WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 21 ] --

Становище погіршується тим, що радіаційно забруднені землі на додачу до вказаних чинників стають ще й джерелом поширення радіонуклідів. Дані радіаційного екологічного моніторингу свідчать про те, що складні багатофакторні процеси перерозподілу радіонуклідів у ґрунтовому покриві є визначальними у формуванні забруднення навколишнього середовища [1]. Тому ведення сільськогосподарської діяльності на забрудненій території повинне бути спрямоване на вирішення таких основних завдань як: виробництво сільськогосподарської продукції, споживання якої без обмеження не призведе до перевищення середньорічної ефективної еквівалентної дози опромінення людини понад 5 мЗв/рік дози, яку вона отримувала в доаварійний період; упровадження у виробництво заходів з урахуванням їх еколого-економічної доцільності щодо зниження вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції нижче встановлених норм; виконання протиерозійних заходів, які запобігають міграції радіонуклідів на незабруднені угіддя й водоймища, селітебні території тощо [2]. Всьому вищезазначеному передує здійснення екологічної оцінки будь-яких заходів, спрямованих на покращання радіоекологічної ситуації та одержання нормативно-безпечної продукції для населення. Це й визначило мету та завдання досліджень.

Матеріали та методи досліджень. Екологічну оцінку протирадіаційних заходів проводили на стаціонарних ділянках Інституту сільського господарства Полісся (Житомирська обл., Коростенський р-н с. Грозіно).

Ґрунти другого дослідного поля – дерново-середньопідзолисті супіщані з такою агрохімічною характеристикою: рН – 4,3; загальний азот – 3,4 %; Р2О5 (за Чиріковим) – 19,0 мг/кг ґрунту; К2О (за Чиріковим) – 46,0 мг/кг ґрунту; гумус – 1,8 % (за Тюріним). Щільність забруднення ґрунту Cs – 137,2 кБк/м2.

Схема першого досліду під картоплю мала 6 варіантів: 1 – контроль (без добрив); 2 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P60K120; 3 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N45P30K60; 4 – компост із вермикуліту (10 т/га)+ N45P30K90; 5 – компост із вермикуліту (10 т/га)+ N45P60K60; 6 – сидерат + компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P60K120.

Схема другого досліду під буряки столові мала 6 варіантів: 1 – контроль (без добрив); 2 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P150K150 (господарський контроль); 3 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P90K150; 4 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N45P60K150; 5 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N15P90K150; 6 – сидерат + компост із вермикуліту (10 т/га) + N60P120K150.

Повторність досліду триразова, розміщення варіантів – систематичне. Загальна площа дослідної ділянки під картоплею – 15, облікова – 10 м2; загальна площа ділянки під буряки столові – 13,5, облікова – 4,5 м2.

Схема третього досліду під люпин білий мала 7 варіантів: 1 – контроль (без добрив); 2 – N60К60;

3 – N60К60 + суперфосфат простий гранульований; 4 – N60К60 + фосфоритне борошно; 5 – N60К60 + зернисті фосфорити; 6 – N60К60 + фосфоркарбонати; 7 – N60К60 + апатити Федорівські.

Схема четвертого досліду під хлібні злаки мала 9 варіантів: 1 – пшениця озима Поліська 90;

2 – жито озиме Боротьба; 3 – АДМ 11; 4 – Славетне; 5 – ДАУ 5; 6 – Чаян; 7 – Амфідиплоїд 256; 8 – Пшеничне; 9 – Вівате Носівський (3–9 – сорти тритикале озимого). Повторність досліду триразова, розміщення варіантів – систематичне. Загальна площа дослідної ділянки – 200, облікова – 180 м2.

Питому активність проб рослин і ґрунту за 137Cs визначали на гамма-спектрометрі АМА-03Ф4 та СЕГ-05.

Результати досліджень та їх обговорення. Основні агротехнічні заходи, спрямовані на зниження надходжень радіонуклідів до сільськогосподарської продукції добре вивчені, проте залишаються проблеми сільськогосподарської радіології, а саме їх оптимальне використання відповідно до конкретних умов. Характерною рисою більшості таких агротехнічних заходів є уповільнення надходження радіонуклідів до рослини чи зв’язування радіонуклідів у ґрунті. Така стратегія є оптимальною у «гострий»

поставарійний період, коли активність радіонуклідного забруднення швидко знижується внаслідок розпаду короткоживучих радіоактивних ізотопів. Нині основними радіонуклідами є цезій-137 та стронцій-90 із періодами піврозпаду 29–30 рр. Отже, чекати на їх розпад занадто довго – десятикратне зниження активності внаслідок розпаду відбудеться лише через століття.

