WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 3 ] --

Висновки. 1. Важливим чинником розвитку насінництва картоплі, зокрема інноваційного є насичення ринку сортами, що користуються підвищеним попитом у споживачів, перш за все щодо їх комерційної цінності. 2. У насінництві перевага повинна надаватися сортам, адаптивна здатність яких забезпечує динамічність реакцій на лімітуючі чинники середовища зони вирощування. 3. Здійснення ефективного насінництва потребує концентрації насінницьких посівів у спеціалізованих високотоварних господарствах за оптимальних природних та фітосанітарних умов, як основного чинника підвищення ефективності використання потенціалу сортів. 4. Налагодження репродукційного насінництва в обсягах, що забезпечують здійснення сортозаміни та сортооновлення в науково обґрунтовані строки. 5. Збільшення в науково-дослідних установах обсягів виробництва вихідного насіннєвого матеріалу та супер-супереліти сортів власної селекції, за інтенсивними схемами їх відтворення біотехнологічним методом. 6. Налагодження вирощування в необхідних обсягах насіннєвого матеріалу сортів, що мають домінантні гени стійкості проти окремих або декількох патогенів двох видів цистоутворювальних нематод. 7. Важливим є також моніторинг та контроль вірусних інфекцій, мікоплазмів та віроїда веретеноподібності бульб в різних агрокліматичних зонах для визначення сортів здатних протистояти інтенсивному накопиченню вказаних фітопатогенів. 8. Здійснити виробництво вітчизняних діагностикумів для застосування імуноферментної діагностики (ІФА) та засобів діагностування вірусів шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), при сертифікації оздоровленого насіннєвого матеріалу. 9. Складовою інноваційного процесу насінництва є освоєння і запровадження прийнятої на державному рівні системи сертифікації насіннєвого матеріалу картоплі.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому дослідження даної проблеми будуть продовжені щодо оптимізації інноваційного розвитку насінництва нових сортів картоплі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. 2007. Виробництво картоплі в світі/ Картоплярство України: наук.-вироб. журн. – К., 2009.– №1-2(14-15). (2-а стор. обкл.).

2. Бондарчук А.А. Нові сорти картоплярам України/А.А. Бондарчук, А.А. Осипчук// Картоплярство України: наук.-вироб. журн. – К., 2008.– №3-4(12-13). – С. 7-8.

3. Осипчук А.А. Стан, основні методи і перспективи селекції картоплі /А.А. Осипчук// Картоплярство. – К.: Урожай, 1994. – Вип. 25. – С. 8-14.

4. Ильичова С.Н. Организация селекции и семеноводства в зарубежных странах /С.Н. Ильичова// М.: ВНИИТЭИ агропром, 1990. – 52 с.

5. Завірюха П.Д. Стан, проблеми і перспективи селекції картоплі в західному регіоні України /П.Д. Завірюха, Л.А. Ільчук, Р.В. Ільчук// Картоплярство України: наук.-вироб. журн. – К., 2009. - №1-2(14-15). – С. 6-11.

6. Адамень Ф.Ф. Агроекономічні основи розміщення сортів сої /Ф.Ф. Адамень // Наукові розробки і реалізація потенціалу сільськогосподарських культур. – К.: Аграрна наука, 1999. – С. 241-251.

7. Волкодав В.В. Система оценки качества сортов /В.В. Волкодав// Наукові розробки і реалізація потенціалу сільськогосподарських культур. – К.: Аграрна наука, 1999. – С. 40-45.

8. Волкодав В.В. Інформаційні технології для визначення господарської цінності сортів та їх біологічних особливостей / В.В. Волкодав// Наукові розробки і реалізація потенціалу сільськогосподарських культур. – К.: Аграрна наука, 1999. – С. 37-39.

9. Кононученко В.В. Ринок картоплі в Україні: стан та проблеми / В.В. Кононученко, В.А. Сторожук // Картоплярство. – 2002. – Вип.31. – С.3-5.

10. Верменко Ю.Я. Одержання вихідного матеріалу в насінництві картоплі шляхом культури апікальної меристеми / Ю.Я. Верменко [за ред. В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького]// Картопля. – К., 2002. – Т.1. – С. 412-435.

11. Киселёв В.Н. Современные аспекты семеноводства овощных культур и картофеля /В.Н. Киселёв, И.П. Соломина// Обзор МС «Агропроминформ». – М., 1990. – 16 с.

12. Кононученко В.В. Стан та основні напрямки розвитку насінництва картоплі в Україні / В.В. Кононученко, Ю.Я. Верменко// Картоплярство. – К., 2003. – Вип. 32. – С. 3-14.

