WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«І. І. Ковальчук* УДК: 619:616 – 022:636.7 аспірант* Житомирський національний агроекологічний університет Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ» д.вет.н. Довгій Ю. Ю. МОРФОЛОГІЯ ...»

І. І. Ковальчук*

УДК: 619:616 – 022:636.7

аспірант*

Житомирський національний агроекологічний університет

Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ» д.вет.н. Довгій Ю. Ю.

МОРФОЛОГІЯ ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНІВ СОБАК ЗА БАБЕЗІОЗУ

У роботі представлено результати вивчення морфологічних змін у паренхіматозних

органах (легенях, печінці, нирках) собак за бабезіозу. Встановлено, що розвиток

патологічного процесу проявляється наступними змінами: у легенях – деформацією альвеол, потовщенням міжальвеолярних перетинок, десквамацією епітеліоцитів слизової оболонки бронхів; у печінці – дискомплексацією печінкових балок, зернистою дистрофією, некрозом гепатоцитів; в нирках – зернистою та жировою дистрофіями і некрозом звивистих ниркових канальців, крововиливами.

Постановка проблеми Одним із найбільш поширених паразитарних захворювань собак є бабезіоз, що викликається одноклітинними організмами Babesia canis. При діагностиці захворювань різноманітного походження, зокрема і бабезіозу, провідне місце належить патолого-морфологічним дослідженням, які сприяють виявленню певних специфічних змін в організмі хворих тварин, а також дають можливість одержати об'єктивні дані для їх диференціювання. Разом з цим, вивчення морфофункціонального стану паренхіматозних органів у свійських тварин, має не лише пізнавальне і теоретичне значення, але також є основою для клінічної ветеринарної медицини.

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання Розвиток бабезіозу у собак – це складний процес, що визначається рядом біологічних, природно-кліматичних і соціально-економічних чинників [2].

Патогенез захворювання визначається специфічним типом збудника та відповідними реакціями, що виникають в організмі ураженої тварини, які в свою чергу, залежать від біології та життєвого циклу Babesia canis та умов, в яких відбувається взаємодія макро- і мікроорганізму [1].

У хворих тварин спостерігається іктеричність видимих слизових оболонок, шкіри та підшкірної клітковини, геморагічний діатез, що призводить до дистрофії паренхіматозних органів. Відбувається порушення кровообігу та серцевої діяльності, відмічається збільшення печінки, селезінки, лімфатичних вузлів [6]. Виникають функціональні порушення в нирках та ураження центральної нервової системи тощо. Тобто, патологія певного органу або системи супроводжується змінами в інших, а прояви цих порушень мають одночасний перебіг [4, 5].

© І. І. Ковальчук * Науковий керівник – д.вет.н., професор Горальський Л.П.

Поліморфність прояву хвороби, різноманітність клінічних ознак, розповсюдження множинної патології внутрішніх органів спонукали нас до детального вивчення мікроскопічної будови паренхіматозних органів, в тому числі легенів, нирок, печінки за бабезіозу. В доступних літературних джерелах дане питання висвітлено недостатньо.

Об'єкти і методика досліджень Дослідження проводили на кафедрі анатомії і гістології та навчальнонауково-дослідній клініці факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету.

Об'єктом для дослідження були собаки за гострого перебігу бабезіозу.

У роботі використовували епізоотологічні, клінічні та гістологічні методи досліджень. Матеріалом для гістологічних досліджень були відібрані після загибелі тварин шматочки легень, печінки, нирок. Після фіксації в десятипроцентному водному розчині нейтрального формаліну матеріал промивали у проточній воді, зневоднювали у спиртах зростаючої міцності та заливали у парафін. З парафінових блоків виготовляли гістологічні зрізи завтовшки не більше 10 мкм. Депарафіновані зрізи фарбували гематоксиліном та еозином згідно із загальноприйнятими методиками [3].

Результати досліджень Діагноз на бабезіоз встановлювали комплексно, враховуючи епізоотичні дані, клінічні та лабораторні дослідження. У хворих собак впродовж 3–4 діб виявляли лихоманку постійного типу, тахікардію (140–180) і тахіпное. У перші 4 доби відмічали посилення, а потім послаблення тонів серця. Кон’юнктива у таких випадках була блідо-рожевого кольору. Тахіпное досить часто ускладнювалося витіканнями з носа, вологим кашлем, задишкою, що вказувало про включення у патологічний процес органів дихання, у тому числі і легень. На початковій стадії хвороби спостерігали зниження апетиту, спрагу, в подальшому розвивалася анорексія. Під час пальпації органів черевної порожнини виявляли напруженість черевної стінки, больові відчуття та збільшення нирок, печінки і селезінки.

При гістологічному дослідженні легень виявлено, що характерна гістоархітектоніка легень була зруйнована, альвеоли стиснуті, деформовані, а в окремих місцях взагалі не виявлялися. Альвеоли були різної форми, альвеолярні ходи звивисті, за рахунок набряку інтерстицію відмічали потовщення їх стінок.