Забезпечити мінімізацію полютантів у продукції агробіогеоценозу можуть такі агрозаходи: застосування мінеральних добрив штучного та природного походження, ефективність застосування якого коливається залежно від кліматопу, едафотопу та видового і сортового складу автотрофів.

Тобто за роками спостерігається строкатість щодо забруднення рослинницької продукції з однієї ділянки, що свідчить про вплив екологічних факторів на коефіцієнт переходу та накопичення штучних радіонуклідів у системі ґрунт-рослина (рис. 1). На посівах люпину білого сорту Гігант білий сумісне використання мінеральних і різних видів фосфорних добрив, залежно від варіанта досліду, більш вірогідно впливало на коливання показників питомої активності зеленої маси за 137Cs. Зменшення питомої активності зеленої маси за 137Cs спостерігається лише на варіантах сумісного використання азотно-калійних добрив у дозі N60К60 із фосфоркарбонатами та зернистими фосфоритами. Вірогідне збільшення переходу радіоцезію з ґрунту до рослин відмічено на безудобреному фоні та на варіантах як самого використання N60К60, так і з фосфорним борошном і суперфосфатом простим гранульованим.

Встановлено, що використання фософокарбонатів та зернистих фосфоритів, за щільності забруднення – 137,2 кБк/м2, забезпечує вірогідне закріплення радіоцезію в ґрунті впродовж вегетаційного розвитку люпину білого сорту Гігант білий за вирощування на зелений корм.

На варіанті сумісного застосування N60К60 та апатитів Федорівських в 2006 р. зафіксоване вірогідне «блокування» радіоцезію у ґрунті та зменшення його переходу в наземну масу люпину порівняно з безудобреним і азотно-калійним фонами, в 2008 р. – порівняно лише тільки з безудобреним, в 2007 р. показники питомої активності ґрунту та наземної маси за 137 Сs були рівними з тими, що й на безудобреному та азотно-калійному фонах.

Тобто прослідковується закономірна строкатість за результатами досліджень щодо протипротекторної ефективності апатитів Федорівських.

Отже, сумісне використання азотно-калійних добрив у дозі N60К60 із фосфоркарбонатами та зернистими фосфоритами забезпечує вірогідне зменшення питомої активності зеленої маси за 137Cs та закріплення радіоцезію в ґрунті впродовж вегетаційного розвитку люпину білого сорту Гігант білий у разі вирощування на зелений корм.

На болотних зв'язанопіщаних ґрунтах використання під картоплю компосту з вермикуліту в дозі 10 т/га і різних доз мінеральних добрив забезпечило приріст урожаю бульб картоплі та коренеплодів буряків столових.

–  –  –

Зокрема, використання компосту з вермикуліту в дозі 10 т/га і мінеральних добрив у дозі N90P60K120 забезпечило зростання урожайності бульбоплодів на 109,7 та 100,6 % (2 та 6 варіанти), а застосування половинної дози компосту з вермикуліту – 10 т/га гною та N45P30K60 – на 79–93,4 %. У разі використання такого удобрення під картоплю, зокрема на варіантах 2 і 6, спостерігалося зменшення питомої активності бульб картоплі в 1,8–2,4 рази, а відносно варіанта 4–1,2 рази порівняно з контролем (рис. 2).

Отже, за вирощування картоплі використання компосту з вермикуліту в дозі 10 т/га, мінеральних добрив у дозі N90P 60K120 і сидератів (люпин білий) забезпечує збільшення урожайності бульбоплодів картоплі та зменшує питому активність цієї продукції за радіоцезієм.

У другому досліді використання компосту з вермикуліту в дозі 10 т/га та мінеральних добрив у дозі N15–90P90–150K150 на посівах буряків столових також забезпечувало зростання урожайності коренеплодів на 118–125 % та зменшення питомої активності коренеплодів за радіоцезієм у 0,9–2,5 разів порівняно з контролем (ДР-06 для коренеплодів буряків – 40 Бк/кг) (рис. 3).

94

–  –  –

Рис. 2. Екологічна та господарська оцінка застосування сорбентів та органо-мінеральних добрив на посівах картоплі (середнє за 2007–2008 рр.): 1 – контроль (без добрив); 2 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P60K120;

3 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N45P30K60; 4 – компост із вермикуліту (10 т/га)+ N45P30K90;

5 – компост із вермикуліту (10 т/га)+ N45P60K60; 6 – сидерат + компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P60K120.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, комплексне використання компосту вермикуліту як сорбента і мінеральних добрив із підвищеною дозою фософорно-калійних солей (90–150 кг д.р./га), на посівах картоплі та буряків столових забезпечує зростання урожайності та зниження радіонуклідного забруднення урожаю.

