WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 17 ] --

Як видно з графіка, динаміка формування асиміляційної поверхні посіву на контролі та на оброблених ділянках препаратом Реаком-Р-соняшник суттєво відрізнялась за розмірами листкових пластинок. Обробка препаратом зумовила збільшення показника площі окремих листків у середньому на 17 %. Площа листкової поверхні на контролі склала 0,22 м/м – у фазу бутонізації, 0,35 м/м – у фазу цвітіння, 0,62 м/м – у фазу фізіологічної стиглості, тоді як на варіантах з використанням мікродобрива 0,26 м/м – у фазу бутонізації, 0,40 м/м у фазу цвітіння, 7,50 м/м – у фазу фізіологічної стиглості. Для умов північного сходу України це є важливим показником, оскільки дозволяє більш повно реалізувати потенціал модифікаційної мінливості сорту за умов проявлення дії лімітуючого у зоні фактора – дефіциту тепла.

Впродовж вегетації рослин соняшнику була зафіксована зміна таких морфологічних параметрів як висота і діаметр стебла, що зумовило різницю в накопиченні вегетативної маси на одиниці площі посіву. Наприклад, середнє значення висоти рослин на контролі у фазу фізіологічної стиглості було 164,6 см, проти 183 см на варіанті з обробкою рослин препаратом Реаком-Р-соняшник за середніх показників діаметра стебла рослин 2,64 та 2,8 см відповідно. Завдяки зміні цих показників загальна фітомаса рослин оброблених мікродобривом Реаком-Рсоняшник складала 2,32 кг/м у фазу бутонізації, 5,96 кг/м у фазу цвітіння та 7,30 кг/м у фазу фізіологічної стиглості, тоді як середні значення рослин контрольного варіанта 1,74 кг/м, у фазу цвітіння – 4,82 кг/м, а у фазу фізіологічної стиглості – 5,52 кг/м. У середньому різниця між показниками пераметрів вегетативної сфери рослин на контролі та діляках досліду варіювала в межах 20-30%. У помірно вологі роки (2005) вона була більш суттєвою ніж у середньостатистичні та помірно сухі (2006-2007) роки.

Таким чином, використання препарату Реаком-Р-соняшник обумовило покращення використання рослинами потенціалу грунтово-кліматичних умов зони за рахунок проявів модифікаційної мінливості параметрів вегетативної сфери.

Для соняшнику, як і більшості сільськогосподарських культур, характерним є наявність відносно тісної кореляційної залежності між показниками загальної фітомаси рослин та їх насіннєвою продуктивністю. Більш чітко ця залежність проявляється в південних регіонах та при загущенні посівів, коли спостерігається зменшення розмірів рослин [3]. За даними В.М. Деменка [4] та А.В. Мельника [5] рівень кореляції між показниками загальної фітомаси рослин та їх урожайністю в умовах зони становить 0,83–0,87 залежно від сортів та мінерального живлення.

У таблиці 1 подані результати показників продуктивності рослин соняшнику з контрольної ділянки та ділянки з використанням мікродобрива. Так, в середньому за роки досліджень маса насіння з кошика становила 51,6 г на контролі та 85,0 г у рослин оброблених мікродобривом. Збільшення маси насіння обумовлено збільшенням розмірів кошиків, формуванням більшої кількості насіння за збереження показників маси 1000 насінин. Середня кількість насіння з одного кошика в дослідних ділянках склала 1006 штук, 937 штук на контролі. Варто зазначити значний рівень варіювання значень цього показника як на ділянках досліду, так і в різні роки.

Збільшення кількості насіння у кошиках обумовлюється зменшенням невиповненої зони у центрі суцвіття.

Вплив мікродобрива „Реаком” на врожайність соняшнику сорту Сумчанин наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Вплив мікродобрива „Реаком-Р-соняшник” на урожайність соняшнику сорту Сумчанин

–  –  –

83,1 83,6 28,3 32,5 13,4 15,8 +2,4 +15,1 Фактична урожайність на ділянках з використанням мікродобрива „Реаком” склала 15,8 ц/га.

Максимальним цей показник був у 2007 році і склав 16,4 ц/га. Мінімальна врожайність була в умовах помірно вологого 2005 року і склала 14,7 ц.

Більш складною була дія препарату на такі показники як якість насіння та рівень розповсюдженості хвороб. У таблиці 2 наведені дані щодо вмісту олії в насінні соняшнику та його лушпинності.

–  –  –

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз проведених досліджень свідчить про доцільність коригування технології вирощування соняшнику, а саме збільшення рівня загущеності посівів та можливого використання збільшених доз мінеральних добрив без подовження вегетаційного періоду.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Микроэлементы в сельском хозяйстве / С. Ю. Булыгин, Л. Ф. Демишев, В. А. Доронин и др.– Днепропетровск, 2003.– С. 5-6.

