WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 12 ] --

з видів — нових родів, з родів — нових родин і т. д.

О. М. Сєверцов та I. I. Шмальгаузен встановили два головні напрямки еволюційного процесу: біологічний прогрес і біологічний регрес. Біологічний прогрес характеризується розширенням ареалу, збільшенням чисельності виду, утворенням нових популяцій і систематичних одиниць, переважанням народжуваності над смертністю. Прикладами біологічного прогресу є поширення покритонасінних рослин, комах, молюсків, гризунів.

Біологічний регрес характеризується звуженням ареалу, зменшенням чисельності виду, скороченням кількості популяцій і зменшенням систематичних одиниць, переважанням смертності над народжуваністю. це призводить до скорочення кількості видів у роді, кількості родів у родині (іноді до одного), родин у ряді (одна) і т. д. частина видів, родів, родин вимирають повністю (наприклад, зниження чисельності хвощів і плаунів). Біологічний регрес спостерігаться для хоботних (слонів залишилося два види, мастодонти вимерли взагалі) і великих кішок (леви, тигри, леопарди).

Шляхи досягнення біологічного прогресу встановлені О. М. Сєверцовим і пов’язані з різноманітними перетвореннями в будові організмів. До них належать ароморфоз, ідіоадаптація й загальна дегенерація.

Ароморфоз — орогенез, або морфофізіологічний прогрес, що супроводжуться значними змінами в будові організмів, підвищенням рівня їхньої організації. ароморфози мають загальний характер і не є пристосувальними до спеціальних умов. Вони дають можливість освоїти нові місця проживання, розширити ареал. У результаті ароморфозів виникли такі великі таксони, як типи і класи.

Прикладами ароморфозу є: виникнення щелеп, плавців у риб; утворення серця та його подальша еволюція; перетворення плавців риб на п’ятипалі кінцівки в амфібій і рептилій; багатоклітинність, утворення тканин і органів у рослин, що забезпечило вихід їх із води на суходіл; поява кори головного мозку тощо.

Ідіоадаптація — галогенез, що супроводжується виникненням в організмі окремих пристосувань до умов середовища, місця проживання без зміни рівня організації. При цьому відбувається освоєння нових середовищ життя. Зміни, що виникли, носять пристосувальний характер, іноді вузькоспеціалізовані до конкретних умов. У результаті відбувається дивергенція ознак усередині однієї систематичної групи й утворюються більш дрібні таксони: ряди, родини, роди.

іноді відбувається незалежний розвиток подібних ознак у близькоспоріднених груп організмів — паралелізм. Наприклад, розвиток ластів у ластоногих (моржів і тюленів). Типовими прикладами ідіоадаптацій можуть бути захисне забарвлення тіла у тварин; колючки й шипи — у рослин, різні пристосуіання для поширення насіння.

Загальна дегенерація — морфофізіологічний регрес, що супроводжується спрощенням рівня організації, зникненням деяких органів або систем органів.

Дегенерація пов’язана з переходом до паразитичного або сидячого способу життя. Проте, загальна дегенерація багатьох паразитичних груп супроводжується їх значним біологічним прогресом.

Ще однією суттєвою відмінністю макроеволюційних процесів є можливість об’єднання в новій групі генетичного матеріалу й можливостей віддалених систематичних груп. Так, симбіогенез примітивних еукаріотичних клітин із певним видом бактерій призвів до появи мітохондрій і формування кількох нових великих таксонів. Слід також зауважити, що систематичні таксони великого рангу можуть мати поліфілетичне походження. Так, у мезозої існувало кілька споріднених груп рептилій, які у процесі еволюції перетворювалися на птахоподібних тварин. Кілька з них навіть опанували політ (конфуціосорніси, енанціорніси, віялохвості птахи). До наших часів збереглася лише одна з цих груп, але й інші ми можемо розглядати в широкому розумінні як представників класу Птахи.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів робота в групах Клас об’єднується в чотири-п’ять груп. Кожна група, використовуючи власні знання, розглядає появу певної систематичної групи як макроеволюційний процес і пояснює, чому цю подію не можна розглядати як приклад мікроеволюції. Після обґрунтування групою своєї точки зору інші групи ставлять уточнюючі запитання і рецензують зміст доповіді. Бажано розглянути походження еукаріотів, водоростей і ссавців. Під час аналізу походження еукаріотів і водоростей слід звернути увагу на явище симбіогенезу різних систематичних груп, а під час аналізу походження ссавців — на поліфілетичність цього таксону.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке макроеволюція?

