WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 28 ] --

Аналіз даних таблиці 2 показує, що за чотири роки дослідження не виявлено переваги якогось одного з сортів залежно від досліджуваних факторів. Але виявлена вища ефективність використання сукупної дії погодних умов з досліджуваними факторами у сорту Копиловчанка за сівби його в другий строк (25.09 за t – 12-13,7 оС) на фоні повного мінерального живлення (N60 Р60 К60 ) як з обробкою, так і без обробки насіння діазофітом. Проте різниця в урожайності за внесення N60 Р60 К60 без обробки насіння діазофітом порівняно з сортом Поліська 90 в середньому за чотири роки склала 3,7 ц/га, а з обробкою насіння – 5,8 ц/га. За третього строку сівби (5.10 за t – 10,8оС) сорт Копиловчанка має перевагу над сортом Поліська 90 у 7,4 ц/га за сівби його на фоні К60 з обробкою насіння діазофітом. Але сорт Поліська 90 має перевагу за урожайністю над сортом Копиловчанка у перший строк (15.09 за t – 13,1-16,4 оС) за сівби насінням необробленим діазофітом на 4 і 1,4 ц/га; у другому строці сівби – на варіанті з обробкою і без обробки насіння діазофітом без добрив на 2,5 та 2,2 ц/га; за третього строку сівби – на варіанті без добрив та на фоні N60 без обробки і з обробкою насіння діазофітом на 2,2 і 4,2ц/га та 3,04 і 3,2 ц/га. Найбільш ефективною обробка насіння діазофітом була на всіх варіантах за другого строку сівби (25.09 за t – 12-13,7 оС), а приріст зерна склав на фоні без добрив – 6,0 ц/га, з внесенням N60; Р60; К60; за комбінації всіх елементів живлення N60 Р60 К60 відповідно 4,1; 5,4; 4,2; 10,2 ц/га, тоді як за сівби 15.09 (перший строк за t – 13,1-16,4 оС) ці показники були на рівні 3,1; 3,8; 4,0; 4,9 та 3,4 ц/га; за третього строку сівби (5.10 за t – 10,8-11,9 оС) – 4,0; 3,0; 7,9; 2,1 і 3,2 ц/га. Наведені дані є досить доказовим свідченням ролі зміни температурного режиму на урожайність озимої пшениці сортів Поліська 90 та Копиловчанка. Пониження температури до 12-13 оС (25.09) та 10,3-11,9 оС (5.10) сприяло підвищенню ефективності обробки насіння діазофітом порівняно з строками сівби 15.09 за температури повітря 13,1-16,4 оС. Це, на наш погляд, обумовлено тим, що за обробки насіння діазофітом в другий та третій строки сівби активність наявних в ґрунті вільноживучих азототрофів знижується і додаткове їх внесення з насінням дозволяє підтримати цей процес на більш високому рівні. Щодо ролі елементів живлення у збільшенні урожайності, то за всіх строків сівби найефективнішим є внесення N60 Р60 К60. З окремих елементів живлення для обох сортів у першому строці сівби рівноцінними за дією виявились всі три – азот, фосфор, калій; у другому – N60 і К60;

третьому N60 і Р60. За всіх строків сівби приріст зерна був меншим за внесення одного калію.

Висновки. За результатами чотирьох років дослідження встановлено:

1. Реакцію сортів на досліджувані фактори за формуванням продуктивних стебел та величиною урожайності.

2. Кількість продуктивних стебел у більш сприятливі (2004 та 2005 рр.) склала у середньому по всіх варіантах з добривами і без добрив: у сорту Поліська 90 – 518,9 і 518,6 шт/м2 за першого строку сівби; 572,6; 566,2 шт/м2 – за другого строку сівби; 583,3 і 581,6 шт/м2 за третього строку сівби; у сорту Копиловчанка – 512,6 і 505,7 шт/м2 – за першого строку сівби: 588 і 564 шт/м2 – другого; 565 і 561,1 шт/м2 – третього строку сівби, тоді як у сприятливі 2006 та 2007 роки відповідно – 491,2 і 472,5 шт/м2; 502,9 і 539,4 шт/м2; 510,2 і 496,6 шт/м2; та 474,2 і 506,2 шт/м2; 513,4 і 494 шт/м2.