2. Жемчужин В.Ю. Короткий звіт про НДР „Випробування вітчизняних мікродобрив Реаком-Р-соняшник на вегетуючих рослинах соняшнику”. Сумський НАУ. – Суми, 2007. – С. 15–17.

3. Малюга Н.Г., Калайджеян А.А. Концептуальные подходы к идеатипу сортов и гибридов подсолнечника для новых технологий возделывания // Науч.-техн. бюлл. ВНИИМК. Краснодар,1996. – Вып. 117. – С. 62–83.

4. Деменко В.М. Удосконалення та технологія вирощування соняшнику в умовах Північного Лісостепу України:

Автореф. дис. канд. с.-г. наук.– Суми, 1998.– 22с.

5. Мельник А.В. Рекомендації щодо вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-Східного Лісостепу України. – Суми, 2006. – 58с.

Повышение адаптивного потенциала растений подсолнечника за счет использования отечественных микроудобрений Реаком-Р-подсолнечник В.И. Троценко, В.Ю. Жемчужин, О.В. Коренев Проведенные эксперименты позволили установить отличия в скорости прохождения фенологических фаз растений подсолнечника и их морфопараметров. Эффективность использования микроудобрения по вегетирующим растениям подсолнечника была значительной и повлияла на морфологические, урожайные и качественные показатели. В обработанных растениях максимальный уровень содержания масла семян составил 49,8 %. Анализ полевых исследований показал наявность статистически значимых изменений основных морфопараметров растений подсолнечника на участках, обработанных препаратом Реаком. Изменения показателей морфопараметров растений, которые вызваны действием препарата позволяет говорить про необходимость корректировки других элементов технологии, а именно плотности посева и доз минерального питания.

Increase of adaptive potential of plants of sunflower due to use of domestic microfertilizers Reakom-R-sunflower V. Trotsenko, V. Zhemchuzhin, O. Korenev The lead experiments have allowed to establish significant differences between investigated samples in speed of passage of phenological phases of plants of sunflower and values morphology plants. Efficiency of use of microfertilizer on growing plants of sunflower was significant and has affected on morphological, yield and quality indicators. The maximum level of the maintenance of oil of seeds has made 49,8 % at the processed plants. The analysis of field researches has shown the presence of statistically significant changes of the basic morphology plants of sunflower on the sites processed by preparation Reakom. Changes of parameters morphology plants which are caused by action of a preparation allows to speak about necessity of updating of other elements of technology, namely density of crop and dozes of a mineral feed.

Key words: plants of sunflower, mikrodobriva, adaptive potential, vegetation of plants.

Надійшла 10.11.2009 р.

УДК 632 : 633.85 (477.41/.42) ЗРОБОК О.М., аспірант Житомирський національний агроекологічний університет БОБРУСЬ С.В., канд. с.-г. наук Житомирський державний технологічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ПРИ ЗАХИСТІ

РІПАКУ ЯРОГО ВІД ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Сумісне застосування фунгіциду Ридоміл Голд МЦ 68 WG (2,5 кг/га) і стимулятора росту Емістим С (10 мл/га) зменшує ураженість ріпаку ярого альтернаріозом на 6,3, пероноспорозом – 5,2, фомозом – 6,1 та сірою гниллю – на 6,5 % порівняно з контролем, підвищує урожайність насіння на 59,8 %, вміст олії в насінні – на 1,06 %, а вихід олії з насіння – на 65,7 %.

Ключові слова: ріпак ярий, фунгіциди, стимулятор росту, альтернаріоз, пероноспороз, фомоз, сіра гниль, урожайність, вміст олії.

Постановка проблеми. Однією з основних причин низької урожайності насіння ріпаку ярого є життєдіяльність шкодочинних організмів агроценозу, в тому числі й хвороботворних. За період вегетації рослини ріпаку уражуються грибковими і бактеріальними хворобами, що спричиняє недобір урожаю насіння від 15 до 70 % і більше, при цьому значно погіршуються його посівні та технологічні якості [1, 2].

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найбільш поширеними і шкодочинними хворобами ріпаку в Україні є чорна плямистість (альтернаріоз), рак стебла або некроз кореневої шийки (фомоз), несправжня борошниста роса (пероноспороз), біла гниль або склеротиніоз (білостеблість), сіра гниль (ботрідіоз) та ін. [3, 4, 5, 6]. Розповсюдженість більшості хвороб залежить від погодних умов вегетаційного періоду та технології вирощування озимого і ярого ріпаку. Аналіз фітосанітарного стану посівів ріпаку в останні роки в основних районах його вирощування свідчить про високу ураженість рослин збудниками хвороб [4, 5, 7]. Поширення несправжньої борошнистої роси та альтернаріозу протягом 1985–2006 рр. в Лісостепу і Поліссі становило 50–80 % зі ступенем ураженості від 4,0 до 15 %, фомозом – 24–50 % і 3,0–14,0 % відповідно. В роки епіфітотій поширення хвороб становило 90–100 % за інтенсивності розвитку 16,0–39,0 % [4, 8].