2. що таке мікроеволюція?

3. які основні фактори еволюції виділяє синтетична теорія еволюції?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Фактори еволюції — це чинники, які призводять до адаптивних змін організмів, популяцій і видів. Протягом тривалого часу серед учених було поширено дві системи поглядів на фактори еволюції: автогенез (еволюція є наслідком дії лише внутрішніх факторів) і ектогенез (еволюція є наслідком дії лише зовнішніх факторів).

Проте, обидві точки зору не враховували багаторівневості організації живої матерії. Так, вплив гормонів на клітину організму є зовнішнім впливом для клітинного рівня організації і внутрішнім — для організменого.

Сучасна наука вважає, що на різних рівнях організації живої матерії діють специфічні фактори еволюції, у результаті спільної дії яких і відбувається адаптація організмів і популяцій до умов середовища. Так, на молекулярному рівні важливим фактором є хімічні та фізико-хімічні властивості органічних молекул. На клітинному рівні — організація взаємодії між компартментами клітини, а на організменому — дія екологічних факторів.

Усі екологічні фактори є водночас і факторами еволюції, за умови, якщо вони діють із постійною інтенсивністю або остання періодично змінюється. До таких факторів можна віднести клімат, солоність водойми, властивості ґрунту, наявність хижаків, наявність і властивості здобичі, конкурентних видів тощо.

Стосовно популяційного рівня організації живої матерії виділяють внутрішньовидові та міжвидові фактори еволюції. Внутрішньовидові фактори є результатом узаємодії осіб усередині популяції. це міграції, хвилі життя, статевий добір, соціальні зв’язки (у низки видів), розподіл територій існування всередині ареалу. результатом дії внутрішньовидових факторів еволюції є саморегуляція густоти популяцій. це підвищує шанси виду на успіх у міжвидовій боротьбі, бо дозволяє йому ефективно використовувати ресурси середовища існування в межах свого ареалу.

Міжвидові фактори еволюції є результатом узаємодії між особинами й популяціями різних видів. До цих факторів відносять різні форми симбіозу — мутуалізм, коменсалізм, паразитизм, а також конкуренцію та трофічні зв’язки.

У різних умовах кожен із цих факторів має різну інтенсивність, яка зумовлена густотою популяцій видів, що взаємодіють. ці взаємини відіграють важливу роль у підтриманні екологічної рівноваги в екосистемах. Так, збільшення популяцій жертв призводить до збільшення популяцій хижаків і паразитів.

це, у свою чергу, спричиняє зменшення чисельності популяції жертви, а потім, унаслідок цього, і хижаків з паразитами.

Дуже важливим міжвидовим фактором еволюції в наш час є антропогенний фактор. Хоча його зазвичай розглядають у негативному аспекті, але це справедливо не для всіх видів. Дійсно, види, занесені до червоної книги, страждають від антропогенного впливу. а от домашні тварини й культурні рослини, навпаки, від дії цього фактора лише виграли. Виграли від цього й види, які пристосувалися до існування поряд з людиною — таргани, бур’яни, паразити і збудники хвороб людини, домашніх тварин і культурних рослин. Їх ареал суттєво збільшився, а чисельність зросла.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке фактори еволюції?

2. які фактори еволюції є внутрішньовидовими?

3. які фактори еволюції є міжвидовими?

4. чому треба вивчати процеси еволюції?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які основні положення містить синтетична теорія еволюції?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. які фактори еволюції вам відомі?

