WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 657. 63 КОВАЛЬ О.В., кандидат екон. наук, доцент, ЛЕПЕТАН І.М., кандидат екон. наук, доцент Вінницький національний аграрний університет, e-mail: ostapchukov ...»

НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9

УДК 657. 63

КОВАЛЬ О.В., кандидат екон. наук, доцент,

ЛЕПЕТАН І.М., кандидат екон. наук, доцент

Вінницький національний аграрний університет,

e-mail: ostapchukov@meta.ua, lepetan_inna@mail.ru

ЗРОСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

У статті розглядаються функції біологічних активів, що зумовлені їх біологічною

різнорідністю і, відповідно, використанням. Встановлено, що масштабність виробництва біопалива посилює значимість біологічних активів, що лежить у площині переосмислення ролі сільськогосподарської діяльності для соціальних та природо-екологічних чинників розвитку людства.

Ключові слова: біопаливо, біологічні активи, сільське господарство, жива економіка.

Вступ. Збільшення обсягів використання біопалива в світі відбувається досить швидко, що обумовлено зростанням розуміння світовим співтовариством необхідності заміни натурального палива альтернативним з метою мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище і вирішення проблем зміни клімату.

Масштабне виготовлення біопалива є рушійною силою для розвитку сільського господарства, що має найважливіші відмінні особливості, а саме, те, що головні засоби виробництва представлені живими організмами (рослини, тварини).

Безперервність процесу сільськогосподарського виробництва забезпечують біологічні активи, які поділяються на окремі групи за певними ознаками. У зв’язку з цим виникає потреба у виділенні їх функцій, що має важливе значення для проведення поелементного економічного аналізу, обліку та прийняття відповідних управлінських рішень. Тому, метою написання даної статті є дослідження та обґрунтування функціональної значущості біологічних активів.

Матеріали та методика досліджень. Теоретичною і методологічною основою досліджень є загальнонаукові і специфічні методи пізнання (зокрема, статистичні методи, опису й порівняння, моделювання). Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності, міжнародні та вітчизняні нормативні документи, довідково-інформаційні видання, фінансова і статистична звітність підприємств аграрного сектору Вінницької області.

Результати досліджень. Значимість біологічних активів зумовлена тим, що вони становлять основну частину виробництва продукції сільськогосподарських підприємств, для яких це є основне джерело надходжень ресурсів. Стан та ефективність їх використання є однією з умов успішного господарювання підприємства.

Тому, для початку, слід виділити першу функцію біологічних активів, а саме:

1) Функція економічного зростання.

На сьогодні Україна має потужний природно-біологічний потенціал, що дозволяє перетворювати сільське господарство в інвестиційно привабливу галузь економіки, адже Украна займає третину загальної території центральної Європи і є власницею майже 40 % світової площі чорноземів – найродючіших ґрунтів суходолу.

Враховуючи природно-кліматичні та інші особливості країни, значні потенційні його можливості в розвитку сільськогосподарського виробництва (бурякоцукрового комплексу, зерновиробництва, картоплярства, садівництва та тваринництва), Україна може в перспективі виробляти сільськогосподарську продукцію в значних розмірах. Згідно розробок Міністерства аграрної політики та продовольства України і Національної академії аграрних наук України визначені завдання подальшого інноваційного розвитку сільського господарства, що дозволяють наростити до 2015 року валове виробництво сільськогосподарських культур, а саме: зернових культур - 71 млн.т.; олійних культур - 15 млн.т.; овочів – 10 млн. т., картоплі НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9

– 21 млн.т., плодів і ягід – 2,5 млн.т.

Не менш важливе місце в економіці України займає галузь тваринництва.

Це насамперед, забезпечення населення країни продовольчими товарами, робочими місцями, харчової та переробної промисловості – сировиною, галузі рослинництва – органічними добривами.

