WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 24 ] --

За урожайністю товарних плодів вищі значення були в гібрида Левадний F1 на варіантах з прищипуванням над 4–5 та 3–4 листками – 37,4 та 35,8 т/га, що перевищує контроль відповідно на 4,8 та 3,2 т/га. На сорті Джерело найвищу товарну врожайність мав варіант із прищипуванням над 4 – 5 листком – 34,7 т/га, що перевищило контроль на 5,6 т/га.

Товарна урожайність на 41,4 % залежала від фактора «А – сорт, гібрид» і на 52,8 % від фактора «В – способи прищипування». Аналіз коефіцієнтів стабільності урожайності свідчить про збільшення стабільності у гетерозисного гібрида Левадний, а у сорту Джерело такої закономірності не виявлено.

Таблиця 3 – Урожайність товарних плодів залежно від прищипування головного стебла, т/га

–  –  –

Із даних таблиць можна зробити висновок, що прищипування головного стебла найдоцільніше проводити над 4–5 листком, оскільки при цьому збільшується кількість і площа листків однієї рослини. Це підвищило загальну урожайність у сорту Джерело на 16 % порівняно з контролем (41,7 т/га). У гібрида Левадний F1 урожайність становила 44,3 т/га, що на 15,6 % перевищує контроль. Товарна врожайність також збільшувалася на 19 % порівняно з контролем у сорту Джерело та на 15 % у гібрида Левадний F1.

Висновки. При проведенні прищипування посилюється надходження поживних речовин у рослину до генеративних органів, урожайність підвищується на 15–30 % [2, 7, 12]. Даний прийом сприяє зменшенню асиміляційної поверхні листка, завдяки чому можна зменшити відстань між рослинами [14] та суттєво збільшити надходження ранньої продукції. Особливо корисний він, коли рослина «жирує» завдяки надмірному удобренню, має посилений ріст, великі листки [11].

Прищипування верхівки стебла сприяє інтенсивному відтоку пластичних речовин у плоди, завдяки чому збільшується їх маса. Плоди менше уражуються грибковими хворобами [5].

Прищипування головного пагона є одним з резервів підвищення урожайності огірка з мінімальними витратами вартісних ресурсів на одиницю продукції, який може використовуватися у невеликих державних спеціалізованих господарствах з виробництва овочів та фермерських господарствах. Значно рентабельніше отримати урожай на фоні природної родючості та удосконалення технологічних процесів, ніж застосовувати високовитратні технології виробництва.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Білецький П.М. Овочівництво, 4-е вид.– К.: Вища школа, 1970. – 418 с.

2. Болотских А.С. Выращивание огурцов.– М.: Колос, 1975. – 143 с

3. Гупало И.И., Скрипчинский В.В. Физиология индивидуального развития растений. – М.: Колос, 1971. – 224 с.

4. Жовнер І.М. До історії Ніжинського огірка: агротехнічний аспект / І.М. Жовнір, В.С. Лукач, А.І. Скрипка // Овочівництво і баштанництво.– 2004. – № 49. – С. 109 – 123.

5. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи, 3-е изд. – Ленинград: Колос, 1971.– 479 с.

6. Захаревич Н.И. Огурцы. – М.: Московский рабочий, 1947. – 107 с.

7. Золотарев В. Огурцы: [наук. ред. Эдельштейн В.И.]. – М.: Московский комсомолец, 1963. – 80 с.

8. Кравченко В.А. Селекція і насінництво овочевих культур / В.А. Кравченко, О.В. Приліпка. – К.: Аграрна наука, 2002. – 280 с.

9. Лебедева А.Т. Огурец. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 46 с.

10. Мазнев Н. 627 центнеров огурцов с гектара.– М.: Московский рабочий, 1947.– 40 с.

11.Полоцький М.Я. Адаптація землеробства до посушливих умов вирощування // Овочівництво і баштанництво. – 2001. – № 49. – С. 275 – 280.

12. Черниш М., Бабич Л. Біотрансформатори росту рослин – основа сучасного землеробства // Агробізнес Тернопільщини.– 2007. – № 1. – С. 6 – 7.

13. Шеметун О.В. Вплив способів формування і площ живлення бджолозапильних гібридів огірка на їх продуктивність // Науковий вісник НАУ. – К.: НАУ. – 2002. – № 57. – С. 175–178.

14. Щербакова Т.С., Титаренко Г.Р. Огірки, 4 вид. – К.: Урожай, 1973. – 82 с.

15. Юрченко В.П. Индустриальные технологии выращивания и уборки интенсивных сортов огурца в УССР // Растениеводство УНИИНТИ и ТЭИГ СССР. – К., 1980. – С. 51–53.

