WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 23 ] --

Результати дослідження та їх обговорення. Період з’явлення сходів свідчить, що грунтовокліматичні умови Лісостепу України відповідають біологічним особливостям шпинату городнього. Встановлено, що чим коротший період від сівби до з’явлення сходів, тим швидше рослина вступає в пору плодоношення. В досліді відмічено позитивний вплив регуляторів росту рослин на проростання насіння.

У сорту Матадор поява сходів спостерігалася на 5–6 добу від проведення сівби, тоді як у контрольному варіанті сходи з’являлися на 6–7 добу. Отримані дані свідчать, що регулятор росту рослин позитивно впливає на швидкість проростання насіння. При застосуванні регуляторів росту за вирощування гібрида Лазіо F1 ситуація була дещо іншою. У варіантах, де застосовували Емістим С та Івін спостерігали появу сходів на 5–6 добу, тоді як у контролі сходи на поверхні грунту з’являлися на 6–7 добу.

Отже, вплив регуляторів росту рослин на різних сортах шпинату проявлявся по-різному. Регулятор росту у сорту Матадор пришвидшував появу сходів відносно контрольного варіанта, а у гібрида Лазіо F1 позитивну дію не виявлено при застосуванні регулятора росту Лігногумат, сходи з’явилися на поверхні ґрунту в той день що і в контрольному варіанті.

Визначення площі листка та величини поверхні листків проводили в період інтенсивного росту рослин та на початку утворення квітконосного стебла. За цими показниками ми визначали продуктивність рослин (табл. 1).

Таблиця 1 – Площа листка шпинату городнього залежно від обробки насіння регуляторами росту рослин, см2 Рік дослідження Середнє за Сорт, гібрид Схема досліду 2006–2008 рр.

–  –  –

У сорту Матадор за застосування регуляторів росту рослин для обробки насіння Емістиму С і Гумісолу площа листка збільшилась на 36 см2 порівняно з контролем. За вирощування гібрида Лазіо F1 у контрольному варіанті площа листка становила 70 см2, тоді як у варіантах, де застосовувалися регулятори росту, їх площа зростала до 100–114 см2, що на 30–44 см2 більше за контроль.

–  –  –

За середніми даними площа поверхні листків була найбільшою у гібрида Лазіо F1 за застосування Емістиму С і становила 2748 см2/росл., що на 1280см2 вище за контроль. У сорту Матадор найбільшу площу листків на одній рослині ми отримали у варіанті, де застосовували Гумісол і вона переважала значення контрольного варіанта на 1083 см2.

В середньому за роки дослідження спостерігалася загальна тенденція: вирощування шпинату із застосуванням передпосівної обробки насіння Емістимом С, Гумісолом та Ліногуматом, сприяло створенню більших листків і листкового апарату у рослин, що важливо для зеленних культур. Все це пояснюється кращими умовами росту і плодоношення рослин за рахунок застосування регуляторів росту.

Важливе значення для визначення ростових показників має ще один із біометричних вимірів

– діаметр розетки. Чим він більший, тим розетка рослини розлогіша, а це, в свою чергу, сприяє кращому фотосинтезу, а звідси і покращенню якості та величини врожаю. Найбільший діаметр розетки рослин шпинату городнього спостерігався у 2006 р. досліджень і становив 35,2–48,7см.

Даним результатам сприяли оптимальні погодні умови під час його росту. Найгірші результати були отримані у 2007 р., коли не вистачало вологи у ґрунті і спостерігалася висока температура під час росту рослин. Отримані результати були на рівні 14,1–22,3 см. Погодні умови 2008 р. були сприятливими і діаметр розетки у варіантах досліду мав величину 25,9–36,9 см. В середньому за роки досліджень найбільший діаметр розетки був у гібрида Лазіо F1. За обробки насіння Ліногуматом і Емістимом С цей показник становив 35,1 і 35,4 см відповідно. Найбільшу різницю (9,3– 10,3 см) до контролю ми отримали у варіантах, де застосовували Лігногумат.