3. Сорт Поліська 90 забезпечив вищий приріст урожайності у перший строк сівби (15.09 за t повітря 13,1-16,4 оС) необробленим і обробленим діазофітом насінням, який склав 4,0 та 1,4 ц/га;

у другому строці – у варіантах без добрив і за внесення N60 – 2,2 і 4,2 ц/га та 3,0 і 3,2 ц/га.

4. Сорт Копиловчанка більш ефективно реалізував потенціал урожайності за другого строку сівби на фоні повноцінного мінерального живлення (N60 Р60 К60) як з обробкою насіння діазофітом, так і без обробки, забезпечивши приріст урожайності відповідно 5,8 та 3,7 ц/га; за третього строку сівби (5.10 за t повітря 10,8 -11,9 оС) цей сорт збільшив урожайність на фоні К60 на 7,4 ц/га за обробки насіння діазофітом порівняно з сортом Поліська 90.

5. Найвищу урожайність зерна забезпечили обидва сорти озимої пшениці за передпосівної обробки і без обробки діазофітом за другого строку сівби за всіх комбінацій добрив від 33,5 до 70,9 ц/га. За цього строку найбільші прирости урожайності зерна на варіантах без обробки насіння діазофітом 14,9-27 ц/га, а з обробкою його діазофітом – 13,0 -31,4 ц/га.

6. Виявлена стимулююча дія внесення азоту на ефективність діазофіту у третій строк сівби пшениці, що підтверджується урожайними даними досліджуваних сортів.

Перспективи дальших досліджень. Вивчити ефективність парних комбінацій добрив за всіх строків сівби і обробки насіння діазофітом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Волкогон В.В. Мікробіологічні апекти оптимізації удобрення сільськогосподарських культур.– К.: Аграрна наука, 2007.– 141с.

2. Волкогон В.В. Мікробні препарати як фактор підвищення засвоюваності мінеральних добрив //Сільськогосподарська мікробіологія. – 2006.– №4.– С. 21 – 30.

3. Гудзь В.П. Шляхи підвищення продуктивності інтенсивних сортів озимої пшениці.– К.: Урожай, 1989.– 132 с.

4. Ткачук В.М., Хахула В.С. Урожайність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби, комбінації мінеральних добрив, обробки насіння діазофітом //Аграрні вісті. – №2, 2009.– С. 25 – 29.

Стеблеобразующая способность сортов озимой пшеницы, их урожайность за разных сроков сева, видов удобрений, обработки семян диазофитом в Лесостепи Украины В.С. Хахула Установлены особенности формирования продуктивного стеблестоя сортов озимой пшеницы Полесская 90 и Копыловчанка в зависимости от погодных условий, сроков сева, внесения азота, фосфора, калия и их комбинаций, обработки семян микробиологическим препаратом диазофитом. Выявлено, что наилучшие условия складывались для формирования продуктивного стеблестоя для обоих сортов при втором сроке сева (при t воздуха 12 – 15,1 С) и внесении N60 и N60Р60К60 с обработкой семян диазофитом. Не очень отличался, за действием на формирование продуктивного стеблестоя, третий срок сева (при t воздуха 10,3 – 13,8 С). Кроме того, выявлены лучшие варианты взаимодействия погодных условий, сорта, видов удобрений, сроков сева и обработки семян диазофитом для фомирования продуктивных стеблей и величины урожайности.