Влияние формирования растений на урожайность огурца в зоне Полесья Н.В. Лавская Изложены результаты исследований влияния формирования растений огурца – прищипывания главного стебля – на его биометрические показатели и урожайность. Прищипывание достоверно влияет на уменьшение ширины, длины и соответственно площади листка. Вместе с этим наблюдается увеличение колличества листков и площади листков одного растения. Увеличением продукции к общей урожайности за первые 10 суток плодоношения выделился вариант с прищипыванием над 4 – 5 листком, где надбавка к контролю составляла в среднем 20 %. Данный вариант отметился также высшей урожайностью и товарностью плодов.

Influence of plants forming on the productivity of cucumber in poles'ya area N. Lavska The results of researches influence of plant forming the cucumber are expounded are pinching of main stem – on his biometrical indexes and productivity. Prischipyvanie for certain influences on diminishing of width, lengths and according to the area of sheet. Together with it there is an increase number of and the area of sheets one plant is increased. By the increase of products to the general productivity for the first 10 days of fruiting selected variant with pinching a 4 – 5 sheet, where a raise to control made on the average 20 %. This variant was marked also the higher productivity and marketability of garden-stuffs.

Key words: cucumber, sort, hybrid, stem cutting, main stem, side stem, biometric indexes, yield.

Надійшла 25.11.2009 р.

УДК 595.731:633.34 ЯЩЕНКО С.А., аспірант Науковий керівник – БАРАНОВСЬКИЙ М.М., д-р с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет

ВИДОВИЙ СКЛАД ТРИПСІВ ФІТОЦЕНОЗІВ СОЇ

Наведені результати досліджень щодо кількісного та видового складу популяцій трипсів на різних сортах сої. Виявлено домінантні види трипсів-фітофагів у фітоценозах рослин сої, вплив екологічних факторів і стадій дозрівання різних сортів сої на динаміку чисельності популяцій трипсів.

Ключові слова: сорти сої, трипси, домінантні види, популяція трипсів.

Соя є основною зернобобовою культурою в світі, її зерно збалансоване за протеїном і перетравними амінокислотами. Вирощуючи цю культуру, одержують по суті два врожаї – білка і рослинної олії. Жодна рослина в світі не може за 3-4 місяці виробити стільки білка і жиру. Немає рівних сої щодо кількості виготовлених з неї продуктів. Великий вміст білка і надзвичайно цінна його збалансованість за амінокислотним складом, роблять сою чудовим замінником продуктів тваринного походження у харчуванні людини. Особливістю хімічного складу сої є вміст у ній фосфатидів – лецитину і нефаліну, необхідних для живлення нервової тканини. Агрокліматичні умови України сприяють розширенню областей вирощування сої, тим самим задовольняючи потреби у харчовому білку. Однак, це може призвести і до збільшення ураження сої різними шкідливими організмами. Останнім часом з’явилась велика кількість наукових досліджень присвячених виявленню шкодочинності трипсів. Водночас відомо, що саме на бобових культурах мешкає найбільша кількість різних видів трипсів. Тому об’єктом дослідження невипадково ми обрали комплекс трипсів, які є одними із найнебезпечніших шкідників сої [1].

Більшість рослиноїдних видів трипсів механічно пошкоджують тканини ротовими органами під час живлення та яйцекладом під час відкладання яєць. Така поведінка комах на рослинах сої за нашими дослідженнями спричиняє:

— проколювання рослинних тканин з подальшим введенням в отвір ротових стилетів;

— ін'єкцію секрету слинних залоз в середину рослинних тканин з подальшим висмоктуванням клітинного соку;

— проникнення зубчастого яйцекладу в тканини і відкладання яєць в середину тканин [2].

Кожний прокол тканин вегетативних і генеративних органів сої, за нашими спостереженнями, спричиняє в середньому пошкодження однієї епідермальної та 1-2 нижче розміщених паренхімних клітин. Крім того, клітини, що зазнають ін'єкції секрету слинних залоз трипсів, проявляють особливу реакцію у вигляді зневоднення і знебарвлення, утворення неглибоких сріблястих некрозів.

Внаслідок інтоксикації клітин секретом слинних залоз трипсів втрачається стійкість епідермальних і паренхімних клітинних оболонок і до проникнення гіф грибів [4].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Види пошкоджень залежать від ряду таких особливостей:

– стадії розвитку самої рослини;

– рівня токсичності секретів слинних залоз різних видів трипсів за відношенням до рослингосподарів.