Рекомендації щодо застосування фунгіцидів з метою запобігання ураженню рослин ріпаку ярого зазначеними хворобами неоднозначні. В науковій літературі пропонується застосовувати фунгіцид Форсаж, к.с. (0,6 л/га) [9], фунгіциди Альєт, з.п. (1,2-1,8 кг/га) та Ровраль 50 ВП, (1,5 кг/га) [3], Каремба та Фолікур (0,3 л/га) [10], Ридоміл Голд (2,5 л/га) [11, 12], Дерозал 50 (10кг/га) та Сарфун 500 (0,6 л/га) [12].

Мета і завдання досліджень. Дослідити закономірності впливу сумісного застосування фунгіцидів та стимуляторів росту рослин на ураженість ріпаку ярого збудниками хвороб. Встановити особливості впливу ураження рослин ріпаку ярого хворобами на формування урожайності насіння та вміст в ньому олії. Оцінити ефективність сумісного застосування фунгіцидів та стимуляторів росту рослин з енергетичної та економічної точки зору.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження закономірностей впливу фунгіцидів та стимуляторів росту рослин на уражуваність ріпаку ярого збудниками хвороб та його продуктивність проводили в навчально-дослідному господарстві „Україна” Житомирського національного агроекологічного університету протягом 2006-2008 років. Досліди ставились за наступною схемою: 1. Контроль (обробка водою). 2. Ридоміл голд МЦ 68 WG в.г., 2,5 кг/га + Емістим С, 10 мл/га. 3. Сарфун 500 SC к.с., 0,6 л/га + Емістим С, 10 мл/га.4. Ридоміл голд МЦ 68 WG в.г., 1,25 кг/га + Емістим С, 10 мл/га. 5. Сарфун 500 SC к.с., 0,3 л/га + Емістим С, 10 мл/га. 6. БСП, 3кг/га + Емістим С, 10 мл/га. 7. Спорофіт, 5 л/га + Емістим С, 10 мл/га. Розмір облікових ділянок 50 м2, повторність досліду чотириразова.

Ґрунт дослідних ділянок – ясно-сірий лісовий супіщаний, який характеризувався наступними агро- та фізико-хімічними властивостями шару 0–28 см: вміст гумусу 0,79 %, рНKCl – 4,4, гідролітична кислотність – 3,2 та сума обмінних основ – 3,5 мекв/100 г ґрунту, вміст лужногідролізованого азоту – 5,7, рухомого фосфору – 12,4 і обмінного калію – 3,4 мг/100 г ґрунту.

Обліки ураження рослин хворобами проводили за методиками, описаними І.Л. Марковим [13], урожайність насіння визначали шляхом поділяночного обмолочування і зважування [14], вміст олії в насінні – рефрактометричним методом в лабораторії Інституту регіональних екологічних проблем Житомирського національного агроекологічного університету, оцінку енергетичної ефективності застосування препаратів проводили за О.К. Медведовським і П.І. Іваненком [15]. Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали з використанням програми MS Excel.

Результати досліджень та їх обговорення. В процесі досліджень встановлено, що залежно від варіанта захисту ріпаку ярого від шкодочинних організмів агроценозу, ураженість альтернаріозом (табл. 1) варіювала від 9,9 до 3,6 %, пероноспорозом – від 8,1 до 2,9, фомозом – від 7,2 до 1,1 та сірою гниллю – від 8,0 до 1,5 %. Як і слід було очікувати найбільша ураженість хворобами спостерігалася на контролі. Обприскування посівів ріпаку ярого сумішшю Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 2,5кг/га + Емістим С, 10 мл/га характеризувалося найменшою ураженістю хворобами, причому ураженість альтернаріозом зменшилась на 6,3 %, пероноспорозом – 5,2 %, фомозом – 6,1 % та сірою гниллю – на 6,5 % порівняно з контролем.

Проведення обприскування посівів ріпаку ярого фунгіцидами разом зі стимулятором росту підвищувало їх стійкість, зменшувало ураженість збудниками хвороб, що позначилось на урожайності насіння. При цьому найменша урожайність насіння спостерігалась на контролі, а найбільша

– за сумісного застосування Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 2,5 кг/га + Емістим С, 10 мл/га, яка стосовно контроля збільшилась на 59,8 % (табл.2).