3. чому треба вивчати процеси еволюції?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди існують чотири групи теорій, які пояснюють появу життя на Землі. це креаціонізм, теорія стаціонарного стану, теорія панспермії та теорії хімічної еволюції.

Основним положенням будь-якої креаціоністської теорії є поява життя внаслідок надзвичайної божественної події. Теорія стаціонарного стану більш екзотична. Її основою є положення про те, що Земля є вічною. Вона існувала завжди, і також завжди на ній існувало життя. ця теорія припускає вимирання видів, але вважає, що нові види не утворюються. а відсутність решток існуючих видів у осадових породах давніх епох пояснюється незначною чисельністю цих видів в ті епохи. Теорія панспермії стверджує, що життя у Всесвіті виникало один або кілька разів (як варіант — існувало вічно). але на Землі воно не виникало, а було занесене з допомогою метеоритів чи інших космічних об’єктів або штучно інопланетянами.

Найбільш обґрунтованими в наш час є теорії, які пояснюють виникнення життя шляхом хімічної еволюції з неорганічних речовин. існує кілька варіантів цих гіпотез.

Згідно з теорією О. і. Опаріна і Д. Холдейна, процес виникнення життя на Землі пройшов кілька етапів.

етапи виникнення життя на Землі етап процеси, які відбувалися Перший Формування вуглеводних сполук та їхніх похідних: атоми Карбону з’єднувалися між собою й утворювали ланцюги різної довжини. це початкові ланки в еволюційній низці більш складних органічних сполук, до якої входять жири, прості вуглеводні й амінокислоти. Основні процеси першого етапу — синтез із неорганічних попередників і накопичення органічних речовин

–  –  –

1953 р. американський хімік С. Міллер провів експерименти, які довели можливість абіогенного (небіологічного) синтезу важливих для життя молекул.

яка молекула була першою — білок чи нуклеїнова кислота? Суперечка біохіміків, еволюціоністів та інших учених навколо цієї проблеми нагадує знайому дискусію: «Що було раніше — курка чи яйце?»

1989 р. американські біохіміки Т. чек і С. альтман знайшли певний клас рНК, здатних до самокаталізу своєї реплікації (аутосплайсинг). Згідно з цими фактами виникли гіпотези, наприклад У. Гілберта (СШа), що перші земні організми складались із простих молекул рНК, які самовідтворювались. Поступово такі організми набули здатності синтезувати білки (поява яких забезпечила швидкий та ефективний рух реплікації), і ліпіди (жири), що формують разом із білками мембрану, допомогли виникнути клітинним структурам.

Оригінальну точку зору висловив німецький дослідник Г. Вехтершойзер.

На його думку, спочатку життя з’явилось як певна послідовність перетворень органічних сполук, що адсорбовані на кристалах піриту FeS2. Принципово новим у цій гіпотезі є те, що утворення та перетворення біомолекул здійснюється на межі твердої та рідкої фаз (гетерофазне середовище), а не в рідкофазному «первинному бульйоні».

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів робота в групах Клас об’єднується в чотири-п’ять груп. Кожна група, використовуючи власні знання біохімії та еволюції, обґрунтовує й захищає одну з теорій походження життя (бажано розглянути теорії панспермії, стаціонарного стану, Опаріна — Холдейна і Вехтершойзера).

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які гіпотези виникнення життя на Землі вам відомі?

2. які періоди у виникненні життя виділяє гіпотеза Опаріна — Холдейна?

3. які аргументи на користь теорій походження життя шляхом хімічної еволюції ви можете навести?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів відбувалася дещо різними шляхами. Проте, слід пам’ятати, що різниця між одноклітинними прокаріотичними й еукаріотичними організмами значно більша, ніж різниця між одноклітинними й багатоклітинними еукаріотами.

Основною рисою прокаріотичних організмів є спрямованість їх еволюції на шлях біохімічних адаптацій. різноманіття морфологічних форм прокаріотичних організмів суттєво менше, ніж еукаріотичних. а от різноманіття їх внутрішньоклітинних біохімічних процесів надзвичайно велике.