Слід зазначити, що зростання обсягів біологічних активів вказує на величезний потенціал країни у сільськогосподарському секторі та в економіці в цілому, оскільки біологічні активи відіграють велику роль у вирішенні глобальних питань матеріального достатку, підвищення рівня життя, що є основою економічного зростання.

Головною умовою успішного соціально-економічного розвитку країни є відповідне її продовольче забезпечення. Тому, вважаємо за доцільне виділити наступну функцію біологічних активів:

2) Функція соціально-продовольчого забезпечення.

Як важлива складова частина державної політики, продовольче забезпечення зачіпає різнобічні аспекти життєдіяльності окремої людини, села, міста, регіону й держави в цілому.

Продовольча безпека досягається шляхом забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства. Таким чином, продовольча безпека передбачає: фізичну доступність, економічну доступність продовольчих товарів і безпеку харчування. Фізична доступність означає можливість одержання продовольчих товарів, які є в наявності на території країни в необхідному обсязі й асортименті, а їхнє надходження до споживача здійснюється безперебійно.

Україна має значний потенціал в усьому секторі агробізнесу, який можна використати для зменшення глобального продовольчого дефіциту. Сільськогосподарська продукція була і завжди буде ліквідним товаром, оскільки вона складає основу продовольчої безпеки країни.

Біологічні активи забезпечують потреби населення в продуктах харчування. Одночасно вони виступають сировинною базою для переробної промисловості, біоенергетики. І щоб не спричинити конкуренцію між енергетичними і продовольчими культурами, ми вважаємо, що для виробництва енергетичної сировини потрібно виділяти окремі землі, щоб не створити проблемну ситуацію з харчовими продуктами і не зашкодити навколишньому середовищу.

Для України питання гарантування продовольчої безпеки має особливо важливе значення, оскільки за роки соціально-економічних перетворень виробництво сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів зменшилось, а продовольче забезпечення населення знизилося до критично небезпечної межі [3].

Однією з найважливіших відмінних особливостей сільського господарства є те, що головні засоби виробництва представлені живими організмами (рослини, тварини). Оскільки, біологічні активи забезпечують безперервність процесу сільськогосподарського виробництва за допомогою біологічних перетворень, в результаті яких підприємство отримує сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, виділимо їх наступну функцію:

3) Функція виробничо-інтеграційної взаємодії.

Особливістю, властивою біологічним активам, є те, що вони є живими організмами (тварини і рослини), що матеріалізуються в певній формі. Основне призначення активу – генерувати економічні вигоди, що розглядаються як чинник виробництва (економічного ресурсу) [4].

Кожний живий організм виконує певну біологічну функцію, яка або починає якийсь процес, або служить його проміжною ланкою, або завершує його. Така узгоджена та взаємозв’язана діяльність живих організмів перебуває в тісному зв’язку з навколишнім середовищем.

Г.Г. Кірейцев зазначає, особливості процесів відтворення в сільському господарстві зумовлені дією законів біології. «Вироблена продукція сільського господарства, - зазначає автор, - має різне призначення. Одну частину її реалізують для промислової переробки, іншу

– залишають для продовження процесів біологічного відтворення. Деяку кількість продукції сільськогосподарського виробництва використовують для внутрішньогосподарського виробничого і невиробничого споживання (крім процесів біологічного відтворення).

НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 Маючи на меті отримання економічної вигоди від реалізації виготовленої продукції в сільському господарстві, людина обтяжливо експлуатує природні багатства. Знаковою у цьому відношенні є концепція фізіократів, які вбачали джерело багатства і процвітання нації винятково у розвитку сільського господарства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Єдиною продуктивною працею визнавалася та праця, яка сприяє появі «чистого продукту». Чистий продукт створюється виключно в сільському господарстві – це щорічно вироблювані багатства, що утворюють дохід суспільства і представляють собою надлишок благ, отриманих після вирахування витрат на їх виробництво.

