WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 2 ] --

Гетерозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої мають різні алелі певного гена. У гетерозиготному стані в разі повного домінування проявляється дія домінантного алеля, а за неповного домінування ознака має проміжне вираження між домінантним і рецесивним алелями.

Гемізигота — диплоїдна клітина (особина), яка має лише один алель певного гена. цей стан виникає внаслідок того, що в деяких видів особини однієї зі статей мають дві різні статеві хромосоми або лише одну статеву хромосому.

Генотип — сукупність усіх генів клітини, локалізованих у ядрі (у хромосомах) або в різних реплікуючих структурах цитоплазми (пластидах, мітохондріях, плазмідах). Генотип — це спадкова основа організму єдина система взаємодіючих генів, тому прояв кожного гена залежить від його генотипного середовища. Генотип — носій генетичної інформації, який контролює формування всіх ознак організму, тобто його фенотипу.

Фенотип — сукупність властивостей і ознак організму, що склалися на основі взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища. Фенотип ніколи не відображає генотип цілком, а лише ту його частину, яка реалізується в певних умовах онтогенезу. У процесі розвитку організму фенотип змінюється. Межі, в яких змінюються фенотипові прояви генотипу, називаються нормою реакції.

Спадковість — здатність живих організмів передавати особинам наступного покоління морфоанатомічні, фізіологічні, біохімічні особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей у процесі онтогенезу.

Мінливість — властивість організму змінювати свою морфофізіологічну організацію (що зумовлює різноманітність індивідів, популяцій, рас), а також набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що вивчає генетика?

2. Що таке ген?

3. чим відрізняються між собою домінантні й рецесивні алелі одного гена?

4. яке значення має генетика для людини?

5. Що таке генотип?

6. Що таке фенотип?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що вивчає генетика?

2. Що таке ген?

3. чим відрізняються між собою домінантні й рецесивні алелі одного гена?

4. яке значення має генетика для людини?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди

Генетичні дослідження здійснюють у кількох основних напрямах:

y вивчення матеріальних носіїв спадкової інформації;

y вивчення закономірностей зберігання і передачі спадкової інформації нащадкам;

y дослідження залежності проявів спадкової інформації у фенотипі від певних умов довкілля;

y встановлення причин змін спадкової інформації та механізмів їх виникнення;

y вивчення генетичних процесів, які відбуваються в популяціях організмів.

Заповнення таблиці разом з учнями

–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які методи генетичних досліджень вам відомі?

2. Для чого і як генетики використовують гібридологічний метод?

3. Для чого і як генетики використовують генеалогічний метод?

4. чому під час генетичних досліджень бажано використовувати кілька методів?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які методи генетичних досліджень вам відомі?

2. Для чого і як генетики використовують гібридологічний метод?

3. Для чого і як генетики використовують генеалогічний метод?

4. чому під час генетичних досліджень бажано використовувати кілька методів?

<

–  –  –

У дослідах Менделя під час схрещування сортів гороху, які мали жовте й зелене насіння, усе потомство (тобто гібриди першого покоління) виявилися з жовтим насінням. При цьому не мало значення, з якого саме насіння (жовтого чи зеленого) виросли материнські (батьківські) рослини. Отже, обидва батьки однаковою мірою здатні передавати свої ознаки потомству. Стан ознаки, який проявлявся в першому поколінні, отримав назву домінантного, а стан, який у першому поколінні гібридів не проявлявся, — рецесивного.

«Задатки» ознак (гени) Г. Мендель запропонував позначити літерами латинського алфавіту. алелі, які належать до однієї пари станів ознаки, позначають однією й тією самою літерою, але домінантний алель — великою, а рецесивний — маленькою. алель пурпурного забарвлення квітів слід позначити, наприклад, А, алель білого кольору квіток — а, алель жовтого кольору насіння — В, алель зеленого кольору насіння — в і т.д.

Кожна клітина тіла тварин і вищих рослин має диплоїдний набір хромосом.

Усі хромосоми парні, алелі ж гена містяться в гомологічних хромосомах. Отже, у зиготі завжди є два алелі, і генотипну формулу за будь-якою ознакою слід записувати двома літерами.

