WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОБІОЛОГІЯ

Збірник наукових праць

Випуск 2 (69)

Біла Церква

УДК 06:631/635

Затверджено вченою

радою університету

(Протокол № 4 від 8.12.2009 р.)

Редакційна колегія:

Даниленко А.С., д-р екон. наук, професор (головний редактор);

Харута Г.Г., д-р вет. наук, професор (заступник головного редактора);

Молоцький М.Я., д-р с.-г. наук, професор;

Васильківський С.П., д-р с.-г. наук (відповідальний за випуск);

Дубовий В.І., д-р с.-г. наук, професор;

Примак І.Д., д-р с.-г. наук, професор;

Черняк В.М., д-р біол. наук, професор;

Семілетко В.І., канд. пед. наук, доцент;

Сокольська М.О., завідувач РВІКВ (відповідальний секретар).

Агробіологія: Збірник наукових праць / Білоцерків. держ. аграр. ун-т.– Біла Церква, 2010.– Вип. 2 (69).– 138 с.

Збірник наукових праць «Агробіологія» друкується за рішенням вченої ради університету відповідно до вимог ВАК України щодо тематичної спрямованості фахових видань з певної галузі науки.

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України і є виданням, що продовжується замість випуску Вісника Білоцерківського державного аграрного університету із сільськогосподарських наук.

У цьому випуску збірника висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань рослинництва і землеробства.

БНАУ,

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «АГРОБІОЛОГІЯ»

Збірник наукових праць є періодичним виданням обсягом 12 умовно-друкованих аркушів, форматом А4 і видається двічі на рік тиражем 300 примірників.

До публікації у збірнику відповідно до встановлених вимог приймаються статті, в яких висвітлюються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну.

У кожному номері публікуються 2–3 оглядові статті провідних фахівців у своїй галузі з актуальних питань.

Статті до збірника подаються до 1 квітня та 15 жовтня. Випуск збірників передбачається до 1 липня та 1 січня. Додаткові випуски за матеріалами державних і міжнародних наукових конференцій, які проводяться у Білоцерківському національному аграрному університеті, видаються протягом трьох місяців з дня подачі матеріалів у редакційно-видавничий відділ.

Збірник видається на кошти авторів. Вартість збірника визначається за кошторисом.

Орієнтовна вартість публікації – 10 грн за сторінку комп'ютерного тексту, оформленого згідно з вимогами. Вартість публікації не залежить від кількості співавторів статті.

Автори публікують статті за попередньою оплатою.

Порядок подання рукописів Рукописи статей у 2-х примірниках за підписом авторів, на паперовому та електронному носіях, з рецензіями – внутрішньою і зовнішньою, подаються відповідальному за випуск члену редколегії (призначається за рішенням редколегії), який визначає рецензента або особисто рецензує статті. Статті співробітників БНАУ візують завідувачі кафедр; статті іногородніх авторів супроводжуються листом від організації за підписом керівника.

Рецензент оцінює статтю на відповідність вимогам ВАК і визначає доцільність її опублікування, за необхідності робить конкретні зауваження щодо покращення роботи (допускається рукописна рецензія). Термін рецензування – не більше 7 днів.

Після врахування зауважень рецензента та отримання позитивної рецензії автор подає статтю відповідальному за випуск, який передає всі статті завідувачу редакційно-видавничого відділу.

У разі отримання негативної рецензії (без права доопрацювання) стаття знімається з друку.

Після наукового редагування для виправлення технічних помилок стаття направляється автору, після чого виправлений паперовий варіант статті з дискетою повертається відповідальному за випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор віддає статтю на верстку у друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються технічним редактором.

Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногородніх авторів – відповідальним за випуск. Дозвіл до друку надає відповідальний редактор або заступник відповідального редактора.

Вимоги до оформлення статей Відповідно до вимог Постанови президії ВАК №7-05/1 від 15.01.2003 р. щодо оформлення статей до фахових видань, наукові статті, які подаються у збірник наукових праць, повинні мати такі елементи:

1. УДК.

