WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |

«В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ОХОРОНА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Підручник Затверджено Міністерством внутрішніх справ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

В. Г. Грибан, О. В. Негодченко

ОХОРОНА ПРАЦІ

В ОРГАНАХ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Підручник

Затверджено

Міністерством внутрішніх справ України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

ББК 65.247я73

УДК 331.45 (075.8)

Г 8

Затверджено МВС України (Лист № 21086 від 11.07.2007)

Рецензенти:

Сибірна Р. І. — доктор біологічних наук, професор, начальник кафедри криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ;

Антонов К. В. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації боротьби з контрабандою Академії митної служби України;

Мальченко Ю. В. — начальник інспекції державного нагляду за охороною праці УМВС України в Дніпропетровській області.

Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці в органах внутрішніх справ:

Г 82 підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 336 с. — ISBN 978-966-364-833-0.

Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці правоохоронців, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється роль гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної та вибухової, у створенні безпечних умов праці та роль працівників органів внутрішніх справ у запобіганні нещасним випадкам. Зображуються основні методи, форми і рівні забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ.

Для курсантів, студентів, викладачів, практичних працівників органів внутрішніх справ.

ББК 65.247я73 УДК 331.45 (075.8) ISBN 978-966-364-833-0 © Грибан В. Г., Негодченко О. В., 200 © Центр учбової літератури, 2009 ВІД АВТОРІВ Праця – це цілеспрямована діяльність, у процесі якої людина, використовуючи спеціальні знаряддя: різноманітні інструменти, прилади, устаткування, машини тощо, впливає на природу з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

Праця має особливий характер і потребує певної організації. З фізіологічної точки зору, це витрати фізичної і розумової енергії людського організму. Праця є необхідним і корисним процесом, за якого, проте при певних обставинах, людина може піддаватися дії небезпечних і шкідливих факторів виробничого процесу, що негативно відбиваться на її здоров’ї. Проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці мають таку ж давню історію, як й історія людства. Однак сьогодні вони набувають особливого значення, адже ціна кожної аварії істотно зростає. Статтею 3 Конституції України людина та її здоров’я оголошені найбільшою цінністю держави.

Україна приділяє велику увагу питанням охорони життя і здоров’я своїх громадян, створенню безпечних умов праці роботодавцями та керівниками підприємств, установ і організацій, проте кількість нещасних випадків, що трапляються на виробництві або у ході виконання службових обов’язків, залишається дуже великою. Так, на виробництві щоденно травмуються у середньому 160 осіб, з них понад 20 стають інвалідами, а 4-5 – гинуть.

Діяльність ОВС щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки і боротьби зі злочинністю носить різнобічний, багатогранний характер. Здебільшого вона не є прогнозованою та передбачуваною і залежить від екстремальних умов, які можуть виникнути як на окремих об’єктах, у населених пунктах, так й у ході припинення конкретних правопорушень. Особливо це є характерним для теперішнього довготривалого перехідного періоду, який негативно впливає на ефективність роботи державних інституцій, призводить до загострення економічної кризи, кримінальної обстановки, зростання злочинності в її найбільш агресивних формах.

Результати практичної діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України свідчать, що заходи забезпечення безпеки особового складу під час виконання оперативно-службових завдань не відповідають вимогам сучасності: від 7 до 12% працівників зазнають тяжких фізичних та психічних травм під час виконання службових обов’язків, щорічно отримують поранення 1200-1300 працівників, у т.ч. 20-25 гине.

Право на життя і діяльність в умовах, що відповідають вимогам безпеки, на охорону здоров’я та медичну допомогу надане працівникам органів внутрішніх справ (як і всім громадянам) Конституцією України.

Покращенню стану охорони праці в органах внутрішніх справ сприятиме впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів дисципліни «Охорона праці», яка матиме на меті: формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та вмінь з правових й організаційних питань охорони і гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки; забезпечення особистої безпеки працівників ОВС у ході виконання ними службових обов’язків; активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров'я людини відносно результатів виробничої діяльності.

Для більш ефективної реалізації навчальної програми з дисципліни «Охорона праці» при підготовці висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах МВС України і створений даний підручник.

Підручник написано відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. При його підготовці підручника був використаний досвід викладання курсу «Охорона праці. Охорона праці у галузі».

Щиро дякуємо рецензентам – професорам Р.І. Сибірній і К.В. Антонову та начальнику Інспекції державного нагляду з охорони праці в УМВС у Дніпропетровській області Ю.В. Мальченку – за цінні поради та зауваження, а також висловлюємо глибоку вдячність усім, хто допомагав готувати рукопис і видавати підручник.