–  –  –

% % % 1 9,9 8,1 7,2 8,0 2 3,6 - 6,3 2,9 - 5,2 1,1 - 6,1 1,5 - 6,5 3 4,1 - 5,8 3,4 - 4,7 1,8 - 5,4 2,7 - 5,3 4 5,6 - 4,3 4,5 - 3,6 2,8 - 4,4 4,0 - 4,0 5 6,1 - 3,8 5,0 - 3,1 3,2 - 4,0 4,4 - 3,6 6 8,4 - 1,5 6,9 - 1,2 4,6 - 2,6 6,2 - 1,8 7 7,8 - 2,1 6,5 - 1,6 4,2 - 3,0 5,8 - 2,2 НІР0,95 1,5 1,8 1,2 2,0

–  –  –

Доцільність застосування того чи іншого варіанта захисту ріпаку ярого, крім його ефективності щодо ураження рослин хворобами, впливу на підвищення урожайності та якості врожаю, визначається енергетичною і економічною оцінкою. Одним з найбільш важливих показників енергетичної оцінки вирощування сільськогосподарських культур є коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее), найбільше значення якого (3,46) спостерігалося за сумісного застосування Ридоміл Голд МЦ 68 WG, 2,5 кг/га + Емістим С, 10мл/га (табл. 4).

Таблиця 4 – Енергетична та економічна оцінка застосування фунгіцидів та стимуляторів росту рослин при вирощуванні ріпаку ярого (середнє за 2006-2008 рр.)

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«УДК 504:622.691.4 (477.86) З ІСТОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ БОГОРОДЧАНСЬКОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА Л.Д.Потравич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська,15, тел.(0342) 559698 В статье рассматривается история экологических исследований на территории Богородчанского газотранспортного узла. The history of environmental investigations on the territory of Bogorodchansky gas transportation nets is showed in the...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” (для бакалаврів спеціальності “Туризм”) Київ 2005 Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом Л. В. Кузнєцовою Затверджено на засіданні кафедри міжнародного туризму (протокол № 2 від 19.09.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Кузнєцова Л. В. Навчальна програма дисципліни “Основи наукових досліджень” (для бакалаврів спеціальності “Туризм”). — К.:...»

«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Київ 200 Міністерство праці та соціальної політики України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НАУКОВА ДОПОВІДЬ Київ 2007 УДК 338.486.5:616-006. ББК С550:уд(4Укр)0-4 М59 Микитенко В. В.,...»

«Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № Рівненської міської ради Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією Рівне 2013 Матеріали розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні методичної ради протокол № 4 від «28» травня 2013 р. Махник О.Д., вчитель біології ЗОШ № 6 м. Рівного – Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання...»

«11. Уваєва О.І. Молюски підродини Planorbinae України: моногр./ О.І.Уваева. – Черкаси, 2007. – 228с.12. Фауна Украины. К.: Наук. думка, 1990. – Т.29, вып.4: Стадниченко А.П. Прудовикообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) / А.П.Стадниченко. – 292с.13. Фролова Е.Н. Личинки трематод в моллюсках озёр Южной Карелии / Е.Н. Фролова // Л.: Наука, 1975. – 182с.14. Черногоренко М.И. Личинки трематоди в молюсках Дніпра и его водохранилищ (фауна, біологія, закономерности формирования ) / М.И....»

«Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14 Література 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, зі змінами та доповненнями.2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.05. 2005 р. № 790. 4. Методичні рекомендації з...»

«Національна академія наук України Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Рада молодих дослідників Інституту зоології Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – м. Київ, Інститут зоології, 20–21 квітня 2010 р. Зоологічний кур’єр № 4, квітень 2010 Київ – 2010 у До 120-річчя з дня народження Олександра Олександровича Любищева Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20–21.04 2010 р.). — Київ, 2010. — 62 с....»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 796.035 Олена Шишкіна, Ігор Бейгул, Віктор Тонконог, Микола Скабицький Поєднання різних видів фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі студентською молоддю Дніпродзержинський державний технічний університет (м. Дніпродзержинськ) Постановка наукової проблеми та її значення. Протягом останнього десятиліття підвищений інтерес педагогів, соціологів, медиків викликають проблеми, пов’язані із взаємовпливом способу життя людей та їхнім...»

«УДК 597.2/.5 ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Демченко В.О., к.б.н., докторант Таврійський державний агротехнологічний університет У роботі наводиться аналіз іхтіофауни водойм Азово-Сиваського національного природного парку. З’ясовані особливості формування іхтіофауни та проведений порівняльний аналіз видового різноманіття. Описана відносна чисельність деяких риб та частота їх зустрічей, особливості міграцій окремих видів риб. Розглядаються питання важливості...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 37.037 Людмила Шуба Методика навчання фізичної культури учнів першого класу з використанням елементів тенісу Навчально виховний комплекс № 111 „спеціалізована природноматематична школа – дошкільний навчальний заклад” (м. Дніпропетровськ) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. Сьогодення ставить високі вимоги до рівня фізичного розвитку, працездатності та функціонального стану організму дітей. Дитячий організм на кожному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»