Stem forming abibity of winter wheat sorts, their productivity under different sowing time, tertilizer kinds, seed treatment with diazophite in the Forest Steppe of Ukraine V. Khakhula We have found out the peculiarities of forming productive stems of winter wheat sorts Polisska 90 and Kopylovchanka depending on weather conditions, sowing time and fertilizing with Nitrogen, Phosphorus, Potassium and their combination, treating with microbiological preparate Diasophit. We have found out that the best conditions for forming productive stems for both sorts (at 12-15,1 C) at fertilizing N60 and N60Р60К60 and treating with Diasophit. The third sowing period didn’t differ much in stems productivity (at 10,3-13,8 C). Besides, we have defined the best variants of interaction of weather conditions, sort fertilizer kinds, sowing time and treating with microbiological preparate Diasophit for forming productive stems and yield.

Key words: winter wheat sorts, stem forming ability, yield, sowing terms, fertilizer kinds, microbiological preparate Diasophit.

Надійшла 27.11.2009 р.

УДК 631.528.2:633.63:631.117 ЧЕМЕРИС Л.М., канд. с.-г. наук Білоцерківська дослідно-селекційна станція МАЦУК М.Б., студентка Білоцерківський національний аграрний університет

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІПЛОЇДНИХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

В УМОВАХ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ Наведені результати кохіцинування та цитоаналізу трьох диплоїдних ліній після 4-х поколінь самозапилення, які відрізнялися підвищеною стійкістю до церкоспорозу і були комбінаційно цінними.

Проведена оцінка ряду триплоїдних гібридів та відібрані кращі номери багатонасінних тетраплоїдів, які перевищували групові стандарти за продуктивністю (масою коренеплодів, цукристістю та збором цукру).

Ключові слова: буряк цукровий, триплоїдні гібриди, маса коренеплодів, цукристість.

Сьогодні ставиться завдання високої конкурентоспроможності культури цукрових буряків. Останнім часом воно ускладнюється в зв’язку з підвищеними вимогами виробників бурякової сировини та обмеженою кількістю вихідних матеріалів в арсеналі селекційної науки для ефективної роботи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оскільки основним напрямом селекції з цукровими буряками є гетерозисна селекція, необхідно створювати вихідні матеріали з поглибленими генетичними відмінностями.

Генетичні, а разом з цим фізіологічні та морфологічні зміни пов’язані зі зміною основного геному клітини. Такі зміни досягаються за допомогою поліплоїдії.

Поліплоїдія – це явище кратного збільшення основного числа хромосом. В природі поліплоїдні форми різних видів культур виникали спонтанно і найчастіше серед самозапильних культур.

Еволюція роду Beta L. відбувалась, в основному, на диплоїдному рівні (2п=18). Хромосомні аберації цукрових буряків, які виникли природним шляхом, були вперше знайдені на Білоцерківській дослідно-селекційній станції ще у 1926 році [1].

З кінця 50-х років розпочалася робота в системі Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків з штучного створення тетраплоїдів з використанням алкалоїду – колхіцину (С22Н26О6).

Колхіцин отримують з рослини Пізньоцвіт осінній, яка росте в Західній Україні, в Криму та на Кавказі. Вона цвіте восени, а коробочки з насінням з’являються лише наступної весни.

Численними дослідженнями в нашій країні та за кордоном відмічалась схильність поліплоїдних форм до мінливості, що є важливою умовою еволюції взагалі і особливо в селекційному процесі.

Тетраплоїдні цукрові буряки характеризувалися великими, товстими, більш довговічними листками на коротких черешках, що забезпечує посилення синтезу сахарози [2].

Довговічність і великоклітинність листків поліплоїдів сприяють підвищенню стійкості до церкоспорозу [3].

Але експериментальні тетраплоїди – це не готові в господарському плані сорти, а лише вихідний матеріал з поглибленою мінливістю для подальшої селекційної роботи. Важливо створити відмінні в генетичному плані матеріали, щоб при схрещуваннях досягти високого рівня гетерозису.