Автори будуть вдячні за висловлені зауваження і побажання щодо покращення змісту підручника, послідовності викладення матеріалу та якості його оформлення.

РОЗДІЛ 1

ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ

1.1. Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи Охорона праці – як галузь людської діяльності – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарногігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпечних умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефективної працездатності.

Охорона праці як соціально-технічна дисципліна вивчає теоретичні та практичні питання безпеки праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням і отруєнням, аваріям (катастрофам), пожежам і вибухам на виробництві. Вона вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь з правових й організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації головного принципу Конституції України – пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників відносно результатів виробничої діяльності.

Предметом охорони праці як галузі знання є умови праці, а об’єктом її дослідження виступає виробнича система, яка включає людину, машину (виробниче устаткування) та середовище, в якому здійснюється виробничий процес.

Методологічною основою охорони праці є системний підхід до вивчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи «людина – машина – середовище», аналізу фізичних, хімічних, біологічних, психологічних та соціальних факторів безпеки виробничого процесу та його організаційного і правового забезпечення.

Структура охорони праці як навчальної дисципліни зображена на рис. 1.

–  –  –

Рис. 1. Складові охорони праці як навчальної дисципліни Міждисциплінарний характер охорони праці зумовлює використання нею методів різних наук: статистики – для аналізу та прогнозування нещасних випадків, професійних захворювань й аварій; економіки – для обґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці; фізики, хімії, біології – для вивчення параметрів мікроклімату, наявності шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, встановлення їх гранично допустимого рівня та ін. Охорона праці не тільки застосовує законодавчу базу з проблем галузі, але і творчо збагачує та адаптує її до новітніх технологій та устаткування у нових економічних умовах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.2. Економічне та соціальне значення охорони праці.

Соціальний захист працівників ОВС Поліпшення умов та охорони праці стає одним з важливих напрямків підвищення матеріального та культурного рівня життя народу, а це, у свою чергу, сприяє зростанню якості та продуктивності праці, підвищенню соціально-економічних показників виробництва, зменшенню коштів на витрати від травматизму, професійних захворювань і аварій.

Але сьогодні близько 38% від загальних захворювань людей в Україні пов'язані з дією небезпечних і шкідливих факторів у процесі праці. Незадовільний стан охорони праці негативно відбивається на економіці держави – щорічна загальна сума витрат на фінансування відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних з незадовільними умовами праці, становить понад 1 млрд. грн.

Враховуючи зазначені обставини, 23 вересня 1999 р. в Україні був прийнятий Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Цим законом визначені правові та організаційні основи, економічний механізм загальнообов’язкового соціального страхування громадян від нещасного випадку, зокрема в разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Окрім того, він створює правове поле, фінансові й організаційні механізми для успішного розв'язання наступних завдань: запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві, компенсації збитків внаслідок ушкодження здоров'я в процесі праці.

Основними принципами соціального страхування від нещасного випадку Закон проголошує:

обов'язковий порядок страхування всіх працівників, а також учнів та студентів навчальних закладів, коли вони набувають професійних навичок;

сплату страхованих внесків тільки роботодавцями;

своєчасне та повне відшкодування шкоди потерпілим;

надання державних гарантій застрахованим у реалізації їх прав;

диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;

економічну зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці.

До працівників підприємства можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійснені заходів щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці.

Соціальний захист особового складу ОВС також організується на закладах чинного законодавства (Закони «Про охорону праці», «Про міліцію», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності» та ін.) і має на меті компенсацію витрат за важкі та шкідливі умови праці.

У ст. 7 Закону «Про охорону праці» закріплено, що працівники, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Статтею 22 Закону «Про міліцію» уточнено конкретні умови надання соціального захисту працівникам ОВС. Так, працівники ОВС користуються такими пільгами і компенсаціями:

пільги щодо розподілу житла;

пільги щодо установки квартирних телефонів;

влаштування дітей до дошкільних установ;

пільги на оплату житлової площі, комунальних послуг і палива;

право на пільгове придбання житла;

право на отримання пільгового кредиту для придбання житла;

пільги при виході на пенсію працівників, котрі звільняються зі служби за віком чи через хворобу, або за вислугою років.

Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніше як за два місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розміри пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

1.3. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці.

Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами Інтенсивний розвиток вчення про охорону праці збігається з початком розвитку машинного виробництва, яке разом із підвищенням продуктивності праці, її полегшенням несло небезпеку для життя і здоров’я працюючих.

Протягом усієї історії людство прагне зробити життя зручним, облегшити працю та одночасно підвищити її ефективність і безпечність.

Проте в людському прагненні до пізнання дуже часто засоби витісняють мету, людина стає додатком до створеного нею, а її власні творіння становлять загрозу для неї самої.