13. Бондарчук А.А. Стан та пріоритетні напрямки розвитку галузі картоплярства в Україні /А.А. Бондарчук// Картоплярство. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 7-13.

14. Верменко Ю.Я. Відтворення еліти картоплі на основі вихідного матеріалу, оздоровленого біотехнологічним методом /Ю.Я. Верменко, О.М. Андрушко, В.П. Олійник, Я.Б. Демкович// Вісн. Львівського ДАУ. Агрономія. – Л., 2001. – Вип. 5. – С. 374-385.

15. Бондарчук А.А. Насінництво – основний чинник високопродуктивного картоплярства /А.А. Бондарчук// Картоплярство України: наук.-вироб. журн. – К., 2006.– №1-2(2-3). – С. 7-9.

Новые сорта как основа научного обеспечения инновационного развития семеноводства картофеля в Украине А.А. Бондарчук Приведены данные о наличии сортовых ресурсов в Украине. Охарактеризовано значение сорта как фактора эффективного картофелеводства. Подчеркнуто значение сортозамены для повышения эффективности использования селекционных достижений по увеличению и стабилизации урожайности картофеля, насыщения рынка коммерчески привлекательными сортами, в частности пригодными для изготовления разнообразных картофелепродуктов. Предложены мероприятия, направленные на усовершенствование процесса семеноводства.

Подчеркнуто, что в семеноводстве основное внимание должно уделяться сортам, адаптивная способность которых обеспечивает динамичность реакций на лимитирующие факторы среды зоны выращивания.

Выявлено, что осуществление эффективного семеноводства требует концентрации семеноводческих посевов в специализированных высокотоварных хозяйствах. При этом необходимым условием для выращивания качественного семенного материала является использование высокопродуктивного исходного материала, в первую очередь полученного биотехнологическим методом.

New varieties and scientific support of innovative development of potato seed growing in Ukraine A.Bondarchuk The presence of variety recourses in Ukraine is proved. The importance of variety as main condition of effective seed potato growing is highlighted. The role of varieties rotation as main factor of effective use of results of selection impact on stabilization and increase of potato yield is described. The methods of seed potato growing improvement are proposed. It is stressed upon that varieties with high adaptive ability and dynamic reaction for limiting factors of growing zone environment must have advantage into seed potato growing. It is mentioned that to increase effectiveness of seed potato growing the seed fields must be concentrated into specialized large scale production farms. The necessary condition of obtaining high quality seed material is to use high productive basic material, especially obtained by biotechnological method.

Key words: potato, sorts, adaptivability, sortchange, original seeds, elite, reproduction seed, innovations in seedage, seed potato market, biotechnological method, sanated primary material, large-scale production, certification.

УДК 633.11”324”:631.5 БУЛАВКА Н.В., канд. біол. наук Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла УААН

ЯРОВИЗАЦІЙНА ПОТРЕБА ТА ФОТОПЕРІОДИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ

СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ СЕЛЕКЦІЇ МІП Вивчалась яровизаційна потреба та фотоперіодична чутливість сучасних сортів озимої м’якої пшениці Миронівського інституту пшениці. Більшість цих сортів (72%) потребувала короткотривалої яровизації (30-40 діб), значна частка сортів (24%) потребувала 50-добової яровизації. Для сортів, що вивчалися, найбільш характерною є слабка чутливість до фотоперіоду. Сильно чутливих до фотоперіоду сортів серед вивчених не виявлено. Для отримання високопродуктивних сортів озимої м’якої пшениці з високим адаптивним потенціалом у зоні Лісостепу України вдалим може бути поєднання слабкої або середньої чутливості до фотоперіоду з яровизаційною потребою близько 50 діб.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, яровизаційна потреба, фотоперіодична чутливість, сучасні сорти.

Постановка проблеми. Яровизаційна потреба та фотоперіодична чутливість значною мірою зумовлюють адаптивні властивості озимої м’якої пшениці. Відмінності між її сортами за вказаними ознаками пов’язані з пристосуванням до кліматичних умов. Зокрема, найчастіше сорти з вищим рівнем яровизаційної потреби та фотоперіодичної чутливості мають і вищу морозо- та зимостійкість [1,2,3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Створення сучасних високопродуктивних сортів культурних рослин в умовах жорсткої конкуренції між селекційними установами неможливе без широкого залучення як вихідного матеріалу зразків світових колекцій. Привнесення генів, невластивих для місцевих сортів, поряд з покращенням господарсько цінних ознак може спричинити певне зниження адаптивного потенціалу. Ряд дослідників вказує на необхідність вивчення характеристики сортів озимої м’якої пшениці за яровизаційною потребою та фотоперіодичною чутливістю [1,3,4].