Очевидно, що ніде приріст продукції не демонструється настільки наочно, як у сільському господарстві. Чистий продукт розглядається як дар природи, який стимулює розвиток «природного порядку», тобто верховенства природних законів над економічними. Розвиток та відтворення чистого продукту у значній мірі залежить від забезпечення оптимальних і якісних умов здійснення біологічних трансформацій природних ресурсів.

Основним призначенням біологічних активів в сільському господарстві – це створення живих організмів. Ще в період античності філософи не могли бачити іншого джерела «природного багатства» крім землеробства. Беззаперечною заслугою фізіократів є відстоювання ними теорії виникнення (джерела) багатства у сфері виробництва, а не при обміні [1].

<

–  –  –

Рис 1. Обґрунтування функціональної значимості біологічних активів Із прийняттям П(С)БО 30 «Біологічні активи» не стільки поставлено крапки в дискусіях щодо наявності галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності, оскільки визнана необхідність відображення в обліку та звітності біологічного та природноресурсного потенціалу – фізичного капіталу – «живої» економіки [1].

Тому, обов’язковою функцією біологічних активів вважаємо четверту функцію:

4) Функція фізіократичної місії.

Функції біологічних активів та сформоване нами нове визначення відобразимо на рисунку 1.

Біологічні активи, як живі організми, є орієнтиром першочергового розвитку економіки, які на відміну від промисловості не знищують, а примножують істинне багатство на землі (В.І. Вернадський). Сільське господарство як сфера «живого» має бути загальновизнаним НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 пріоритетом не тільки в урядових колах, серед суб’єктів господарювання, а й мати пріоритетність при розробці науково-теоретичної бази розвитку економіки. Виокремлення академіком Вернадським поняття «живої» економіки та її пріоритетності серед ентропійних та віртуальних сфер діяльності людства є об’єктивною підставою не тільки побудови під неї окремого спеціалізованого обліку, а й необхідності формування його нової парадигми [1].

Висновки. Пошук альтернативних джерел для виробництва біопалива зумовлює нас переосмислити сьогодні роль сільського господарства.

Відтак у бухгалтерському обліку біологічні активи слід розглядати як живі організми у сільськогосподарській діяльності, які за функціональним призначенням слугують метою отримання не тільки економічних, а й соціальних та екологічних вигід у майбутньому.

Найбільш важливими об’єктами є об’єкти обліку так званої «живої» економіки, значимість яких є визначальною не тільки для сільгосппідприємств, а й для України – в її місії в глобальному світі [1].

На відміну від інших галузей економіки, аграрна економіка є антиентропійною, відновлюваною за природними характеристиками. В найближчому майбутньому саме аграрний сектор реалізовуватиме місію продовольчої та енергетичної безпеки світу.

Список використаних літературних джерел

1. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки // Монографія / Жук В.М. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.

2. Карамазін Ю.А. Про деякі аспекти продовольчої та екологічної безпеки України в контексті відродження українського села // Микроволновые технологии в народном хозяйстве. Внедрение. Проблемы. Перспективы: Вып. 7-8/ под. ред ак. Л.Г.Калинина. - Одеса: "Видавництво Бартнєва", 2009. – С. 99-105.

3. Кирилюк Є.М. Сучасний стан і шляхи гарантування продовольчої безпеки України // [Ел. ресурс] - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N153/N153p049pdf

4. Пиріжок С.Є. Поняття “Біологічні активи”: порівняння П(С)БО 30 «Біологічні активи» та МСФЗ 41 «Сільське господарство» // [Ел. ресурс] - Режим пу: www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/wzbirnik/econom /1_13/25.pdf Аннотация Коваль Е.В., Лепетан И.М.

Повышение функциональной значимости биологических активов В статье рассматривается роль и функции биологических активов что предопределено их биологической разнородностью и, соответственно, использованием. Установлено, что масштабность производства биотоплива усиливает значительность биологических активов, которая лежит в плоскости переосмысления роли сельскохозяйственной деятельности для социальных и природо-экологических факторов развития человечества.

Ключевые слова: биотопливо, биологические активы, сельское хозяйство, живая экономика.

