуктів харчування плоди генетично змінених томатів зі скороченим строком дозрівання.

Генетична модифікація надає живим організмам нових властивостей. але, хоча такими продуктами нині харчується багато людей, минуло замало часу, аби наука повністю встановила їх вплив на наш організм. В Європі модифіковані рослини сої та кукурудзи для виготовлення харчових продуктів дозволено з 1997 р., а харчові ферменти, добавки, одержані в результаті генної інженерії, використовують понад двадцять років. У багатьох європейських країнах до законодавчих актів з харчових продуктів включені вимоги щодо безпечності генетично модифікованих продуктів.

Питання про перспективу використання генної інженерії під час вирощування сільськогосподарської сировини продовжує викликати серйозні суперечки серед дослідників і широких верств споживачів. Серед позитивних аргументів — підвищена врожайність, екологічні переваги, захист від шкідників. З іншого боку — невпевненість у безпечності нових технологій.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ “ЧОРНОБИЛЬ” ЧОРНОБИЛЬ. ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПОТОМУ Бібліографічний покажчик Київ 2006 ББК Ч–75 У бібліографічному покажчику “Чорнобиль. Двадцять років потому” представлено інформаційні джерела, що розповідають про історію та проблеми Чорнобильської катастрофи. Наведений матеріал підготовили фахівці Державної бібліотеки України для юнацтва та Національного музею “Чорнобиль”. У покажчику містяться дані...»

«В. Л. БУЛАХОВ, О. Є. ПАХОМОВ, В. В. БРИГАДИРЕНКО, В. Я. ГАССО МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗООЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) Дніпропетровськ В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, В. В. Бригадиренко, В. Я. Гассо УДК 591.5 (477) Б 90 Рецензенти: д-р. біол. наук, проф. Н. М. Цвєткова д-р. біол. наук, проф. А. В. Івашов Б 90 Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В., Гассо В. Я. Методологія та...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ББК Н Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2010. — № 4 (45). — 176 с. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка від 23.11.2010 р. (протокол № 4) РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: М.М. Барна доктор біологічних наук, професор (головний редактор) В.В. Грубінко доктор біологічних...»

«Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. Біоритмологія Навчально-методичний посібник Луцьк – 2005 Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. БІОРИТМОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів біологічного, психологічного факультетів, Інституту фізичної культури і здоров’я Луцьк – 2005 УДК 591.5:612(075.8) ББК 28.903,1я73 К 75 Усі живі організми на Землі від бактерій до вищих ссавців підпорядковуються певним...»

«Давидюк В.С. Застосування тренінгових технологій на уроках основи здоров’я. Навчальнометодичний посібник. Березнівський навчально-виховний комплекс «економікогуманітарний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів». – Березне, 2013 – 43 с. У навчально-методичному посібнику розкриваються сучасні підходи до профілактики поведінкових ризиків і проблем, які є небезпечними для життя і здоров’я учнів. Ці підходи сприяють також підвищенню особистісного і творчого потенціалу учнів, їх прагнення до...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«SWorld – 16-26 December 2014 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014 Доповідь/Медицина, ветеринарія і фармацевтика – ветеринарна медицина і зооінженерія УДК 619:578.835.2:636.22 Кравцова О.Л., Семенчукова І.В., Марчук О.О., Мовчун О.М., Кобиш А.І. КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ ТВАРИН І ПТИЦІ НА КОЛІБАКТЕРІОЗ ТА ВЖИВАННЯМ КОРМІВ,...»

«АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ Важливим завданням для педколективу Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 була і є просвітницька робота з учасниками навчально-виховного процесу, впровадження профільного навчання в 10 класах, реалізація напрямків роботи над науково-методичною проблемою ( згідно з рішенням педагогічної ради від 15 червня 2010 року, протокол № 14 «Формування цілісної системи знань учнів шляхом застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск Львів УДК 57+58+59+502.7:069 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – 244 с. У 26-му випуску представлені статті з музейної справи, екології, ботаніки, зоології та палеонтології, матеріали про відомих вчених-біологів України і Польщі, а також інформація про діяльність музею у 2009 році та підсумки Всеукраїнської науково-практичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»