Особину, гомозиготну за домінантним алелем, слід записувати АА, рецесивним — аа, гетерозиготну — Аа.

Унаслідок мейозу гомологічні хромосоми (а з ними й алелі гена) розходяться в різні гамети. але оскільки в гомозиготи обидва алелі однакові, всі гамети несуть один і той самий алель, тобто гомозиготна особина утворює лише один тип гамет, а гетерозигота — два.

Досліди зі схрещування генетики записують у вигляді схем. Батьків позначають літерою р, особин першого покоління — F1, особин другого покоління — F2 і т.д. Схрещування позначають знаком множення (), генотипну формулу материнської особини () записують першою, а батьківської () — другою.

У першому рядку записують генотипні формули батьків, у другому — типи їхніх гамет, у третьому — генотипи першого покоління і т.д.

Наприклад:

АА аа р А а Гамети Аа F1 IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Коли були повторно відкриті закони Г. Менделя?

2. які цитологічні основи мають закони Г. Менделя?

3. чому закони Г. Менделя мають статистичний характер?

4. яке практичне значення для людини мають закони Г. Менделя?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Коли були повторно відкриті закони Г. Менделя?

2. які цитологічні основи мають закони Г. Менделя?

3. чому закони Г. Менделя мають статистичний характер?

4. яке практичне значення для людини мають закони Г. Менделя?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Учені встановили, що кількість спадкових ознак організму значно перевищує число хромосом гаплоїдного набору. Так, у гаплоїдному наборі класичного об’єкта генетичних досліджень — мухи-дрозофіли — є лише чотири хромосоми, але число спадкових ознак і, відповідно, генів, які їх визначають, безсумнівно, значно більше. це означає, що в кожній хромосомі розміщено багато генів. Тож разом з ознаками, які успадковуються незалежно, мають існувати й такі, що успадковуються зчеплено одна з одною, бо вони визначаються генами, розташованими в одній хромосомі. Такі гени утворюють групу зчеплення. Кількість груп зчеплення в організмів певного виду дорівнює кількості хромосом у гаплоїдному наборі (наприклад, у дрозофіли 1n = 4, у людини 1n = 23). цей факт і було покладено в основу хромосомної теорії спадковості.

Хромосомна теорія спадковості, в основному, була сформована на початку ХХ століття Т. Х. Морганом та його учнями.

Основні положення хромосомної теорії спадковості y Матеріальною основою спадковості є хромосоми.

y Гени розташовані в хромосомах у лінійній послідовності.

y Гени, локалізовані в одній хромосомі, складають одну групу зчеплення і передаються нащадкам разом.

y Кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному числу хромосом.

y Гаплоїдне число хромосом є постійним для кожного виду.

y Ознаки, які визначаються зчепленими генами, також успадковуються зчеплено.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


y Зчеплене успадкування генів може порушуватися внаслідок перехрещування хромосом (кросинговеру), який відбувається між гомологічними хромосомами у процесі мейозу.

Кросинговер — обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі.

Дослідами Т. Моргана, К. Бріджеса й а. Стертеванта було показано, що немає абсолютно повного зчеплення генів, за якого гени передавалися б завжди разом.

імовірність того, що два гени, локалізовані в одній хромосомі, не розійдуться в процесі мейозу, коливається в межах 1–0,5. У природі переважає неповне зчеплення, зумовлене перехрестом гомологічних хромосом і рекомбінацією генів.

частота (відсоток) перехресту між генами залежить від відстані між ними:

чим далі вони розташовані один від одного, тим частіше відбувається кросинговер. Т. Морган запропонував відстань між генами вимірювати кросинговером у відсотках, за формулою:

N1/ N2 100 = % кросинговеру, де N1 — загальне число особин у F1;

N2 — сумарне число кросоверних особин.

Заслуги Т. Х. Моргана було увічнено в назві одиниці вимірювання кросинговеру. Відрізок хромосоми, на якому здійснюється 1 % кросинговеру, дорівнює одній морганіді (умовна міра відстані між генами). частоту кросинговеру використовують для того, щоб визначити взаємне розміщення генів і відстань між ними.