Також зустрічалися ділянки ураження паренхіми легень у вигляді вогнищ ателектазу. В деяких частинах навколо термінальних бронхіол вогнища ателектазу зливалися між собою формуючи дифузні, масивні ураження респіраторного відділу легень (рис. 1).

а а в

–  –  –

Рис. 1. Фрагмент мікроскопічної Рис. 2. Фрагмент мікроскопічної будови легені собаки за бабезіозу: будови легені собаки за бабезіозу:

а – деформовані альвеоли; а – потовщення міжальвеолярних

–  –  –

Спостерігали дифузну поліморфну інфільтрацію міжальвеолярних перетинок. За рахунок набряку та інфільтрації поліморфними клітинами міжальвеолярна сполучна тканина була потовщена, а альвеоли стиснуті, їх просвіти значно зменшені (рис. 2). Обмежені ділянки із стиснутими альвеолами містили багато ретикулярних та незрілих лімфоїдних клітин.

Досить часто зустрічали чітко обмежені ділянки ретикулярної тканини та застійну гіперемію. При цьому, альвеоли набували видовженої форми. У значній кількості лімфоїдні клітини містились і у легеневій плеврі. У стані набухання перебувала цитоплазма епітеліоцитів стінок альвеол.

У просвіті частини бронхів виявлялася значна або ж помірна кількість лейкоцитів. У деяких бронхах слизова оболонка інфільтрована значною кількістю лімфоцитів, окремими моноцитами, еозинофілами та нейтрофілами (рис. 3).

в а г

–  –  –

Кровоносні судини паренхіми легень були розширені і кровонаповненні, особливо навколо бронхіол та малих бронхів, при цьому відмічали їх периваскулярний набряк. У просвітах судин – артеріях, венах, капілярах виявлялася плазма крові та незначна кількість еритроцитів і лейкоцитів. які щільно заповнювали їх просвіт, що вказує на розвиток застійних явищ у мікроциркуляторному руслі легенів. Також спостерігалася десквамація епітеліоцитів багаторядного миготливого епітелію слизової оболонки бронхів (рис. 4).

При гістологічному дослідженні печінки відмічали вогнищеві крововиливи та переповнення кров’ю капілярів (рис. 5).

–  –  –

У стані серозного набряку перебувала міжчасточкова сполучна тканина. В окремих ділянках часточок спостерігали дискомплексацію печінкових балок.

Жовчні протоки – розширені та переповнені жовчю.

В міжчасточковій сполучній тканині, у ділянках тріад, відмічали незначну лімфогістіоцитарну інфільтрацію (рис. 6). По периферії часточок печінки було помітно заміщення її паренхіми молодими клітинами сполучнотканинного походження. Гепатоцити у цих місцях були атрофовані та зазнавали глибоких деструктивних перетворень. Значна частка печінкових клітин знаходилася в стані білкової зернистої дистрофії з одночасним накопиченням у їх цитоплазмі бурого пігменту гемофусцину. Серед таких гепатоцитів спостерігаються клітини у стані некрозу.

При гістологічному дослідженні нирок виявлено гіперемію кіркової речовини, мозкова речовина, в свою чергу, була жовто-глинистого кольору.

Гістологічна будова окремих звивистих ниркових канальців була порушена, а їх просвіт звужений. Епітеліоцити звивистих ниркових канальців перебували у стані зернистої дистрофії, деякі – у стані некрозу (рис. 7). Дрібні судини були переповнені кров’ю. Спостерігалися значні крововиливи як у кірковій, так і в мозковій речовині нирок (рис. 8).

–  –  –

Рис. 7. Фрагмент мікроскопічної Рис. 8. Фрагмент мікроскопічної будови нирки собаки за бабезіозу: будови нирки собаки за бабезіозу:

а – звивисті – ниркові канальці; а – кіркова речовина; б – вогнищеві б – ниркове тільце; в – зернова крововиливи кіркової речовини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


дистрофія епітеліоцитів звивистих Гематоксилін та еозин. X 400.

канальців нирок. Гематоксилін та еозин. X 400.

У деяких місцях відмічали виражену проліферацію лімфоїдних клітин навколо судин та ниркових клубочків. Сполучна тканина перебувала у стані набряку. Також відмічено вираження стану жирової дистрофії епітеліоцитів канальців.

Висновки та перспективи подальших досліджень

1. Зміни легень за бабезіозу проявляються деформацією альвеол, набряком інтерстицію, застійною гіперемією, дифузною поліморфною інфільтрацією міжальвеолярних перетинок, десквамацією епітеліоцитів епітелію слизової оболонки бронхів.

2. Патоморфологічні зміни печінки характеризуються дискомплексацією печінкових балок, зернистою дистрофією, некрозом гепатоцитів.