Рівні забруднення урожаю сільськогосподарських культур залежать від морфологічних, видових і сортових особливостей рослин. Так, зернові і зернобобові культури в міру збільшення накопичення радіоцезію в урожаї зерна на одному й тому ж ґрунті можна розмістити в такий ряд: кукурудза, тритикале, просо, ячмінь, пшениця, жито, овес, горох, квасоля, боби, соя, гречка. Відмінності між нагромадженням радіоцезію в зерні кукурудзи і гречки складають 18 разів.

–  –  –

Рис. 3. Екологічна та господарська оцінка застосування сорбентів та органо-мінеральних добрив на посівах буряків столових (2007–2008 рр.): 1 – контроль (без добрив); 2 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P150K150 (господарський контроль); 3 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N90P90K150; 4 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N45P60K150;

5 – компост із вермикуліту (10 т/га) + N15P90K150; 6 – сидерат + компост із вермикуліту (10 т/га) + N60P120K150.

Кормові культури в міру збільшення рівнів забруднення зеленої маси розміщують в такому порядку: кукурудза, стоколос безостий, тимофіївка лучна, конюшина рожева, соняшник посівний, вика яра, капуста кормова, люпин жовтий. Нами проведено екологічну оцінку агрозаходу з вивчення різних видів і сортів хлібних злаків на забрудненій радіонуклідами території Житомирського Полісся та їх здатності протистояти нагромадженню в біомасі радіоцезію. В результаті досліджень показано, що озима пшениця та деякі сорти тритикале з пшеничним типом розвитку максимально нагромаджують радіоцезій в біомасі порівняно з іншими сортами тритикале та житом. Найменшою ж питомою активністю зерна та вегетативної маси характеризувалися такі сорти тритикале як: ДАУ 5, Чаян (рис. 4).

3,5 25

–  –  –

Рис. 4. Показники питомої активності зерна озимих зернових за радіоцезієм, вирощених на забрудненій радіонуклідами території Житомирського Полісся (Інститут сільського господарства Полісся УААН, с. Грозіно, 2006–2008 рр.) Отже, сорти тритикале озимого ДАУ 5, Чаян мають визначену особливість – протистояти нагромадженню в біомасі радіоцезію та забезпечувати урожайність зерна 2,0–2,5 т/га.

Висновки та пропозиції щодо подальших досліджень. 1. Показано, що сумісне використання азотно-калійних добрив у дозі N60К60 із фосфоркарбонатами та зернистими фосфоритами забезпечує вірогідне зменшення питомої активності зеленої маси за 137Cs та закріплення радіоцезію в ґрунті впродовж вегетаційного розвитку люпину білого сорту Гігант білий у разі вирощування на зелений корм.

2. З’ясовано, що комплексне використання компосту вермикуліту як сорбента і мінеральних добрив із підвищеною дозою фософорно-калійних солей (90–150 кг д.р./га), на посівах картоплі та буряків столових забезпечує зростання урожайності та зниження радіонуклідного забруднення урожаю.

3. Рекомендовано вирощувати озиме тритикале сортозразків: ДАУ 5, Чаян, які мають визначену особливість – протистояти нагромадженню в біомасі радіоцезію та забезпечувати урожайність зерна 2,0–2,5 т/га.

–  –  –

96 Экологическая оценка противорадиационных мероприятий в агроэкосистеме Житомирского Полесья В.А. Полинкевич, В.В. Москалец, Т.З. Москалем, В.И. Москалец Установлено, что на загрязненной радионуклидами агроэкосистеме Житомирского Полесья рекомендовано внедрения таких противорадиационных мероприятий как: совместное использование азотно-калийных удобрений в дозе N60К60 из фосфоркарбонатами и зернистыми фосфоритами при выращивании зернобобовых культур; использование компоста вермикулита как сорбента в дозе 10 т/га и минеральных удобрений с повышенной дозой фосфорно-калийных солей (90– 150 кг д.

в./га) на посевах картофеля и свекл столовых, что обеспечит возможное увеличение урожайности и уменьшение удельной активности растениеводческой продукции за радиоцезием. На дерново-середнеподзолистых супесчаных почвах Житомирского Полесья рекомендовано выращивать озимое тритикале, в частности такие сорта как: ДАУ 5, Чаян, Амфидиплоид 256, которые имеют определенную особенность – противостоять аккумуляции радиоцезия в наземной массе и зерне, обеспечивать урожайность зерна 2,0–2,5 т/га.