IV. Практична робота тема. розв’язання типових задач з генетики (моно- й дигібридне схрещування) Мета: закріпити в учнів навички розв’язання типових задач з генетики (моно- й дигібридне схрещування).

обладнання й матеріали: таблиці із зображенням схем законів Г. Менделя, роздавальні картки із задачами, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі з моногібридного схрещування. розв’язання запишіть у зошиті.

Задачі з роздавальної картки Задача 1. У квасолі чорне забарвлення насінин (А) домінує над білим (а). Визначте генотипи й фенотипи нащадків у схрещуванні Аа Аа.

Задача 2. У дрозофіли сірий колір тіла домінує над чорним.

Усі нащадки від схрещування сірої та чорної мух мали сіре забарвлення. Визначте генотипи батьків.

2. розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі з дигібридного схрещування. розв’язання запишіть у зошиті.

Задачі з роздавальної картки Задача 3. У томатів червоне забарвлення плодів (R) домінує над жовтим (r), а високорослість (H) — над карликовостю (h). Визначте генотипи й фенотипи нащадків у схрещуванні RrHh rrhh.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Коли й ким була сформована хромосомна теорія спадковості?

2. які головні положення хромосомної теорії спадковості?

3. яке значення хромосомної теорії спадковості для практичної селекції?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Зчеплене успадкування ознак і кросинговер Гени, що знаходяться в одній парі гомологічних хромосом, успадковуються разом і не розходяться у нащадків, бо в процесі гаметогенезу вони потрапляють в одну гамету. Слід відзначити, що у вивченні успадкування зчеплених генів, які знаходяться в статевих хромосомах, має значення напрямок схрещування.

якщо гени знаходяться в одній хромосомі й завжди передаються разом, говорять про повне зчеплення. але частіше трапляється неповне зчеплення. Порушення зчеплення пояснюється кросинговером, який є обміном ідентічних ділянок гомологічних хромосом під час першої профази мейозу.

Гамети, у яких відбувся кросинговер, називають кросоверними. частота кросинговеру прямо пропорційна відстані між досліджуваними генами, тому й число гамет з новими комбінованими формами буде залежати від відстані між ними. Відстань обчислюється в морганідах (М) або відсотках кросинговеру. Одній морганіді відповідає утворення 1 % кросоверних гамет. Відповідно, максимальна відстань між генами, на якій можливий кросинговер, становить 50 М.

Успадкування, зчеплене зі статтю Статеві хромосоми можуть бути одного або двох типів. якщо статеві хромосоми певного виду одного типу, то стать визначається наявністю у хромосомному наборі однієї або двох статевих хромосом. якщо статеві хромосоми двох типів, то одна стать має дві однакові статеві хромосоми (гомогаметна стать), а друга — дві різні (гетерогаметна стать).

Наприклад, у людини і двокрилих комах гомогаметною є жіноча стать (її представники мають по дві Х-хромосоми, генотип — ХХ), а гетерогаметною — чоловіча (її представники мають одну Х- і одну Y-хромосоми, генотип — XY). У більшості птахів і метеликів, навпаки, гомогаметною статтю є чоловіча (її представники мають по дві однакові хромосоми, але позначаються вони вже іншою латинською літерою — Z, генотип — ZZ), а гетерогаметною — жіноча (генотип — ZW).

У деяких тварин статеві хромосоми одного типу, й одна стать має лише одну статеву хромосому, а друга — дві однакові. Так, серед клопів, ящірок і деяких птахів трапляються види з генотипами чоловічої і жіночої статей ZZ і Z0 та X0 і XX відповідно (цифра 0 у запису означає відсутність другої хромосоми пари).

У людини генотип статі певного індивідума визначають шляхом вивчення клітин, які не діляться. Одна Х-хромосома завжди виявляється в активному стані й має звичайний вигляд. інша, якщо вона є, перебуває в інактивованому стані у вигляді щільної структури, яку називають тільцем Барра (факультативний гетерохроматин). число тілець Барра завжди на одиницю менше числа Х-хромосом у клітині. Тобто в нормі в клітинах чоловіків цих тілець немає, а в жінок є лише одне тільце Барра. Завдяки цьому, незважаючи на те що жінки мають дві Х-хромосоми, а чоловіки — тільки одну, експресія генів Х-хромосоми відбувається на одному й тому самому рівні в обох статей.