2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, (e-mail).

3. Назва статті.

4. Анотація українською мовою.

5. Ключові слова.

6. Постановка проблеми.

7. Мета і завдання.

8. Матеріал і методика досліджень.

9. Результати досліджень та їх обговорення.

10. Висновки.

11. Список літератури. 12. Анотація російською і англійською мовами.

Стаття має бути написана українською мовою, обсягом 5–8 сторінок через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Допускається публікація статей російською або англійською мовами. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4); при цьому ліве поле – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

Обсяг анотації становить 5–6 рядків, у яких стисло описано суть статті, що вирізняє її від уже відомих тверджень.

Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt.

ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ, ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – з великої літери. Прізвище автора, ініціали, його науковий ступінь та e-mail зазначаються перед заголовком статті. Автори вказують назву навчального закладу чи установи, де вони працюють (див.

приклад).

УДК: 631.58(091) ПРИМАК І.Д., д-р с.-г. наук Національний аграрний університет

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТЕНСИВНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 pt.

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.

Таблиці мають бути набрані у програмі Microsoft Word або MS Excel; шрифт – Times New

Roman Cyr, 12 pt; ширина – не більше 14 см; повне обрамлення; виключка по центру; маленькими літерами. Зразок оформлення таблиці:

–  –  –

Формули повинні бути написані у програмі Equation Editor 3.0. (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул набираються курсивом.

Рисунки (діаграми, фото, малюнки) виконують у редакторі Microsoft Word '95, версія 6.0 або

7.0. за допомогою функції «Створити рисунок». Рисунок має бути розташований по центру, ширина – не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень їх слід виконувати у редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані гарнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Фотографії мають бути відскановані і внесені на цю саму дискету в окремий файл Фото. У самому ж тексті вказується місце для фотографій. Назва рисунка чи фотографії розміщується під ними і набирається шрифтом 12, жирними маленькими літерами, усі підрисункові пояснення – світлим шрифтом.

Графіки виконуються у програмі MS Excel, як і рисунки.

Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у тексті.

4 УДК 631.53:635.21:631.526.32: 001.895(477) БОНДАРЧУК А.А., проф., засл. працівник сільського господарства України Інститут картоплярства НААН

НОВІ СОРТИ ЯК ОСНОВА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАСІННИЦТВА

КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ Наведено наявність сортових ресурсів в Україні. Висвітлено значення сорту як основної передумови ефективного картоплярства. Звернуто увагу на сортозаміну як основного чинника ефективного використання селекційних досягнень щодо зростання та стабілізації урожайності картоплі, насичення ринку комерційно привабливими сортами, зокрема придатними для виготовлення різноманітних картоплепродуктів. Запропоновано заходи, спрямовані на удосконалення насінництва.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підкреслено, що у насінництві перевага повинна надаватися сортам, адаптивна здатність яких забезпечує динамічність реакцій на лімітуючі чинники середовища зони вирощування.

Зазначено, що здійснення ефективного насінництва потребує концентрації насінницьких посівів у спеціалізованих високотоварних господарствах. При цьому необхідною умовою для вирощування якісного насіннєвого матеріалу при його виробництві є використання високопродуктивного вихідного матеріалу, насамперед отриманого біотехнологічним методом.

Ключові слова: картопля, сорти, адаптивна здатність, сортозаміна, оригінальне насіння, еліта, репродукційне насіння, інновації в насінництві, ринок насіннєвої картоплі, біотехнологічний метод, оздоровлений вихідний матеріал, крупнотоварне виробництво, сертифікація.

Картопля – одна з небагатьох культур, площі садіння якої суттєво не змінилися впродовж перебудовних процесів господарювання в Україні. Вона є однією з основних продовольчих культур, її вирощують у всіх грунтово-кліматичних зонах.

Виробництво картоплі в обсязі 19-20 млн т щорічно забезпечує ємність ринку, який складаться із фонду споживання – 6,6 млн т, на насіння – 4,9 млн т, промислову переробку – 0,1 млн т, для потреб тваринництва – 5,9 млн т.

