WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Проблемні правові питання розбудови структурних елементів регіональної екологічної мережі Платон Третяк Не зважаючи на величезні соціальні, економічні і екологічні проблеми, які ...»

Проблемні правові питання розбудови структурних елементів регіональної

екологічної мережі

Платон Третяк

Не зважаючи на величезні соціальні, економічні і екологічні проблеми,

які потребують невідкладного вирішення, Україна на Всесвітньому саміті з

питань сталого розвитку („Ріо+10“, Йоганнесбург, 2002) задекларувала наміри

збереження біологічного різноманіття як один з пріоритетів державної

політики. Урядом України підписано низку міжнародних угод стосовно

збереження біорізноманіття. Водночас було розроблено і законодавчо прийнято програму „Заповідники“ та „Загальнодержавну програму формування Національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки“, а також ряд законів, зокрема Закон України „Про екологічну мережу України" (2004) та інші нормативні документи.

У перспективі до 2015 року екомережа, як система взаємопов'язаних природних чи напівприродних територій має охопити майже 40% площі держави і відігравати інтегральну природоохоронну роль. Відповідно, природно-заповідний фонд України загалом має розширитися більш ніж у двічі і досягти величини 10,4% від загальної площі держави.

Розбудова екологічної мережі відбуватиметься з використанням її складових структурних елементів, якими є:

• території та об'єкти природно-заповідного фонду;

• землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;

• землі лісового фонду;

• полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду;

• землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;

• землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;

• інші природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність);

• земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;

• території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, що занесені до Червоної книги України;

• частково землі сільськогосподарського призначення та екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;

• радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.

В свою чергу проектування екологічної мережі передбачає (цитуємо за оригіналом, зокрема:

• нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до переліків національної екологічної мережі;

• визначення територій, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність, PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com встановлення передбачених законом обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

• обґрунтування необхідності включення територій та об'єктів до переліків екологічної мережі, резервування територій для цих потреб, надання їм природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних та сполучних територій для забезпечення формування екологічної мережі як єдиної просторової системи;

• розроблення рекомендацій щодо визначення режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити, а також щодо необхідності вилучення і викупу земельних ділянок;

• узгодження регіональних і місцевих схем формування екологічної мережі із "Зведеною схемою формування національної екологічної мережі України", поєднання її із схемою формування Всеєвропейської екологічної мережі та із затвердженою проектною документацією з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, визначення перспективних напрямів забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об'єктів і територій.

Відповідно до цих завдань Прикінцеві положення Закону України «Про екологічну мережу України» зобов’язували Уряд забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Нажаль це завдання виконано лише частково Однак, на практиці задекларована природоохоронна політика часто вступає у протиріччя з галузевими та відомчими інтересами. Це відбувається через відсутність в Україні спільного підґрунтя та механізмів за допомогою яких може бути запроваджене збалансоване природокористування та планування територіального простору.

Нажаль у Земельному, Водному та Лісовому кодексах правові аспекти формування національної екомережі викладені лише у вигляді "побажань" і не мають нічого спільного з вимогами земельного права.

Так, у Лісовому Кодексі України у ст. 85 відсутня конкретика стосовно "розвитку екологічної мережі". Відповідно і прикінцеві положення глави 20 його "Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на окремих категоріях земель" на містять положень, які б конкретизували порядок територіальної організації екологічної мережі на лісових землях держави і встановлювали відповідний режим господарювання, до чого зобов’язують "Прикінцеві положення" Закону України "Про екологічну мережу України".

Насамперед це стосується правових засад формування структурних елементів екологічної мережі та особливостей ведення господарства у них. Йдеться не лише про заповідні території, правовий статус та господарський режим яких закріплений нормами Закону України "Про природно-заповідний фонд PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com України", але й сполучних коридорів, буферних та відновних територій.

Зрештою і ведення лісового господарства на заповідних територіях різного охоронного статусу також зобов’язує до певної господарської спеціалізації, яка поки що недостатньо розроблена у фаховому та правовому аспектах. Це ж стосується і лісових сервітутів, або певних обмежень на права власників земель у межах територрій структурних елементів екомережі [Лісовий Кодекс України: ст. 23].

Для подолання ситуації, що склалася, слід чинні нормативно правові акти земельного та лісового законодавства доповнити такими положеннями:

1. Найцінніші території природних коридорів національної екологічної мережі слід віднести до категорії лісів природоохоронного та наукового призначення.

2. Ведення господарства у межах сполучних коридорів, буферних та відновних територій повинно мати відповідну функціональну регламентацію.

3. У межах територій екомережі права землекористувачів мають бути обмежені відповідними земельними та лісовими сервітутами природоохоронного змісту.