Annotation Koval O., Lepetan I.

Growth of Functional Importance of Biological Assets The functions of biological assets caused by their biological diversity and their use discuss in the article. Found that the scale of biofuels production increases the importance of biological assets lies in rethinking of agricultural activities role for social and natureenvironmental factors in the development of humanity.

Key words: biofuels, biological assets, agriculture, alive economy.

Отримано редакцією 01.10.13 
Похожие работы:

«О.І. Бочелюк, Н.М. Горопаха КІМНАТНЕ КВІТНИКАРСТВО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних працівників Видання друге, доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 581.46 ББК 42.374 Б72 Рецензенти: доктор біологічних наук, доцент кафедри методики викладання біології Тернопільського національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА Біологічний факультет МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету ОДЕСА ОНУ УДК 57:001.891:378(075.8) ББК 28р30я73 М 545 Рекомендовано до друку Вченою радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Протокол № 2 від 1 жовтня 2013року Рецензенти: М. В. Ткаченко, к.п.н., доцент ОНУ імені І. І. Мечникова С. А....»

«Управління освіти і науки Луганської обласної д е р ж а в н о ї адміністрації Луганський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Присвячується 80-річчю юннатівського руху на Луганщині Адреси передового досвіду еколого-натуралістичної творчості Луганщини (Довідник) Луганськ 2007 УДК [504: 374] (03) Даний довідник містить і н ф о р м а ц і ю про всі позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного н а п р я м к у Луганської області. В ньому, також, наведені основні ф о р м...»

«Проблемні правові питання розбудови структурних елементів регіональної екологічної мережі Платон Третяк Не зважаючи на величезні соціальні, економічні і екологічні проблеми, які потребують невідкладного вирішення, Україна на Всесвітньому саміті з питань сталого розвитку („Ріо+10“, Йоганнесбург, 2002) задекларувала наміри збереження біологічного різноманіття як один з пріоритетів державної політики. Урядом України підписано низку міжнародних угод стосовно збереження біорізноманіття. Водночас...»

«Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) 2. Колумбет О.М. Розвиток професійно значущих рухових умінь та навичок майбутніх вчителів / Олександр Колумбет // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.-2012.-№9. С. 44Колумбет О.М. Виявлення професійно значущих координаційних здібностей у студенток-педагогів / Олександр Колумбет // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА  ФРАНКА  V МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ    МОЛОДЬ І ПОСТУП  БІОЛОГІЇ  ЗБІРНИК ТЕЗ  ТОМ 2  БІОФІЗИКА; БІОХІМІЯ; ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ;   МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ;   МОЛЕКУЛЯРНА ТА КЛІТИННА БІОЛОГІЯ  (1215 ТРАВНЯ 2009 РОКУ, М. ЛЬВІВ)    ЛЬВІВ – 2009  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE  IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV     ...»

«В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Частина 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Навчальний посібник Частина 1 Харків «ХАІ» 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка С.О. Волгін, С.О. Гнатуш, В.В. Манько, І.С. Хамар, Б.М.Борсукевич, О.Р.Іванець КОНКУРСНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В., Хамар І.С., Борсукевич Б.М., Іванець О.Р. Конкурсні тестові завдання з біології. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 447 с. Посібник призначений для...»

«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО VAVILOV SOCIETY OF GENETICISTS AND BREEDERS ГЕНЕТИКІВ І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ ІМ. М.І. ВАВИЛОВА OF UKRAINE 03680, м. Київ – 143, Acad. Zabolotnogo Str., 150 UA03680 вул. Акад. Заболотного, 150. Kyiv-143, Ukraine тел. 526-07-98, факс (044)526-07-59; Tel.(38044)5260798,fax (38044) 5260759 е-mail: kunakh@imbg.org.ua е-mail: kunakh@imbg.org.ua www.utgis.org.ua www.utgis.org.ua № “ ” грудня 2013 р. Інформаційний лист № Вельмишановні колеги! Українське товариство генетиків і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»