WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Мій конспект»

Заснована 2008 року

Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua

Издательская группа «Основа» —

«Электронные книги»

Харків

Видавнича група «Основа»

УДК 37.016

ББК 74.262.8

3-15

Серія «Мій конспект»

Заснована 2008 року

Задорожний К. М.

3-15 Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. — Х.:

Вид. група «Основа», 2011. — 104 с.: табл. — (Серія «Мій

конспект»).

ISBN 978-617-00-1065-0.

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за новою програмою 2010 року. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою. Для забезпечення можливості зручного використання матеріали до кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші.

УДК 37.016 ББК 74.262.8 Навчальне видання Серія «Мій конспект»

ЗаДОрОжНий Костянтин Миколайович Біологія. 11 Клас стандарт і академічний рівень Навчально-методичний посібник Головний редактор К. М. Задорожний редактор Л. В. Мариненко Коректор О. М. Журенко Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Комп’ютерне верстання Є. С. Островський Підп. до друку 29.06.2011. Формат 6090/8. Папір офсет.

Гарнітура Шкільна. Друк офсет. Ум. друк. арк. 13,0. Зам. № 11—07/18—05.

ТОВ «Видавнича група “Основа”».

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007.

Україна, 61001 Харків, вул. Плеханівська, 66.

Тел. (057) 731-96-32. E-mail: bio@osnova.com.ua Віддруковано з готових плівок ПП «Тріада+»

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1870 від 16.07.2007.

Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15.

© За

–  –  –

екскурсії:

1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, дослідна станція тощо).

2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма).

3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).

4. різноманітність видів у природі (природничий музей).

5. історія розвитку життя на Землі (природничий музей).

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які основні властивості живих організмів вам відомі?

2. чому розмноження є обов’язковою ознакою живих організмів?

3. які способи розмноження ви вивчали в попередніх класах?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження — це здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів:

нестатеве і статеве.

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, у ході якого не утворюються статеві клітини й не відбувається статевого процесу. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок мітозу.

Для рослинних організмів часто використовують також термін вегетативне розмноження, яким позначають варіант нестатевого розмноження, у ході якого не утворюються спеціалізовані структури або органи, а нові організми утворюються з неспеціалізованих фрагментів організму багатоклітинної рослини.

<

–  –  –

яке біологічне значення має нестатеве розмноження? У деяких груп організмів воно є єдиним способом розмноження. У видів, здатних до статевого розмноження, нестатевим шляхом можуть розмножуватися особини, які за тих чи інших причин опинилися ізольованими від інших. Нестатеве розмноження є більш енергетично вигідним — організмам не треба витрачати ресурси на формування двох статей, з яких нащадків залишає лише одна.

Види з короткими життєвими циклами завдяки цим формам розмноження за незначний проміжок часу можуть значно збільшувати свою чисельність.

Крім того, за нестатевого або вегетативного розмноження нова особина зазвичай розвивається швидше, ніж за статевого.

У результаті нестатевого розмноження дочірні особини за набором спадкової інформації здебільшого є точними копіями батьків. людина використовує цю особливість у розмноженні культурних рослин, підтримуючи з покоління в покоління властивості певних сортів.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. які характерні ознаки нестатевого розмноження?

3. які переваги має нестатеве розмноження?

4. які недоліки має нестатеве розмноження?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. які характерні ознаки нестатевого розмноження?

3. які переваги має нестатеве розмноження?

4. які недоліки має нестатеве розмноження?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Статеве розмноження — тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини й відбувається статевий процес. Статеве розмноження спостерігається у представників більшості систематичних груп рослинного і тваринного світу. Під час статевого розмноження утворення нового організму зазвичай відбувається за участі двох батьківських організмів (у випадку гермафродитизму статевим шляхом може розмножуватися й одна особина). Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин — гамет чоловічого й жіночого організму. Таким чином, новий організм несе спадкову інформацію обох батьків.

живі організми утворюють статеві клітини двох типів: жіночі — яйцеклітини й чоловічі — сперматозоїди (згідно з Міжнародною гістологічною номенклатурою, термін «сперматозоїд» слід застосовувати лише для позначення рухливих чоловічих гамет, а для загальної назви чоловічих статевих клітин слід використовувати термін «сперматозоон»).

різниця в будові жіночих і чоловічих статевих клітин є основою для одного з варіантів класифікації типів статевого розмноження.

–  –  –

Особливими способами розмноження організмів, яки виникли на основі статевого способу розмноження, є поліембріонія і партеногенез.

Поліембріонія (від грецьк. поліс — численний і ембріон — зародок) — процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини. Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчасті та кільчасті черви, деякі членистоногі, риби і ссавці). як постійне явище вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад, броненосцям). У людини в разі поліембріонії народжуються однояйцеві близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації.