Метою роботи було вивчення яровизаційної потреби та фотоперіодичної чутливості сортів та перспективних ліній, отриманих у Миронівському інституті пшениці.

Матеріал та методи досліджень. Проводили вивчення яровизаційної потреби 62 сортів і перспективних ліній селекції МІП та створених спільно МІП з ІФРіГ та з ІЗР.

Вивчення яровизаційної потреби сортів та ліній озимої мякої пшениці проводили на фоні весняної сівби з попередньою яровизацією протягом 60, 50, 40 та 30 діб пророслого насіння за температури +1 0С у 2006, 2007 та 2008 роках. Для виключення додаткової яровизації рослин в польових умовах сівбу проводили в пізні строки – 17–20 квітня.

Для кожного зразка у кожному варіанті досліду з різною тривалістю передпосівної яровизації відмічали дату виколошування. Термін яровизації вважався достатнім для задоволення яровизаційної потреби сорту, якщо зразок повністю виколошувався і до моменту збирання з поля ярої пшениці достигав.

Для вивчення фотоперіодичної чутливості проросле насіння яровизували протягом 60 діб і вирощували за природного та штучно скороченого (12 годин) фотоперіодах. Скорочення фотоперіоду здійснювали шляхом накривання рослин ящиком з темної плівки з 7 по 42 день після висаджування (період протягом якого рослини озимої пшениці здатні найбільше проявити чутливість до фотоперіоду) [1]. Дата виколошування кожної рослини відмічалась етикеткою. Досліди з вивчення фотоперіодичної чутливості проводили у 2007 та 2008 рр., за цією ознакою було вивчено 14 сортів.

Результати досліджень та їх обговорення. Відмінності за яровизаційною потребою між сортами, що вивчалися, представлено в таблиці 1. Кожен з сортів вивчався протягом принаймні двох років.

Для більшості сортів тривалість яровизаційної потреби визначена у перший рік вивчення була підтверджена надалі, для 6 сортів з тих, що вивчались у 2008 р., вона виявилась вищою порівняно з 2007 роком. Вірогідно, більш висока температура повітря після сівби у звітному році повністю виключила можливість додаткової яровизації висіяних зразків, що дозволило визначити їх яровизаційну потребу точніше. З огляду на зазначені міркування, у цих випадках вірною можна вважати яровизаційну потребу визначену у 2008 р. і саме її ми наводимо у таблиці. Серед вивчених сортів найбільше виявилось тих, що потребували 40-добової яровизації (48 %). Сортів, що потребували 50-добової та 30добової яровизації було порівно – по 24%. Мало виявилось сортів із дуже високою тривалістю яровизаційної потреби – 60 діб і більше – (3 сорти). Тобто переважну більшість (загалом 72%) становили сорти, що потребували короткотривалої яровизації 30–40 діб.

–  –  –

Отже можна зазначити, що здебільшого сучасні сорти миронівської селекції відзначаються нижчою яровизаційною потребою порівняно із сортами 70–80 років минулого століття [2], що може призвести до зниження їх адаптивного потенціалу.

Фотоперіодичну чутливість сортів озимої мякої пшениці селекції МІП вивчали за методикою, наведеною вище.

Результати досліду представлено у таблиці 2. Усі включені у дослід сорти відреагували на скорочення фотоперіоду затримкою розвитку, але слід зазначити, що ця реакція була значно слабшою, ніж у роботах з вивчення фотоперіодичної чутливості інших дослідників [1,3]. Можливо це спричинено тим, що нам не вдалося уникнути різниці температурного режиму у варіантах досліду внаслідок нагрівання повітря під ящиком з чорної поліетиленової плівки, яким накривали рослини для скорочення фотоперіоду. Але оскільки цей вплив був однаковим для всіх сортів, вважаємо за можливе провести порівняння їх фотоперіодичної чутливості.