Y-хромосома людини вважається генетично інертною, бо в ній дуже мало генів. Однак вплив Y-хромосоми на детермінацію статі в людини дуже значний.

Вірогідність інактивації обох Х-хромосом у клітинах жінок однакова. Тому половина клітин жінки має інактивовану одну хромосому, а половина — другу.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«Г.Т.Гревцова, Л.В.Калашнікова G.Grevtsova, L.Kalashnikova УДК: 581.4: 581.16: 502.7 Морфологічні особливості плодів та насіння рідкісних видів деревних рослин в умовах дендропарку Олександрія» НАН України Г.Т.Гревцова1, Л.В.Калашнікова2 1Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна); 2Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України (Біла Церква, Україна) grevtsova_1940@ukr.net Для 7 рідкісних видів деревних рослин, які...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 56 УДК 140.8: 316.3 О.В. ПОПОВИЧ (кандидат педагогічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету) Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь E-mail: elena_popovich52@mail.ru СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АДАПТАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ В історії становлення уявлень про феномен адаптації його розглядали не тільки як двигун еволюційного процесу, а й як фактор формування суспільства. У цьому контексті саме...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 115-річниці з дня народження професора Петра Михайловича Білецького Частина ІІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І БІОЛОГІЧНІ НАУКИ Умань – 2011 УДК 63 (06) Збірник, студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань: 2011. – Ч. ІІ: Сільськогосподарські і біологічні науки. – 188...»

«{ Міжнародна інформація та міжнародні відносини } 83 УДК 378 (477) Інтеграція Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, канд. філос. н. природничого та гуманітарного знання як основа реформування вищої освіти України Стаття присвячена проблемі «зняття» суперечностей української вищої освіти через використання потенціалу інтеграції природничого та гуманітарного знання. Ключові слова: освіта, реформування освіти, інтеграція природничого і гуманітарного знання. The article deals with remove the contradictions of...»

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 595.7+591.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І. Я. Капрусь Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна е-mail: i-kaprus@mail.ru Проведено дослідження фауни колембол у різному просторовому масштабі від локального до регіонального. Запропоновано умовно поділяти досліджені регіони на групи з урахуванням різної площі: мікрорегіони, мезорегіони, макрорегіони і мегарегіони....»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КРУГЛОРОТІ (Cyclostomata). РИБИ (Pisces) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 597.4/.5:502. 2 В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету. Протокол № 4 від 21.12.2006 р....»

«Випуск 9, січень 2011 Шановні колеги! Вресурсі межах проекту Світового фонду охорони природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися в січні у цих природохоронних...»

«www.ifp.kiev.ua оригинальные статьи © А.М. Приходько (2 чеврня 2010). Наукова спадщина академіка Феофіла Гавриловича Яновського (до 150-річчя від дня народження) [Електронний ресурс]. URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2010/prihodko2010.pdf А. М. Приходько НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ФЕОФІЛА ГАВРИЛОВИЧА ЯНОВСЬКОГО (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Державна установа “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України” Наукова та клінічна діяльність академіка...»

«ДСТУ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ М'ЯСО ПТИЦІ Загальні технічні умови МЯСО ПТИЦЫ Общие технические условия POULTRY MEAT General specification Чинний від_ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на м'ясо птиці тушки (курей, курчат, курчат-бройлерів, качок, каченят, гусей, гусенят, iндичок, індичат, цесарок, цесарят) та їх частини (далі за текстом м'ясо птиці), яке не було оброблене у такий спосіб, що сприяє його зберіганню, за винятком процесів охолодження або заморожування,...»

«Вісник ОНУ Том 14, випуск 7, 2009, Географічні та геологічні нау УДК 631.445.4:504.062(477.7X26.05) М.В. Адобовська, ст. викладач. Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна СУЧАСНИЙ ПРИРОДООХОРОННО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ УЗБЕРЕЖНО-СХИАОВІХ ТЕРИТОРІЙ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Розглядаються види та інтенсивність сучасного антропогенног впливу на стан чорноземних ґрунтів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»