3. Порушення гістоархітектоніки нирок проявляється зернистою та жировою дистрофіями епітеліоцитів звивистих ниркових канальців, їх некрозом та крововиливами.

Встановлення морфологічних змін в легенях, печінці, нирках собак за бабезіозу відкриває питання у зв'язку із дослідженнями інших життєво важливих органів.

Література

1. Болезни собак / [А. Д. Белов, Е. П. Данилов, И. И. Дукур и др.]. – М.: Колос, 1995. – 368 с.

2. Болезни собак / [А. Д. Белов, Е. П. Данилов, И. И. Дукур и др.]. – М.: Колос, 1995. – С. 318–321.

3. Горальська І. Ю. Гепаторенальний синдром у собак за бабезіозу (діагностика і лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук:

спец. 16.00.01. „Діагностика і терапія тварин“ / І. Ю. Горальська. – Біла Церква, 2011. – 18 с.

4. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навч. посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир: Полісся, 2011. – 288 с.

5. Кондрахін І. Етіологічний та патогенетичний зв'язок множинної патології, особливості лікування і профілактики / І. Кондрахін // Вет. медицина України. – 2006. – № 2. – С. 9–10.

6. Кондрахин И. П. Полиморбидность внутренней патологии / И. П. Кондрахин // Ветеринария. – 1998. – № 12. – С. 38–40.

7. Патологічна анатомія тварин / П. П. Урбанович, М. К. Потоцький, І. І. Гевкан [ та ін.]. – К.: Ветінформ, 2008. – 896 с. 
Похожие работы:

«Олекса Палійчук НА ДОРОГАХ ВСЕСВІТУ Науково-фантастичні оповідання Повість Видання друге Київ Культурологічне ПП «Боривітер» ББК 84.4УКР6 П14 До збірника увійшли науково-фантастичні твори автора, які образно розкривають психологію та світоглядні переконання його героїв. Вірність обов’язку і дружбі, міра особистої порядності і честі – всі ті людські риси найкраще випробовуються й отримують об’єктивну оцінку в екстремальних умовах безмежного Всесвіту. Передмова Валентини Олійник ISBN...»

«УДК 347.4 А. С. Коломієць, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ З СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА Cтаттю присвячено аналізу цивільних правовідносин з сурогатного материнства, визначенню основних понять, правової регламентації і складу даних правовідносин. Ключові слова: сурогатне материнство, правове регулювання штучного запліднення, цивільні правовідносини з сурогатного материнства. Постановка проблеми....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 799 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 799 Серія: ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ Випуск 4 «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОСНОВАМ ЗДОРОВ’ЯМ Серію започатковано у 2004 р. Харків – 2008 УДК: 613.539.12/.17+533.9+621.039 Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»

«ДСТУ 5028:200 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ ХАРЧОВІ Технічні умови ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ Технические условия HEN’S EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION Specifications Чинний від _01.01.20 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на курячі яйця (далі яйця), які використовують для харчування населення і промислової переробки на продукти харчування, і призначені для реалізації в Україні, а також на експорт до країн ЄЕС. 1.1.1 У разі постачання харчових яєць до інших країн вимоги до...»

«Програма гуртка „Юні квітникарі” Пояснювальна записка Програма створена на основі типової програми, рекомендованої Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, затвердженої Міністерством освіти і науки України в 2001 р. Мета роботи гуртка: поглиблення і розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології. квітництва та виховання в учнів переконань про необхідність охорони і вивчення природи. Під час освоєння програми гуртка учні отримують ґрунтовні знання з основ загального...»

«ПЕРЕДМОВА О. Г. Козленко, В. В. Додь Слово до вчителя Збірник призначено для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з біоН. Ю. Матяш, логії учнів 10-х класів за результатами їх навчання в основній школі. Завдання складено відповідно до чинної програми з біології для 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7–11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005). Посібник містить 10 варіантів тестів, кожен з яких складається...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 60До 60-ї річниці ІКОМ Львів 2006 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Выпуск 60К 60-й годовщине ИКОМ Львов 2006 National Academy of Sciences of Ukraine State Natural History Museum PROCEEDINGS OF THE STATE NATURAL HISTORY MUSEUM Issue For the ICOM’s 60 th anniversary Lviv 2006 УДК...»

«Вiдкритий урок з природознавства 6 клас. Тема Охорона природи. Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до самоосвiти; виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття прекрасного. Обладнання : карта «Природоохороннi території України, таблицi «Червона книга України»,карта...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено доктором медичних наук, професором А. П. Чуприковим, кандидатом медичних наук С. І. Євчуком, кандидатом медичних наук Є. М. Прокоповичем, Т. О. Рокетою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 12 від 27.08.02) Перезатверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 1 від...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАЗАРЧУК Юлія Сергіївна УДК 582.29 (292.486) (210:262.5-16) (043.5) ЛИШАЙНИКИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ 03.00.21 – мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі ботаніки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОНМС України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Кондратюк...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»