Трапляється поліембріонія й у рослин. При цьому в одній насінині розвивається кілька зародків (тюльпани, лілії, латаття, суниці тощо). Додаткові зародки в насінині можуть розвиватися не тільки із заплідненої яйцеклітини, а й з інших клітин насінини.

Партеногенез (від грецьк. партенос — дівчина і генезис — походження) — розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини. як і у випадку поліембріонії, за партеногенезу дочірні організми мають ідентичний з материнським набір спадкової інформації. Є організми, в яких партеногенез — єдиний спосіб розмноження (деякі комахи-паличники та прямокрилі). У інших видів, наприклад у ящірок, існують роздільностатеві та партеногенетичні популяції.

У життєвому циклі попелиць і дафній закономірно чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично.

Партеногенез за своїми особливостями займає ніби проміжне положення між нестатевим і статевим способами розмноження. З одного боку, новий організм розвивається зі спеціалізованої статевої клітини — яйцеклітини, а з іншого — розвитку дочірньої особини не передує запліднення.

Статевий процес не завжди пов’язаний із процесом розмноження. Так, у інфузорій, статевий процес відбувається шляхом кон’югації, коли вони обмінюються спадковим матеріалом мікронуклеусів. але розмноження при цьому не відбувається (кількість особин залишається незмінною).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найголовнішою перевагою статевого способу розмноження є суттєве збільшення генетичного різноманіття нащадків унаслідок комбінації батьківських генотипів. це сприяє виживанню виду у випадку змін умов існування, хоча й потребує витрат значних ресурсів унаслідок утворення двох статей.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. які характерні ознаки статевого розмноження?

3. які переваги має статеве розмноження?

4. які недоліки має статеве розмноження?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. які характерні ознаки статевого розмноження?

3. які переваги має статеве розмноження?

4. які недоліки має статеве розмноження?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди чоловічі статеві клітини хребетних — сперматозоїди — зазвичай дуже малі й рухливі. Типові сперматозоїди мають головку, шийку і хвіст. Головка майже цілком складається з ядра, вкритого тонким шаром цитоплазми. Спереду на головці є гострий твердий горбик (акросома), який сприяє проникненню сперматозоїда в яйцеклітину. До складу шийки входить цитоплазма, в якій є центріоль (складова частина клітинного центру), мітохондрії та аТФ як джерело енергії для забезпечення руху сперматозоїда. Хвіст сперматозоїда складається з тонких волокон, вкритих цитоплазматичним циліндром, — це орган руху.

жіночі статеві клітини хребетних (яйцеклітини) нерухливі та, як правило, більші від сперматозоїдів. Зазвичай вони мають кулясту або овальну форму й різну будову оболонок. Характерною рисою яйцеклітини є наявність у ній запасних поживних речовин у виді жовтка, необхідних для розвитку нового організму, наявність особливого поверхневого, чи кортикального (cortex — кора), шару цитоплазми і спеціальних оболонок, що вкривають яйцеклітину. яйцеклітина може мати до трьох оболонок. розрізняють первинну, вторинну і третинну оболонки.

Процес утворення статевих клітин називають гаметогенезом. Гамети утворюються у статевих залозах або спеціалізованих клітинах. У тварин це сім’яники та яєчники. Гаметогенез відбувається послідовно у трьох зонах і закінчується дозріванням гамет. розрізняють сперматогенез (процес утворення чоловічих статевих клітин) та овогенез (процес утворення жіночих статевих клітин)

–  –  –

IV. Лабораторна робота тема. Будова статевих клітин Мета: на прикладі сперматозоїдів та яйцеклітин хребетних докладно розглянути особливості будови статевих клітин.

обладнання й матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепарати або фотографії сперматозоїдів і яйцеклітин хребетних тварин, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. розгляньте під мікроскопом постійний препарат сперматозоїдів (за відсутності препаратів розгляньте рисунок або фотографію сперматозоїдів).

2. У робочому зошиті намалюйте схему будови сперматозоїда й позначте його основні частини.

3. розгляньте під мікроскопом постійний препарат яйцеклітини (за відсутності препаратів розгляньте рисунок або фотографію яйцеклітини).

4. У робочому зошиті намалюйте схему будови яйцеклітини й позначте її основні частини.

5. Зробіть висновок, у якому вкажіть, чим обумовлені відмінності в будові чоловічих і жіночих статевих клітин.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які переваги має статеве розмноження порівняно з нестатевим?

2. як відбувається процес сперматогенезу?

3. як відбувається процес овогенезу?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Генетика (від грецьк. генезис — походження) — наука про спадковість і мінливість живих організмів. В її основу були покладені закономірності спадковості, виявлені Г. Менделем під час вивчення різних сортів і гібридів гороху в 1860-х роках. Народження генетики відносять до 1900 року, коли Х. де Фріз, К. Корренс і Є. чермак повторно відкрили закон Г. Менделя.

Залежно від об’єкта дослідження виділяють генетику рослин, тварин, мікроорганізмів і людини тощо. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 року.