Поліпшення умов вирощування шпинату, навіть за несприятливих кліматичних умов, дозволяло отримувати більше зеленої маси. Для цієї рослини характерно, що вона утворює більшу середню масу, ніж інші зеленні культури, такі як кріп, салат листковий тощо. Під час збирання продукції щоразу обраховували середню масу усіх зібраних рослин. Для цього зібрану зелену масу, яку зрізували у вигляді розеток ділили на їх кількість. Результати показані в таблиці 3.

Аналіз даних табл. 3 показав, що найбільшу середню масу мали рослини сорту Матадор і гібрида Лазіо F1, при застосуванні Емістиму С. Середня маса сорту Матадор у контролі становила 50,71 г. Загалом по роках спостерігається істотна різниця між середньою масою плодів у межах одного варіанта. Це пояснюється умовами росту і збирання, кращими умовами освітлення і живлення рослин, перевагою у масі продукції.

Результати дисперсійного аналізу отриманих даних показали, що на величину середньої маси рослини найбільший вплив мав фактор Б або регулятори росту рослин та взаємодія факторів.

Урожайність шпинату городнього в Україні за останні 3 роки не є постійною величиною і коливається в межах від 10,0 до 15,0 т/га у різних зонах. В нашому досліді величина урожаю шпинату городнього за роки досліджень знаходилася на рівні 11,1–17,2 т/га, що свідчить про доцільне застосування даного агротехнічного заходу. Величина врожаю вказує на відповідність біологічного потенціалу культури до застосованого заходу та правильності його проведення.

–  –  –

Порівняно з контрольним варіантом, де рослини намочувалися лише у воді, у варіантах досліду, де насіння обробляли Емістимом С, Гумісолом і Лігногуматом, збільшувалася масова частка сухих речовин і цукрів та вітаміну С.

Висновки. Регулятори росту рослин позитивно впливали на підвищення врожайності та якість продукції шпинату городнього і не змінювали важливі показники біохімічного складу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Шевелуха В.С. Новый этап в развитии теории и практики фитогормональной регуляции растений // Регуляторы роста и развития растений в биотехнологиях: Тез. докл. 6-й международной конф. (26–28 июня 2001 г.). –М.: МСХА, 2001. – С. 3–6.

2. Лукаткин А.С., Жамгарян Ю.А., Пугав С.В. Влияние тидиазурона на продуктивность, холодоустойчивость и качество плодов огурца // Агрохимия. – 2003.– № 7.– С. 52–59.

3. Лукаткин А.С., Кирдянова И.А., Пугаев С.В. Влияние препарата цитодеф на холодоустойчивость, урожайность и качество плодов огурца // Агрохимия. – 2005. – №1. – С.44–52.

4. Кравченко В.А., Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на посівні якості насіння помідора // Науковий вісник НАУ. – К., 2005. – Вип. 84. – С. 105–108.

5. Кравченко В.А., Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на ростові процеси у розсаді помідора// Науковий вісник НАУ. – К., 2006. – Вип. 100. – С. 142–148.

6. Якушина Н.И. Регуляторы роста растений. – Воронеж: Наука, 1964. – 212 с.

7. Улянич О.І. Обробка насіння регуляторами росту при вирощуванні салату посівного // Зб. наук. праць УДАУ. – частина 1, Агрономія. – Умань, 2006. – Вип. 62. – С. 171–177.

8. Троян В.М., Яворська В.К., Пономаренко С.П. Теоретичні основи застосування регулятора росту 2-диметилпіридин-Nоксиду в рослинництві // Физиология и биохимия культурных растений. – 1991. – Т. 23. – № 5. – С. 468–673.

9. Марютін Ф.М., Малина Г.В. Використання регуляторів росту природного походження на рослинах огірка у зимових блокових теплицях // Овочівництво і баштанництво / Міжвід. темат. наук. зб. – Х.: УААН ІОіБ, 2007. – Вип. 53. – С.287–293.

10. Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. – Х.: Основа, 2001. – 396с.

11. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів / З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко.– К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 320 с.

12. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, В.П. Опришко, П.В. Костогриз; За ред. В.О. Єщенка.– К.: Дія, 2005.– 288 с.

Применение регуляторов роста растений естественного происхождения для предпосевной обработки семян шпината О.И. Улянич В условиях правобережной Лесостепи Украины изучены и подобраны наиболее эффективные регуляторы роста растений для обработки семян шпината огородного с целью повышения его производительности относительно почвенно-климатичних условий зоны.

–  –  –

УДК 635.1/8 ЛАВСЬКА Н.В., наук. співробітник Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ РОСЛИН НА ВРОЖАЙНІСТЬ

ОГІРКА В ЗОНІ ПОЛІССЯ Викладено результати досліджень впливу формування рослин огірка – прищипування головного стебла – на його біометричні показники та врожайність. Прищипування достовірно впливає на зменшення ширини та довжини і відповідно площі листка.

Водночас спостерігається збільшення кількості листків та площі листків однієї рослини. За відношенням надходження продукції за перші 10 діб плодоношення до загальної слід відмітити варіант з прищипуванням над 4–5 листком, де надбавка до контролю становила в середньому 20 %. Цей варіант відзначився також вищою врожайністю та товарністю плодів.

Ключові слова: огірок, сорт, гібрид, прищипування стебла, головне стебло, бокові пагони, біометричні показники, врожайність.

Сучасний розвиток консервної промисловості вимагає від овочівників України відновлення сортів огірка Ніжинського сортотипу, вирощування яких на сьогодні у регіоні і в цілому в державі майже припинено, хоча відомо, що у XIX–XX ст. ніжинські місцеві огірки були еталоном сортів засолювального типу [4,15].

Для задоволення потреб населення і консервної промисловості огірком, його виробництво потрібно збільшити в 1,5–2 рази. Тому актуальним завданням є підвищення урожайності огірка і його якості на основі нового сортименту, удосконалення технології вирощування. Водночас потрібно ширше впроваджувати енергозберігаючі екологічно адаптовані технології вирощування огірка, які б дозволили отримати високоякісну продукцію за умови збереження та підвищення родючості ґрунту, чистоти ґрунтових вод, мінімальних затрат коштів, енергії, добрив.

Сучасні сорти та гібриди огірка, за сприятливої фітосанітарної обстановки, здатні сформувати досить низьку урожайність – 15–20 т/га [8]. Тому виникла потреба в дослідженні та обґрунтуванні окремих елементів технології вирощування огірка, за яких можливо отримати високу урожайність при забезпеченні високої якості продукції та зменшення енерго- та ресурсовитрат.

Одним із перспективних ресурсо- та енергозберігаючих елементів технології вирощування огірка – є прищипування головного стебла, оскільки завдяки йому головний пагін постійно омолоджується, за рахунок утворення 4–8 основних плодоносних бокових пагонів вищих порядків [2, 6, 9, 10, 12, 14]. Цей прийом приводить до утворення нових квіток, запилення та запліднювання, формування нових плодів [1,3, 6, 9, 10, 13].

Огляд літературних даних свідчить, що цей технологічний прийом детально вивчено на технологіях вирощування огірка у спорудах закритого ґрунту, а у відкритому – недостатньо. Тому ми вважамо важливим питанням вивчення впливу різних способів прищипування головного стебла на ріст і розвиток рослини, біометричні показники огірка та особливості формування урожаю.

Мета досліджень – удосконалення елементів технології вирощування огірка сортотипу Ніжинський для забезпечення максимальної урожайності рослин та підвищення рентабельності вирощування. У зв'язку з цим одним із поставлених завдань наших досліджень було встановлення впливу різних способів формування рослин на морфологічні ознаки та урожайність огірка.