За валовим виробництвом картоплі Україна посідає п’яте місце в світі (після Китаю, Росії, Індії, США) – табл. 1 [1].

<

–  –  –

Наявний сортовий потенціал забезпечує потреби як в продовольчій картоплі, так і для виготовлення різноманітних картоплепродуктів.

У сучасних умовах вітчизняного картоплярства, зосередженого на дрібних ділянках (майже 98% площ), практично неможливий ефективний захист насаджень від інтенсивного інфікування рослин збудниками різних хвороб та шкідників, що в підсумку призводить до різкого зниження продуктивності культури. За такої ситуації основна передумова ефективного картоплярства – використання нових стійких до хвороб і шкідників сортів.

Завдяки адаптивності до певних умов вирощування, нові сорти забезпечують, переважно, вищу врожайність ніж ті, що тривалий час використовуються у виробництві [2].

Відставання в сортозаміні не тільки стримує на сучасному етапі повне використання селекційних досягнень, але ще суттєвіше проявить себе у майбутньому. Адже наразі ми маємо можливості щодо конструювання нових форм рослин та прискорено їх розмножувати шляхом, наприклад, клітинної та генної інженерії. Тобто сортозаміна буде відбуватись інтенсивніше і з більшим ефектом.

Оскільки стійкі сорти обмежують розмноження шкідників та розвиток і поширення хвороб навіть за умов, що сприяють розвитку, їх впровадження дає змогу зменшити застосування пестицидів у 2–2,5 рази та підвищити врожайність на 25-30 і більше відсотків [3]. Кожна грошова одиниця використана на придбання нового сорту дозволяє отримати три одиниці прибутку [4].

Вирощування нових сортів картоплі з підвищеною стійкістю проти хвороб і шкідників за зменшення норм використання пестицидів, сприятиме воднораз збереженню сприятливого довкілля й економити агроресурси [5].

Сорт, якому характерний високий потенціал урожайності в поєднанні з надійним генетичним захистом урожаю від несприятливих умов середовища, стає біологічним засобом виробництва цілісної самовідновлюючої системи рослин першого ступеня однорідності, здатної до самоорганізації та саморегуляції, утворення внутрішнього й перетворення зовнішнього середовища і відновлення специфічного кругообігу енергії та речовин усередині утвореного на його основі ценозу [6].

Сорт – невіддільна частина біоенергетичних ресурсів країни. У міру використання можливостей технологічної оптимізації умов зовнішнього середовища значення екологічної стійкості культивованих сортів у підвищенні ефективності рослинництва зростає, оскільки забезпечує належний рівень продукційного процесу та його генетичний захист від лімітів екологічних факторів, шкідників і хвороб [7].

У свою чергу, формування ринкової економіки в аграрному секторі потребує наявності різноманітних щодо їх комерційної цінності сортів [8,9]. В першу чергу це сорти, які відзначаються підвищеним вмістом в бульбах вуглеводів, вітамінів, незамінних амінокислот.

Якщо раніше виробники в основному намагалися отримати високі врожаї, наразі в ринкових умовах ставляться високі вимоги до товарних характеристик картоплі. На ринку високо цінуються привабливий зовнішній вигляд і гладенька поверхня бульб, гарна форма з поверхневими вічками. Має також значення колір шкірки і м’якоті, смакові якості бульб. Важливим показником є вміст в них крохмалю і сухих речовин.

Необхідним є також забезпечення сировиною картоплепереробних підприємств, починаючи з другої половини літнього періоду. В Україні виробляється картоплепродуктів (сирих, консервованих, жарених) 25-30 тис. т при попиті 100 тис. т. Подібний стан і з переробкою картоплі на технічні цілі. Це в свою чергу потребує створення і використання нових сортів з комплексом цінних властивостей.

Проте потенційні урожайні властивості сорту можливо використати, застосовуючи тільки високопродуктивний насіннєвий матеріал, отриманий за новітніми насінницькими технологіями.