Мета роботи полягала в отриманні комбінаційно цінного генетичного матеріалу з диплоїдних ліній цукрового буряку з наступним їх цитологічним аналізом, а також відбору кращих номерів триплоїдних гібридів, які перевищували б груповий стандарт за продуктивністю.

Матеріали і методика досліджень. Для створення тетраплоїдних форм цукрових буряків використовували 1%, 0,02% розчин колхіцину.

При появі сходів на меристематичні тканини точки росту рослин наносили 1% розчин колхіцину, а потім протягом 15–16 днів 3–4 рази на день – 0,02% розчин.

За морфологічної зміни молодих рослин обробку колхіцином припиняли. Листки при цьому стають гофрованими, а точки росту значно розростаються та потовщуються.

Подальша робота з новими матеріалами полягає в постійному цитологічному контролі та відборі тетраплоїдних форм і селекційній роботі з поліпшення їх за рядом господарсько цінних ознак і використанням як запилювачів різних чоловічо-стерильних форм [4].

Результати досліджень та їх обговорення. Весною 2008 року в розсаднику вихідних матеріалів для поліплоїдизації висіяли три диплоїдні лінії після 4-х поколінь самозапилення. Ці матеріали характеризувалися високою цукристістю, значною стійкістю до церкоспорозу і були комбінаційно цінними.

Сівбу провели на грядках шириною 1 м, для зручності обробки матеріалу колхіцином. При появі сходів грядки накривали заскленими рамами, які захищали рослини від вітру та високих температур, відповідно створюючи умови для задовільного ефекту дії колхіцину.

При появі сходів рослини обробляли колхіцином. Проводили спостереження за рослинами цукрового буряку. Змінені рослини відрізнялися за морфологією, тому рослини з явними ознаками диплоїдних форм відбраковували і таким чином зменшували обсяги цитоаналізів.

Після збирання всі коренеплоди піддавали цитологічному контролю і добору тетраплоїдних форм. Результати цитоаналізів коренеплодів Со наведені в таблиці 1.

–  –  –

Навіть після попереднього добору за морфологічними ознаками серед рослин, які проходили колхіцинування відібрали лише 8–9% міксоплоїдів, у клітинах яких було 18–36 хромосом. Ці коренеплоди висаджували на окремій ділянці з достатньою просторовою ізоляцією і проводили цитологічний аналіз кожного квітконосу насінника.

Цитологічний контроль на цьому не закінчується, а повторюється протягом 3–4 років, щоб досягти присутності тетраплоїдних форм в межах 97–99%.

Дослідження багатьох авторів свідчать про те, що в більшості гібридних комбінацій гетерозис проявляється, в основному, за врожайністю коренеплодів, тому важливо щоб компоненти схрещувань мали високу цукристість, технологічні якості, високу стійкість до хвороб і були комбінаційно цінними [5].

Для покращення селекційних номерів тетраплоїдних цукрових буряків за цукристістю та технологічними якостями в 2007 році з селекційного розсадника після відбракування за масою, формою та не пошкоджених кореневими гнилями відібрали коренеплоди для індивідуальної поляризації.

За результатами аналізів виділилося 4–5% коренеплодів з високими показниками цукристості та низьким вмістом розчинної золи (табл. 2).

Середня маса коренеплодів, які поступили для індивідуальних поляризаційних аналізів складала 445 г, за середньої цукристості – 15,4%. Відібрані коренеплоди-педігрі характеризувалися середньою масою – 568,7 г і цукристістю – 16,8%.

Відібрані за масою та цукристістю групи коренеплодів висаджувалися на окремих ізольованих ділянках.

Насінники-педігрі зібрали індивідуально та провели насіннєві аналізи з визначення фізичних та посівних якостей насіння.

–  –  –

На насінниках поляризаційної еліти та супереліти здійснили відбори індивідуальних насінників за комплексом цінних господарських ознак – тип насінника, стійкість до хвороб, продуктивність з урахуванням густоти розміщення плодів, розміру плодів, відсотку зав’язування насіння.