Ecological estimation of antiradiation actions in agroecosystem Zhitomir Polesye V. Polinkevich, V. Moskalets, T. Moskalets, V. Moskalets It is established, that on polluted of radionuclides in agroecosystem Zhitomir Polesye it is recommended introductions of such antiradiation actions as: sharing of azotno-potash fertilizers in dose N60К60 from phosphoruscarbonates and granular phosphorites at cultivation of leguminous cultures; compost use vermiculita as sorbent in a dose of 10 t/hectares and mineral fertilizers with the raised dose of fosforno-potash salts (90–150 kg of d.v./hectares) on crops of a potato and beet dining rooms that will provide possible increase in productivity and reduction of specific activity bioproduction for radiocaesium.

By results of researches it is established, that on dernovo-sod-podzolic sandy soils of Zhitomir Polesye it is recommended to grow up grades winter triticale DAU 5, Chayn which have certain feature – to resist to the limiting factor (to the content pollutions in soil, etc.) and ability of plants to low accumulation of radiocaesium in land weight and grain to provide productivity of grain of 2,0–2,5 t/hectares.

Key words: ecological estimation, antiradiation actions, radiocaesium.

Надійшла 20.11.2009 р.

УДК: 633.11«321»:631.537/.559(477.41) ЛЕБЕДЕНКО Л.І., аспірант Науковий керівник – ТКАЧУК В.М., канд. с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ

СОРТІВ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Встановлено параметри глибини загортання насіння, доз азотних добрив, що забезпечують реалізацію потенціалу врожайності сортів ярої пшениці в умовах центральної частини правобережного Лісостепу України.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«Актуальні питання дитячої гастроентерології та нутриціології За матеріалами науково-практичної конференції (27 вересня 2013 року, м. Львів) Є безліч причин відвідати місто Львів: таємничі вулиці старого міста, вишукані костьоли і церкви, суворі кам’яні леви, самобутні кав’ярні, солодкий шоколад і запашна кава. А для спеціалістів, які займаються питаннями дитячого здоров’я, є ще одна приємна нагода приїхати до вересневого Львова – вже другий рік поспіль колектив кафедри педіатрії Львівського...»

«Навчальна програма з психології «Основи психологічних знань» Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма:• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної комісії при Центрі, протокол № 2 від 15.11.2007 р.);• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науковометодичною...»

«ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 615.849 Д. А. Базика, В. О. Сушко, А. А. Чумак, В. О. Бузунов В. В. Талько, Л. А. Янович Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ЗА 2012 РІК У доповіді...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. В. Жуков, О. Є. Пахомов, О. М. Кунах БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ДОЩОВІ ЧЕРВ’ЯКИ (Lumbricidae) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. УДК 595.142.3 Б Рецензенти: член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф. І. Г. Ємельянов д-р біол. наук, проф. М. М. Ярошенко Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Б 90 Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ НАН УКРАЇНИ МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення ” 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса ОДЕСА, 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ...»

«РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ НА КРАЩІ УСНІ ТА СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ» (ЛЬВІВ, 8–11 КВІТНЯ 2014 Р.) RESULTS OF THE CONTEST FOR THE BEST ORAL AND POSTER PRESENTATIONS OF X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS “YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY” (LVIV, 8–11 APRIL 2014) Секція: БІОФІЗИКА / Section: BIOPHYSICS Усні доповіді / Oral presentations I ЛАВРИК ФЕДІР (Київський національний університет імені...»

«Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. http://www.lsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article. пошук. 14.07.2014 Головна Анонс Ескулап Новини Путівник Контакти Вітання Зворотній зв'язок English site Ласкаво запрошуємо до ДЗ «Луганський державний медичний університет» найкращого медичного ВНЗ сходу України! Розділи Офіційний сайт Проблеми екологічної та медичної генетики і Про університет Єдиним офіційним клінічної імунології. Вимоги щодо публікацій сайтом ДЗ...»

«В. М. Муковоз1 УДК 619:616.31:665.347.8.004.4 к. вет. н. С. В. Обштат к. вет. н М. С. Карпуленко к. вет. н. Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження ОЛІЯ РАФІНОВАНА ДЕЗОДОРОВАНА БУТИЛЬОВАНА – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИХІД ПРИ ЗБЕРІГАННІ Наведено огляд іноземної та вітчизняної літератури, присвяченої дослідженню якісних показників олії соняшникової при незадовільних умовах зберігання, залежності окисної стабільності олії від різновиду споживчої тари та дії...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АРК В РАМКАХ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ОСВІТНОЇ ПРОГРАМИ «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ» ЗА ПІДТРИМКОЮ: АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНДОДОНТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УЧБОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ДЕНТАЛ КЛАС» ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ» м. Алушта 29-30 квітня 2011 року м. Алушта 29-30 квітня 2011 року Реєстрація учасників: з 8-30, кава-брейк відповідно до розкладу Ведучі: проф. Політун Антоніна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»