На вивченні генетичних закономірностей ґрунтуються технології створення нових і покращення існуючих порід домашніх тварин, сортів культурних рослин, а також мікроорганізмів, які використовуються у фармацевтичній промисловості й медицині. Велике значення має генетика для медицини та ветеринарії, оскільки багато хвороб людини і тварин є спадковими та для їх діагностики, лікування й профілактики потрібні генетичні дослідження.

Основні терміни й поняття генетики Ген — дискретна функціональна одиниця спадковості, з допомогою якої відбувається запис, зберігання та передача генетичної інформації в ряді поколінь, певна ділянка молекули ДНК (або рНК у деяких вірусів), розташована на певній ділянці (у певному локусі) хромосоми еукаріотів, у бактеріальній хромосомі чи плазміді у прокаріотів або в молекулі нуклеїнової кислоти вірісів.

Алель — один з можливих станів (варіантів) гена.

Домінантний алель — алель, який пригнічує прояв іншого алеля певного гена. Залежно від ступеня пригнічення виділяють повне чи неповне домінування.

Рецесивний алель — алель, прояв якого пригнічується іншим алелем певного гена.

Алель дикого типу — алель, який поширений у природних популяціях певного виду й обумовлює розвиток ознак, що є характерними для цього виду.

Локус — місце розташування алелей певного гена на хромосомі.

Гомозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої мають однакові алелі певного гена. У гомозиготному стані проявляються і домінантні, і рецесивні алелі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Монографія УНІВЕРСУМ – Вінниця УДК 628.4.03 І 73 Рецензенти: В. М. Ісаєнко, доктор біологічних наук, професор О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18 2. Упродовж 1967-1997 рр. загалом спостерігалася позитивна тенденція до збільMilevska S.Ya. Institute of ecology of Carpathians of NAN of Ukraine, scienшення продуктивності деревостанів на 50-100 %. Проте впродовж останнього tific adviser is an academician M.A. Golubets' ревізійного періоду середні запаси букових, ялинових та ялицевих деревостаChanges of the forests structure of mountain part of...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 6 7 червня 2013 року м. Полтава ОРГКОМІТЕТ З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ Співголови Аранчій Валентина Іванівна, ректор Полтавської державної аграрної академії, професор, кандидат економічних наук....»

«УДК 619.5:6616-085.636.5 О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКОДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ Сумський національний аграрний університет Рецензент – доктор ветеринарних наук Кассіч В.Ю. Ключові слова: антибіотики, антибактеріальні препарати, антимікробна чутливість, бактерії, диски з антибіотиками, живильні середовища, зона затримки росту, культивування, мікроорганізми, метод дифузії в агар, тест, чутливість мікроорганізмів. Вступ....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА Біологічний факультет МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету ОДЕСА ОНУ УДК 57:001.891:378(075.8) ББК 28р30я73 М 545 Рекомендовано до друку Вченою радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Протокол № 2 від 1 жовтня 2013року Рецензенти: М. В. Ткаченко, к.п.н., доцент ОНУ імені І. І. Мечникова С. А....»

«1. ПІБ Кисилевська Альона Юріївна 2. Назва Удосконалення національної нормативної бази на лікувальні води 3. Спеціальність 05.01.02 — Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.4. Місце роботи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»5. Де виконана дисертація «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» 6. Науковий керівник Нікіпелова...»

«І.В.Гребенюк 187 УДК: 633.11:581.143.5 Умови культивування пиляків in vitro тритикале І.В.Гребенюк Інститут рослинництва імені В.Я.Юр’єва (Харків, Україна) Узагальнено дані із застосування методу культури пиляків in vitro у зернових та умов культивування пиляків in vitro. Описані основні фактори, які впливають на частоту індукції андрогенних структур in vitro в культурі пиляків тритикале. Ключові слова: культура пиляків in vitro, андрогенна структура, тритикале. Ідея створення гібридів між...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»

«ВІСНИК ДІТБ, 2011, № 15 УДК 379.8:658 С.В. Кононихін, к.т.н., доц. Л.С. Ляхова, асп. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ У статті проаналізовано практичний досвід участі підприємств в організації відпочинку своїх співробітників. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організації рекреаційно-туристичного обслуговування працюючих. Розраховано економічну ефективність розроблених пропозицій. В статье проведен анализ практического опыта участия...»

«А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва ДОБРОЯКІСНІ КІСТОЗНІ УТВОРЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ВАГІТНИХ: ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА ЕНДОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Донецьк – 2013 УДК 618.3-06:618.11.006-089.819 ББК Р716.11:Р715.765.2 Ч-15 Ч-15 Чайка А.В. Доброякісні кістозні утворення яєчників у вагітних: Тактика ведення та ендохірургічне лікування (монографія) / А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва. – Донецьк, 2013. – 117 с. Іл. ISВN У монографії приведені результати науково-дослідної роботи щодо підвищення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»