Особливості організації прокаріотичних організмів (примітивний генетичний апарат, специфічна клітинна стінка) не дозволили їм успішно розв’язати проблему створення багатоклітинності. Багатоклітинні прокаріоти (наприклад, ціанобактерії) мають дуже просту будову й низький ступінь спеціалізації клітин.

еукаріотичні організми мають значно менше різноманіття внутрішньоклітинних біохімічних процесів. але наявність більш досконалого генетичного апарату та зовнішніх структур дозволяє їм збільшити розміри клітин і суттєво полегшує об’єднання в багатоклітинні організми. Основним шляхом еволюції багатоклітинних еукаріотичних організмів стали морфофізіологічні зміни та поглиблена спеціалізація клітин і тканин.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Академія наук вищої школи України Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту Кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини X МІЖНАРОДНІ НОВОРІЧНІ БІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (Випуск 10) Миколаїв 2010 X Міжнародні Новорічні біологічні читання. МНУ 2010 Випуск 10. УДК 57 (082) ISBN 966-630-019-2 Підготовлено до друку редакційною...»

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УДК 330.341 К. В. Березовський, к. е. н., доц. Національний технічний університет України «КПІ» СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ Інноваційна система ґрунтується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. В глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з розробкою, упровадженням і використанням новинок. У...»

«Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради В. І. Петроченко БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Методичний посібник для керівників природничо-краєзнавчих гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР Запоріжжя, 2011 ББК 28.088(4Укр-Зап)я7 УДК 502.7(477.64)(075) П 31 Рекомендовано науково-методичною радою комунального...»

«Державний комітет лісового господарства України Науково-інформаційний центр лісоуправління ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ЗАСАДАХ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ЛІСІВНИЦТВА Маурер В. М. Гордієнко М. І. Бровко Ф. М. Фучило Я. Д. Пінчук А.П. Кичилюк О. В. Іванюк І. В. Науково-технічна інформація Випуск №2 березень, 2009 Версія для інтернет ЗМІСТ ст Скорочення та умовні позначення. ВСТУП.. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Відтворення лісів: стан, проблеми та шляхи удосконалення 1.2....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО СОСНОВСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК [582.542.12:574.3:502.211](477) CAREX PAUCIFLORA LIGHTF. І C. DIOICA L. (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ: ХОРОЛОГІЯ, ЦЕНОЛОГІЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті екології Карпат НАН України Науковий керівник: кандидат біологічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ» Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців (22 – 25 листопада 2011) Харків УДК 5 ББК 28 Б «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців (22 – 25 листопада 2011 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М., 2011.с. ISBN 978-617-578-076Збірник містить тези доповідей студентів,...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій УДК 582.35/.99(477.82) І. І. Кузьмішина – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Л. О. Коцун – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; В. П. Войтюк – кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;...»

«ЗБ І Р Н И К Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” ВИПУСК 1 Київ 200 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 1 2). К.: ЕКМО, 2006. 192с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 1 2, 2006 рік)...»

«Н.Ю. Матяш, Т.В. Коршевнюк, О.Г. Козленко ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ З БІОЛОГІЇ ЗА КУРС СТАРШОЇ ШКОЛИ Навчальний посібник для учнів старшої школи Київ Педагогічна думка УДК 57(075.3+076.1) ББК 28я721М35 Рекомендована до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 8 від 6 вересня 2012 р.).Рецензенти: Трубачева С. Е., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України. Буяло Т. Є., кандидат педагогічних наук, доцент...»

«№ 1, березень 2008 Практика і досвід УДК 618.17—056.2—057.875:378.96.25.1 Н. В. Касьянова, І. В. Подоляка Оцінка стану репродуктивного здоров’я студенток Донецького інституту інженерів залізничного транспорту На підставі обстеження 629 дівчат, зокрема 580 — у центрі здоров’я жінки Дорожньої клінічної лікарні на станції Донецьк, оцінено стан репродуктивного здоров’я студенток Донецького інституту інженерів залізничного транспорту, проаналізовано структуру гінекологічної захворюваності. Ключові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»