Сорт Миронівська 808, відомий з літератури як носій генів Ppd (чутливості до фотоперіоду) у рецесивному стані, було включено в дослід для порівняння з ним сортів більш пізньої селекції. Як виявилось, фотоперіодичної чутливості на рівні сорту Миронівська 808 не мав жоден з інших досліджуваних сортів, що дозволяє припустити наявність у їхніх генотипах одного або двох генів Ppd у домінантному стані. Дослідний матеріал, окрім сорту Миронівська 808, можна умовно поділити на дві групи – сорти Памяті Ремесла та Подолянка середньочутливі до фотоперіоду (різниця в термінах виколошування при вирощуванні на природному й короткому фотоперіоді 9,1 діб), решта сортів слабочутливі до фотоперіоду (різниця в термінах виколошування від 1,5 до 6,3 діб). Цікаво, що сорт Памяті Ремесла значно раніше за інші (щонайменше на 7 діб) виколошується за природного фотоперіоду – можливо під впливом генів скоростиглості, як такої. На жаль, через труднощі технічного порядку кількість сортів, у яких вивчалась фотоперіодична чутливість, обмежена порівняно з кількістю сортів, у яких вивчалась яровизаційна потреба. Однак можна зазначити, що для вивчених сортів селекції МІП більш характерною є слабка чутливість до фотоперіоду.

–  –  –

Оскільки зниження фотоперіодичної чутливості сприяє швидкому розвитку рослин озимої пшениці при відновленні вегетації навесні і пов’язане з підвищенням потенціалу продуктивності, майже повна відсутність серед сучасних сортів сильно чутливих до фотоперіоду є закономірною.

Жодного сорту з сильною фотоперіодичною чутливістю немає, наприклад, серед сучасних сортів озимої м’якої пшениці СГІ [3].Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту Василь Клапчук УДК 61:796:616-036.83:061.2:614.253.4 Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров я Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Ще в 1929 р. в колишньому СРСР у наукову літературу й практику увійшов термін «лікувальна фізична культура» (ЛФК), замінивши такі вузькобіологічні терміни, як...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 21 Львів, 2005 С. 197УДК 595.762.12(477) В.Б. Різун РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ЖУКІВ-ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЗАКАРПАТТЯ Ризун В.Б. Редкие и исчезающие виды жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Закарпатья // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2005. – Вип. 21. – С. 197-206. Предлагается для охраны 75 видов жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae), из Закарпатья среди которых: 2 – внесены в Европейский красный список (1991), 1...»

«УДК 630*271:57.063 (477-25) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БОТАНІЧНОГО САДУ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ О.В. Колесніченко, С.І. Слюсар, кандидати біологічних наук Наведено історичні відомості про створення, територіальну і організаційну структуру, таксономічний склад колекцій та основні напрями наукової діяльності Ботанічного саду загальнодержавного значення Національного аграрного університету. Окреслено шляхи вирішення питань збереження і поповнення існуючих...»

«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ВІСНИК КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Випуск 3 Кам’янець-Подільський УДК 378.4(082):159.9 ББК 74.5 В 53 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 14578-3549 ПР від 11.11.2008 р. Друкується згідно з рішенням вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № 11 від 28 грудня 2010 р....»

«УДК 004.932.2:616-006.04 О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник Тернопільський національний економічний університет КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ © Березький О., Батько Ю., Мельник Г., 2009 Наведено структуру комп’ютерної системи аналізу біомедичних зображень. Описано основні програмні модулі та алгоритми роботи системи. Наведено результати експериментальних досліджень цитологічних зображень багатошарового плоского незроговілого епітелію при різних видах дисплазії. The...»

«РОЗДІЛ I. Географія. № 9, 2012 УДК 54.2.66.061.3 В. О. Дяків кандидат геологічних наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка Закономірності розвитку техногенно активізованого соляного карсту в процесі затоплення шахт № 8 та № 9 Солотвинського солерудника Роботу виконано на кафедрі екологічної та інженерної геології та гідрогеології ЛНУ ім. І. Франка Подано характеристику геологічної будови, мінерального та...»

«SWorld – 16-26 December 2014 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014 Медицина, ветеринария и фармацевтика – Фармацевтическая химия и фармакогнозия УДК 615.322:582.998.086 Єренко О.К., Смойловська Г.П. МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ INULA BRITANNICA L. Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Маяковського 26,...»

«Л. П. Сергієнко Практикум з Психології сПорту Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту Харків Освіта • Виховання • Спорт ББК 75.1я73 С32 Рецензенти: Мулик В.В., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, проректор з навчальної та виховної роботи Харківської державної академії фізичної культури; Самойлов М.Г., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Харківської державної...»

«УДК 504:622.691.4 (477.86) З ІСТОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ БОГОРОДЧАНСЬКОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА Л.Д.Потравич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська,15, тел.(0342) 559698 В статье рассматривается история экологических исследований на территории Богородчанского газотранспортного узла. The history of environmental investigations on the territory of Bogorodchansky gas transportation nets is showed in the...»

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХIV сесії четвертого скликання 06.01.2005 № 346 Про Програму екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 2009 роки З метою досягнення належного рівня інформаційного забезпечення державного контролю за станом довкілля, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, керуючись...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»