3. При формуванні екомережі слід надавати перевагу землям малопоширених типів едафотопів, а також тим, де представлені рідкісні фітоценози, особливо ті, що містять види, які підлягають охороні.

4. Сполучні коридори повинні найкоротшими відстанями об’єднували ключові (заповідні) території з найціннішими лісовими масивами. Це можуть бути смуги переважно лісових земель, шириною до 1 км. Їм необхідно надати статус особливо захисних лісових ділянок з режимом обмеженого лісокористування.

5. У межах буферних територій доцільно вести традиційне лісове господарство у напрямку формування пропорційної вікової структури лісів.

Тут бажано створювати лісонасіневі ділянки і плантації, дослідні та випробні культури спрямовані на формування ширшої структури різноманіття лісів.

6. До відновних територій, окрім фрагментарних лісових масивів та чагарників, слід залучити заболочені та еродовані землі, відпрацьовані кар’єри, нагромадження відходів гірничої промисловості, покинуті землі колишнього аграрного призначення. Тут необхідно відтворювати подібні до природних лісові комплекси, насамперед соснові та дубові ліси.

7. Активні лісогосподарські заходи повинні бути спрямовані на формування широкого різноманіття природних лісових угруповань враховуючи виявлені тенденції ландшафтно-лісотипологічного їх поширення.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
Похожие работы:

«Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» На базі Харківського національного медичного університету 25–26 квітня 2013 р. проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка об’єднала професорсько-викладацький склад провідних вищих медичних навчальних закладів України, наукові кадри з Росії та Великої Британії,...»

«В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Частина 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Навчальний посібник Частина 1 Харків «ХАІ» 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО УДК 581.93+502.75 (477.46) КОНОГРАЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ РОСЛИННІСТЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА: СТРУКТУРА, ДИНАМІКА, ОХОРОНА 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі геоботаніки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Дубина Дмитро...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК 631.461:631.51:633.34 ГРИГОР’ЄВА О.М., кандидат с.-г наук, доцент Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН е-mail: grigorjeva_elena@mail.ru ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Досліджено ефективність застосування мікробного препарату комплексної дії Ризогумін як окремо, так і у комбінації з регуляторами росту...»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 10 за 2012р (жовтень) Київ 2012 Біологічні науки Е Грицик В. Г858 Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій; МОН України.Київ: Кондор, 2009.290с.грн. Транспорт О Загальні відомості щодо фарбування кузовів легкових автомобілів. З-140 Експрес-аналіз лакофарбового покриття під час проведення комплексного дослідження транспортних засобів: Довідковий посібник / МВС...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ им. А.О. К О В А Л Е В С К О Г О Одесский филиал ФАУНА УКРАИНЫ В СОРОКА ТОМАХ Редакционная коллегия И.А. АКИМОВ (председатель), В.А. ТОПАЧЕВСКИЙ, В.Г. ДОЛИН, В.И. МОНЧЕНКО, М.Д. ЗЕРОВА, Э.М. ПИСАНЕЦ, А.Г. РАДЧЕНКО, В.П. ШАРПИЛО, В.И. ЛЫСЕНКО, А.Я. ЩЕРБУХА, Г.А. ГОРОДИСКАЯ, И.В. ДОВГАЛЬ (секретарь) КИЕВ НАУКОВА ДУМКА НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ им. А.О. К О В А Л Е В С К О Г О Одесский филиал...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112 УДК 630.453 В. Л. МЄШКОВА1, М. С. КОЛЄНКІНА2 * ДИНАМІКА ПЛОЩ ОСЕРЕДКІВ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ У НАСАДЖЕННЯХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 2. Луганська АЛНДС УкрНДІЛГА За період 1974 – 2006 рр. у Луганській області зареєстровано 4 спалахи масового розмноження звичайного соснового пильщика (ЗСП) і 5 спалахів рудого...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 115-річниці з дня народження професора Петра Михайловича Білецького Частина ІІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І БІОЛОГІЧНІ НАУКИ Умань – 2011 УДК 63 (06) Збірник, студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань: 2011. – Ч. ІІ: Сільськогосподарські і біологічні науки. – 188...»

«v.1 МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ» Iнженерно-хiмiчний факультет Кафедра екологiї та технологiї рослинних полiмерiв opy ec МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до дипломного проектування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «БАКАЛАВР» Fre для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 „Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ». Рекомендовано кафедрою екологiї та технологiї...»

«Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ВИКОРИСТАННЯ ДНК-АНАЛІЗУ У СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ТА ЕКСПЕРТИЗАХ СПІРНОГО БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА, ПІДМІНИ ДІТЕЙ) (Методичні рекомендації) Київ 2012 Установи-розробники: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Державна установа Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України Одеський національний медичний Університет, кафедра...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»