У 2008 році в розсаднику розмноження висівали потомства відборів індивідуальних насінників. У таблиці 3 представлені результати аналізів розподілу номерів за рівнем цукристості.

Таблиця 3 – Рівень цукристості відборів багатонасінних тетраплоїдів (4хММ), 2008 рік

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет біології, екології та біотехнології Кафедра землевпорядкування та кадастру МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА спеціальності 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр” Чернівці – 2012 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ Кафедра: Землевпорядкування та кадастру Завідувач: к.б.н., доцент Беспалько Р.І. Кількість професорів: 2 Кількість докторів наук: 2 Кількість доцентів: 4 Кількість кандидатів...»

«Годівля тварин та Збірник наукових № 3 (43) технологія кормів праць ВНАУ 2010 УДК 636. 92: 636. 085/. 087 Левицький І.В., аспірант* Бурлака В.А., доктор с.-г. наук Житомирський національний агроекологічний університет ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ КРОЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ДОБАВОК У статті наведені експериментальні дані динаміки живої маси кролів на відгодівлі при введенні в раціон іонів заліза, цинку, кобальту, міді на основі амінооцтової кислоти. Збагачення раціону молодняку кролів...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 210 річниці від дня народження директора Головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана Частина ІІІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ, БІОЛОГІЧНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Умань – 2013 УДК 63 (06) Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань:...»

«УДК 657.421:631.161 ПОТОЧНІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ТВАРИННИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯЛОВЕГА Л.В., П’ЯТНИЦЯ Ю.Г.*, ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ У статті розглянуто особливості та порядок складання первинних документів з обліку поточних біологічних активів тваринництва та узагальнено схему їх документування. The article reviews the features and order preparation of primary accounting documents of current biological assets livestock and generalized scheme of their documentation....»

«Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. Біоритмологія Навчально-методичний посібник Луцьк – 2005 Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. БІОРИТМОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів біологічного, психологічного факультетів, Інституту фізичної культури і здоров’я Луцьк – 2005 УДК 591.5:612(075.8) ББК 28.903,1я73 К 75 Усі живі організми на Землі від бактерій до вищих ссавців підпорядковуються певним...»

«БІОЛОГІЯ Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації 9 клас УДК 57(075) ББК 28я72 Г15 У посібнику подано детальні відповіді до завдань зі збірника, рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для проведення державної підсумкової атестації з біології в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (О.В. Костильов, О.А. Андерсон. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 кл. — К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014)....»

«О.Я. Галашин, О.В. Турчин біологія Зошит для лабораторних та практичних робіт 10 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 74.262.8 Г15 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики біології ТДПУ ім. В. Гнатюка Г.Я. Жирська; вчитель вищої категорії, вчитель-методист ТЗОШ №11 А.З. Бригідир; Галашин О.Я., Турчин О.В. Г15 Біологія. Зошит для лабораторних та практичних робіт. 10 клас – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 64 с. ISBN 978-966-10-1760-2 Пропоноване видання...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»

«2009 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 37 УДК: 316.32+32 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИ Володін П.В. (м. Запоріжжя) Анотації В наш час проблема відношення людини до природи вабить до себе пильну увагу. Тому є важливі причини. Безпрецедентне зростання науково-технічного потенціалу підняло на якісно нову ступінь можливості людини по перетворенню оточуючого його природного середовища і відкрило перед ним широкі перспективи. При цьому екологія розглядається не тільки як самостійна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АРК В РАМКАХ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ОСВІТНОЇ ПРОГРАМИ «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ» ЗА ПІДТРИМКОЮ: АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНДОДОНТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УЧБОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ДЕНТАЛ КЛАС» ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ» м. Алушта 29-30 квітня 2011 року м. Алушта 29-30 квітня 2011 року Реєстрація учасників: з 8-30, кава-брейк відповідно до розкладу Ведучі: проф. Політун Антоніна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»