Методика досліджень. Експериментальну частину дослідження проводили на дослідному полі навчально-науково-виробничого підрозділу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (м. Ніжин). Польові та лабораторні дослідження – згідно з методиками Б.А. Доспехова «Методика полевого опыта» (1985), Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка «Методика дослідної справи в овочівництві та баштанництві” (2001), «Методики державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Загальна частина»)” (2000), «Методики державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Картопля, овочеві та баштанні культури») (2001).

Об'єкт наших досліджень – огірок (Cucumis sativus L.) Для сівби використовували сорт Джерело та гетерозисний гібрид Левадний F1. Варіанти дослідів розміщували методом рендомізації за чотириразової повторності. Площа однієї облікової ділянки – 10 м2. Схема розміщення рослин 1,40,12 м. Площа живлення однієї рослини 0,168 м2. Густота рослин – близько 60 тис. рослин/га.

Сівбу проведено у ІІ–ІІІ декадах травня.

Протягом вегетації рослин проводили вегетаційні та фенологічні спостереження, обліки урожайності, визначали товарність плодів. Фенологічні спостереження – відмічали дати: сівби на

–  –  –

За довжиною всіх бокових пагонів істотна різниця над контролем відмічалася у сорту Джерело та гібрида Левадний F1 на варіантах з прищипуванням головного стебла над 4–5 листком: у сорту Джерело довжина становила 3,32 м, у гібрида Левадний F1 – 3,28 м, що більше за контроль відповідно на 0,72 та 0,7 м.

Найбільший середньорічний показник кількості листків на рослині виявився у сорту Джерело та гібрида Левадний F1 на варіантах з прищипуванням головного стебла над 4–5 листком. Кількість листків у сорту Джерело становила 32,1 штук, у гібрида Левадний F1–31,8, що перевищує контроль в середньому на 6,5 штук.

Ширина листка за роки досліджень коливалась в межах 13,9–15,0 см, найбільшою була у сорту Джерело контроль – 15 см, найменшою – у сорту Джерело та гібрида Левадний F1 на варіанті з прищипуванням головного стебла над 3–4 листком – 13,9 см. Довжина листка також була найбільшою у сорту Джерело контроль – 14 см, тоді як у решти варіантів вона досягала 13,1–13,4 см.

Збільшення кількості листків на рослині привело до збільшення площі листків однієї рослини.

Найвищим цей показник виявлено у сорту Джерело та гібрида Левадний F1 на варіантах з прищипуванням головного стебла над 4–5 листком – 6064 та 5876 см2 відповідно, що перевищує контроль на 982 і 599 см2. У решти варіантів даний показник коливався в межах 5138 – 5876 см2 (рис. 1).

Площа листків, см

–  –  –

Залежність товарної врожайності огірка сорту Джерело та гібрида Левадний F1 від способів прищипування головного стебла наведена в таблиці 3.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«№ 4, 2010 Список литературы 1. Дрейпер Норман Прикладной регрессионный анализ / Дрейпер Норман, Смит Гарри; [пер. с англ.]. — М.: Изд. дом «Вильяме», 2007. — 912 с: ил.2. Доля В.К. К определению вероятности ДТП участника движения на участках транспортной сети /В.К. Доля, И.П. Енглези, А.Е. Пахно // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2010.–№ 3. — С. 49 – 54. Анотація. Проводиться аналіз закономірності між імовірністю виникнення ДТП на ділянці транспортної мережі та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Юридичний інститут ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ Збірник наукових праць викладачів Юридичного інституту присвячений 20-річчю створення Юридичного інституту м. Івано-Франківськ, 2012 Формивикористанняспеціальнихпсихологічнихзнаньщодонеповнолітніхучасниківдосудовогослідства ПЕТЕЧЕЛ Олексій ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ Юрійович...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ “ЧОРНОБИЛЬ” ЧОРНОБИЛЬ. ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПОТОМУ Бібліографічний покажчик Київ 2006 ББК Ч–75 У бібліографічному покажчику “Чорнобиль. Двадцять років потому” представлено інформаційні джерела, що розповідають про історію та проблеми Чорнобильської катастрофи. Наведений матеріал підготовили фахівці Державної бібліотеки України для юнацтва та Національного музею “Чорнобиль”. У покажчику містяться дані...»

«КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ШЛЯХУ БІОСИНТЕЗУ СЕРОТОНІНУ В МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ АЛКОГОЛЮ УДК 577.151:612.128 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ШЛЯХУ БІОСИНТЕЗУ СЕРОТОНІНУ В МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ АЛКОГОЛЮ В. В. Конопельнюк, В. В. Войтенко, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, Київ 01601, Україна e-mail: konopelnyuk@rambler.ru Досліджено ключові показники шляху біосинтезу серотоніну в головному мозку щурів за умов...»

«УДК 37.013.73:001 Філяніна Н. М. ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ГУМАНІТАРНА Й ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВІ У статті розглянуто методологічні засади формування концепції освіти для сталого розвитку та її співвідношення з екологічною й гуманітарною освітою. Освіта для сталого розвитку є необхідною складовою сучасного суспільства знань та інструментом розкриття його потенціалу. Освіта для сталого розвитку не може бути редукована до якогось одного виду освіти. Гуманітарні знання необхідні для обґрунтування як...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 60До 60-ї річниці ІКОМ Львів 2006 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Выпуск 60К 60-й годовщине ИКОМ Львов 2006 National Academy of Sciences of Ukraine State Natural History Museum PROCEEDINGS OF THE STATE NATURAL HISTORY MUSEUM Issue For the ICOM’s 60 th anniversary Lviv 2006 УДК...»

«ДСТУ 5028:200 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ ХАРЧОВІ Технічні умови ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ Технические условия HEN’S EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION Specifications Чинний від _01.01.20 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на курячі яйця (далі яйця), які використовують для харчування населення і промислової переробки на продукти харчування, і призначені для реалізації в Україні, а також на експорт до країн ЄЕС. 1.1.1 У разі постачання харчових яєць до інших країн вимоги до...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 21 Львів, 2005 С. 119УДК 582.288.4: 581.5 Екологія Ю.М. Чорнобай*, О.Б. Вовк*, В.М. Борисова** ЕКОЛОГІЧНІ СУКЦЕСІЇ МІКРОМІЦЕТНИХ УГРУПОВАНЬ В АНТРОПОГЕННИХ ҐРУНТАХ Ю.Н. Чернобай, О.Б. Вовк, В.Н. Борисова Экологические сукцессии микромицетных сообществ в антропогенных почвах // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2005. – Вып. 21.– С. 119-128. Проведена комплексная оценка экологических функций антропогенных почв и соответствующих им...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В.В. Бригадиренко, Ю.В. Лихолат, О.Є. Пахомов, Н.М. Цвєткова, Т.С. Шарамок МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ Дніпропетровськ УДК 57/59:378.22(477) М 87 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Л.П. Мицик д-р біол. наук, проф. О.М. Вінниченко М 87 Методика виконання курсових і дипломних робіт [Текст]: навч. посіб. / В.В. Бригадиренко, Ю.В. Лихолат, О.Є. Пахомов, Н.М. Цвєткова,...»

«ЯКІСНА ПИТНА ВОДА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ Інститут Сільського Розвитку Київ – 2005 Якісна питна вода для сільської громади. — К., 2005. — 32 с. На початку ХХІ сторіччя однією з найважливіших проблем розвитку людської цивілізації стала екологічна проблема. Питання чистоти повітря, води та ґрунтів турбують багатьох, проте далеко не завжди на них можна отримати вичерпні відповіді. Це видання стане у нагоді усім, кому не байдуже своє здоров’я, здоров’я своїх дітей, рідних та оточення. Адже якість...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»