Аналіз останніх наукових публікацій показав, що питання вивчення видового складу трипсів саме у фітоценозах сої недостатньо висвітлено. Тому метою наших досліджень було визначення специфічного видового складу трипсів у фітоценозах сої та дослідження впливу екологічних факторів і стадій дозрівання сої на динаміку чисельності популяцій трипсів.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили протягом 2007-2008 рр. у польових умовах на базі ТОВ «Агрофірма Білоцерківська» с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області. Для досліджень щотижня збирали по 100 листків сої з червня до середини вересня. Використовували наступні сорти сої: Київська 82, Агат, Золотиста.

При збиранні трипсів на суцвіттях сої, нахиляли рослини над спеціальною рамкою, обтягнутою білою тканиною, потім по досліджуваних об'єктах постукували долонею або паличкою.

Постукували паличкою різко, але уникали пошкодження суцвіття. Після ретельного обстеження рослинних решток, що знаходились на полотні, всі трипси за допомогою щіточки поміщали до пробірки. Збирання комах проводили щотижня із 20 суцвіть протягом періоду цвітіння.

Результати досліджень та їх обговорення. При дослідженні особливостей складу трипсів на рослинах сої було виявлено 36 видів трипсів, які належать до таких родів як: Odontothrips, Kakothrips, Frankliniella, Thrips, Rubiothrips, Sericothrips, Prendoxythrips, Haplothrips, Aeolothrips, Melanthrips, Rhipidothrips; проте, домінуючим видом є Thrips tabaci. Внаслідок пошкоджень особинами цього виду спостерігались характерні сріблясті плями на вегетативних органах рослин.

Личинки та дорослі особини, які живляться на суцвіттях рослин чинять ще більшу шкоду, адже після проколів ротовим апаратом комах і висмоктування соку, суцвіття нахиляється і всихає.

Представники Thrips tabaci були присутні на листках і суцвіттях рослин, а їх чисельність досягала 91% від загальної кількості трипсів протягом всього періоду досліджень (табл. 1).

Представників виду Frankliniella intonsa було виявлено у значно менших кількостях і в 2008 р. чисельність цих особин не перевищувала 2,7% від загальної кількості трипсів. Найчастіше дорослих комах цього виду спостерігали у суцвіттях сої.

У 2008 р. серед інших видів трипсів-фітофагів було виявлено Kakothrips robustus, чисельність якого не перевищувала 3% від загальної кількості виявлених видів. Також відомо, що Haplothrips niger не розмножується на рослинах сої, однак його присутність може впливати на формування врожаю.

Таблиця 1 – Домінуючі види трипсів у фітоценозах сої (ТОВ «Агрофірма Білоцерківська», Білоцерківський район Київської області, протягом 2007-2008 років)

–  –  –

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення: Серія "Екологічна безпека" 2001 рік (http://www.niss.gov.ua/book/Kachin/index.htm)

2. Lewis, T. Thrips as crops pest. – New York: Cab International, 1997. – 740 p.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследований). – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Колос, 1979.– 416 с.

4. Барановський М.М., Устінов І.Д., Мовчан О.О. Рекомендації з ідентифікації та захисту рослин від адвентивних видів трипсів в умовах закритого ґрунту України.– БДАУ.– Біла Церква, 2000.– 38 с.

Видовой состав трипсов фитоценозов сои С.А. Ященко Приведены результаты исследований относительно количественного и видового состава популяций трипсов на разных сортах сои. Установлено доминантные виды трипсов-фитофагов растений сои, влияние экологических факторов и стадий созревания разных сортов сои на динамику численности популяций трипсов.

–  –  –

УДК 633.11.631.5 УЛИЧ Л.І., канд. с.-г. наук Український інститут експертизи сортів рослин СЕМЕНІХІН О.В., здобувач Білоцерківський національний аграрний університет КОРХОВА М.М., Державна служба з охорони прав на сорти рослин

ВИВЧЕННЯ ПОСУХОСТІЙКОСТІ СОРТІВ ОЗИМОЇ

ПШЕНИЦІ ПОРІВНЯЛЬНИМ ЕКСПРЕС-МЕТОДОМ

Наведено результати використання приладу „Тургоромір 1” для визначення посухостійкості сортів озимої пшениці порівняльним експрес-методом, який дозволяє проводити діагностику стійкості рослин до посухи та жари в міру необхідності, незалежно від дії стресових факторів і на цій основі визначати рівень стійкості і порівнювати сорти між собою. Метод можна застосовувати для діагностики інших видів рослин в селекційному та навчальному процесі, державному сортовипробуванні і виробництві.