Завдяки набутим знанням з розвитком цивілізації рівень безпеки людей поступово зростає. Людство подолало епідемії тифу, холери, віспи, чуми, поліомієліту. Середня тривалість життя у розвинутих країнах світу вже наближається до 80-ти років, і це не межа. Цих результатів досягнуто завдяки зростанню економіки, культури, медицини. Остання сягає своїми коренями часів Гіппократа (460-370 рр. до н.е.), який здійснив реформу анти чної медицини, та Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), який вже в ті далекі часи вивчав фізіологію, психологію та умови праці.

Однією з найнебезпечніших галузей людської діяльності була і, на жаль, залишається в багатьох країнах, у тому числі й в Україні, гірнича справа (останнє трагічне свідчення цьому – загибель і травмування гірників на шахті ім. Засятько Донецької області у 2007 р.) Тому вже з часів Середньовіччя вчені надавали великого значення дослідженню умов праці у гірничій галузі. Георгій Агрикола (1494-1555 рр.) першим зробив запис у 1545 р. про випадок виділення та вибуху рудникового газу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«УДК 631.42 О.О. Дідур Дніпропетровський національний університет ОЦІНКА АЗОТНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ВІЛЬШНЯКІВ ПРИСАМАР’Я ДНІПРОВСЬКОГО Проведено вивчення ґрунтів вільхових біогеоценозів Присамар’я Дніпровського. Розглянуто вміст та розподіл у ґрунтовому профілі нітратного азоту. Порівнюються вільшняки за вмістом нітратів. Ключові слова: вільшняки, ґрунти, нітратний азот. O.O. Didur Dnipropetrovsk National University ESTIMATION OF A NITROGEN DYNAMICS OF SOILS OF ALDER BIOGEOCENOSES PRISAMARJE...»

«Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Ботанічний сад імені акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка Українське ботанічне товариство Коломійчук В. П., Онищенко В. А., Перегрим М. М. ВАЖЛИВІ БОТАНІЧНІ ТЕРИТОРІЇ ПРИАЗОВ’Я Київ Альтерпрес УДК 581.92(477.7) ББК 28.58(4Укр7) В12 Коломійчук В. П., Онищенко В. А., Перегрим М. М. В12 Важливі ботанічні території Приазов’я / за ред. Т. Л. Андрінко. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 116 с. ISBN 978-966-542-523-7...»

«ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.). УДК: 616.379-008.64-085.322 ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.) ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Г. Я. Клевета, А. М. Котик, М. І. Скибіцька, М. Р. Хохла, Я. П. Чайка, Н. О. Сибірна Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська,1, Львів 79000, Україна У статті наведено результати досліджень впливу екстрактів рослини галеги лікарської на...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ ТОМ ОДЕСА ББК 36.81 + 36.82 УДК 663 / 6 Головний редактор, д-р техн. наук, проф. Б.В. Єгоров Заступник головного редактора, д-р техн. наук,, проф. Л.В. Капрельянц Відповідальний редактор, д-р техн. наук, проф. Г.М. Станкевич Редакційна колегія, доктори наук, професори: Р.В. Амбарцумянц, А.Т. Безусов, С.В. Бельтюкова, О.Г. Бурдо, Л.Г. Віннікова, О.І. Гапонюк, В.З. Геллер, О.К....»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 5 від 09.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Програма переддипломної практики студентів...»

«Національна Академія Наук України Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Львівське відділення РЕФЕРАТ з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 03.00.07 – мікробіологія На тему: Метаболізм прокаріот За книгою: Microbiology By Lansing Prescott, John Harley, Donald Klein, the USA; 1996 Виконав: аспірантка Інституту біології клітини НАН України Чорна Д. С. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірний А.А. Викладач англ. мови: Зденянчин С. М. Львів2011 Національна Академія Наук...»

«І.В. Олійник БІОЛОГІЯ Зошит для лабораторних робіт 8 клас Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 О-53 Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки...»

«БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО ФОНДІВ БІБЛІОТЕК ПРОТЯГОМ І ПІВРІЧЧЯ 2011 р.1. Children's Stories. ( 16 файлів : 1 запис ). К.: Атлантік, 2008. 1 ел. опт. диск (CD-ROM) Диск містить 16 озвучених та проілюстрованих казок та цікавих історій про тварин на англійській мові. Може використовуватись вчителем при проведенні уроків англійської мови в 3 6 класах з застосуванням комп'ютера, мультимедійного проектора або інтерактивної дошки на курсах вивчення мови, а також...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ СПЕЦИФІКАЦІЇ: МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ (ICH Q6B) СТ-Н МОЗУ 42:201 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42:20 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»