Зокрема у сучасному насінництві картоплі, при відтворенні насіннєвої картоплі високих категорій, все більшого значення набуває використання як вихідного насіннєвого матеріалу, отриманого біотехнологічним методом, в поєднанні з клональним мікророзмноженням [10,11]. Використання клонального мікророзмноження дає можливість одержувати за короткий термін значні обсяги оздоровленого матеріалу для потреб оригінального та елітного насінництва [10-15].

Воднораз, зважаючи на різноманітність реєстрованих сортів щодо їх біологічних властивостей з метою ефективного використання є потреба в оптимізації методів їх насінництва стосовно агроекологічних та фітосанітарних умов вирощування.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 1970 році ВИПУСК 5 присвячений 60-річчю заснування кафедр землезнавства та геоморфології, гідрології та гідроекології, метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київ УДК 551.4(01)+911. ББК 65.0 Ф45 Ф45 Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії»,...»

«консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА Рослинництво, тваринництво та змішане сільське господарство залишаються пріоритетними для розвитку економіки України. Більшість видів економічної діяльності у...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій Джерела та література 1. Зузук Ф. В. Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища родовища крейди на заповідні екосистеми Волині / Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 9. – С. 3–11.2. Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування території України / В. П. Палієнко // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 3–12. 3. Природа...»

«Штучний Інтелект Написав Данич Михаил П'ятниця, 01 листопада 2013, 11:48    Штучний інтелект (ії, англ.Artificial intelligence, AI) наука та технологія создания інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм. Ії пов'язаний з схожим Завдання Використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, альо НЕ обов'язково обмежується біологічно правдоподібнімі методами. Походження и розуміння терміну «штучний інтелект»                Процітоване в Преамбулі визначення...»

«І.В. Олійник БІОЛОГІя Зошит для лабораторних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 О-53 Олійник І.В. О-53 Біологія: Зошит для лабораторних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань: 8 кл. / І.В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 112с. ISBN 978-966-10-2556-0 Пропоноване видання містить лабораторні роботи, передбачені чинною навчальною програмою Міністерства освіти і...»

«Міністерство освіти і науки України Донецький національний технічний університет Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Екологічні технології та обладнання в гірництві» для студентів спеціалізації «Екологія гірництва» (частина 2) Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ Протокол № від Розглянуто на засіданні кафедри «Природоохоронна діяльність» Протокол № 3 від 18.11.2009 р. Донецьк-2009 УДК Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Екологічні технології та...»

«Конструктивна географія та геоекологія Наукові записки. №2. 2010. УДК 911.2 Анатолій СМАЛІЙЧУК, Іван КРУГЛОВ ГІС-АНАЛІЗ ГЕОЕКОСИСТЕМ НИЗЬКОГІР’Я КАРПАТ У МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Природній ландшафт розуміємо як поліструктне утворення, яке моделюється за допомогою комплементарних геоекосистем, виділених на підставі форм рельєфу. Виступаючи в якості системоформуючого компонента, форми рельєфу впливають на розподіл інших гідрокліматичних та біотичних компонентів, включаючи потенційну природну...»

«УДК 630*164.3 Аспір. З.М. Юрків – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТА БУДОВИ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ Представлено результати дослідження надземної і підземної частин бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах свіжого сугруду. Вивчення будови підземної та надземної частин дерев дає змогу оптимізувати протягом періоду лісовирощування густоту та розміщення особин, режими проведення лісівничих доглядів....»

«УДК 613.523.9 СОНЦЕ – УМОВА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ, ЧИННИК ЗДОРОВ’Я І НЕЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ Шахненко В.І. Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харків, Україна КЛЮЧОВІ СЛОВА: Сонце, активність Сонця, геомагнітні збурення, вплив на дітей і дорослих, засоби пом’якшення впливу Сонця. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Солнце, активность Солнца, геомагнитные бури, влияние на детей и взрослых, средства снижения влияния Солнца. KEY WORDS: the Sun, Sun's activity, the geomagnetic storms, the influence to...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ (ICH Q5С) СТ-Н МОЗУ 42:2013 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 422013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік НАМН України; О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»