Ключові слова: пшениця озима, посухостійкість, порівняльний експрес-метод.

Із зміною клімату та глобальним потеплінням на планеті почастішали несприятливі й екстремальні фактори середовища, стресові явища, в тому числі посухи, жара, різкі перепади температур, нерівномірність вологозабезпечення та інші, які справляють негативний, а часто і згубний вплив на рослини. В степовiй зонi України через кожнi два-три роки, а в лiсостеповiй і полiськiй зонах – три-пять рокiв бувають посухи i суховiї. Вже з початку нинiшнього столiття жорсткi посухи та iншi екстремальнi явища спостерiгались у 2003 i 2007 рр. та у весняно-літній періоди 2009 року. Прояви посухи вiдбуваються на фонi високих температур за тривалої вiдсутностi опадiв. Перiодичнi посухи призводять до значних втрат урожаю та великих економiчних збиткiв.

Останнiм часом навiть у порiвняно вологозабезпечених лісостеповій і поліських зонах України посуха завдає в окремi роки вiдчутної шкоди. Тому пошук і розробка дійових селекційних, генетичних, агротехнологічних шляхів адаптації і підвищення стійкості рослин до різноманітних стресів має актуальне значення.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АПАРАТУРА ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 621.396:615.47(075) ББК 32.844:34.7.73 А58 Автори: С. М. Злепко, С. В. Павлов, В. Б. Василенко, С. В. Тимчик, В. Х. Касіяненко Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Оптотехніка». Лист № 1/11 – 5510 від...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ №3 Харкiв 1998 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірка наукових праць під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, 1998. № 3, 27 с. (Укр., рос. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології физичного виховання молоді і підготовки спортсменів. Збірник розрахований на вчителів і викладачів...»

«отриманого досвіду та заохочення інноваційної практики, що передаються наступним поколінням, дало змогу провести аналогію із біологічним ДНК та визначити основні принципи його формування з метою подальшого ефективного застосування. Перспективи подальших досліджень Варто зауважити, що впровадження концепції інноваційного ДНК не завжди гарантує успіх, оскільки розвиток та реалізація ідей залежить не лише від самої її концепції, а також від наявних наукових знань, навичок та вмінь. Отже, лише...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60). № 2. 2008 г. С. 179­183.  УДК 336.5  Скакун Ю.В.  ДО ПИТАННЯ ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ  ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ  Стаття містить аналіз правового регулювання видатків рекреаційних підприємств  як за рахунок бюджету різних рівнів, так і за рахунок альтернативних джерел.  Ключові  слова:  рекреація,  рекреаційна  діяльність,  видатки  на  рекреаційні ...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 27 Львів, 2011 С. 71УДК 594.38 Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ПОЯВА ІСПАНСЬКОГО СЛИЗНЯКА ARION LUSITANICUS (GASTROPODA, PULMONATA, ARIONIDAE) У ЛЬВОВІ, ЇЇ МОЖЛИВІ ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ Ключові слова: наземні молюски, Arionidae, Arion lusitanicus, Львів, Україна. Кількість антропохорних видів у наземній малакофауні будь-якої країни або регіону невпинно зростає. Цьому сприяють характерні для сучасного світу інтенсивні...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КРУГЛОРОТІ (Cyclostomata). РИБИ (Pisces) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 597.4/.5:502. 2 В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету. Протокол № 4 від 21.12.2006 р....»

«ISSN 2076-815X МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск № Київ КНУБА 2010 УДК 711.11; 711. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2010. – Вип. 38. – 476 с. Українською та російською мовами. В...»

«КОРЕКЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СЛУХОПРОТЕЗУВАННІ ДІТЕЙ КИЇВ 200 Б.С. МОРОЗ, В.П.ОВСЯНИК, К.В.ЛУЦЬКО КОРЕКЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СЛУХОПРОТЕЗУВАННІ ДІТЕЙ У цьому посібнику розглянуто найбільш актуальні аспекти кохлеарного слухопротезування дітей та дорослих з тяжкими ураженнями слуху, розкрито особливості розвитку слухового сприймання та формування мовлення в доопераційний та післяопераційний періоди, наголошено на важливості роботи з дитиною в період до кохлеарної імплантації та залежність результатів...»

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХIV сесії четвертого скликання 06.01.2005 № 346 Про Програму екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 2009 роки З метою досягнення належного рівня інформаційного забезпечення державного контролю за станом довкілля, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, керуючись...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ СПЕЦИФІКАЦІЇ: МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ (ICH Q6B) СТ-Н МОЗУ 42:201 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42:20 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»